Ajankohtaista

Kaikki, Yksityistiet

Nurmijärven kunnanhallituksen 9.5.2022 kokouksen päätökset

10.5.2022

Kunnanhallituksen kokouksen päätökset syntyivät esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin

§ 112 Nurmijärven kuntakonsernin osavuosikatsaus 1.1.31.3.2022 ja talousarviomuutokset

Esitys hyväksyttiin.

Lisäksi teknisenä korjauksena osavuosikatsauksesta korjataan sivulta 32 teksti ”Lepsämän koulun määrärahat kohdistuvat pääosin vuodelle 2022. Hankkeessa oli aluksi tarkoitus peruskorjata 1928 valmistunut puukoulu ja määrärahat oli jaettu vuosille 2022 ja 2023. Vuodelle 2022 lisämäärärahan tarve on 1,6. milj. euroa. Lepsämän koulun uudisrakennus valmistuu 16.1.2023 ja käyttöönotto on helmikuun alussa 2023.”, seuraavaan muotoon ”Lepsämän koulun määrärahat kohdistuvat pääosin vuodelle 2022. Hankkeessa on tarkoitus rakentaa palanut koulurakennus uudelleen ja määrärahat on jaettu vuosille 2022 ja 2023. Vuodelle 2022 lisämäärärahan tarve on 1,6. milj. euroa. Lepsämän koulun uudisrakennus valmistuu 16.1.2023 ja käyttöönotto on helmikuun alussa 2023.”

§ 113 Nurmijärven kunnan yksityistieavustusten avustusjärjestelmän kehittäminen ja myöntämisehdot

Käsittely

Maiju Tapiolinna esitti Maijalan kannattamana asian palauttamista valmisteluun ja korjattavaksi alla mainituilta osin:

–  Esitetty avustusmallin päivitys ei lisää kuntalaisten yhdenvertaista kohtelua, päinvastoin heikentää sitä. Haja-asutusalueen asukkaiden vastuulle ohjataan entistä enemmän kustannuksia, jotka katetaan vastaavasti asemakaava-alueella verovaroin.

–   Julkisen joukkoliikenteen ja voimakkaan läpiajon rasittamien teiden osalta tulee kunnan ottaa vastuu tienpidosta, joko ottamalla tiet järjestelmällisesti haltuun MRL §92 mukaisesti tai uusin kunnossapitosopimuksin.

–   Mikäli kunta rajoittaisi tiekuntien lainmukaisia oikeuksia avustusehdoissa, tulisi kyseinen rajoite kompensoida täysimääräisenä tiekunnille. Ei voi olla niin, että pienellä tuen lisäyksellä vaaditaan suuret vastineet, tämä on vastoin normaaleja oikeusperiaatteita ja voidaan tulkita aseman väärinkäytöksi.

–    Esitetty avustusmalli on monin paikoin erittäin tulkinnanvarainen ja siten tulisi aiheuttamaan tulkintaeroja ja mahdollisia jatkokiistoja (mm. avustusluokat, käyttömaksuun liittyvät ehdot).

–    Avustusmallista ja sen kehityksestä ei ole vieläkään tehty vaikuttavuusarviota, minkä perusteella kunnanhallitus tai valtuusto voisi arvioida päätöksen todellista vaikuttavuutta kunnan, sekä päätöksenteon kohteen, eli tiekuntien kannalta.

Jatkovalmistelu toteutetaan kunnan ja tiekuntien edustajien yhteisesti kirjoittaman toimeksiannon ja valitseman 3. osapuolen koordinoimana, tiekuntia aidosti osallistamalla.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu palautusesitys, joten pidetään nimenhuutoäänestys siten, että
JAA= asian käsittelyn jatkaminen
EI = Tapiolinnan palautusesitys

Äänestyksen tulos:
6 JAA (Hägg, Kalliokoski, Takalo-Eskola, Pispala, Raekannas, Vaulamo)
5 EI (Lepolahti, Maijala, Mustonen, Tapiolinna, Örling)

Kunnanhallitus päätti äänin 6 JAA – 5 EI jatkaa asian käsittelyä.

Taneli Kalliokoski esitti Raekannaksen kannattamana, että päätöstekstiin kirjataan hallintokulut, jotka kuuluvat hyväksyttyjen kunnossapitokustannuksien piiriin. Mm. yksiköinnistä aiheutuvat kustannukset, hoitokunnan kohtuullisista palkkioista aiheutuvat kustannukset sekä tavanomaiset toimistokulut.

Puheenjohtajan tiedustellessa asiaa, kukaan ei vastustanut esitystä, joten kunnanhallitus hyväksyi Kalliokosken esityksen yksimielisesti.

Riikka Raekannas esitti Kalliokosken ja Mustosen kannattamana, että esitystekstin viimeiseen kappaleeseen lisätään seuraava teksti: ”Loppuraportin lisäksi kunnanhallitukselle tuodaan vuosittain tiedoksi ja arvioitavaksi yksityisteiden avustusperiaatteiden toteutuminen ja avustusjärjestelmän toimivuuden oikeudenmukaisuus.”

Puheenjohtajan tiedustellessa asiaa, kukaan ei vastustanut esitystä, joten kunnanhallitus hyväksyi Raekannaksen esityksen yksimielisesti.

Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi esityksen seuraavin lisäyksin:

– päätöstekstiin kirjataan hallintokulut, jotka kuuluvat hyväksyttyjen kunnossapitokustannuksien piiriin. Mm. yksiköinnistä aiheutuvat kustannukset, hoitokunnan kohtuullisista palkkioista aiheutuvat kustannukset sekä tavanomaiset toimistokulut.

– esitystekstin viimeiseen kappaleeseen lisätään seuraava teksti: ”Loppuraportin lisäksi kunnanhallitukselle tuodaan vuosittain tiedoksi ja arvioitavaksi yksityisteiden avustusperiaatteiden toteutuminen ja avustusjärjestelmän toimivuuden oikeudenmukaisuus.”

Tapiolinna jätti palautusesityksen äänestyksen tuloksesta eriävän mielipiteen. Perustelut: Esitetty avustusmallin päivitys ei lisää kuntalaisten yhdenvertaista kohtelua, päinvastoin heikentää sitä. Haja-asutusalueen asukkaiden vastuulle ohjataan entistä enemmän kustannuksia, jotka katetaan vastaavasti asemakaava-alueella verovaroin.

Maijala jätti palautusesityksen äänestyksen tuloksesta eriävän mielipiteen perusteluna, että valmistelu on kesken.

Mustonen jätti palautusesityksen äänestyksen tuloksesta eriävän mielipiteen. Perustelut: Valmistelu on vielä kesken, ja nykyinen avustusjärjestelmä kohtelee vilkkaasti liikennöityjen läpiajoteiden osakkaita/asukkaita epätasa-arvoisesti muihin kuntalaisiin nähden.

§ 114 Hallintokantelu koskien yksityistieasioista

Käsittely
Kunnanjohtajaa, kunnallistekniikan päällikköä, kiinteistöinsinööriä ja alueisännöitsijää kuultiin asianosaisina ja he poistuivat kokouksesta ennen asian varsinaisen käsittelyn aloittamista.

Maiju Tapiolinna esitti Örlingin, Maijalan, Kalliokosken, Mustosen ja Lepolahden kannattamana asian palauttamista valmisteluun, jotta kunnanhallitus voi kuunnella puheenjohtajistolle tarjotun nauhoitteen Kirkkotien tiekunnan vuosikokouksesta. Asianosaiset henkilöt tulee ottaa mukaan nauhoitteen kuunteluun.

Puheenjohtajan tiedustellessa asiaa, kukaan ei vastustanut Tapiolinnan esitystä, joten kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun.

Päätös
Kunnanhallitus päätti palauttaa asian valmisteluun.

Kunnanjohtaja Outi Mäkelä poistui kokouksesta (osallisuus- eli asianosaisjäävi; hallintolaki 28.1 § kohta 1) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kunnanjohtajan ollessa esteellinen, asian esittelijänä toimi hallintojohtaja.

§ 116 Eron myöntäminen Taneli Kalliokoskelle kunnanhallituksen jäsenyydestä ja täydennysvaali

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se päättää
– myöntää Taneli Kalliokoskelle eron kunnanhallituksen jäsenyydestä
– valita Tapio Sivulan kunnanhallituksen jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi
– valita Otto Suhosen Kalle Mustosen henkilökohtaiseksi varajäseneksi kunnanhallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Taneli Kalliokoski poistui kokouksesta (osallisuus- eli asianosaisjäävi; hallintolaki 28.1 § kohta 1) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

§ 117 Kutsuntalautakuntien jäsenten ja varajäsenten nimeäminen vuoden 2022 kutsuntoihin

Esitys hyväksyttiin.
Lisäksi kunnanhallitus päätti valita kunnan tervehdyksen esittäjät myöhemmässä kokouksessa.

§ 120 Kehitys- ja keskusteluasiat

Esitys hyväksyttiin.
Lisäksi kunnanhallitus keskusteli

– koulujen rehtoreiden virkajärjestelyistä
– Nurmijärven Sähkö Oy:n tappioista
– kunnan henkilöstölle tehtävistä turvallisuusselvityksistä ja valtuustosalin turvallisuudesta.

§ 121 Eron myöntäminen Riikka Raekannakselle sivistyslautakunnan varajäsenyydestä ja täydennysvaali

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se päättää

– myöntää Riikka Raekannakselle eron sivistyslautakunnan varajäsenyydestä ja

– valita Kirsi Viitasen sivistyslautakunnan varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Riikka Raekannas poistui kokouksesta (osallisuus- eli asianosaisjäävi; hallintolaki 28.1 § kohta 1) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

§ 123 Eron myöntäminen Otto Suhoselle tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä ja täydennysvaali

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se päättää
– myöntää Otto Suhoselle eron tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä ja
– valita Esa Lahtelan tarkastuslautakunnan varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan kotisivuilla 17.5.2022. Linkki esityslistaan.

Takaisin listaukseen