Ajankohtaista

Ilmastotyö, Jätehuolto, luonto, Nuoriso, Viestintä

Miten kunnan pitäisi kehittää omaa ilmastotyötään kyselyyn vastanneiden mielestä?

16.5.2024

Kunnan ilmastotyökyselyssä kysyttiin 2024 keväällä, mihin kunnan toivottiin erityisesti kiinnittävän huomiota ympäristö- ja ilmastotyössään. Tärkeiksi teemoiksi nousivat luonnonsuojelu, kiertotalous, rakennettu ympäristö ja ympäristönsuojelu. Yläkoulujen ja lukion oppilaille asukaskyselystä räätälöityyn omaan kyselyn vastanneet toivoivat erityisesti parannusta julkiseen liikenteeseen sekä roska-astioiden ja kierrätyspisteiden määrään. 

TOP 3 toiveet kunnan ilmastotyölle 

Ilmastotyökyselyyn vastasi 89 henkilöä. Kyselyssä kysyttiin, mitä kunnan tulisi erityisesti huomioida ilmastotyössään. Osa-alueet esitettiin kahdeksan teeman avulla, joista vastaaja valitsi omasta mielestään 1–3 tärkeintä teemaa ja niiden sisältämiä yksittäisiä toimenpiteitä. Valitut toimenpiteet asetettiin tärkeysjärjestykseen sen mukaan, kuinka moni vastaajista oli valinnut kyseisen teeman tai toimenpiteen. 

TOP 3 

  • Luonnonsuojelu sisältäen metsät, vedet, kasvit ja eläimet (57)
  • Kiertotalous sisältäen jätehuollon, kierrätyksen sekä tavaroiden ja laitteiden huollon, korjauksen ja yhteiskäytön (45)
  • Rakennettu ympäristö sisältäen kaavoituksen, maisematyöluvat sekä tie- ja joukkoliikenteen (43) 

Kuntalaiset mukaan kunnan ilmastotyöhön 

Vastaajilta kysyttiin, miten he voisivat osallistua ilmastotyön eri teemojen ja toimenpiteiden toteuttamiseen. Tärkeiksi toteutustavoiksi nousivat kyläyhdistystoiminta, kyläpäivät ja muut yleisötapahtumat. Lisäksi toivottiin kiertotalouspäiviä ja kirpputorihenkistä tavaroiden vaihtopöytää.  

Vastaajat toivoivat voivansa osallistua ilmastotyöhön ja ympäristön suunnitteluun, esimerkiksi kaupunkimetsien ja puistojen suojeluun ja ylläpitoon sekä liikennesuunnitteluun. Vastaajat toivoivat myös lisää roskakoreja. 

Lisäksi toivottiin kierrätyskeskusta ja paikkaa, josta voisi lainata tavaroita. Kauppojen ja ravintoloiden toivottiin panostavan nykyistä enemmän kasvisruoan tarjontaan ja laatuun. 

Kunnan ilmastotyö sai kokonaisarvosanaksi 3,04 asteikon ollessa 1–5.  

Asukastilaisuudet ja kunnan viestintä 

Vastaajat antoivat jälleen hyviä ideoita tulevien ilmastotyöhön liittyvien tilaisuuksien teemoiksi. Kunta on järjestänyt useita tällaisia tilaisuuksia aiempien ilmastokyselyissä esitettyjen toiveiden mukaisesti. Pidettyjen tilaisuuksien esitysmateriaaleihin voi tutustua ilmastotyösivustolla 

Meneillään olevassa ympäristöministeriön rahoittamassa Ilmastokummit-hankkeessa on järjestetty kaksi ns. kestävien elämäntapojen kiihdyttämöä, joihin asukkaat ovat voineet osallistua. Hankkeen tuloksista tiedotetaan kevään ja kesän mittaan. 

Kunta on kertonut eri viestintäkanavissaan erilaisista ympäristöasioihin liittyvistä valtakunnallisista teemoista ja kampanjoista sekä kunnan ympäristö- ja ilmasto-ohjelman laatimisesta.  

Vastaajat toivoivat, että ilmastoasioista kerrottaisiin ensisijaisesti kaikkiin kotitalouksiin jaettavassa, 3 kertaa vuodessa ilmestyvässä kunnan Tiedotuslehdessä.  

Nuorten ilmastotyökysely 

Yläkoulujen ja lukion oppilaille räätälöityyn ilmastokyselyyn saatiin huikeat 161 vastausta. Nuorten mielestä ilmastonmuutosta hillittäisiin ensisijaisesti kannustamalla asukkaita lisäämään kestäviä valintoja arjessaan.  

Nuoret toivoivat kunnan lisäävän julkisen liikenteen mahdollisuuksia, kierrätyspisteitä ja roskiksia sekä lopettavan metsien hakkuut. 

Kyselyn toteutus ja yksityiskohtaisemmat tulokset 

Ilmastotyökysely toteutettiin maalis-huhtikuussa 2024. Lisäksi tänä vuonna tehtiin asukaskyselystä räätälöity oma kysely yläkoulujen ja lukion oppilaille nuorisovaltuuston kanssa yhteistyössä.  

Kyselyssä kysyttiin, millaisia ilmastotekoja kuntalaiset tekevät omassa arjessaan sekä mihin kunnan pitäisi kuntalaisten mielestä kiinnittää huomiota ilmastotyössään. Kuntalaisten ilmastotekoihin liittyvistä tuloksista julkaistiin tiedote kunnan kotisivuilla 14.5.2024.    

Kyselyn yksityiskohtaisemmat tulokset löytyvät Ilmastotyö-sivustolta. Ilmastotyökyselyn vastaukset huomioidaan kunnan ympäristö- ja ilmasto-ohjelman teossa. 

Takaisin listaukseen