Ajankohtaista

Ilmastotyö, Yritykset

Miten ilmastotyö näkyy nurmijärveläisten yritysten toiminnassa?

9.3.2023

Kunnan yrityksille suunnatussa ilmastotyökyselyssä kysyttiin, miten ilmastonmuutos vaikuttaa yrityksen liiketoimintaan, millaisia toimenpiteitä yritykset tekevät ja mitä vaikutuksia niillä on ollut yritystoimintaan. Ilmastonmuutoksella nähdään olevan sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia. Yritykset tekevät kuitenkin omaehtoisesti ympäristöystävällisiä toimenpiteitä parantaakseen esimerkiksi kilpailukykyään. Yritykset esittivät toiveita myös kunnalle – yhteistyötä ja käytänteitä voisi parantaa entisestään. Kunnassa on suunnitteilla yhteistyötä ja verkostoitumista edistävän työryhmän perustaminen yritysten kanssa.

Yrityskysely toteutettiin toista kertaa

Nurmijärven kunta toteutti helmikuussa 2023 yrityksille ilmastoaiheisen kyselyn, joka oli jatkumoa vuonna 2021 tehdylle vastaavalle kyselylle. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää:

 • miten yritykset ovat ottaneet liiketoiminnassaan huomioon ilmastotyön tai miten ne aikovat sen lähitulevaisuudessa huomioida?
 • mihin jo toteutetut toimenpiteet ovat kohdistuneet?
 • minkälaisia tavoitteita tehdyille toimenpiteille on asetettu?
 • millaisia konkreettisia tuloksia niillä on aikaansaatu?
 • vaikuttaako ilmastomuutos liiketoimintaan positiivisesti vai negatiivisesti?

Tämän vuotiseen kyselyyn vastasi 11 yritystä. Vastaajista 1–5 henkilön yrityksiä oli 37 %, 6–20 henkilön yrityksiä oli 27 % ja 21-50 henkilön sekä yli sadan henkilön yrityksiä oli molempia 18 % vastaajista.

Ilmastonmuutoksen hillintä on omaehtoista ja kilpailutekijä markkinoilla

Yrityksistä 64 % koki, että ilmastomuutoksella on vaikutusta omaan toimintaan, ja 82 % vastaajista kertoi jo tehneensä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtääviä toimenpiteitä.

Suurimmiksi haasteiksi toimenpiteiden toteuttamiselle olivat tiedon puute ja kustannukset. Vastanneet yritykset olivat kuitenkin yksimielisiä siitä, että toimenpiteitä tehdään omaehtoisen liiketoiminnan kehittämiseksi, ja se koetaan myös yhtenä kilpailutekijänä markkinoilla. Yritysten toiminta tulee nykypäivänä olla ympäristöystävällisempää ja kestävämpää, koska myös asiakkaat ovat ympäristötietoisia ostokäyttäytymisessään.

Lähes puolet vastaajista oli sitä mieltä, että asiakaspalautteet ohjaavat yritysten toimintaa ilmastomuutoksen hillitsemiseen liittyvissä toimenpiteissä, ja kolmannes vastaajista näki sen kasvattavan tuottavuutta. Tiukentunut sääntely ei kuitenkaan ohjannut yhdenkään yrityksen toimintaa, vaan yritykset kehittävät toimintaansa etupainotteisesti omista näkökulmistaan.

Ilmastonmuutoksella on sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia toimintaan

Ilmastonmuutos nähtiin positiivisena asiana, koska esimerkiksi

 • energian kulutus on vähentynyt ilmaston lämpenemisen vuoksi
 • on syntynyt uusia tuotteita ja palveluita asiakkaiden muuttuneen ostokäyttäytymisen takia
 • uusien teknologioita ja ratkaisuja hyödynnetään yritysasiakkaille
 • on syntynyt uusia ammattikuntia ja sen myötä lisääntyneitä koulutustarpeita
 • matkailun trendit ovat muuttuneet ilmastoystävällisempään lähimatkailuun
 • on syntynyt uusia innovaatioita

Ilmastonmuutos nähtiin negatiivisena asiana, koska esimerkiksi

 • sääolosuhteiden muuttuminen on lisännyt kustannuksia, esimerkiksi kiinteistöjen ja infran ylläpidossa sekä polttoaineiden hinnoissa
 • liiketoiminnan tuotteiden saatavuus sekä niiden korvaaminen ympäristöystävällisemmällä tavalla on vaikeutunut
 • alihankintaketjujen vihreiden toimijoiden valinta on vaikeaa aukottoman mittaustyökalujen puuttumisen vuoksi. Tämä voi mahdollisesti johtaa vääristeltyyn kilpailuetuun.

Toimenpiteiden kohteet, tavoitteet ja tulokset

Yritysten tekemät toimenpiteet ovat kohdistuneet hiilijalanjäljen pienentämiseen (78 %), kuljetuksiin ja kiinteistöihin (67 %), hankintoihin ja matkustamiseen (55 %), tuotantoon (33 %)  sekä tutkimus- ja tuotekehitykseen ja päästökompensaationtoimenpiteisiin 11% yrityksistä.

Konkreettisia tavoitteita toimenpiteille olivat muun muassa lämmitysjärjestelmien uusimisiin liittyvät asiat, toimialakohtainen kestävä toiminta, kierrätyksen tehostaminen, työntekijöiden osallistaminen, logistiikan tehostaminen sekä volyymin lisääminen tuotteiden elinkaaren jatkamisessa.

Toteutuneiden toimenpiteiden ansiosta yrityksen käyttämä kokonaisenergia on pienentynyt,  hiilidioksidipäästöt ovat pienentyneet jopa murto-osaan aiemmasta, kertakäyttötuotteiden käyttö on vähentynyt, kuljetuspakkausten- ja logistiikan optimoinnilla sekä uusiutuvan dieselin käyttämisellä on pienennetty hiilijalanjälkeä.

Yritysten toiveita kunnalle

Kunnan toivotaan

 • jatkavan hyvää ja mielekästä yhteistyötä
 • tuovan esille kunnan alueella ilmastomyönteisesti toimivien yritysten vastuullisuutta, edistyksellistä ja rohkeaa ilmastopolitiikkaa
 • arvostavan tarjouskilpailuissa korkeammalle lähellä tuotettuja tuotteita
 • huolehtivan omien yhtiöiden energiatuotannon tehokkuudesta ja vihreydestä
 • tukevan investointeja sujuvilla lupaprosesseilla
 • omaavan riittävästi maalaisjärkeä ja kantavan kokonaisvastuutaan tasapainoisesti

Kunnan ja yritysten ilmastoyhteistyön edistämiseksi perustetaan työryhmä

Yritysten ilmastomyönteisessä toiminnassa tapahtuu koko ajan edistystä, vaikka mitattavuus on vielä haasteellista. On hienoa, etteivät yritykset jää odottamaan esimerkiksi lainsäädännöllisiä vaateita, vaan tehdään omaehtoisesti tarvittavia toimenpiteitä, jolloin voidaan saavuttaa merkittävää kilpailuetua. Ilmasto-osaamisen taitajien apua on hyvä hyödyntää, kun sitä on vielä saatavilla nopeallakin aikataululla.

Omaehtoisessa toiminnassa on hyvää myös se, että yritys voi itse määritellä aikataulun kehitystoimilleen, viedä muutosprosesseja läpi silloin, kun se on omalle toiminnalle optimaalisinta. Jos muutosten aikataulutus tulisi annettuna tekijänä, saattaisi se aiheuttaa yrityksen päivittäiseen toimintaan kohdistuvia haasteita, joiden läpivienti vaikuttaisi mahdollisesti tuotantoon ja sitä kautta yrityksen kilpailukykyyn markkinoilla.

Kunta kannustaa kaikkia yrityksiä lähtemään mukaan ilmastotyöhön. Aiomme perustaa yritysten kanssa työryhmän. Yritysten ilmastomyönteisessä toiminnassa tapahtuu koko ajan edistystä. Kyselyssä kysyttiin yritysten halukkuudesta osallistua tällaiseen työryhmään, ja vastanneista 36 % ilmoitti olevansa halukas lähtemään mukaan.

 

Lisätietoa ilmastoasioista yrityksille sekä yrityskyselyjen raportit löytyvät kunnan ilmastotyösivustolta.

 

Takaisin listaukseen