Ajankohtaista

Kunnanjohtajan blogi

Kunnanjohtajan blogi 25.11.2022 – THL palkitsi Nurmijärven terveydenedistämis­aktiivisuudesta

25.11.2022

Nurmijärven kunta sai tällä viikolla kunniamaininnan erityisen ansiokkaasta hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöstä. THL jakaa vuosittain kunniamainintoja ja tänä vuonna palkinnot jaettiin kymmenettä kertaa järjestetyn Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen päivän yhteydessä 24.11.

Lähtökohtana tarkastelulle olivat tuoreimmat TEA-viisarin tulokset. TEA-viisari on koko maan kattava, kunnille kohdennettu työväline, joka kuvaa kuntien terveydenedistämisen aktiivisuutta eli kunnan toimintaa asukkaidensa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Terveydenedistämisaktiivisuus on yhdyssanamonsteri, joka on annettu työnimeksi tutkimusalueelle, jota THL:n selvittää kaksi kertaa vuodessa. Tietoa kerätään perusterveydenhuollon, liikunnan, ammatillisten oppilaitosten, lukioiden, peruskoulujen, kuntajohdon ja kulttuurin toiminnoista. Tulokset julkaistaan kuntakohtaisesti TEAviisari-verkkopalvelussa. Siirry sähköiseen verkkopalveluun 

Tänä vuonna ansiokkaan hyte-työn määrittämisessä painottuivat ympäristön ja sosiaalisesti kestävän kehityksen näkökulmat. Nurmijärvellä on onnistuttu tekemään hyvää työtä terveyserojen kaventamisessa, sekä sitouttamisessa kestävyystavoitteiden edistämiseen.

Kestävyystavoitteita TEAviisarissa ovat mm. matalahiiliseen yhteiskuntaan siirtyminen ja hiilipäästöjen vähentäminen, väestörakenteen muutoksiin sopeutuminen, luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu sekä eriarvoisuutta vähentävä kaavoitus ja sosiaalisesti kestävä asuntotuotanto.

Ympäristöjohtaminen nousi esiin positiivisesti Nurmijärven osalta. Liikuntapaikkojen kunnossapitoon tarvittavien koneiden ja laitteiden hankinnoissa on painotettu elinkaariajattelua ja uusiutuvia energianlähteitä käyttäviä vaihtoehtoja sekä liikuntapaikkojen ympäristökuormituksesta kerätään tietoja ja ympäristökuormituksen vähentämiselle on asetettu vuositavoitteita. Henkilöstöä on ohjeistettu energian-, veden- ja materiaalikulutuksen sekä jätteenmuodostuksen ja haitallisten päästöjen vähentämisen osalta.

Kuntalaisille suunnattu liikuntaneuvonta on vakiintunutta toimintaa Nurmijärvellä ja toteutuu poikkihallinnollisesti yhteistyössä Soten kanssa. Myös yhteistoiminta liikunta- ja urheiluseurojen sekä muiden yhdistysten osalta nousi myös esiin Nurmijärven tuloksissa. Liikuntaa edistetään myös ohjelmatyössä Nurmijärvellä. Kuntalaisten liikunta-aktiivisuutta seurataan ja arvioidaan, luontoliikuntaa, kävelyä ja pyöräilyä edistetään ja lasten liikkumista varhaiskasvatuksen piirissä edistetään. Hyvinvointikertomuksessa raportoidaan monipuolisesti näistä asioista.

Koulupäivän liikuntaa lisäävinä toimenpiteinä Nurmijärvellä toteutuivat hyvin koulujen pihojen kehittäminen liikkumiseen innostavaksi, houkuttelevaksi lähiliikuntapaikaksi sekä pitkät liikuntavälitunnit.  Lisäksi kunnan omana toimintana tai yhteistyössä järjestämissä ryhmissä pääsevät seuratoiminnan ulkopuolella olevat lapset ja nuoret mukaan liikuntaryhmiin.

Sote-uudistuksen jälkeenkin kuntien vastuulla säilyy asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen omassa toiminnassaan.

Yksi viimeisimmistä kuntalaisten hyvinvoinnin edistämishankkeista meillä Nurmijärvellä on Olohuone-hanke, jonka tavoitteina ovat ikäihmisten yksinäisyyden vähentäminen, syrjäytymisen ennaltaehkäisy, oman toimijuuden vahvistaminen ja mielekäs elämä ikääntymisen eri vaiheissa. Ryhmät kokoontuvat Heikkarin palvelutalossa (Heikkarinkuja 4, Nurmijärvi) Tarkempi ohjelma löytyy täältä.

Olohuone-hankkeessa mukana ovat Nurmijärven kunta, Nurmijärven Onnenkimpale ry, Nurmijärven seurakunta, alueella toimivat järjestöt ja yhdistykset sekä muut toimijat, kuten oppilaitokset ja yritykset. Hankkeen taustalla ovat valtakunnallinen hanke Eloisa ikä -avustusohjelma sekä Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen hanke.

Rajamäellä löytyy ikäihmisten kohtaamispaikka Villentieltä (Villentie 2).

Klaukkalassa avattiin nyt marraskuussa Suopolun tupa (Suopolku 3), joka on kohtaamispaikkana suunnattu lapsiperheiden tarpeisiin. Kohtaamispaikkatyön tavoitteena on tarjota matalan kynnyksen toimintaa lapsiperheille, vahvistaa lasten ja vanhempien osallisuutta, vuorovaikutusta ja voimavaroja sekä tukea perheiden hyvää arkea, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä.

 

 

 

 

Takaisin listaukseen