Ajankohtaista

Päätöksenteko, Yksityistiet

Kunnanhallitus käsittelee raportin yksityisteiden avustusmalliuudistuksen valmistelusta maanantaina – raportti luettavissa kunnan kotisivuilla

4.6.2021

Nurmijärven kunnanhallitus käsittelee maanantaina vastauksen valtuustoaloitteeseen yksityistieasioiden käsittelyn tutkimisesta. Vastaus sisältää kunnan sisäisenä tarkastajana toimivan KPMG:n laatiman raportin, jossa on arvioitu yksityisteiden avustusmalliuudistuksen valmistelua kokonaisuutena. Selvityksen perusteella avustusjärjestelmän valmistelu on tehty kunnan hallintosäännön mukaisesti ja päätöksentekijöille on annettu oikeat ja riittävät tiedot yksityistiehankkeesta ja sen etenemisestä. Raportti on luettavissa kunnan kotisivuilla.

Kalle Mustonen (kesk.) ja 25 allekirjoittajaa jättivät 16.12.2020 valtuustoaloitteen, jossa pyydettiin kunnanhallitusta selvittämään yksityistieasian valmistelua ja päätöksentekoa ja sen perusteella päättämään jatkotoimenpiteistä. Kunnanhallitus ohjasi aloitteen tammikuussa konsernipalveluihin valmisteltavaksi seuraavilla evästyksillä: aloite tulee käsitellä mahdollisimman nopeasti ja aloitteesta aiheutuneet kustannukset tuodaan valtuuston tietoon.

Konsernipalvelut tilasi sisäinen tarkastuksen kunnan sisäisenä tarkastajana toimivalta KPMG Oy:ltä helmikuussa 2021. Toimeksianto sisälsi seuraavien osa-alueiden tarkastuksen; avustusmalliuudistuksen johtaminen, avustusmallin laatiminen sekä avustusmallin hyväksyminen ja päätöksenteko. Selvityksen aikana alkuperäistä toimeksiantoa laajennettiin juridisella arviolla kohdistuen kunnan menettelyihin vanhan yksityistielain aikana. Sisäinen tarkastus on toteutettu maalis-toukokuussa 2021 ja tarkastus koostui ensisijaisesti dokumentaation läpikäynnistä sekä lisäksi tilannekuvaa täydentävistä tunnistettujen avainhenkilöiden haastatteluista.

Tiekunnat tienpitäjinä vanhan yksityistielain aikana

KPMG:n selvityksessä todetaan, että vanhan yksityistielain aikana tiekunnat ovat yksityistieasetuksen mukaisesti solmituista sopimuksista huolimatta säilyneet tienpitäjinä ja tiekunnille on jäänyt tienpitäjälle asetetut vastuut ja velvoitteet.

Avustamisen vaihtoehdot tuotu päätöksentekijöiden tietoon

Mustosen valtuustoaloitteessa on tuotu esille, että päätöksenteossa valtuutetuille ei ole tuotu ilmi mahdollisuutta, että kunta voisi jatkaa vuosikymmeniä vanhoja hoitosopimuksia esimerkiksi läpiajoteiden kanssa. Aloitteessa todetaan, että valtuutetuille on painotettu, että yksityistielain muututtua hoitosopimusten jatkaminen ei lain mukaan ole mahdollista.

KPMG:n selvityksen perusteella päätöksentekoaineistoissa on tuotu esille erilaiset tavat, joilla kunta voi myöntää avustuksia tiekunnille. Päätöksentekomateriaaleissa on todettu, että kunnat voivat halutessaan edelleen avustaa yksityisteitä yksityistielain 84 §:n nojalla. ”Kunnan avustus voi olla rahallista avustusta tiekunnalle. Tien kunnossapidon ottamisessa kunnan suoritettavaksi kokonaan tai osittain on katsottava olevan kyse myös kunnan avustuksesta. Kunnan avustuksesta on katsottava olevan kyse myös sellaisissa tilanteissa, joissa kunta antaa tiekunnan käyttöön esimerkiksi kalustoa.” Avustamisen vaihtoehdot on tuotu esille teknisen lautakunnan päätöksen esittelytekstissä 13.12.2018 § 91 ja päätöksen liitteenä olleessa Kuntaliiton yleiskirjeessä 15.10.2018.

Voimassa olleeseen hoitosopimusjärjestelmään kohdistuneen laillisuusongelman voidaan katsoa johtuneen kahdesta eri syystä:

  1. Hoitosopimusjärjestelmän piirissa olevat tiekunnat eivät ole tunnistaneet lainmukaista vastuutaan tienpidosta, vaan tienpitäjän vastuiden ymmärtäminen on hämärtynyt ja yksityisteitä on pidetty kunnan teinä. Uuden yksityistielain voimaantulo vaikutti siihen, että kunnan on joka tapauksessa tullut aktivoida tiekunnat toimimaan lainmukaisesti, jotta avustuksia voidaan jatkossa myöntää.
  2. Avustusjärjestelmästä päättäminen kuuluu kunnan harkintavaltaan, mutta kunnan harkinta on sidottu yleisiin harkintavallan rajoitusperiaatteisiin. Yksi harkintavallan rajoitusperiaatteista on yhdenvertaisuusperiaate, joka pitää sisällään tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun. Voimassa ollut hoitosopimusjärjestelmä ei ole täyttänyt vaatimuksia tiekuntien tasapuolisesta ja syrjimättömästä kohtelusta. Hoitosopimusjärjestelmän jatkaminen olisi joka tapauksessa edellyttänyt järjestelmän uudistamista siten, että avustusjärjestelmä kokonaisuudessaan täyttää vaatimukset tiekuntien tasapuolisesta ja syrjimättömästä kohtelusta.

Teknisen lautakunnan päätöksessä 25.4.2019 § 32 esittelytekstiin on kirjattu seuraava lause ”Koska yksityistielain uudistumisen jälkeen kunnan hoitosopimusjärjestelmä ei ole laillinen, on tämän johdosta kyseiset hoitosopimukset kunnan ja tiekuntien välillä katsottava rauenneeksi 1.1.2019 alkaen.” Päätöksen esittelytekstin kirjausta voidaan pitää raportin mukaan siinä mielessä epäonnistuneena, että esittelytekstiin ei ole tarkemmin perusteltu, mistä hoitosopimusjärjestelmään kohdistuva laillisuusongelma johtuu. Sinänsä hoitosopimusjärjestelmä itsessään ei ole laiton uuden yksityistielain aikana, vaan kyse on siitä, että tiekunnat eivät ole toimineet uuden yksityistien mukaisesti eikä voimassa ollut hoitosopimusjärjestelmä ole täyttänyt vaatimuksia tiekuntien tasapuolisesta ja syrjimättömästä kohtelusta.

KPMG:n selvityksen perusteella hoitosopimuksiin kohdistuva laillisuusongelma on tuotu esille jo 1990-luvulta lähtien ja tausta-aineiston perusteella laillisuusongelma on ollut sekä valmistelijoiden että päätöksentekijöiden tiedossa jo ennen uuden yksityistielain voimaantuloa.

Selvityksen huomiot uuden avustusjärjestelmän valmistelusta

Selvityksessä on käyty läpi uuden avustusjärjestelmän valmistelua ja päätöksentekoa. Selvityksestä voidaan kehittämistarpeina nostaa esille muun muassa seuraavat asiat:

  • uudistukselle asetetut tavoitteet olisi voinut hankesuunnitelmassa kuvata selkeämmin, mikä olisi saattanut yksinkertaistaa ja selkeyttää avustusjärjestelmän uudistamistarvetta päätöksentekijöille
  • hankesuunnitelmaan olisi voitu sisällyttää laajempi toimintaympäristön arviointi ja
  • avustusjärjestelmistä olisi voitu esittää enemmän vaihtoehtoisia malleja.

Edellä esitetyt selvityksen huomiot ovat asianmukaisia valmisteluprosessiin liittyviä kehittämiskohteita ja esiin nostetut asiat on perusteltua huomioida muiden merkittävien uudistusten valmistelussa. Kyseiset huomiot valmisteluprosessista eivät ole kuitenkaan sellaisenaan päätöksen laillisuuteen vaikuttavia kysymyksiä. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan valtuuston toimialaan kuuluu sen arvioiminen, onko valmistelu ollut riittävää ja asianmukaista. Kunnanvaltuusto on hyväksyessään avustusjärjestelmän käyttänyt harkintavaltaansa ja katsonut asian valmistelun riittäväksi ja asianmukaiseksi.

Uusi yksityisteiden avustusjärjestelmä hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 22.4.2020. Olennaista uuden yksityisteiden avustusjärjestelmän valmistelussa on ollut se, että uusi avustusjärjestelmä on samanlainen kaikille kunnan tiekunnille, jolloin järjestelmä täyttää vaatimuksen kaikkien tiekuntien tasapuolisesta ja oikeudenmukaisesta kohtelusta.

Selvityksen perusteella voidaan todeta, että avustusjärjestelmän valmistelu on tehty kunnan hallintosäännön mukaisesti ja päätöksentekijöille on annettu oikeat ja riittävät tiedot yksityistiehankkeesta ja sen etenemisestä.

Hoitosopimusten irtisanomismenettelyn arviointi

Kunnanhallitus on 6.5.2019 hankesuunnitelman hyväksyessään todennut sopimukset rauenneiksi 1.1.2019 alkaen sekä samalla päättänyt irtisanoa tuolloin voimassa olleet hoitosopimukset 20.5.2020 päättyvän siirtymäajan jälkeen. Selvityksen johtopäätöksenä on todettu, että kunnan tekemästä tulkinnasta sopimusten takautuvasta purkamisesta ei ole aiheutunut toimimattomille tiekunnille haittaa tai vahinkoa kunnan asettaman ja noudattaman siirtymäkauden vuoksi. Kunta on antanut irtisanomista koskevan päätöksen tiedoksi kolme kuukautta ennen kalenterivuoden 2019 päättymistä, joten sopimukset voidaan katsoa irtisanotun hoitosopimusten ehtojen mukaisesti.

Avustusjärjestelmän kehittäminen

Kunnanhallitus päätti 06.04.2020 § 85 todeta, että yksityistieavustusten loppuraportti avustusperiaatteiden oikeudenmukaisuuden ja toimivuuden toteutumisesta tuodaan toimielimille arvioitavaksi ja tiedoksi kahden täyden avustuskauden päätyttyä. Avustusjärjestelmää on edelleen tarpeen kehittää ja päivittää muun muassa läpiajettavien yksityisteiden osalta. Avustusjärjestelmän kehittämistä koskeva valmistelu on parhaillaan käynnissä ja asia on tulossa päätöksentekoon jo syksyllä 2021. Valmistelun yhteydessä kunta osallistaa tiekuntia kehittämistyöhön. Kunta tiedottaa osallistamisesta kesän 2021 aikana. Avustusjärjestelmän kehittämisestä on myös vireillä valtuustoaloitteita.

Yhteenveto ja selvityksen kustannus

Valmistelun ja päätöksenteon osalta voidaan todeta, että havaitut kehittämistarpeet liittyvät asian valmisteluprosessin kehittämiseen; hoitosopimuksiin kohdistuva laillisuusongelma olisi voitu perustella selkeämmin samoin kuin uudistukselle asetetut tavoitteet olisi voinut kirkastaa ja viestiä selkeämmin, hankesuunnitelmaan olisi voinut sisällyttää laajemman toimintaympäristön arvioinnin ja vaihtoehtoisista avustusjärjestelmistä olisi voinut esittää enemmän vaihtoehtoja.  Selvityksen perusteella ei ole kuitenkaan syytä epäillä, että yksityistieasian valmistelussa tai päätöksenteossa olisi tapahtunut laillisuusvirheitä, tai että päätöksentekijöille olisi annettu virheellistä tietoa aloitteessa esitetyllä tavalla.

KPMG:n Oy:n laatiman sisäisen tarkastuksen kustannukset ovat yhteensä 15 105 euroa (alv 0 %). Lisäksi aloitteen käsittelyyn on käytetty oman henkilöstön työaikaa arviolta noin 40–50 tuntia.

Eteneminen päätöksenteossa

Kunnanhallitus käsittelee vastausta valtuustoaloitteeseen maanantaina 7.6.2021. Mikäli kunnanhallitus päättää asiasta, etenee vastaus valtuustoaloitteeseen valtuustolle, joka käsittelee asiaa 16.6.2021.

Raportti luettavissa kunnan kotisivuilla
Kunnanhallitus käsittelee 7.6.2021 vastauksen valtuustoaloitteeseenyksityistieasioiden käsittelyn tutkimisesta. Vastaus sisältää kunnan sisäisenä tarkastajana toimivan KPMG:n laatiman raportin, jossa on arvioitu yksityisteiden avustusmalliuudistuksen valmistelua kokonaisuutena. Raportti on julkaistu yksityistiet-teemasivulla 4.6.2021. Voit tutustua raporttiin tästä linkistä. 

Takaisin listaukseen