Ajankohtaista

Kaikki

Kunnanhallituksen kokousten 19. – 21.10.2020 päätökset

22.10.2020

Nurmijärven kunnanhallituksen kokousten 19.-21.10.2020 päätökset syntyivät esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin;

Nurmijärven kunnan talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021-2023

Käsittely 19.10.2020

Käsiteltiin YLEISPERUSTELUT -luku seuraavin huomioin:
sivulle 4 muutetaan organisaatiokaavion otsikko kulumaan ”Kunnan organisaatiorakenne 1.1.2021-30.6.2021”.  Kaavion yhteyteen lisätään tieto toimielinorganisaation muuttamisesta: ”Valtuusto päättää toimielinorganisaation uudistamisesta vuoden 2021 aikana.”
sivulta 21 Talonrakennus -kohdasta muutetaan virke ”Talonrakennushankkeet ovat palveluverkkosuunnitelman mukaisia” kuulumaan ”Talonrakennushankkeet toteutetaan palveluverkkosuunnitelman mukaisesti”.

Käsiteltiin KUNTASTRATEGIA, STRATEGIAN VUOSITAVOITTEET JA STRATEGIAMITTARIT-luvut seuraavin huomioin:
sivulta 43 kohdasta Kunnan omistamisen tehostaminen kohta muutetaan ”Arvioidaan konserniomistusten realisoinnin mahdollisuuksia ja luovutaan sellaisista omistuksista, joiden strateginen merkitys kunnalle on vähäinen, tai luovutaan omituksista osittain, silloin kun se on strategisesti ja taloudellisesti perustelua vastuutoimialaksi konsernipalvelut”.

Käsiteltiin LIIKELAITOKSET -luku seuraavin huomioin:
Aleksia -liikelaitoksen osalta sivulle 150 lisätään Toimintaympäristö ja sen muutokset -kohdan toiseen kappaleeseen viimeiseksi lauseeksi ”Toiminnan sopeutus aloitetaan tällöin välittömästi” ja kolmannen kappaleen viimeinen lause muutetaan muotoon ”Kunnanhallitus on päättänyt siirtää kaikki ruokapalvelut Aleksialle”.

Käsiteltiin TYTÄRYHTEISÖT -luku seuraavin huomioin:
Nurmijärven Kodit Oy:n osalta sivun 161 taulukkoon tehdään tekninen korjaus sarakkeen TP2019 osalta.

Käsiteltiin LIITTEET -luku seuraavin huomioin:
Asemakaavoitusohjelman osalta tehdään Juha Peltosen ehdottamana ja Alpo Sailion kannattamana seuraavat lisäykset ja muutokset:
sivulle 188 kohtaan 7. Heinoja I (2-232) Ensimmäisen kappaleen viimeiseen lauseeseen lisätään sana ”osa” ja toisen kappaleen ensimmäinen lause poistetaan kokonaan.

Kohta 7. Heinoja I (2-232) kuuluu seuraavasti: Heinoja on Raalantien länsireunassa sijaitseva kaavoittamaton alue. Heinojassa on sekä kunnan että yksityisten omistuksessa olevia maa-alueita. Kaavoituksen lähtökohtana on pientalovaltainen asuntoalue, jolla katetaan osa Kirkonkylän myyntitarpeesta useaksi vuodeksi eteenpäin.

Kaava on hyväksytty valtuustossa tammikuussa 2020. Kaavan hyväksymispäätöksestä on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen.

sivulle 188 kohtaan 12. Heinoja III (2-XXX) lisätään ensimmäiseen lauseeseen sanat ”Rajamäentien varressa” ja ”hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä”.
Kohta 12. Heinoja III (2-XXX) kuuluu seuraavasti Heinojan kolmas aluekokonaisuus Rajamäentien varressa täydentää Kirkonkylän pientalotonttivarantoa hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä. Alueen kaavoittaminen myös tiivistää taajamarakennetta.

sivulle 188 Lisätään kohta 13. Lukkari
Pientaloalue Sompiontien varrella.

sivulla 188 Muutetaan kohtien numerointia seuraavasti
14. Lääketehtaan alue (2-XXX)
15. Kirkonkylän täydennysrakentaminen

sivun 189 karttaa muutetaan seuraavasti karttapiirrokseen Heinoja III –aluetta kuvaavaa sinistä ympyrää siirrettään hieman vasemmalle niin, että ympyrän vasen reuna tulee kiinni Rajamäentiehen. Heinoja I ja II –alueita kuvaava sininen ympyrä siirtyy saman verran vasemmalle Heinoja III –ympyrän mukana. Sompiontien ja Lukkarin koulun väliselle alueelle lisätään Lukkari-niminen sininen ympyrä kuvaamaan kohdassa 13. mainittua Lukkarin pientaloaluetta.

Päätös 19.10.2020

Kunnanhallitus käsitteli vuoden 2021 talousarviota sekä taloussuunnitelmaa 2021–2023 ja päätti jatkaa asian käsittelyä 20.10.2020 klo 14.00 alkavassa jatkokokouksessa.

Käsittely 20.10.2020

INVESTOINTIOSA

Hyväksyttiin investointiosa seuraavin muutoksin:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti muuttaa investointiohjelman talorakennushankkeiden kohtaa 3.3. (s. 113) siten, että hankkeista Lukio (KK) ja liikuntasali, Rajamäen kampus, Lepsämän koulun korjaus, Urheilupuiston koulun uudiskohde, muodostetaan hankeryhmä ” Palveluverkkopäätösten alaiset investointikohteet, jotka täydennetään investointiosaan palveluverkkopäätösten jälkeen” ja samalla hankkeiden investointimäärärahat poistettiin odottamaan palveluverkkopäätöksiä. Lisäksi kunnanhallitus päätti varata 1,0 milj. euron määrärahan Rajamäen alueen palveluverkkokohteiden suunnittelulle ja valmistelulle sekä osoittaa ensivaiheessa 0,6 milj. euron määrärahan Urheilupuiston koulun korjaukseen ja 0,2 milj. euron määrärahan Lepsämän koulun korjaukseen.

KÄYTTÖTALOUSOSA

Konsernipalvelut
Konsernipalveluiden käyttötalous käsiteltiin ja hyväksyttiin seuraavin muutoksin:

Yhteisten toimintojen kohdalla esittelijä muutti pohjaesitystään Rajamäen Uimahalli Oy:n vuoden 2021 toimintatuen osalta siten, että perustoimintatukeen varataan 668 000 euroa ja Hyvä-Olo kortin kuntaosuuteen 70 000 euroa (s. 57). Kunnanhallitus hyväksyi muutetun esityksen yksimielisesti.

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala
Sivistys- ja hyvinvointitoimialan käyttötalous käsiteltiin ja hyväksyttiin seuraavin muutoksin:

Koulutuspalveluiden käyttötalouden osalta tehtiin kaksi esittelijän pohjaesityksestä poikkeavaa muutosesitystä.

Leni Pispala teki Rädyn, Jalavan, Tapiolinnan ja Vaulamon kannattamana muutosesityksen A2 -kielen opetuksen määrärahan palauttamisesta. Samalla tulee tutkia etäopetuksen mahdollisuuksia A2 -kielen opetuksessa.

Riikka Raekannas teki Häggin, Salosen ja Sailion kannattamana muutosesityksen, että A2 -kielen opetuksen määräraha 24000 euroa palautetaan talousarviovuodelle 2021 ja selvitetään mahdollisuutta etäopetuksen mahdollisuuteen A2-kielen opetuksessa. Tämän selvityksen perusteella arvioidaan A2-kielen opetuksen muotoa ja jatkoa tulevaisuudessa.

Puheenjohtaja totesi suoritettavan nimenhuutoäänestykset. Ensimmäisessä äänestyksessä olivat vastakkain muutosesitykset siten, että
Pispalan esitys = JAA
Raekannaksen esitys = Ei

Äänestyksen tulos:
5 JAA ääntä: Jalava, Pispala, Tapiolinna, Vaulamo ja Räty
4 Ei ääntä: Hägg, Raekannas, Sailio ja Salonen
2 VAITI: Hyvämäki ja Peltonen

Toisessa äänestyksessä olivat vastakkain esittelijän pohjaesitys ja Pispalan muutosesitys siten, että
esittelijän pohjaesitys = JAA
Pispalan esitys = EI

Äänestyksen tulos:
5 JAA: Hyvämäki, Peltonen, Raekannas, Sailio ja Salonen
6 EI: Hägg, Jalava, Pispala, Tapiolinna, Vaulamo ja Räty

Kunnanhallitus päätti äänin 5 JAA – 6 EI, että A2 -kielen opetuksen määräraha palautetaan. Samalla tulee tutkia etäopetuksen mahdollisuuksia A2 -kielen opetuksessa.

 

Ympäristötoimiala
Ympäristötoimialan käyttötalous käsiteltiin ja hyväksyttiin seuraavin muutoksin:

teknisen keskuksen käyttötalouden osalta (s. 87)
Leni Pispala teki Tapiolinnan ja Vaulamon kannattamana muutosesityksen, että katujen hiekanpoistotöiden ja roskakorien tyhjennysten sekä viheralueiden ja liikuntapaikkojen laatutason laskemisen tuoma säästö 70 000 € palautetaan talousarvioon.

Puheenjohtaja totesi suoritettavan nimenhuutoäänestyksen siten, että
esittelijän pohjaesitys = JAA
Pispalan muutosesitys = EI

äänestyksen tulos:
5 JAA: Hyvämäki, Hägg, Jalava, Peltonen, Sailio
6 EI: Pispala, Raekannas, Salonen, Tapiolinna, Vaulamo, Räty

Kunnanhallitus päätti äänin 5 JAA – 6 EI, että katujen hiekanpoistotöiden ja roskakorien tyhjennysten sekä viheralueiden ja liikuntapaikkojen laatutason laskemisen tuoma säästö
70 000 € palautetaan talousarvioon.

maankäytön ja kaavoituksen käyttötalouden osalta (s. 97)
Hyvämäki esitti Salosen kannattamana, että yksityisteiden avustusmäärärahaa nostetaan 40.000 €.
Nosto rahoitetaan tarvittaessa siirtämällä ympäristötoimialan kalustoinvestointeja  vuodella eteenpäin 200.000 € (talousarviokirjan sivu 114). Siirrettyjen kalustoinvestointien laskennallinen aktivoituva poisto vuodelle 2021, n. 40.000 €, siirretään yksityisteiden avustusmäärärahoihin s. 97, (330.000 € —> 370.000 €)

Puheenjohtaja totesi suoritettavan nimenhuutoäänestyksen siten, että
esittelijän pohjaesitys = JAA
Hyvämäen esitys =  EI

äänestyksen tulos:
5 JAA: Hägg, Peltonen, Sailio, Vaulamo, Räty
6 EI: Hyvämäki, Jalava, Pispala, Raekannas, Salonen, Tapiolinna

Kunnanhallitus päätti äänin 5 JAA –6 EI, että yksityisteiden avustusmäärärahaa nostetaan 40.000 €.
Nosto rahoitetaan siirtämällä ympäristötoimialan kalustoinvestointeja tarvittaessa vuodella eteenpäin 200.000 € (talousarviokirjan sivu 114). Siirrettyjen kalustoinvestointien laskennallinen aktivoituva poisto vuodelle 2021, n. 40.000 €, siirretään yksityisteiden avustusmäärärahoihin s. 97, (330.000 € —> 370.000 €)

päätettiin tehdä tekninen korjaus s. 97 vasemmalla puolella toiseen kappaleeseen. Kappaleen toiseksi viimeiseksi lauseeksi lisätään lause  ”Nurmijärven kunta harjoittaa monimuotoista maanhankintaa keinoina mm. suorat maanostot ja maankäyttösopimukset.

 

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttötalous käsiteltiin ja hyväksyttiin esityksen mukaan.

Käsittelyn aikana kuultiin Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän edustajien esittely kuntayhtymän taloudesta klo 15.30–16.24.


Päätös 20.10.2020

Kunnanhallitus päätti

  1. Hyväksyä investointiosan seuraavin muutoksin

-yksimielisesti muutettiin investointiohjelman talorakennushankkeiden kohtaa 3.3. (s. 113) siten, että hankkeista Lukio (KK) ja liikuntasali, Rajamäen kampus, Lepsämän koulun korjaus, Urheilupuiston koulun uudiskohde, muodostetaan hankeryhmä ” Palveluverkkopäätösten alaiset investointikohteet, jotka täydennetään investointiosaan palveluverkkopäätösten jälkeen” ja samalla hankkeiden investointimäärärahat poistettiin odottamaan palveluverkkopäätöksiä. Lisäksi kunnanhallitus päätti varata 1,0 milj. euron määrärahan Rajamäen alueen palveluverkkokohteiden suunnittelulle ja valmistelulle sekä osoittaa ensivaiheessa 0,6 milj. euron määrärahan Urheilupuiston koulun korjaukseen ja 0,2 milj. euron määrärahan Lepsämän koulun korjaukseen.

-Investointiohjelman hankekortteihin ( s. 115–124) merkitään kursiivilla investointiohjelman mukaisesti päätetyt tiedot

  1. Konsernipalvelujen käyttötalouden (s. 49–58) osalta

yksimielisesti hyväksyä esittelijän muutetun esityksen Rajamäen Uimahalli Oy:n vuoden 2021 toimintatuen osalta siten, että perustoimintatukeen varataan 668 000 euroa ja Hyvä-Olo kortin kuntaosuuteen 70 000 euroa
hyväksyä konsernipalvelujen käyttötalouden yllä olevin muutoksin

  1. Sivistys- ja hyvinvointitoimialan käyttötalouden (s. 61–82) osalta

palauttaa (äänestys:  JAA 5, EI 6) A2 -kielen opetuksen määrärahan. Samalla tulee tutkia etäopetuksen mahdollisuuksia A2 -kielen opetuksessa
hyväksyä sivistys- ja hyvinvointitoimialan käyttötalouden yllä olevin muutoksin

  1. Ympäristötoimialan käyttötalouden (s. 85–100) osalta

nostaa (äänestys: JAA 5, EI 6) yksityisteiden avustusmäärärahaa 40.000 €. Nosto rahoitetaan siirtämällä ympäristötoimialan kalustoinvestointeja  tarvittaessa vuodella eteenpäin 200.000 € (talousarviokirjan sivu 114). Siirrettyjen kalustoinvestointien laskennallinen aktivoituva poisto vuodelle 2021, n. 40.000 €, siirretään yksityisteiden avustusmäärärahoihin s. 97, (330.000 € —> 370.000 €)
tehdä teknisen korjauksen sivun 97 vasemmalla puolella toiseen kappaleeseen. Kappaleen toiseksi viimeiseksi lauseeksi lisätään lause  ”Nurmijärven kunta harjoittaa monimuotoista maanhankintaa keinoina mm. suorat maanostot ja maankäyttösopimukset
hyväksyä ympäristötoimialan käyttötalouden yllä olevin muutoksin

  1. hyväksyä sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttötalouden (s. 103) esityksen mukaan

 

  1. jatkaa asian käsittelyä tuloslaskelma- ja rahoitusosien osalta 21.10.2020 klo 15.00 alkavassa jatkokokouksessa.

 

Käsittely ja päätökset 21.10.2020

Tuloslaskelmaosa
Hyväksyttiin tuloslaskelmaosa investointiosan ja käyttötalousosan muutokset huomioiden

Rahoitusosa
Hyväksyttiin rahoitusosa investointiosan ja käyttötalousosan muutokset huomioiden

Avustusten yhteenveto muutetaan Rajamäen uimahallin  ja yksityistieavustusten osalta päätösten mukaisesti

Kunnanhallitus päätti esittää edellä mainituin muutoksin talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman 2021-2023 valtuuston hyväksyttäväksi sekä valtuuttaa talousjohtajan tekemään tekniset korjaukset talousarviokirjaan.

Linkki esityslistaan. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan internetsivuille 27.10.2020.

Takaisin listaukseen