Ajankohtaista

Kunnanhallitus, Päätöksenteko

Kunnanhallituksen kokouksen päätökset 6.11.2023

6.11.2023

Nurmijärven kunnanhallituksen 6.11.2023 kokouksen päätökset tehtiin esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin,

§157 Lausunto Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen verkostosuunnitelman luonnoksesta

Käsittely

Puheenjohtaja Virpi Räty sekä hallituksen jäsenet Maiju Tapiolinna ja Leni Niinimäki ilmoittivat esteellisyydestä (yhteisöjäävi, hallintolaki 28.1 § 5 kohta; hyvinvointialuehallituksen jäsen) osallistua asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Varajäsenet Tarleena Takalo-Eskola, Elina Viitala ja Sanna Pasanen liittyivät kokoukseen asian käsittelyn ajaksi.

I varapuheenjohtaja Riikka Raekannas toimi puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ajan.

Arto Hägg esitti, että lausunnon Kiljavan kuntoutuskeskusta käsittelevään osaan lisätään viimeiseen kappaleeseen seuraava virke: ”Samalla voidaan arvioida, onko nykyistä vuokrasopimusta mahdollista tarkastella ja samalla tarkastella vuokrattavien tilojen laajuutta ja tilojen tehostamisen mahdollisuuksia.”

Puheenjohtajan tiedustellessa asiaa, kukaan ei vastustanut Häggin esitystä, joten kunnanhallitus hyväksyi Häggin esityksen yksimielisesti.

Päätös

Kunnanhallitus päätti antaa liitteenä olevan lausunnon Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen verkostosuunnitelman luonnoksesta seuraavalla lisäyksellä:

  • lausunnon Kiljavan kuntoutuskeskusta käsittelevään osaan lisätään viimeiseen kappaleeseen seuraava virke: ”Samalla voidaan arvioida, onko nykyistä vuokrasopimusta mahdollista tarkastella ja samalla tarkastella vuokrattavien tilojen laajuutta ja tilojen tehostamisen mahdollisuuksia.”

Puheenjohtaja Virpi Räty sekä hallituksen jäsenet Maiju Tapiolinna ja Leni Niinimäki poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

I varapuheenjohtaja Riikka Raekannas toimi puheenjohtajan tämän asian käsittelyn ajan.

§158 Alkuluokkatoiminnasta luopuminen lukuvuoden 2025–2026 loppuun mennessä

Käsittely

Esittelijä muutti päätösesitystään seuraavasti:

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että määrärahalisäystä ei toteuteta lautakunnan esityksen mukaisesti, vaan alkuluokkatoiminnasta luovutaan valtuuston Nuuka-linjauksen ja sivistyslautakunnan kokouksen 10.10.2023 52 §:n esittelytekstissä esitetyn aikataulun ja suunnitelman mukaisesti lukuvuoden 2025–2026 loppuun mennessä.

Muutosesitykset

Otto Suhonen teki Leni Niinimäen kannattamana seuraavan muutosesityksen:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että

  1. esi- ja alkuopetusta jatketaan sivistyslautakunnan 26.10.2023 59 §:ssä tehdyn päätöksen mukaisesti.

 

  1. vuoden 2024 talousarvioon ja vuoden 2025 taloussuunnitelmaan lisätään sivistystoimialalle lautakunnan päätöksen mukaisen yhdistelmämallin siirtymävaiheen toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset kattava tarkennettu lisämääräraha: vuodelle 2024 238 209 euroa ja vuodelle 2025 333 491 euroa.

Riikka Raekannas teki Virpi Rädyn ja Leni Niinimäen kannattamana seuraavan muutosesityksen:

Kunnanhallitus päättää, että ennen valtuuston lopullista päätöstä kyselytunnille 13.11.2023 tuodaan vaikutusarvioiden kululaskelmat kustannuksista (mm. henkilöstökustannukset, kuljetukset ja tilat).

Puheenjohtajan tiedustellessa asiaa kukaan ei vastustanut Suhosen ja Raekannaksen muutosesitysten yhdistämistä siten, että Raekannaksen esitys lisätään Suhosen esityksen loppuun, joten kunnanhallitus hyväksyi yhdistämisen yksimielisesti.

Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja määräsi pidettäväksi nimenhuutoäänestyksen siten, että

JAA = esittelijän muutettu pohjaesitys

EI = Suhosen Raekannaksen esityksellä täydennetty muutosesitys

Äänestyksen tulos

JAA 5 (Hägg, Maijala, Pirkkala, Tapiolinna, Vaulamo)

EI 4 (Niinimäki, Raekannas, Suhonen, Räty)

VAITI 2 (Sandberg, Sivula)

Kunnanhallitus päätti äänin jaa 5 – ei 4 – vaiti 2 hyväksyä esittelijän muutetun päätösesityksen.

Päätös

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että määrärahalisäystä ei toteuteta lautakunnan esityksen mukaisesti, vaan alkuluokkatoiminnasta luovutaan valtuuston Nuuka-linjauksen ja sivistyslautakunnan kokouksen 10.10.2023 52 §:n esittelytekstissä esitetyn aikataulun ja suunnitelman mukaisesti lukuvuoden 2025–2026 loppuun mennessä.

Pöytäkirja hyväksyttiin ja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

§159 Nurmijärven kunnan talousarvion 2024 strategian vuositavoitteet

Käsittely

Teknisenä korjauksena poistetaan sivulta 12 toimenpiteestä ”Lisäämme rakentamismahdollisuuksia haja-asutusalueelle painottaen kyliin ja näiden läheisyyteen rakentamista.” kaikilta vuosilta lause ” huomioiden kaavoituksen kehittämisen työryhmän ja seurantaryhmän työ”

Muutosesitykset

Riikka Raekannas esitti Arto Häggin kannattamana, että sivulle 5 toimenpiteeseen ”Kehitämme alkuluokkatoimintaa luodaksemme yksilöllistä kehitystä tukevan alun lapsen koulupolulle.” lisätään kohtaan Talousarvio 2024 sitovat tavoitteet lause ”Kehitämme esi- ja alkuopetuksen välistä tiivistettyä yhteistyötä.”

Puheenjohtajan tiedustellessa asiaa kukaan ei vastustanut Raekannaksen esitystä, joten kunnanhallitus hyväksyi Raekannaksen esityksen yksimielisesti.

 

Päätös

Kunnanhallitus päätti

  1. hyväksyä osaltaan vuoden 2024 talousarvion vuositavoitteet ja ja esittää ne edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi osana talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024–2026 käsittelyä seuraavin muutoksin:

– sivulle 5 toimenpiteeseen ”Kehitämme alkuluokkatoimintaa luodaksemme yksilöllistä kehitystä tukevan alun lapsen koulupolulle.” lisätään kohtaan Talousarvio 2024 sitovat tavoitteet lause ”Kehitämme esi- ja alkuopetuksen välistä tiivistettyä yhteistyötä.”

– teknisenä korjauksena poistetaan sivulta 12 toimenpiteestä ”Lisäämme rakentamismahdollisuuksia haja-asutusalueelle painottaen kyliin ja näiden läheisyyteen rakentamista.” kaikilta vuosilta lause ” huomioiden kaavoituksen kehittämisen työryhmän ja seurantaryhmän työ” sekä

  1. valtuuttaa talousjohtajan tekemään mahdolliset tekniset korjaukset liitteeseen.

Pöytäkirja hyväksyttiin ja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

§160 Nurmijärven kuntakonsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2023 ja talousarviomuutokset

Käsittely

Esittelijä totesi, että osavuosikatsauksen valmistumisen jälkeen on tullut ilmi, että Rajamäen kampuksen osalta ei ole mahdollista esittää -2,0 milj. euron määrärahamuutosta kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle. Määrärahamuutosesitys perustui urakoitsijalta saatuun tietoon hankkeen etenemisestä vuoden 2023 aikana ja tuleviin maksuposteihin. Urakoitsija on ollut kuntaan yhteydessä ja todennut, että heidän järjestelmissään olleiden virheiden vuoksi kunnalle on annettu virheellistä tietoa ja urakan laskutus tulee toteutumaan alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti. Tästä johtuen esitän, että kohdassa B) Esitettävät muutokset investointiosaan, luvun 1 ”Talonrakennushankkeiden määrärahoihin esitetään seuraavat hankekohtaiset muutokset”:

– Kohdan Rajamäen kampus osalta määrärahamuutokseksi muutetaan 0 euroa.

Tämän perusteella esittelijä muutti päätösesitystään seuraavasti:

Kunnanhallitus

1. merkitsee Nurmijärven kuntakonsernin osavuosikatsauksen 1.1.-30.9.2023 tiedoksi ja esittää sen edelleen valtuustolle tiedoksi, sekä

2. esittää valtuustolle, että vuoden 2023 talousarviota muutetaan lautakuntien ja johtokuntien esityksen mukaisesti edellä selostusosassa, kohdissa A-B esitetyllä tavalla. Kohdassa B, luvussa 1 ”Talonrakennushankkeiden määrärahoihin esitetään seuraavat hankekohtaiset muutokset” huomioidaan kunnanjohtajan muutosesityksen mukaisesti, että Rajamäen kampuksen osalta määrärahamuutokseksi esitetään 0 euroa. Muutoksella ei ole vaikutusta muihin valtuustoon nähden sitoviin eriin.

Pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

  1. merkitä Nurmijärven kuntakonsernin osavuosikatsauksen 1.1.-30.9.2023 tiedoksi ja esittää sen edelleen valtuustolle tiedoksi, sekä
  2. esittää valtuustolle, että vuoden 2023 talousarviota muutetaan lautakuntien ja johtokuntien esityksen mukaisesti edellä selostusosassa, kohdissa A-B esitetyllä tavalla. Kohdassa B, luvussa 1 ”Talonrakennushankkeiden määrärahoihin esitetään seuraavat hankekohtaiset muutokset” huomioidaan kunnanjohtajan muutosesityksen mukaisesti, että Rajamäen kampuksen osalta määrärahamuutokseksi esitetään 0 euroa. Muutoksella ei ole vaikutusta muihin valtuustoon nähden sitoviin eriin.

Pöytäkirja hyväksyttiin ja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

§164 Hallintopäällikön viran auki julistaminen

Päätös

Kunnanhallitus päätti
1. vahvistaa, että hallintopäällikön viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kokemus vastaavista tehtävistä,
2. julistaa viran haettavaksi siten, että haku päättyy perjantaina 24.11.2023 klo 15.00 sekä
3. nimetä valintaryhmän jäseniksi valmistelemaan virkavaalia Tapio Sivulan, Jenni Sandberg, Riina Mattilan ja Ritva Örlingin.

§170 Kehitys- ja keskusteluasiat

Lisäksi kunnanhallitus keskusteli

  1. Nurmijärvelle esitetyistä aurinkovoimalahankkeista, toivottiin tarkempaa esittelyä asiasta myöhemmässä kokouksessa.
  2. Perttulassa sijaitsevan epäsiististä kiinteistöstä.
  3. Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten julkaisemisesta kunnan kotisivuilla.

Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan kotisivuilla 14.11.2023. Linkki esityslistaan.

 

Muokattu 7.11.2023, muokkaus kursiivilla.

Takaisin listaukseen