Ajankohtaista

Kaikki

Kunnanhallituksen jatkokokouksen 20.1.2021 päätökset

21.1.2021

Kunnanhallituksen jatkokokouksen päätökset syntyivät esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin,

§ 11 Vuoden 2021 talousarvion investointiosan muuttaminen palveluverkkopäätösten perusteella

Päätös:
Esittelijä veti esityksen pois.

§ 21 Äänestyspaikkojen määrääminen vuonna 2021 toimitettavia kuntavaaleja varten

Käsittely:
Juha Peltonen esitti, että Kirkonkylän ennakkoäänestyspaikaksi tulee pääkirjasto Heikkarin sijasta. Puheenjohtaja totesi esityksen rauenneen kannattamattomana.

Päätös:
Esityksen mukaan.

§ 25 Valtuustoaloite läpiajettavien yksityisteiden avustusmallin muuttamiseksi

Käsittely:
Maiju Tapiolinna teki Salosen kannattamana esityksen, että tehdään seuraava tekstilisäys:
”Yksityistien avustusmallin liittyvät valtuustoaloitteet tulee valmistella viipymättä, jotta mahdolliset vahingot saadaan minimoitua.

Avustusmallin liittyvän aloitteen valmistelussa tulee huomioida Kuntalain 22§:n mukainen kohderyhmän osallistaminen. Tässä aloitteessa se tarkoittaa vilkkaimpien läpiajoteiden tiekuntien osallistamista ja kuulemista valmistelussa. Tähän on saatu ao. tiekuntien osalta ennakkoon tieto, että asianomaiset tiekunnat ovat halukkaita osallistumaan valmisteluun. Valmistelun osana tulee laatia aiemmin pyydetyt, mutta päätöksenteossa puuttuneet vaikuttavuusarviot simulaatiolaskelmineen.

Perustelut:
– Vahingoilla tarkoitetaan taloudellisia vahinkoja, kunnan mainevahinkoja ja työn tuottavuuden alenemaa.
– Kuntalaki 22 § lyhyesti: ”Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista.”
– etsitään tiekunta, joka voi toimia koordinaattorina ja saa kasattua muutaman läpiajotiekunnan edustajista koostuvan työryhmän valmisteluun osallistumista varten.
– Vaikuttavuusarvioilla tarkoitetaan operatiivista ja taloudellista vaikuttavuutta, sekä kunnan, että tiekuntien osalta.”

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys, joten pidetään nimenhuutoäänestys siten, että
esittelijän pohjaesitys (ei tekstilisäystä) = JAA
Tapiolinnan esitys = EI

Äänestyksen tulos:
1 JAA (Peltonen)
10 EI (Hyvämäki, Hägg, Jalava, Pispala, Raekannas, Sailio, Salonen, Tapiolinna, Vaulamo, Räty)

Kunnanhallitus päätti äänin 1 JAA – 10 EI hyväksyä Tapiolinnan esityksen.

Päätös:
Kunnanhallitus päätti ohjata valtuustoaloitteen ympäristötoimialalle valmisteltavaksi seuraavalla evästyksellä:
”Yksityistien avustusmallin liittyvät valtuustoaloitteet tulee valmistella viipymättä, jotta mahdolliset vahingot saadaan minimoitua.

Avustusmallin liittyvän aloitteen valmistelussa tulee huomioida Kuntalain 22§:n mukainen kohderyhmän osallistaminen. Tässä aloitteessa se tarkoittaa vilkkaimpien läpiajoteiden tiekuntien osallistamista ja kuulemista valmistelussa. Tähän on saatu ao. tiekuntien osalta ennakkoon tieto, että asianomaiset tiekunnat ovat halukkaita osallistumaan valmisteluun. Valmistelun osana tulee laatia aiemmin pyydetyt, mutta päätöksenteossa puuttuneet vaikuttavuusarviot simulaatiolaskelmineen.

Perustelut:
– Vahingoilla tarkoitetaan taloudellisia vahinkoja, kunnan mainevahinkoja ja työn tuottavuuden alenemaa.
– Kuntalaki 22 § lyhyesti: ”Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista.”
– etsitään tiekunta, joka voi toimia koordinaattorina ja saa kasattua muutaman läpiajotiekunnan edustajista koostuvan työryhmän valmisteluun osallistumista varten.
– Vaikuttavuusarvioilla tarkoitetaan operatiivista ja taloudellista vaikuttavuutta, sekä kunnan, että tiekuntien osalta.”

§ 28 Valtuustoaloite yksityistieasioiden käsittelyjen tutkimisesta

Käsittely
Maiju Tapiolinna teki Salosen kannattamana esityksen, että tehdään tekstilisäys ”aloite tulee käsitellä mahdollisimman nopeasti.”

Petri Vaulamo teki Tapiolinnan  ja Peltosen kannattamana esityksen, että tehdään tekstilisäys ”aloitteesta aiheutuneet kustannukset tuodaan valtuuston tietoon.”

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Tapiolinnan ja Vaulamon esitykset.

Päätös:
Kunnanhallitus päätti ohjata valtuustoaloitteen konsernipalveluiden valmisteltavaksi seuraavilla evästyksillä:
– aloite tulee käsitellä mahdollisimman nopeasti
– aloitteesta aiheutuneet kustannukset tuodaan valtuuston tietoon.

§ 8 Kehitys- ja keskusteluasiat

Päätös:
Esityksen mukaan.

Lisäksi

  1. kunnanjohtaja antoi katsauksen koronatilanteeseen ja sen aiheuttamiin rajoituksiin,
  2. keskusteltiin koronarajoituksista kunnan omistamissa tiloissa sekä erityisesti lasten ja nuorten harrastusten osalta ja rajoituksista tiedottamisesta,
  3. kunnanhallitus kävi keskustelua ja Vaulamo esitti pyynnön Nurmijärven keskitetyn lukion hankeaikataulusta. Toivottiin käsittelyyn riittävää kiireellisyyttä, jotta kokonaisuus lukio hankkeen kokonaiskuvasta tulisi selville mahdollisimman nopeasti valtuustolle.

Linkki esityslistaan. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan internetsivuille 26.1.2021.

Takaisin listaukseen