Ajankohtaista

Kunnanhallitus, Päätöksenteko

Kunnanhallituksen 20.6.2022 päätökset

20.6.2022

Kunnanhallituksen 20.6.2022 päätökset tehtiin esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin;

147 Nurmijärven kunnan lausunto julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi

Harri Lepolahti teki Tapiolinnan kannattamana esityksen, että lausunnosta poistetaan kohdasta Henkilöstön liikkeenluovutus ensimmäinen lause ”TE-hallinnon henkilöstön siirtoa kuntiin ei tule toteuttaa liikkeenluovutuksena.”.

Perusteena: Työnantajavaihdostilanteita sääntelee työ- ja virkamiesoikeudessa liikkeenluovutusperiaate, joka perustuu EU:n liikkeenluovutusdirektiiviin 2001/23/EY.  Siirrettäessä valtionhallinnon tehtäviä valtionhallinnon ulkopuolelle säädetään liikkeenluovutuksesta valtion virkamieslain 5 e ja 5 f §:ssä. Direktiivin ja virkamieslain keskeinen tavoite on turvata siirron kohteena olevan henkilöstön palvelussuhteen jatkuvuus sekä etujen ja oikeuksien säilyminen muutostilanteissa, joissa työnantaja vaihtuu toiseksi liiketoimintakokonaisuuden kuitenkin säilyessä. Työvoima- ja yrityspalvelujen uudelleen järjestämisessä on kyse liikkeen luovutuksesta. Nykyisen ammattitaitoisen henkilöstön siirtymisen ja muutoksen onnistumisen varmistamiseksi on tarkoituksenmukaista noudattaa te-palvelujen siirrossa liikkeenluovutusperiaatetta.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys, joten pidetään nimenhuutoäänestys siten, että

JAA = esittelijän pohjaesitys

EI = Lepolahden muutosesitys

 

Äänestyksen tulos

JAA 6 (Hägg, Mattila, Raekannas, Sivula, Örling, Vaulamo)

EI 4 (Lepolahti, Maijala, Niinimäki, Tapiolinna)

POISSA 1 (Mustonen)

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän pohjaesityksen äänin 6 JAA – 4 EI – 1 POISSA.             

150 Lausunto NCC Industry Oy:n maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta

Arto Hägg teki esityksen, että lausuntoon lisätään lause ”Esitetyn hakemuksen perusteella hankkeelle ei tule myöntää lupaa.”

Puheenjohtajan tiedustellessa, voiko kunnanhallitus olla yksimielinen esityksestä, kukaan ei vastustanut esitystä.

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti Häggin esityksen.

 

152 Kunnanlakimiehen viran täyttäminen

Maiju Tapiolinna teki Maijalan kannattamana seuraavan palautusesityksen:

Esitän, että kunnan lakimiehen valinta palautetaan uudelleen valmisteltavaksi, eikä tehtävään valita Sari Forsströmiä. Lakimiehen todellinen tarve on ensin kartoitettava tarkoin useiden tehtävien siirtyessä hyvinvointialueelle. Lakimiehen tehtävät voidaan hoitaa vaihtoehtoisesti puitesopimusjärjestelyin ulkoistetun lakiasiaintoimiston kautta. Kunnalla on myös mahdollista saada lainopillista neuvontaa kuntaliitosta. Toinen peruste palauttamiselle on vähäinen hakijoiden määrä. Jos tehtävä halutaan täyttää, on syytä palkata esimerkiksi headhunter etsimään sopivia ehdokkaita ja avata haku uudelleen.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu palautusesitys, joten pidetään nimenhuutoäänestys siten, että

JAA = asian käsittelyn jatkaminen

EI = Tapiolinnan palautusesitys

 

Äänestyksen tulos

JAA 8 (Hägg, Lepolahti, Mattila, Mustonen, Niinimäki, Raekannas, Sivula, Vaulamo)

EI 3 (Maijala, Tapiolinna, Örling)

Kunnanhallitus päätti äänin 8 JAA – 3 EI jatkaa asian käsittelyä.

Katja Vuorinen poistui kokouksesta klo 17.28–17.32 pykälän käsittelyn aikana.

Kunnanhallitus päätti esityksen mukaisesti.

Maiju Tapiolinna jätti eriävän mielipiteen päätöksestä. Eriävä mielipide: Jätän eriävän mielipiteen pohjautuen palautusesitykseeni. Kunnan lakimiehen tarve on kartoitettava useiden tehtävien siirtyessä hyvinvointialueelle. Toisena perusteena on hakijoiden vähäinen määrä.

156 Ilmoitusasiat

Esityksen mukaan.

Lisäksi kunnanhallitusta informoitiin Eteva kuntayhtymän ajankohtaisista asioista.

157 Kehitys- ja keskusteluasiat

Esityksen mukaan.

Lisäksi kunnanhallitus keskusteli

– viranhaltijoiden palkkauksen perusteista

– koulujen kerhotoiminnasta ja LiikuntaSankareiden jatkosta

sekä

– nimesi kunnan tervehdyksen lausujiksi kutsuntoihin 11.-12.10.2022 Hannu Lakeen ja 13.10.2022 tervehdyksen lausuja nimetään myöhemmin.
Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan kotisivuilla 28.6.2022. Linkki esityslistaan.

 

Kunnanhallitus toivotti kokouksessaan 20.6.2022 nurmijärveläisille hyvää kesää. Takarivi vas. Hannu Lakee, Harri Lepolahti, Jouni Maijala, puheenjohtaja Petri Vaulamo, Tapio Sivula, Arto Hägg ja Kalle Mustonen. Alarivi vas. Riikka Raekannas, Leni Niinimäki, kunnanjohtaja Outi Mäkelä, Ritva Örling, Virpi Räty, Maiju Tapiolinna ja Riina Mattila.

 

Takaisin listaukseen