Lepsämän koulu

Meidän koulu

Lepsämän koululla tarjotaan esiopetusta ja perusopetusta esiopetusikäisille ja vuosiluokilla 1-6 opiskeleville lapsille. Oppilaita on lukukaudella 2022–2023 yhteensä 298, lisäksi koulussa toimii Lepsämän päiväkodin 55 esiopetusikäistä lasta.

Lepsämän koulu toimii kahdessa toimipisteessä. Alkuluokat ja 3. luokat toimivat Lepsämän koulun väistötiloissa Lintumetsässä (Mäntytie 18) ja 4.-6. luokat toimivat Lepsämän koululla (Lepsämäntie 775). Toimipisteiden välinen etäisyys on noin 3,5 kilometriä.

Lepsämän koululla toimitaan yhteisopettajuusrakenteessa. Tämä tarkoittaa, että kunkin oppilasryhmän vastuuopettajat yhdistävät voimansa ja vahvuutensa, ja osallistuvat tasapuolisesti yhteisen oppilasryhmänsä opetuksen suunnitteluun, toteutukseen, arviointiin sekä opetuksen kehittämiseen. Yhteisopettajuus mahdollistaa oppilaiden yksilöllisten tarpeiden huomioimisen ja tuo opettajien vahvuudet kaikkien oppilaiden käyttöön. Se myös sujuvoittaa arjen kulkua ja lisää niin oppilaiden kuin opettajienkin hyvinvointia.

Alkuluokkatoimintaa Lepsämän koulussa tehdään yhteistyössä Lepsämän päiväkodin kanssa. Lepsämän koululla toimii yhteensä kuusi alkuluokkaa. Näissä alkuluokissa opiskelee yhteensä 160 lasta.

Lepsämän koulun toimintakulttuurin keskeisiä asioita ovat vuorovaikutustaidot ja yhdessä tekeminen. Koulussamme toimitaan myönteisessä oppimisilmapiirissä ja käytetään monipuolisia ja toiminallisia opetusmenetelmiä.

Oppilaita ohjataan hyvään käytökseen ja toisten ihmisten
huomioon ottamiseen. Koulu pyrkii kasvattamaan vahvan itsetunnon omaavia oppilaita, jotka osaavat ottaa vastuun omasta toiminnastaan.

Oppilaiden osallisuutta vahvistetaan ottamalla heidät mukaan oman koulutyön ja ryhmän toiminnan suunnitteluun oppilastiimeissä, oppilaskunnan toiminnassa ja välkkäritoiminnassa. Oppilaita rohkaistaan myös vaikuttamaan koulun yhteiseen toimintaan ja oppimisympäristöjen suunnitteluun ja kehittämiseen.

Arvostamme terveitä elämäntapoja ja liikkumisen iloa. Moniammatillisen oppilashuoltotyön kautta pyrimme tukemaan oppilaiden ja perheiden tasapainoista elämänhallintaa. Lepsämän koulun vanhempainyhdistys tukee kodin ja koulun välistä yhteistyötä.

Koulun arkea pääset seuraamaan instagramista @lepsama ja @lepsaman_alkuluokat