Ajankohtaista

Nurmijärven Sähkö, Nurmijärven Vesi, Päätöksenteko, Valtuusto, Vesihuolto

Konsernin omistusjärjestelyt valtuuston arvioitaviksi tammikuussa

1.12.2021

Kunnassa on teetetty selvitys Nurmijärven Sähkö Oy:n ja Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen konserni- ja omistusrakenteiden kehittämisestä. Selvityksen pohjalta esitetään, että Nurmijärven Sähkö Oy:n kaukolämpötoiminta yhtiöitetään, jonka jälkeen lämpöyhtiöstä myydään vähemmistöosuus. Lisäksi esitetään, että Nurmijärven Vesi -liikelaitos yhtiöitetään. Vesihuolto säilyisi 100 % kunnan omistamana. Esitetyillä toimenpiteillä olisi merkittävä positiivinen vaikutus kunnan talouteen. Esitetyt muutokset eivät aseta paineita asiakasmaksujen korotuksille, eikä niillä ole vaikutusta kunnan huoltovarmuuteen. Valtuuston on tarkoitus päättää asiasta tammikuussa 2022.

 

Inspira Oy on laatinut Nurmijärven kunnan toimeksiannosta konserniselvityksen, jossa on tarkasteltu Nurmijärven Sähkö Oy:n ja Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen konserni- ja omistusrakenteiden kehittämistä.

Selvitys on valmistunut syksyllä 2021. Konserniselvityksen pohjalta kunnan viranhaltijatyöryhmä esittää omistusjärjestelyjä sekä Nurmijärven Sähkö Oy:n että Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen osalta.

Nurmijärven Sähkö Oy:n osalta työryhmä esittää, että kaukolämpötoiminta yhtiöitetään Nurmijärven Sähkön tytäryhtiöksi, jonka jälkeen lämpöyhtiöstä myydään vähemmistöosuus. Järjestelyn perusteet ovat sekä toiminnalliset että taloudelliset. Toiminnallisesti vähemmistöosuuden myynti tukee kuntaomistajan liiketoimintariskin jakamista ja tuo yhtiöön ulkopuolista osaamista. Vähemmistöosuuden myynnistä saatavilla rahoilla voidaan rahoittaa kunnan tulevia peruspalveluinvestointeja ja vähentää velkaantumista. Nurmijärven kunnalle jäisi enemmistöomistajuus ja tätä kautta päätäntävalta uudessa tytäryhtiössä.

Kunnan työryhmä näkee perusteltuna arvioida myös pienen vähemmistöosuuden myymistä sähköverkosta. Vähemmistöosuuden myynti tukisi kuntaomistajan liiketoimintariskin jakamista ja toisi yhtiöön ulkopuolista osaamista, mutta ei vaarantaisi huoltovarmuutta tai asettaisi korotuspaineita sähkön hinnalle. Nurmijärven kunnalle jäisi tässäkin tapauksessa enemmistöomistajuus ja tätä kautta päätäntävalta verkkoyhtiössä. Tässä päätöksessä on huomioitava mahdolliset muutokset sähköverkkotoiminnan säätelyssä ja niiden vaikutukset markkinatilanteeseen.

Kunnan lainakanta on lähes kolminkertaistunut suhteellisen lyhyessä ajassa. Tilikausien 2011–2020 aikana se on kasvanut 75,6 milj. eurosta 206,7 milj. euroon. Vuoden 2021 tilinpäätösennusteessa lainakannan arvioidaan asettuvan 219,7 milj. euron tasoon ja lainakannan on arvioitu nousevan edelleen myös ensi vuonna.

 

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen osalta työryhmä esittää vesihuollon yhtiöittämistä 1.1.2023 alkaen. Vesihuolto on kunnalle strategisesti tärkeä ja siitä syystä vesihuolto on tarkoitus säilyttää kunnan 100 % omistuksessa ja määräysvallassa myös jatkossa. Vesihuollon yhtiöittämistä puoltavat sekä toiminnalliset että taloudelliset seikat. Yhtiömalli toisi toiminnallista tehokkuutta ja kuntaomistaja saisi yhtiöittämisestä arviolta 29 milj. euron kertaluonteisen kirjanpidollisen myyntivoiton. Yhtiöittämisestä toteutettujen taloudellisten mallinnusten mukaisesti yhtiöittämisestä ei aiheudu ylimääräistä korotuspainetta veden taksoihin. Veden yhtiöittämisen malliksi työryhmä esittää vesihuollon yhtiöittämistä Nurmijärven Sähkö Oy:n tytäryhtiöksi. Yhtiöittämisessä vesihuollon henkilöstön palvelussuhteet ovat turvattuja ja henkilöstö siirtyisi liikkeenluovutuksella perustettavan yhtiön palvelukseen.

 

Positiivinen vaikutus kunnan talouteen

Konserni- ja omistusrakenteiden kehittämistä koskeva selvitys on osa valtuuston hyväksymää NUUKA-toimenpidesuunnitelmaa. NUUKA-toimenpidesuunnitelman mukaisesti tavoitteena on arvioida konserniomistusten realisoinnin mahdollisuuksia silloin, kun omistuksista luopuminen on strategisesti ja taloudellisesti perusteltua.

Esitetyillä toimenpiteillä olisi merkittävä positiivinen vaikutus kunnan talouteen ja toteutettavilla omistusjärjestelyillä voitaisiin helpottaa kunnan investointitaakkaa tulevina vuosina ja vähentää kunnan velkaantumista. Aiemmin toteutuneiden kauppojen perusteella arvioidaan, että kaukolämmön 40 % vähemmistöosuuden myymisen taloudellisen vaikutuksen olevan 28–40 milj. euroa.  Vesihuollon osalta taloudellinen hyöty olisi arvion mukaan 29 milj. euron kirjanpidollinen myyntivoitto.

Työryhmän esitys tulee valtuuston arvioitavaksi ja päätettäväksi. Valtuuston on tarkoitus käsitellä konsernin omistusjärjestelyjä kokouksessaan 26.1.2022. Kokous on katsottavissa suorana lähetyksenä kunnan kotisivuilta.

 

Inspira Oy:n laatimassa konserniselvityksessä on arvioitu eri vaihtoehtojen vaikutuksia. Selvitykseen voi tutustua linkistä: Inspira_Nurmijärvi konserniselvitys 2021_loppuraportti.

Takaisin listaukseen