Ajankohtaista

Kunnanhallitus, Päätöksenteko, Sähkö, Vesihuolto

Konsernin omistusjärjestelyt etenevät päätöksentekoon maanantaina 14.2.

11.2.2022

Nurmijärven kunnassa on laadittu vuoden 2021 aikana omistajapoliittiset linjaukset ja selvitys Nurmijärven Sähkö Oy:n ja Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen konserni- ja omistusrakenteiden kehittämisestä. Konsernin omistusjärjestelyt ovat etenemässä kunnanhallituksen käsittelyyn 14.2.2022.

Kunnanhallitukselle esitetään, että kunta omistajana käynnistäisi valmistelut Nurmijärven Sähkö Oy:n kaukolämpöliiketoiminnan yhtiöittämiseksi ja kaukolämpöyhtiön vähemmistöosuuden myymiseksi. Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen osalta esitetään toiminnan yhtiöittämistä 1.1.2023 alkaen. Vesihuolto säilyisi edelleen kunnan omistuksessa ja täydessä määräysvallassa. Esitetyillä toimenpiteillä olisi merkittävä myönteinen vaikutus kunnan talouteen ja toteutettavilla omistusjärjestelyillä voitaisiin vahvistaa kunnan tulopohjaa ja vähentää veronkorotuspaineita.

Mistä kunnanhallitus päättää maanantaina 14.2.2022?

Samassa yhteydessä omistajapoliittisten linjausten kanssa päätöksentekoon ovat menossa esitykset Nurmijärven Sähkö Oy:n omistusjärjestelyistä kaukolämpöliiketoiminnan osalta sekä esitys Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen toiminnan yhtiöittämisestä. Mikäli kunnanhallitus tekee päätöksen, asia etenee kunnanvaltuuston päätettäväksi 28.2.2022.

Onko ehdotettuja toimenpiteiden vaikutuksia arvioitu?

Kyllä. Valtuuston asettaman tavoitteen toteuttamiseksi kunnassa toteutettiin vuonna 2021 konserniselvitys Nurmijärven Sähkö Oy:n ja Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen konserni- ja omistusrakenteiden kehittämisestä. Selvityksestä on tiedotettu aiemmin 1.12.2021 ja selvitys löytyy täältä Inspira_Nurmijärvi konserniselvitys 2021_loppuraportti. Myös Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta ja Nurmijärven Sähkö Oy:n hallitus ovat antaneet lausuntonsa esityksestä.

Millaisia muutoksia esitetyillä toimenpiteillä on Nurmijärven Sähkö Oy:n toimintaan?

Nurmijärven Sähkö Oy:n omistusjärjestelyn osalta esitetään, että kunta omistajana käynnistäisi valmistelut Nurmijärven Sähkö Oy:n kaukolämpöliiketoiminnan yhtiöittämiseksi ja kaukolämpöyhtiön vähemmistöosuuden myymiseksi. Enemmistöomistajuus säilyisi edelleen kunnalla.

Nurmijärven Sähkö Oy:n sähköverkkoliiketoimintaan ei esitetä muutoksia, vaan sähköverkko säilyisi muutoksenkin jälkeenkin kunnan 100 % omistamana.

Miksi Nurmijärven Sähkö Oy:n kaukolämpöliiketoimintaan esitetään muutoksia?

Markkinatilanne on ollut otollinen energiajärjestelyille ja arvostustasot ovat nousseet merkittävästi viime vuosina. Vähemmistöosuuden myynnillä yhtiöön voitaisiin saada ulkopuolista teollista sekä liiketoiminnallista osaamista täydentämään jo olemassa olevia osaamisia. Osaomistuksen myynti tukisi kuntaomistajan liiketoimintariskin jakamista. Kuntaomistajan kannalta kaukolämmön vähemmistöosuuden myynnillä olisi mahdollista vahvistaa merkittävästi kunnan tulopohjaa ja vähentää veronkorotuspaineita. Kaukolämmön vähemmistöosuuden myynti ei muodosta kunnalle strategista riskiä.

Mitä tapahtuisi, mikäli kunta päättäisi käynnistää kaukolämpöliiketoiminnan vähemmistöosuuden myymisen?

Mikäli valtuusto päättää esityksen mukaisesti käynnistää valmistelut kaukolämpöliiketoiminnan vähemmistöosuuden myymisestä, seuraavassa vaiheessa toteutetaan markkinakartoitus kiinnostuneista toimijoista, kaupan toteuttamisvaihtoehdoista ja muista kaupan ehdoista. Vasta tarkemman valmistelun jälkeen kunnanvaltuusto voi omistajana arvioida, onko vähemmistöosuudesta luopuminen perusteltua kunnan kokonaisedun kannalta.

Mitä muutoksia esitetään Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen osalta?

Vesihuolto on toistaiseksi järjestetty Nurmijärven kunnan liikelaitospohjalta. Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen osalta kunnanhallitukselle esitetään, että kunta päättäisi käynnistää valmistelut liikelaitoksen yhtiöittämiseksi 1.1.2023 alkaen. Tällöin Nurmijärven Vesi -osakeyhtiö muodostettaisiin Nurmijärven Sähkö Oy:n 100 % omistamaksi tytäryhtiöksi. Yhtiömallissa vesihuolto säilyisi kunnan omistamana.

Onko yhtiöittäminen sama asia kuin yksityistäminen?

Ei ole. Mikäli Nurmijärven Vesi -osakeyhtiö muodostettaisiin, omistus säilyisi 100 % julkisessa omistuksessa ja kunnan täydessä määräysvallassa.

Miksi vesihuollolle esitetään yhtiömallia?

Yhtiömalli toisi toiminnallista tehokkuutta vesihuollon toimintaan. Tehdyn selvityksen mukaan osakeyhtiö on yleinen vesihuoltolaitoksen organisointimuoto ja malli sopii hyvin vesihuoltoon. Saavutettavia hyötyjä olisivat muun muassa nopeampi ja joustavampi päätöksenteko sekä ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuden turvaaminen.

Kunta saisi yhtiöittämisestä arviolta 29 milj. euron kertaluonteisen kirjanpidollisen myyntivoiton. Kirjanpidollinen myyntivoitto voitaisiin hyödyntää kunnan merkittäviin rakennushankkeisiin investointivarauksina, kuten kouluihin. Tämä helpottaa kunnan käyttötaloutta tulevina vuosina.

Seuraako vesihuollon yhtiöittämisestä painetta korottaa hintoja?

Yhtiöittämisestä toteutettujen taloudellisten mallinnusten mukaisesti yhtiöittämisestä ei aiheudu ylimääräistä korotuspainetta veden taksoihin.

Millaisia vaikutuksia yhtiöittämisellä on liikelaitoksen henkilökunnalle?

Yhtiöittämisessä vesihuollon henkilöstön palvelussuhteet ovat turvattuja ja henkilöstö siirtyisi liikkeenluovutuksella perustettavan yhtiön palvelukseen.

Miksi vesihuoltoa esitetään Nurmijärven Sähkö Oy:n tytäryhtiöksi?

Perustettavan vesihuoltoyhtiön sijoittuminen Sähkö Oy:n konserniin tarjoaisi mahdollisuuden sähkön ja veden synergiahyötyihin mm. hallinnon, asiakaspalvelun ja tietojärjestelmien osalta.
Lisäksi tämä mahdollistaa yhtiöiden välillä konserniavustuksen käyttämisen, mikäli Nurmijärven Vesi Oy:n tulos painuisi tappiolliseksi. Sähkö Oy:n ylijäämää voisi tällöin hyödyntää vesihuollon mahdollisten tappioiden kattamisessa.

Muuttuuko vesihuollon strateginen merkitys Nurmijärven kunnassa?

Kunnan omistajapoliittisten linjausten mukaisesti valmistelussa on lähdetty siitä, että vesihuolto on kunnalle strategisesti tärkeä omistus ja perusinfrastruktuuria, jonka tulee säilyä julkisessa omistuksessa ja kunnan täydessä määräysvallassa.

Millaisia vaikutuksia esitetyillä toimenpiteillä olisi kunnan talouteen?

Esitetyillä toimenpiteillä olisi merkittävä positiivinen vaikutus kunnan talouteen ja toteutettavilla omistusjärjestelyillä voitaisiin vahvistaa kunnan tulopohjaa ja vähentää veronkorotuspaineita. Aiemmin toteutuneiden kauppojen perusteella arvioidaan, että kaukolämmön 40 % vähemmistöosuuden myymisen taloudellisen vaikutuksen olevan 28–40 milj. euroa. Vesihuollon osalta taloudellinen hyöty olisi arvion mukaan 29 milj. euron kirjanpidollinen myyntivoitto.

Miksi kunnan omistusjärjestelyjä arvioidaan uudelleen?

Valtuusto on asettanut vuoden 2021 talousarviossa kunnan yhdeksi tavoitteeksi omistamisen tehostamisen. Tavoitteeksi on asetettu, että kunnalle laaditaan omistajapoliittiset linjaukset -periaateasiakirja sekä merkittäville konserniyhteisöille säännöllisesti seurattavat omistajatavoitteet. Kunnan omistajapoliittiset linjaukset on valmisteltu vuoden 2021 aikana ja kunnanhallitus päättää linjauksista 14.2. Tämän jälkeen asiasta päättää valtuusto.

Omistamisen tehostamiseen liittyen valtuusto on asettanut myös tavoitteeksi, että kunnassa arvioidaan konserniomistusten realisoinnin mahdollisuuksista sekä luopumista sellaisista omistuksista, joiden strateginen merkitys kunnalle on vähäinen tai luopuminen omistuksista silloin, kun se on strategisesti tai taloudellisesti perusteltua.

Kuinka päätöksenteko etenee seuraavaksi?

Kunnanhallitus käsittelee esityksiä kokouksessaan 14.2.2022 (tutustu kokouksen esityslistaan) ja valtuuston on tarkoitus käsitellä omistajapoliittiset linjaukset ja konsernin omistusjärjestelyt ylimääräisessä kokouksessa 28.2.2022. Kokous on katsottavissa suorana lähetyksenä kunnan kotisivuilta.

Mikäli valtuusto päättää 28.2. käynnistää valmistelut kaukolämpöliiketoiminnan vähemmistöosuuden myymisestä, aloitetaan markkinakartoitus kiinnostuneista toimijoista sekä selvitys kaupan toteuttamisvaihtoehdoista ja muista kaupan ehdoista. Vasta tarkemman valmistelun jälkeen kunnanvaltuusto voi omistajana arvioida, onko vähemmistöosuudesta luopuminen perusteltua kunnan kokonaisedun kannalta.

Takaisin listaukseen