Ajankohtaista

Aluehallintovirasto AVI, Keusote, Koronavirus, Lukio, Opetus ja koulutus, Sosiaali ja terveys, Tapahtumat, Terveys, Tilakeskus, Valmius

Keusote: Aluehallintovirasto jatkaa asiakastilojen käytön rajoituksia – kunta tiedottaa tarkemmin huomenna 25.3.

24.3.2021

Keski-Uudenmaan sote (Keusote) on tiedottanut tänään 24.3.2021 Etelä-Suomen aluehallintoviraston määräyksestä jatkaa  yli kymmenen hengen asiakastilojen sulkemista Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella vakavan epidemiatilanteen saamiseksi hallintaan. Nurmijärven kunta tiedottaa  torstaina 25.3. päätösten vaikutuksesta Nurmijärven kunnan toimintaan. 

Keusoten tiedote 24.3. – Aluehallintovirasto jatkaa asiakastilojen käytön rajoituksia

Tilojen käyttö

Etelä-Suomen aluehallintovirasto määrää uudella päätöksellään edelleen tiloja pidettävän suljettuna koko Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Määräys tilojen sulkemisesta koskee laajasti niin julkisen kuin yksityisen sektorin toimijoiden seuraavia urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistyskäytössä olevia tiloja:

 • joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat
 • yleiset saunat ja uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat
 • tanssipaikat ja kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin sekä muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat
 • huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat
 • sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat
 • kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

Sisätiloja on kuitenkin mahdollista käyttää, jos niissä on samanaikaisesti enintään kymmenen asiakasta tai osallistujaa. Ulkotiloissa vastaava asiakasmääräraja on viisikymmentä. Jos toimija ei rajaa tilojen käyttöä korkeintaan edellä mainittuihin henkilömääriin, tilat on suljettava. Tilojen käytössä on huomioitava aina tartuntatautilain mukaiset uudet velvoitteet terveysturvallisista järjestelyistä ja asiakkaiden ohjeistamisesta. Jos terveysturvallisuudesta ei ole mahdollista huolehtia, tilaa ei voi käyttää.

Lisäksi muuten suljettavaksi määrättyjä tiloja voidaan käyttää vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan. Päätös tilojen sulkemisesta ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Tartuntatautilain pykälän 58 g mukainen päätös tilojen sulkemisesta on voimassa 29.3.-11.4.2021. Päätöksen voi tehdä lain mukaan enintään kahdeksi viikoksi kerrallaan.

Muutosesitys tartuntatautilain pykälään 58 g on eduskunnan käsittelyssä. Esityksen mukaisesti laista poistettaisiin rajaus, jonka mukaan enintään kymmenen hengen sisätiloja (ja enintään 50 hengen ulkotiloja) voisi pitää avoinna asiakkaille. Käytännössä aluehallintoviraston määräys ulottuisi muutoksen tultua voimaan myös pienten asiakasmäärien liikunta-, huvi- ja virkistyskäytössä oleviin tiloihin. Aluehallintovirasto seuraa lakiesityksen etenemistä ja huomioi mahdollisen lakimuutoksen uusissa päätöksissään.

Asiakastilojen lähikontaktien välttäminen

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella voimassa on myös Etelä-Suomen aluehallintoviraston määräys, joka velvoittaa laajasti eri toimijat varmistamaan, että niiden ylläpitämissä tiloissa voidaan tosiasiallisesti välttää asiakkaiden tai osallistujien väliset lähikontaktit.

Päätös koskee laajalti sekä julkista että yksityistä sektoria eli seuraavia toimijoita:

 • yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt
 • yksityiset elinkeinonharjoittajat
 • kunnat ja kuntayhtymät
 • uskonnolliset yhdyskunnat
 • julkisoikeudelliset laitokset.

Päätös koskee näiden toimijoiden sisätiloja, joissa on samanaikaisesti yli kymmenen asiakasta tai osallistujaa. Ulkotiloissa vastaava asiakasmääräraja on viisikymmentä. Päätös ei koske oppilaitosten tai varhaiskasvatuksen toimintaa, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämää.

Toimijoiden pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, miten ne estävät asiakkaiden tai osallistujien väliset lähikontaktit. Toimijat voivat määritellä keinot tähän itse. Jos toimintaa ei ole mahdollista järjestää lain edellyttämällä tavalla, tiloja ei voi käyttää. Suunnitelma on pidettävä tiloissa esillä siten, että asiakkaat tai toimintaan osallistuvat näkevät sen. Suunnitelmaa ei lähetetä aluehallintovirastolle hyväksyttäväksi.

Tartuntatautilain pykälän 58 d mukainen päätös lähikontaktien tosiasiallisen välttämisen varmistamisesta on voimassa 15.3.-14.4.2021.

Yleiset hygieniavaatimukset huomioitava aina tilojen käytössä

Asiakastilojen käytöstä vastaavien toimijoiden täytyy aina huomioida myös tartuntatautilain mukaiset yleiset terveysturvallisuutta parantavat velvoitteet. Näitä ovat mm. asiakkaiden tai osallistujien mahdollisuus käsien puhdistamiseen, asiakkaiden tai osallistujien ohjeistaminen turvavälien ylläpitämisestä, tilojen ja pintojen tehostettu puhdistaminen ja toiminnan järjestäminen mahdollisuuksien mukaan niin että asiakkaat tai osallistujat olisivat riittävän etäällä toisistaan. Velvoitteet on kuvattu tartuntatautilain pykälässä 58 c.

Pääsääntöisesti kunnat valvovat, että tiloissa noudatetaan lain ja aluehallintoviraston päätösten mukaisia velvoitteita. Jos velvoitteita ei noudateta, kunta tai aluehallintovirasto voi määrätä tilan kokonaan suljettavaksi enintään kuukauden määräajaksi tai asettaa toimijalle uhkasakon.

Tiukat kokoontumisrajoitukset jatkuvat

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella jatketaan myös yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoitusta. Kokoontumisia on mahdollista järjestää, jos niihin osallistuu enintään kuusi henkilöä, mutta vaikeassa epidemiatilanteessa ei pitäisi järjestää pieniäkään kokoontumisia. Vain aivan välttämättömimmät enintään kuuden hengen kokoukset tulisi järjestää, ja niissäkin on ehdottomasti noudatettava opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjetta terveysturvallisuuden varmistamisesta (Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä).

Tartuntatautilain pykälän 58 mukainen aluehallintoviraston päätös yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoittamisesta on voimassa 15.3.-14.4.2021.

Yksityistilaisuuksien osalta voimassa on Keusoten suositus, jonka mukaan mitään yksityisiä kokoontumisia ei pitäisi järjestää.

Muilta osin koronasuositukset ja rajoitukset ovat ennallaan. Suosituksemme löytyvät kokonaisuudessaan verkkosivuiltamme osoitteesta https://www.keski-uudenmaansote.fi/koronasuositukset-ja-rajoitukset

Opetuksen järjestäminen

Keusote suosittelee etäopetuksen jatkamista lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa 11.4. saakka.

Koronailmaantuvuus on jäänyt rajoituksista huolimatta korkealle tasolle. Epidemiologisesta näkökulmasta rajoituksia tulisi jatkaa Keusoten alueella. Etelä-Suomen aluehallintovirasto arvioi tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla toimialueellaan sijaitsevien oppilaitosten vuosiluokkien 7-9 opetuksen sulun jatkamista. Aluehallintoviraston päätöstä odotetaan lähipäiville.

Keusoten sote-jaostolla on mahdollisuus tehdä täydentävä päätös alueellinen tilanne huomioiden.

Takaisin listaukseen