Ajankohtaista

Aleksia, Asuminen, Ilmastotyö, luonto, Nurmijärven Sähkö, Opetus ja koulutus, Rakentaminen, Viestintä, Viheralueet

Ilmastotyökyselyn 2023 tuloksia – miten kunnan ilmastotyötä pitäisi kehittää?

14.4.2023

Kunnan ilmastotyökyselyssä kysyttiin, mikä on kuntalaisten mielestä tärkeää ja mihin kunnan ilmastotyötä pitäisi kuntalaisten mielestä kehittää. Tärkeiksi teemoiksi nousivat luonnon monimuotoisuus, virkistysalueet, ruokahävikki ja uusiutuvat energialähteet. Oppilaiden vastauksissa toivottiin parannusta julkiseen liikenteeseen, hävikkiruoan hyödyntämiseen, roska-astioiden ja kierrätyspisteiden määrään.

TOP 3 toiveet

Ilmastotyökyselyssä kartoitettiin toimenpiteitä yhdeksän teeman kautta, jotka perustuvat Hiilineutraali Uusimaa 2030 –tiekartassa määriteltyihin toimintalinjauksiin sekä kunnan ilmastotyöryhmässä muodostettuihin teemoihin. Jokaisessa teemassa oli valittavana 3–7 toimenpidettä, joista vastaajat valitsivat omasta mielestään 1–3 tärkeintä. Ehdotetut toimenpiteet asetettiin tärkeysjärjestykseen sen mukaan, kuinka moni vastaajista valitsi juuri kyseisen toimenpiteen.

  1. Luonnon monimuotoisuus tulisi säilyttää” 89 % vastaajan mielestä, viime vuonna 79 %.
  2. Virkistysalueita tulisi kehittää ja suojella” 82 % vastaajan mielestä, kuten viime vuonnakin.
  3. Ruokahävikkiä tulisi vähentää kunnan ateriapalveluissa” oli selkeimmin noususuunnassa, tätä mieltä oli asukaskyselyn vastaajista 80 %. Viime vuonna luku oli 56 %. Oppilaskyselyn vastaajista ruokahävikin vähentämisen nosti tärkeäksi 70 %.

Kuntalaisille tärkeää ja kunnan tekemiä toimenpiteitä

Kuntalaiset: Uusiutuvien energialähteiden käyttöä energiantuotannossa tulisi lisätä” 81 % vastaajan mielestä, viime vuonna luku oli 80 %.

Kunta: Nurmijärven Sähkö Oy:n kaukolämmöstä noin 96-98 % tuotetaan lähialueelta tulevalla energiapuulla. Tuotantokapasiteetin lisäämisessä selvitetään hukkalämpöjen hyödyntämistä polton lisäämisen sijasta. Tuulivoimatuotanto-osuuksia pyritään lisäämään.

 

Kuntalaiset: Luovutaan fossiilisten polttoaineiden käytöstä kunnan kiinteistöissä”-toimenpiteen valitsi tänäkin vuonna 66 % vastaajista.

Kunta: Kunnan kouluista Valkjärvellä ja Nukarilla on maalämpö. Nukarilla on lisäksi päiväkodissa osittain maalämpö, osittain sähkölämpö. Juuri valmistuneessa Lepsämän koulussa on ilmavesilämpöpumppu/sähkölämmitys.

 

Kuntalaiset: Lisätään lähiruoan osuutta kunnan ateriapalveluissa”-toimenpiteen valitsi 68 % vastaajista, viime vuonna 62 %.

Kunta: Käytössä olevat maitotalous tuotteet, kananmunat ja lihaleikkeleet ovat suomalaisia raaka-aineita.

 

Kuntalaiset: Huomioidaan ilmastonäkökulmat hankinnoissa”- toimenpiteen valitsi 65 % vastaajista.

Kunta: Kunnanhallitus on hyväksynyt tammikuussa hankintalinjaukset, joissa huomioidaan hankintojen ekologista, sosiaalista ja taloudellista vastuullisuutta ja vaikuttavuutta.

 

Kuntalaiset: Jaetaan tietoa ympäristöasioista”- toimenpiteen valitsi 54 % vastaajista, viime vuonna 63 %. Kannustetaan asukkaita lisäämään kestäviä valintoja omassa arjessaan” -toimenpiteen valitsi 59 % vastaajista, viime vuonna 64 %.

Kunta: Kunta on järjestänyt useita ympäristöasioihin liittyviä tilaisuuksia aiempien ilmastokyselyissä esitettyjen toiveiden mukaisesti. Pidettyjen tilaisuuksien esitysmateriaaleihin voi tutustua ilmastotyösivustolla. Tilaisuuksia markkinointiin kunnan eri viestintäkanavissa aktiivisesti. Yli puolet vastaajista toivoi tässäkin kyselyssä kunnan järjestävän tilaisuuksia lisää, ja vastaajat antoivat hyviä ideoita tulevien tilaisuuksien teemoiksi. Lisäksi kunta on kertonut viestintäkanavissaan erilaisista ympäristöasioihin liittyvistä valtakunnallisista teemoista ja kampanjoista sekä kunnan ilmastotyöryhmän toiminnasta.

 

Kuntalaiset: Laaditaan ympäristökasvatuksen portaat päiväkodista oppilaitoksiin asti”- toimenpiteen valitsi 59 %. Viime vuonna ei ollut kysymyksiä ympäristökasvatuksesta.

Kunta: Kunnassa perustetussa ilmastotyöryhmässä asia koettiin tärkeäksi, ja siihen liittyviä toimenpiteitä on tarkoitus tehdä lähivuosina.

Toiveita kunnalle

Vastaajat olivat tyytyväisiä siihen, että kunnassa ollaan kiinnostuneita ympäristöasioista, mutta ilmastotoimet eivät kuitenkaan saisi maksaa. Toisaalta vastaajat toivoivat kunnan kannustavan ja auttavan asukkaita tekemään ilmastotekoja taloudellisten kannusteiden avulla.

Kunnan oma esimerkki ilmastoteoissa koetaan tärkeänä motivaattorina siihen, että asukas alkaa toteuttamaan omassa arjessaan ilmastotekoja.

Kunnan toivotaan kehittävän uusia ympäristöystävällisiä palveluja. Kunnan tulisi toimenpiteitä suunnitellessaan mahdollistaa kuntalaisten osallistuminen ilmastotyöhön.

Oppilaiden mielestä ilmastonmuutosta hillittäisiin kannustamalla asukkaita lisäämään kestäviä valintoja arjessaan. Oppilaat toivoivat parempaa kouluruokaa, jottei hävikkiä tulisi. Lisäksi toivottiin kunnan lisäävän julkisen liikenteen mahdollisuuksia, kierrätyspisteitä, roskiksia sekä jakavan ylijäämäruokaa vähävaraisille ja lopettavan metsien hakkuut.

Ilmastotyökysely 2023

Ilmastotyökysely asukkaille toteutettiin helmikuussa 2023. Lisäksi tänä vuonna tehtiin räätälöity kysely. Kyselyssä kysyttiin, millaisia ilmastotekoja kuntalaiset tekevät omassa arjessaan ja mihin suuntaan kunnan pitäisi kuntalaisten mielestä suunnata ilmastotyötään. Kuntalaisten ilmastotekoihin liittyvistä tuloksista on julkaistu tiedote 22.3.2023.

Vastauksia kyselyyn saatiin 66. Kyselyn yksityiskohtaisemmat tulokset löytyvät Ilmastotyö-sivustolta. Oppilaille räätälöity ilmastokysely jaettiin yläasteille ja lukioihin Wilman kautta helmikuussa 2023. Vastauksia saatiin 237. Ilmastokyselyn vastaukset huomioidaan kunnan ilmastotyön toimenpidesuunnitelman teossa.

 

 

Takaisin listaukseen