Ajankohtaista

Kaikki

Elinvoimalautakunnan kokouksen 26.10. päätökset

27.10.2023

Nurmijärven elinvoimalautakunnan 26.10.2023 kokouksen päätökset tehtiin esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin:

§65 Kolmen omakotitalon rakentamista koskeva suunnittelutarveratkaisu Nummelantien eteläpuolella

Asian käsittely: Rantala teki Pirkkalan kannattamana seuraavan muutosesityksen:

”Elinvoimalautakunta katsoo, että haetulle rakentamiselle on olemassa maankäyttö- ja rakennuslain 137.1 §:n tarkoittamat edellytykset. Hakemuksen mukainen rakentaminen ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle; on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen sekä liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kannalta; ja on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Hakemukseen suostuminen ei vaaranna maanomistajien tasapuolisen kohtelun periaatteen toteutumista lupakäsittelyssä.

Perustelut myönteisille suunnittelutarveratkaisuille:

  1. Tilan pinta-ala, 35,73 ha, on tarpeeksi suuri kolmelle 1 ha:n määräalan rakennuspaikalle.
  2. Haetuista vierekkäisistä määräaloista yksi on jo tässä hakemuksessa myönteisenä esityksenä lautakunnalle.
  3. Naapureilla ei ole huomautettavaa.
  4. Kylän elinvoiman lisääminen kunnan strategian mukaisesti kyläkeskuksen alueella ja alakoulun läheisyys tukevat myönteisiä päätöksiä näille määräaloille.
  5. Rakennuspaikat sijaitsevat jo rakentuneen Nummelantien varressa. Nummelantielle on suunnitelmissa lähivuosina kevyenliikenteenväylä.

Päätöksen julkipanopäivä on 3.11.2023. Päätöksen antopäivä on 6.11.2023. Suunnittelutarveratkaisu on voimassa päätöksen antamispäivästä lukien kaksi vuotta, jona aikana suunnittelutarveratkaisua vastaavaa rakennuslupaa on haettava, muutoin suunnittelutarveratkaisu raukeaa.

Minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ei saa ryhtyä ennen rakennusluvan myöntämistä.”

Koska oli tehty päätösesityksestä poikkeava kannatettu muutosesitys, määräsi puheenjohtaja suoritettavan seuraavan nimenhuutoäänestyksen:

esittelijän esitys= JAA
Rantalan muutosesitys= EI

JAA: 4 (Luoma, Santala, Stormbom, Vuorisalo)
EI: 6 (Teerikangas, Pirkkala, Rantala, Lompolo, Takalo-Eskola, Suomi)
POISSA: 1 (Salo)

Elinvoimalautakunta hyväksyi Rantalan muutosesityksen äänin 4-6 (poissa 1).

Päätös: Elinvoimalautakunta hyväksyi Rantalan muutosesityksen.

Lisäksi lautakunta sai katsauksen tontinmyynnin tilanteesta ja keskusteli ja antoi kommentteja valtuustoaloitteeseen, joka koskee ikäihmisten asumisen kehittämistä.

Takaisin listaukseen