Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai pitkäaikaissairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi annettavaa hoitopalkkiota ja palveluja. Hoitopalkkion suuruus määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan.

Jos kunta myöntää hoidettavalle omaishoidon tukea, laaditaan omaishoidon tuesta kunnan ja omaishoitajan välille omaishoitosopimus.

Sukunimen alkukirjaimen mukaan A-M

Mirjami Partanen
sosiaaliohjaaja
Käyntiosoite: Sairaalantie 2, 01900 Nurmijärvi

Puhelinaika ma-pe klo 11.00 - 12.00
Puh. 040 317 3589

 

Sukunimen alkukirjaimen mukaan N-Ö

 

Riitta Nousiainen
sosiaaliohjaaja
Käyntiosoite: Sairaalantie 2, Nurmijärvi

Puhelinaika klo 11.00 - 12.00
Puh. 040 317 4547

 

Hakeminen

Omaishoidon tukea haetaan kirjallisesti hakemuslomakkeella. Omaishoidon sosiaaliohjaaja arvioi kotikäynnin perusteella hakijan toimintakyvyn, hoidon ja huolenpidon tarpeen sekä laatii yhdessä hoidettavan, hoitajan ja mahdollisten muiden hoitoon osallistuvien tahojen kanssa hoito- ja palvelusuunnitelman. Avun tarpeen määrittelyssä käytetään apuna toimintakykymittareita ja tarvittaessa pyydetään lääkärinlausunto tai muu selvitys hoidettavan avuntarpeesta ja toimintakyvystä. Hakemuslomakkeita saa omaishoidon sosiaaliohjaajilta, sosiaalitoimistosta sekä Klaukkalan yhteispalvelupisteestä. Voit myös tulostaa omaishoidontukihakemuksen tästä

Omaishoidontukihakemus

Hoitopalkkion suuruus v. 2017

  • I -ryhmä 392,00 €/kk:
    Henkilöt, jotka tarvitsevat useita kertoja päivittäin tai jatkuvaluontoisesti hoivaa ja huolenpitoa tai valvontaa päivittäisissä toiminnoissa (kuten liikkuminen, hygienian hoito, pukeutuminen, peseytyminen ja syöminen). Hoidettavat voivat tarvita jonkin verran apua öisin. Hoitotyö on sitovaa ja vaativaa fyysisesti ja/tai psyykkisesti. Pelkästään asiointi- kodinhoitoapu ei täytä omaishoidon tuen myöntämisen kriteereitä. Omaishoidon tukea ei myönnetä, mikäli hoidettavan hoidon ja huolenpidon tarve tulee pääasiallisesti järjestetyksi kunnallisin palveluin tai hoidettava on keskimäärin yli 7 tuntia arkipäivässä muun kuin omaishoitajan hoidettavana.
  • II -ryhmä 586,84 €/kk:
    Henkilöt, jotka tarvitsevat runsaasti jatkuvaa hoitoa ja huolenpitoa tai valvontaa päivittäisissä toiminnoissa sekä hoitoa ja huolenpitoa tai valvontaa säännöllisesti yöaikana (esim. avustaminen wc- toiminnoissa, asennon vaihtaminen). Hoitotyö edellyttää kokopäivätoimista työpanosta ja on fyysisesti ja/tai psyykkisesti raskasta. Omaishoito korvaa tehostettua palvelusumista. Hoidettavalle järjestettävät muut palvelut vaikuttavat hoitopalkkion määrään alentavasti sekä omaishoitajan vapaapäiväoikeuteen. 
  • III -ryhmä 784,01 €/kk tai 1567,90 €/kk
    Henkilöt, jotka tarvitsevat runsaasti ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa. Hoitotyö on fyysisesti ja/tai psyykkisesti raskasta (esim. kahden autettavat, saattohoidettavat, yhden autettavat vaikeasti käytöshäiriöiset ja voi sisältää hoitotoimenpiteitä mm. asentohoidot, imut, katetrointi). Omaishoidon vaihtoehtona on ympärivuorokautinen laitoshoito / vaativa tehostettu palveluasuminen. Kyseessä voi olla myös määräaikainen hoidollisesti raskas siirtymävaihe, jolloin omaishoitaja on estynyt tekemästä työtä tai päätoimista opiskelua. Korkeamman hoitopalkkion myöntämisen edellytyksenä on, ettei hoitajalla ole samalta ajalta vähäistä suurempia työtuloja eikä oikeutta erityishoitorahaan tai vuorottelukorvaukseen. Hoidettavalle järjestettävät muut palvelut vaikuttavat hoitopalkkion määrään alentavasti sekä omaishoitajan vapaapäiväoikeuteen.

Vapaan järjestäminen

Omaishoitolain 4 §:n mukaan omaishoidon tuesta kunnan kanssa sopimuksen tehneellä omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kolme vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana omaishoitaja on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin.

Odotusajat iäkkään henkilön hakemiin sosiaalipalveluihin

Muu tuki omaishoitajalle

Omaishoitajat saavat käyttöönsä KK-liikuntalippuja.

Omaishoitajien keskustelu- ja tukiryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa Heikkarin palvelukeskuksessa.