Ajankohtaista

Kunnanhallitus, Päätöksenteko, Yksityistiet

Yksityisteiden avustusjärjestelmän kehittäminen kunnanhallituksessa 9.5. – esityksessä uusi avustusluokka

6.5.2022

Kunnanhallitus käsittelee maanantaina 9.5. yksitieavustusten avustusjärjestelmän kehittämistä ja myöntämisehtoja. Merkittävimpänä muutoksena avustusjärjestelmään esitetään, että vilkkaasti liikennöidyille läpiajettaville yksityisteille, joilla on säännöllinen joukkoliikenne, perustetaan uusi avustusluokka. Uuden avustusluokan avustukset kattavat 85 % hyväksytyistä kunnossapitokustannuksista. Lisäksi hallitus käsittelee kokouksessaan hallintokantelun koskien yksityistieasioita.

Kunnanvaltuusto hyväksyi 22.4.2020 Nurmijärven kunnan yksityistieavustusten avustusjärjestelmän ja myöntämisehdot. Voimassa oleva avustusjärjestelmä ja yksityistieavustusten myöntämisehdot ovat samat kaikille kunnan alueella oleville yksityisteille ja niiden tiekunnille. Avustuksen suuruus määräytyy yksityistien liikenteellisen merkityksen (kunnossapitoluokan) ja tiekunnan toteutuneiden kustannusten mukaan. Eri kunnossapitoluokan yksityisteillä voi olla erisuuruinen korvattava enimmäismäärä e/km. Esimerkiksi vilkkaasti liikennöidyn läpiajotien kunnossapitokustannukset voivat olla tiekilometriä kohden korkeammat kuin rauhallisella, päättyvällä tiellä.

Yksityisteiden kunnossapitoavustusten suuruus vaihtelee vuosittain. Avustuksen suuruuteen vaikuttavat sekä käytettävissä olevat määrärahat että tiekuntien kunnossapidon toteutuneet kustannukset. Yksityistieavustuksia myönnettiin uuden avustusjärjestelmän myöntämisehdoilla ensimmäistä kertaa vuonna 2021.

Avustusjärjestelmää kehitetty yhteistyössä tiekuntien kanssa

Uuden avustusjärjestelmän astuttua voimaan kunta on halunnut kehittää avustusjärjestelmän toimivuutta, jotta se kohtelisi tiekuntia entistä tasapuolisemmin ja huomioisi paremmin tiekuntien moninaisuuden. Avustusjärjestelmän kehittämistä on tehty yhteistyössä tiekuntien kanssa. Tiekunnille on järjestetty työpaja (10.11.2021) ja sähköinen kysely (15.-24.11.2021), jossa tiekunnilla oli mahdollisuus esittää kehittämisideoita nykyisen avustusjärjestelmän parantamiseksi. Lisäksi tiekunnilla, niiden osakkailla ja muilla kuntalaisilla oli mahdollisuus kertoa mielipiteensä ja antaa kommentteja yksityisteiden avustusjärjestelmän muutosehdotuksista 7.-27.2.2022 avoinna olleessa sähköisessä kyselyssä. Lisätietoa kehittämistyöstä voi lukea kunnanhallituksen esityslistalta.

 

Uusi avustusluokka vilkkaasti liikennöidyille läpiajettaville yksityisteille, joilla on säännöllinen joukkoliikenne

Avustusjärjestelmään ehdotettavat muutokset perustuvat tiekuntien työpajassa ja tiekunnille suunnatussa sähköisessä kyselyssä esiin tuotuihin avustusjärjestelmän kehittämisideoihin. Erityisesti kehittämistyössä nousi esille avustusjärjestelmän kehittämisen tarve vilkkaasti liikennöityjen läpiajettavien yksityisteiden osalta, joita käyttää säännöllinen joukkoliikenne.

Kunnanhallitukselle esitetään maanantaina 9.5., että avustusjärjestelmää kehitettäisiin jatkossa huomioimaan ja kompensoimaan paremmin koulukuljetusten ja muun yksityistielle suuntautuvan liikenteen tieosakkaille aiheuttamaa rasitusta. Esityksessä avustusjärjestelmään lisättäisiin uusi avustusluokka 1 A, jonka avustus kattaisi 85 % hyväksytyistä kunnossapitokustannuksista. Uuteen avustusluokkaan kuuluvat ne vilkkaasti liikennöidyt läpiajettavat yksityistiet, joita käyttää säännöllinen joukkoliikenne. Muihin avustusjärjestelmää koskeviin muutosesityksiin voi tutustua kunnanhallituksen esityslistalta.

Päätöksenteon eteneminen ja esitetty avustusjärjestelmä

Kunnanhallituksen päätöksenteon jälkeen asia etenee kunnanvaltuuston päätettäväksi.  Valtuuston on tarkoitus päättää asiasta 25.5.2022.

Yksityistieavustukset vuodelta 2022 ja takautuva kunnossapitoavustus vuodelta 2021 myönnetään uuden avustusjärjestelmän mukaisesti vuonna 2022, jos kunnanvaltuuston päätös avustusjärjestelmän kehittämisestä ja myöntämisehdoista on saanut lainvoiman vuoden 2022 aikana. Jos uusi avustusjärjestelmäpäätös ei saa lainvoimaa vuoden 2022 aikana, yksityistieavustukset myönnetään (maksatus) voimassa olevan avustusjärjestelmän ja myöntämisehtojen mukaan.

Hallintokantelu yksityistieasioihin liittyen


Nurmijärven kuntaan on saapunut hallintokantelu koskien yksityisteiden avustushakua vuonna 2022 ja lisäksi hallintokanteluun on toimitettu erillinen lisäys 12.4. Hallintokantelun kohteena ovat kunnanjohtaja, tekninen johtaja, kunnallistekniikan päällikkö, kiinteistöinsinööri ja alueisännöitsijä. Hallintolain mukaan jokainen voi tehdä hallintokantelun viranomaisen menettelystä toimintaa valvovalle viranomaiselle. Kunnanhallituksen pohjaesityksen mukaisesti asiassa ei ole ilmennyt sellaista hallintolain tarkoitettua virheellistä menettelyä tai laiminlyöntiä, jonka perusteella kunnanhallituksen valvovana viranomaisena olisi aihetta ryhtyä toimenpiteisiin kantelun kohteena olevia viranhaltijoita kohtaan. Kunnanhallitus käsittelee asiaa 9.5.2022. Kunnanjohtajan ollessa esteellinen asian valmistelijana ja esittelijänä toimii hallintojohtaja.

Hallintokantelussa on pääasiallisesti arvosteltu sitä, että yksityisteiden avustushaussa 2022 hakuvaiheessa voimassa oleva avustusmalli- ja ehdot ovat mahdollisesti erilaiset kuin aikanaan päätöksenteossa oleva avustusmalli ja -ehdot.

Yksityistieavustusten hakua vuodelle 2022 koskeva kuulutus on julkaistu 30.3.2022 voimassa olevien yksityistieavustusten myöntämisehtojen mukaisesti. Avustukset käsitellään ja myönnetään aina voimassa olevien yksityistieavustusten myöntämisehtojen mukaisesti. Mikäli kunnan yksityisteiden avustusjärjestelmän uudistuksia ei hyväksytä tai niitä ei saada lainvoimaisiksi ennen avustustenjakopäätöksiä, avustukset jaetaan 22.4.2020 hyväksyttyjen ehtojen mukaisesti.

Avustusjärjestelmään esitettyjen muutosten ei ole arvioitu vaikuttavan esimerkiksi avustusten hakulomakkeisiin tai vaarantavan avustushakijoiden yhdenvertaisen kohtelun.

Yksityistieavustusten myöntämisehdot on valmisteltu päätöksentekoon ja kunnanhallituksen on tarkoitus päättää avustusjärjestelmän kehittämisestä 9.5. ja kunnanvaltuuston 25.5.2022. Yksityistieavustukset on tarkoitus myöntää uuden avustusjärjestelmän mukaisesti vuonna 2022, jos valtuuston päätös avustusjärjestelmän kehittämisestä ja myöntämisehdoista on saanut lainvoiman.

On huomioitava, että mikäli myöntämisehdot muuttuvat, niin avustuksenhakijalla on aina myös oikeus harkintansa mukaan perua jättämänsä avustushakemus tai jättää jo myönnetty avustus nostamatta.

Lisätietoa hallintokantelusta voi lukea kunnanhallituksen esityslistalta.

Takaisin listaukseen