Ajankohtaista

Päätöksenteko, Valtuusto

Valtuusto: Pysäköinninvalvontaa ei oteta Nurmijärvellä käyttöön – lue kaikki päätökset 4.10.2023

4.10.2023

Nurmijärven kunnanvaltuusto kokousti 4.10.2023. Päätöksenteossa oli useita merkittäviä ja kiinnostavia asioita. Valtuusto päätti muun muassa, ettei pysäköinninvalvontaa oteta Nurmijärvellä käyttöön, valtuusto hyväksyi Kirkonkylän osayleiskaavan, kunnan osavuosikatsauksen ja talousarviomuutokset, Keski-Uudenmaan työllisyysalueen yhteistoimintasopimuksen sekä kunnan hallintosäännön. Katso kokouksen videotallenne. Voit myös tutustua kokouksen esityslistaan kunnan kotisivuilla.

 

”Kokouksen merkittävimpiä asioita oli kunnan hallintosäännöstä päättäminen. Nyt tehty päätös jouhevoittaa selvästi kunnan päätöksentekoa. Sellaiset asiat, jotka eivät vaadi poliittista puntarointia, delegoidaan enemmissä määrin johtaville viranhaltijoille. Tämä nopeuttaa ja parantaa kuntalaisten asioiden hoitamista”, toteaa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kallepekka Toivonen.

Kirkonkylän osayleiskaava hyväksyttiin

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 4.10. Nurmijärven Kirkonkylän osayleiskaavaan, joka mahdollistaa uutta asuin- ja työpaikkarakentamista taajamaan ja sen lähialueille. Suunnittelualueena ovat taajama ja ympäröivät maaseutualueet. Osayleiskaava luo hyvät mahdollisuudet keskusta-alueen rakenteen täydentämiselle.  Osayleiskaava on oikeusvaikutteinen.

Osayleiskaava tuli vireille keväällä 2016, ja luonnos oli nähtävillä 2019. Kaavaluonnosta tarkistettiin saadun palautteen sekä lisäselvitysten perusteella yleiskaavaehdotukseksi.  Ehdotusta on tarkennettu kunnanhallituksen palautteen perusteella. Osayleiskaavaehdotus oli nähtävillä syksyllä 2021. Kunnanhallitus palautti tammikuussa 2022 osayleiskaavaehdotuksen valmisteluun.

Kaavaehdotusta on tarkennettu kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen. Kirkkotie on osoitettu tarkistetussa ehdotuksessa liikenneväyläksi. Lisäksi Keikkumäen itäpuolelta on osoitettu kolme vaihtoehtoista linjausta uudelle voimalinjalle Ilvesvuoren pohjoisosan työpaikka-alueelle.

Osayleiskaava korvaa voimaan tullessaan aiemman Kirkonkylä oikeusvaikutuksettoman osayleiskaavan.

Tutustu aineistoon esityslistassa: Kirkonkylän osayleiskaava, hyväksyminen

Pysäköinninvalvontaa ei oteta Nurmijärvellä käyttöön

Kunnanvaltuusto päätti 4.10., ettei pysäköinninvalvontaa oteta Nurmijärvellä käyttöön. Valtuusto edellytti, että kunta lähtee tekemään selvitystä pysäköintiongelman ratkaisemiseksi. Selvitys kattaa muun muassa pysäköintikieltoalueet ja vapaat parkkitilat.

Pysäköinninvalvonnan tarpeellisuutta arvoitiin Nurmijärven kunnassa 14.12.2022 päivätyn valtuustoaloitteen ”Pysäköinninvalvonnan järjestäminen Nurmijärven kunnan alueella yhteistyössä muiden kuntien kanssa” johdosta.

Arvion pohjalta kunnanhallitukselle esitettiin, että Nurmijärvellä olisi päätetty käynnistää kunnallinen pysäköinninvalvonta 1.1.2024 alkaen. Kunnallisen pysäköinninvalvonnan järjestämisvastuu olisi esityksen mukaan siirretty Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle. Kunnanhallitus päätti 25.9.2023, ettei se esitä pysäköinninvalvonnan käyttöönottoa Nurmijärvellä. Sen sijaan kuntaa edellytettäisiin tekemään selvitys pysäköintiongelman ratkaisemiseksi.

Kunnanvaltuusto ei ollut kokouksessaan 4.10. yksimielinen päätöksen suhteen ja asiasta käytettiin valtuustossa useita puheenvuoroja. Puheenvuoroihin voi tutustua valtuuston kokouksen videotallenteelta.

Vihreiden valtuustoryhmä teki muutosesityksen, joka oli yhtenäinen kunnanjohtajan kunnanhallitukselle tekemän esityksen kanssa. Muutosesityksessä esitettiin, että Nurmijärvellä käynnistetään pysäköinninvalvonta vuoden 2024 alussa ja, että järjestämisvastuu siirrettäisiin Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle. Kunnanhallituksen pohjaesitykseen voi tutustua kunnan kotisivuilla. SDP:n valtuustoryhmä kannatti muutosesitystä.

Jaana Diakite (kok.) teki muutosesityksen, että valtuusto päättää aloittaa pysäköinninvalvonnan 1.1.2024 alkaen ja esittää aluehallintovirastolle, että se myöntää Nurmijärven kunnalle toistaiseksi voimassa olevan luvan siihen, että kunta alueellaan poliisin ohella huolehtii pysäköintiä ja pysäyttämistä sekä joutokäyntiä koskevien kieltojen ja rajoitusten noudattamisen valvonnasta sekä pysäköintivirhemaksujen ja muiden pysäköinninvalvonnasta annetussa laissa säädettyjen seuraamusten määräämisestä ja että kunnallisen pysäköinninvalvonnan järjestämisvastuu siirretään Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelusopimusta päivitetään tältä osin. Muutosesityksen mukaan valtuustolle tuodaan vuoden 2024 aikana ja 2025 syksyllä seurantatietoa pysäköinninvalvonnasta ja sopimuksessa on oltava mahdollisuus irtisanoa se vuodesta 2026 alkaen. Lisäksi edellytetään, että kunta lähtee tekemään selvitystä pysäköintiongelman ratkaisemiseksi (mm. pysäköintikieltoalueet ja vapaat parkkitilat). Osana selvitystä kunta jatkaa taajamien pysäköinnin kehittämistä kunnallistekniikan rakentamisohjelman puitteissa. Pysäköinninvalvonnan määrä (htv) muutetaan seuraavasti: Klaukkala 0,5 htv, Kirkonkylä 0,1 htv, Rajamäki 0,1 htv. Visa Tarikka (kok.) ja Virpi Räty (kok.) kannattivat Diakiten muutosesitystä.

Otto Suhonen (kesk.) teki lisäysesityksen pohjaesitykseen, että kunnanvaltuusto päättää, ettei pysäköinninvalvontaa oteta Nurmijärvellä käyttöön ja 14.12.2022 päivätty valtuustoaloite ”Pysäköinninvalvonnan järjestäminen Nurmijärven kunnan alueella yhteistyössä muiden kuntien kanssa” todetaan loppuun käsitellyksi. Muutosesityksessä edellytetään, että kunta lähtee tekemään selvitystä pysäköintiongelman ratkaisemiseksi (mm. pysäköintikieltoalueet ja vapaat parkkitilat). Lisäysesityksen mukaan osana selvitystä laaditaan pysäköintikieltojen asettamisen periaatteet ja kartoitetaan nykyisellä katuverkolla mahdollisesti tarvittavat muutostyöt esimerkiksi pysäköintialueiden ja pysäköintikieltoihin liittyvien liikennemerkkien osalta. Selvitys toteutetaan vuoden 2024 aikana. Selvityksen laatimisen jälkeen tarkastellaan uudelleen tarvetta pysäköinninvalvonnan aloittamiselle. Jukka Anttila (kesk.) kannatti Suhosen lisäysesitystä.

Valtuusto äänesti asiasta. Ensimmäisenä valtuusto äänesti vihreän valtuustoryhmän (jaa) ja Jaana Diakiten (ei) muutosesityksen väliltä. Ensimmäisessä äänestyksessä vihreän valtuustoryhmän esitys voitti Jaana Diakiten esityksen (22 jaa, 18 ei, 10 tyhjää, 1 poissa). Toisessa äänestyksessä vihreän valtuustoryhmän esitys asetettiin vastakkain Otto Suhosen lisäysesityksen kanssa ja äänestyksen tuloksena Otto Suhosen esitys voitti (33 jaa, 17 ei, 1 poissa). Viimeisessä äänestyksessä vastakkain olivat Otto Suhosen esitys ja pohjaesitys ja valtuusto päätti (22 jaa, 22 ei, 6 tyhjää, 1 poissa) hyväksyä pohjaesityksen. Koska viimeisessä äänestyksessä äänet jakaantuivat tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisi tuloksen pohjaesityksen kannalle.

”Ensimmäinen kerta oman puheenjohtajakauden aikana, kun puheenjohtajan ääni ratkaisi äänestystuloksen. Mutta onneksi tässä viimeisessä äänestyksessä esitykset olivat hyvin lähellä toisiaan”, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kallepekka Toivonen sanoo.

Näin ollen kunnanvaltuusto päätti 4.10., ettei pysäköinninvalvontaa oteta Nurmijärvellä käyttöön. Valtuusto edellytti, että kunta lähtee tekemään selvitystä pysäköintiongelman ratkaisemiseksi. Selvitys kattaa muun muassa pysäköintikieltoalueet ja vapaat parkkitilat.

 

TE-uudistus: Valtuusto hyväksyi yhteistoimintasopimuksen ja suunnitelman työvoimapalvelujen järjestämisestä

Keski-Uudellamaalla siirrytään julkisten työvoimapalvelujen järjestämisessä uuteen vaiheeseen. Lain mukaisesti vastuu siirtyy työ- ja elinkeinotoimistoilta kunnille 1.1.2025 alkaen. Keski-Uudenmaan kunnat (Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula) ovat yhdessä valinneet vastuukuntamallin, jossa Järvenpää toimii ensisijaisena vastuukuntana.

Keski-Uudenmaan kunnat ovat edistäneet valmistelua aiesopimuksen mukaisesti hyvässä yhteistyössä. Siirtyviä tehtäviä valtiolla hoitava henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksella kuntiin tai kuntayhtymiin. Alustavan tiedon mukaan Keski-Uudenmaan työllisyysalueelle siirtyvän henkilöstön määrä on noin 130 htv:ta. Työvoimapalveluita ja niihin liittyviä tehtäviä hoitava henkilöstö siirtyy Järvenpään kaupungin palvelukseen, ellei erikseen toisin sovita. Järvenpään kaupungin tehtävänä on huolehtia lakisääteisistä palveluista, joiden kustannukset jaetaan työllisyysalueen kunnille sovitulla tavalla. Työpanoksen tarkempi kohdentuminen työllisyysalueelle palveluittain ja toimipisteittäin tarkentuu jatkosuunnittelun yhteydessä.

Nurmijärven kunnanvaltuusto hyväksyi osaltaan 4.10. yhteistoimintasopimuksen
ja suunnitelman työvoimapalvelujen järjestämisestä. Lisäksi valtuusto päätti, että Nurmijärven kunta ilmoittaa, että se ei halua valtion toimitilojen olevan työllisyysalueen käytössä vuoden 2025 alussa.

Valtuusto hyväksyi kunnan päivitetyn hallintosäännön

Valtuusto hyväksyi 4.10. Nurmijärven kunnan päivitetyn hallintosäännön, joka astuu voimaan 1.11.2023. Hallintosääntö määrittelee kunnan hallinnon ja toiminnan keskeiset ohjeet ja säännöt. Hallintosääntö siirtää päätösvaltaa kunnan eri toimielimille, luottamushenkilöille ja viranhaltijoille, ja se on keskeinen väline kunnan hallinnon ohjauksessa. Kunnan hallinnossa on noudatettava hallintosäännön määräyksiä, ja valtuusto päättää sen sisällöstä ja mahdollisista muutoksista.

Nurmijärven kunnan voimassa ollut hallintosääntö on ollut käytössä 1.8.2021 alkaen, ja sen päivittämistä on valmisteltu vuoden 2023 aikana. Päivityksen yhteydessä siihen on tehty useita teknisiä korjauksia, ja samalla on valmisteltu muutoksia esimerkiksi valtuustoaloitteiden käsittelyyn. Hallintosäännön päivittämisen yhteydessä erillisiin ohjeistuksiin, kuten talonrakennuksen hankeohjeeseen ja talousarvion täytäntöönpano-ohjeeseen, aiemmin sisältyneitä sisältöjä on siirretty osaksi hallintosääntöä.

Päivityksen yhteydessä on myös tarkasteltu mahdollisuuksia vähentää monitasoista päätöksentekoa ja lisätä delegointeja niissä asioissa, jotka eivät vaadi poliittista harkintaa tai jotka ovat luonteeltaan rutiiniasioita. Hallintosääntöön on esitetty muutoksia toimivallanjaon osalta tällaisen tavoitteen saavuttamiseksi. Kunnanhallituksen yhteydessä pohjaesitykseen tehtiin muutosesityksiä delegointien osalta.

Hallintosääntö tulee voimaan 1.11.2023, ja samasta ajankohdasta lukien kumotaan kunnanvaltuuston 16.6.2021 hyväksymä hallintosääntö siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Valtuusto hyväksyi osavuosikatsauksen 1.1.-30.6.2023

Kunnan, liikelaitosten ja tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle neljännesvuosittain osavuosikatsauksissa. Kunnanvaltuusto merkitsi 4.10. Nurmijärven kuntakonsernin osavuosikatsauksen 1.1.-30.6.2023 ja sitovien vuositavoitteiden raportoinnin tiedoksi. Käsittelyn yhteydessä käytettiin useita puheenvuoroja, joihin voi tutustua kokouksen videotallenteelta.

Tähän mennessä kunnan talouden tulosennuste on ollut positiivinen, etenkin kesäkuun loppuun mennessä. Tulorahoitus on ylittänyt alkuperäisen talousarvion, erityisesti verotulojen ja kiinteistöveron osalta. Valtionosuudet ovat kuitenkin jääneet hieman odotettua pienemmiksi. Kunnan nettomenojen ennustetaan toteutuvan 10,7 milj. euroa muutettua talousarviota parempina johtuen pitkälti Kesko Oyj:n tonttikaupan toteutumisesta saaduista kertaluonteisesta maanmyyntitulosta. Tulorahoituksen palatessa tulevina vuosina normaalille tasolle ja kertaluonteisten erien poistuessa tuloksesta kunnan talous kääntyy selkeästi heikommalle tasolle ja edellyttää rakenteellisia muutoksia kehityksen kääntämiseksi.

Investointien ennakoidaan toteutuvan 4,9 milj. euroa muutettua talousarviota pienempänä, koska kiinteän omaisuuden maa-alueiden myynti on toteutunut talousarviota parempana johtuen Kesko Oyj:n tonttikaupan toteutumisesta. Nurmijärven Veden investointien ennustetaan pienenevän 1,9 milj. euroa muutettuun talousarvioon nähden johtuen pääosin vesihuoltoverkoston uudisrakennushankkeisiin varatun määrärahan pienenemisestä merkittävästi.

Rahoituserien ennuste on heikentynyt alkuperäiseen talousarvioon nähden 0,8 milj. euroa, joka selittyy korkokustannusten nousulla.

Kunnan parantunut tulosennuste mahdollistaa kunnalle lainan lyhentämisen. Talousarviossa ennakoitiin pitkäaikaisten lainojen nostotarpeen olevan 11,0 milj. euroa. Tulorahoituksen kasvun ja investointiennusteen pienentymisen myötä nykyennusteen valossa ei ole tarvetta nostaa uutta pitkäaikaista rahoitusta, vaan investoinnit saadaan katettua tulorahoituksella ja kassavaroja pienentämällä. Lainakannan ennakoidaan pienentyvän kertaluonteisista tuloista johtuen 31,1 milj. euroa, jolloin kunnan lainakanta asettuisi vuoden lopussa 196,8 milj. euroon.

Valtuusto hyväksyi talousarviomuutokset vuodelle 2023

Valtuusto päätti 4.10., että vuoden 2023 talousarviota muutetaan lautakuntien ja johtokuntien esityksen mukaisesti. Käyttötalousosaan tehtiin seuraavat muutokset:

  1. Konsernipalvelujen yhteiset toiminnot -tulosalueelle tehtiin 100 000 euron määrärahalisäys Rajamäen Uimahalli Oy:n toiminta-avustukseen. Ylimääräisellä toimintatuella turvataan yhtiön maksuvalmius loppuvuodelle 2023. Uimahalliyhtiö velvoitettiin löytämään keinoja parantaa yhtiön kannattavuutta jo loppuvuoden aikana, jotta lisätoimintatukea ei nosteta kuin viimeisenä keinona.
  2. Sivistys- ja hyvinvointitoimialan hallinto- ja talouspalvelujen tulosalueen tuloarviota nostettiin 128 000 euroa. Henkilöstömenojen määrärahoja nostettiin 49 000 euroa.
  3. Sivistys- ja hyvinvointitoimialan koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeiden tuloarvioita nostettiin 712 000 euroa. Määrärahoja nostettiin 1 001 000 euroa.
  4. Sivistys- ja hyvinvointitoimialan varhaiskasvatuksen tulosalueen tuloarvioita nostettiin 70 000 euroa. Määrärahoja nostettiin henkilöstömenojen osalta 509 000 euroa ja palvelujen ostoihin 173 000 euroa, joka sisältää varhaiskasvatuksen palvelusetelin indeksikorotuksen.
  5. Sivistys- ja hyvinvointitoimialan koulutuspalvelujen tulosalueen määrärahoja nostettiin henkilöstömenojen osalta 635 000 euroa ja palvelujen ostojen osalta 50 000 euroa.
  6. Ympäristötoimialan omaisuuden tuottojen ja hallinnan tuloarviota lisättiin 12 840 000 eurolla. Hallinto- ja talouspalvelut tulosalueen tuloarviota vähennettiin 200 000 eurolla.

Tulorahoitukseen tehtiin seuraavat muutokset:

Tuloslaskelman rahoituseriin tehtiin seuraava muutos: Nurmijärven kunnan rahoituserien määrärahoja lisättiin 772 000 euroa.

Kunnan investointiosaan tehtiin talonrakennushankkeiden määrärahoihin seuraavat hankekohtaiset muutokset: Syrjälän päiväkodin peruskorjaukseen varattu 200 000 euroa poistettiin vuoden 2023 talousarviosta. Klaukkalan palveluverkon kehittämiselle lisättiin kuluvan vuoden talousarvioon talousarvioon 100 000 euroa. Pienille talohankkeille lisättiin 100 000 euroa, jolloin muutettu talousarvio asettuu tämän osalta 1 600 000 euroon.

Kunnan investointiosaan lisätiin maa-alueiden myynnin osalta 2 950 000 euroa, jolloin muutettu talousarvio asettuu 4 250 000 euroon.

Nurmijärven kunnan lainakannan muutosta vähennettiin 28 100 000 euroa, jolloin valtuuston nähden sitova lainakannan muutos asettuu -31 100 000 euroon.

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen investointien kokonaismäärärahaa vähennettiin 1 860 000 euroa ja rahoituslaskelman liittymismaksutuottoja pienennettiin 2 400 000 eurolla alkuperäiseen talousarvioon nähden.

Arto Hägg (kok.) teki kokouksen yhteydessä ponsiesityksen, että jatkossa merkittävimpien hankkeiden toteutumat raportoidaan myös hankkeen kokonaiskustannusten osalta, tavoite ja toteutuma/ennuste. Valtuusto oli yksimielinen ponsiesityksestä.

Valtuusto hyväksyi Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymän purkamisen ja purkamissopimuksen

Hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä vuoden 2023 alussa Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymän palvelutuotanto ja henkilöstö siirtyivät Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelukseen. Kuntayhtymä jäi omistamaan Ridasjärven laitoskiinteistöä, jonka päihdehoitokeskuksen tiloja se vuokrasi hyvinvointialueelle. Kuntayhtymän yhtymäkokous linjasi 6.4.2022, että kuntayhtymän kiinteistöomaisuus tulee realisoida ja tämän jälkeen kuntayhtymän hallituksen on syytä esittää jäsenkunnille kuntayhtymän purkamista tai lopettamista muulla tarkoituksenmukaisella tavalla.

Nurmijärven kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 4.10. Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymän purkamisen ja purkamissopimuksen sekä valtuutti kunnanjohtajan allekirjoittamaan purkamissopimuksen sekä tekemään siihen tarvittaessa teknisiä tai vähämerkityksellisiä muutoksia.

Valtuusto valitsi Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän vuoden 2023 tilintarkastusyhteisön

Nurmijärven kunnanvaltuusto päätti 4.10., että Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän vuotta 2023 koskeva hallinnon ja talouden tarkastus hankitaan KPMG Oy:lta. Samalla valtuusto päätti, että hankittavan talouden ja tarkastuksen edellyttämät sopimukset ja sitoumukset valtuutetaan allekirjoittamaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen johtajaylilääkäri/tutkimus- ja kehittämisjohtaja tai rahoitus- ja talousjohtaja tai hallintojohtaja.

Valtuuston päätökset 4.10.2023

Kirkonkylän osayleiskaava, hyväksyminen, pohjaesityksen mukaisesti
Pysäköinninvalvonnan järjestäminen Nurmijärven kunnan alueella, äänestyksen jälkeen pohjaesityksen mukaisesti
Nurmijärven kuntakonsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2023 ja talousarviomuutokset, pohjaesityksen mukaisesti
Keski-Uudenmaan työllisyysalueen yhteistoimintasopimus ja järjestämissuunnitelma, pohjaesityksen mukaisesti
Nurmijärven kunnan hallintosääntö 1.11.2023 alkaen, pohjaesityksen mukaisesti
Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän purkaminen, pohjaesityksen mukaisesti

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän vuoden 2023 tilintarkastusyhteisön valinta
, pohjaesityksen mukaisesti

 

Muokattu 5.10.2023 klo 12.15 Kirkonkylän osayleiskaavan osalta. Muokkaukset kursiivilla. 
Karhunkorven laajennus päätettiin poistaa syksyllä 2022 kunnanhallituksen päätöksellä eli hyväksytyssä kaavassa laajennusta ei ole esitetty. Tiedotetta muokattu myös tältä osin.

Takaisin listaukseen