Ajankohtaista

Päätöksenteko, Valtuusto

Valtuusto päätti Rajamäen kampuksen rahoitusmuodosta ja Seitsemän veljeksen luonnonsuojelualueen perustamisesta

2.11.2022

Valtuustotiedote 2.11.2022

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 2.11.2022, että Rajamäen kampus rahoitetaan taserahoituksella. Valtuusto päätti myös perustaa Seitsemän veljeksen luonnonsuojelualueen Hirmunojan alueelle. Valtuusto käsitteli myös kunnan vastineet vuoden 2021 arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin. Kunnanjohtaja Outi Mäkelä nosti valtuustossa huolensa kunnan taloustilanteeseen.

”On äärimmäisen hieno asia, että Rajamäen kampus nytkähtää taas askeleen eteenpäin. Rahoitusmuotoa on valmisteltu ja pähkäilty varsin pitkään ja hartaasti. Mielestäni valtuusto teki tänään tähän taloudelliseen tilanteeseen järkevän ratkaisun”, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kallepekka Toivonen sanoo.

”Valtuusto teki tänään valtuustoaloitteen pohjalta päätöksen uuden luonnonsuojelualueen perustamisesta. On hienoa, että valtuustoaloite johti konkreettiseen lopputulokseen. Uusi luonnonsuojelualue ilahduttaa varmasti useita kuntalaisiamme”, Toivonen kertoo.

Kunnanjohtaja Outi Mäkelä otti ajankohtaiskatsauksessaan kantaa kunnan kasvuun. Tammi-syyskuun aikana Nurmijärven asukasluku on kasvanut 210 uuden asukkaan verran.

”Kasvun arvioidaan hidastuneen maailmantilanteesta johtuvien korko-. rakentamis- ja energiakustannusten kasvun vuoksi”, kunnanjohtaja Outi Mäkelä näkee.

Mäkelä nosti esille myös kunnan taloustilanteen. Kuluvan vuoden tilinpäätöksen osalta ennuste on muuttunut siten, että muun muassa kasvaneiden sotekustannusten ja toteutumatta jäävien tontinmyyntituottojen vuoksi tulos kääntyy yli miljoonan alijäämäiseksi – ja pahimmillaan alijäämää voi tulla lähes 10 miljoonaa euroa. Suurinta epävarmuutta aiheuttavat vielä epävarmat sotekustannukset; Apotin mahdollinen alaskirjaus ja palkkaharmonisaation kustannusten toteutuminen.

”On syytä muistaa, että jo aiempien lukujen perusteella sotesiirtymän perusteella Nurmijärven kunnan valtionosuus pienenee noin 30–50 euroa per asukas. Ja kaikki lisäkustannukset tälle vuodelle pienentävät Nurmijärven kunnan valtionosuuksia entisestään – pysyvästi”, Mäkelä muistutti päättäjiä.

Rajamäen kampus rahoitetaan perinteisellä taserahoituksella

Rajamäen kampus rakentuu Rajamäen keskustaan. Kunnanvaltuusto päätti tammikuussa 2022, että Rajamäen kampus toteutetaan perinteisenä KVR-urakkana. Päätös rahoitusmuodosta todettiin tammikuussa tehtävän myöhemmin. Kunnanvaltuusto päätti 2.11., että Rajamäen kampus rahoitetaan perinteisellä taserahoituksella. Lisäksi valtuusto päätti, että kunnanhallitus tekee lopullisen päätöksen rahoittajasta, korkosidonnaisuudesta ja mahdollisista suojauksista kilpailutuksen jälkeen.

Kunta selvitti eri rahoitusmallien edullisuutta ja yleistä tarkoituksenmukaisuutta. Selvityksen perusteella taserahoitus on edullisempi vaihtoehto kuin leasingrahoitus. Vaihtuvakorkoisissa tarjouksissa 5 vuoden marginaalin tarkastusvälillä perinteinen taserahoitus näyttäytyy noin 667 000 euroa leasingrahoitusta edullisempana, kun tarkastellaan koko rahoituksen elinkaarta. Kiinteäkorkoisissa tarjouksissa 5 vuoden marginaalin tarkastusvälillä perinteinen taserahoitus puolestaan näyttäytyy noin 1 066 700 euroa leasingrahoitusta edullisempana koko rahoituksen elinkaarta tarkasteltaessa. Rajamäen kampuksen osalta on myös mahdollista saada liikuntapaikka-avustamista rakentamiseen, ja kunta on käynnistänyt prosessin avustuksen hakemiseksi. Liikuntapaikka-avustusta ei ole saatavilla leasingrahoitukseen.

Ottaen huomioon taserahoituksen edullisemman tason ja avustuksen saamisen mahdollisuuden, puoltavat nämä rahoitusmuodon valinnaksi perinteistä taserahoitusta. Rahoitus on tarkoitus kilpailuttaa vuoden 2023 keväällä, jonka perusteella kunnanhallitus tekee lopullisen päätöksen rahoittajasta, korkosidonnaisuudesta ja mahdollisista suojauksista.

Valtuusto päätti perustaa Seitsemän veljeksen luonnonsuojelualueen Hirmunojaan

Kunnanvaltuusto päätti 2.11. perustaa uuden Seitsemän veljeksen luonnonsuojelualueen. Alue perustetaan Hirmunojaan osalle kiinteistöjen Ojala 543-402-13-8, Punamulta 543-402-13-209 ja Heikkari 543-402-104-59 alueita. Luonnonsuojelualueen perustaminen perustuu Vihreiden valtuustoryhmän aloitteeseen ja luonnonsuojelualueella halutaan juhlistaa Aleksis Kiven kuoleman 150-vuotismerkkivuotta, jota vietetään teemalla Minä elän.

Hirmunojan valikoituminen perustettavaksi luonnonsuojelualueeksi perustui siihen, että alue täydentää jo olemassa olevaa suojelualuetta, mikä lisää suojelualueen merkittävyyttä. Lisäksi Seitsemän veljeksen reitti kulkee alueen läpi. Alueen kasvillisuus on suurruoholehtoa ja saniaislehtoa, ojaan laskevat rinteet ovat lehtomaista kangasta ja tuoretta lehtoa. Hirmunoja on luonnontilainen uoma, jonka varrella esiintyy paikoitellen lahopuustoa.

Hakemus luonnonsuojelualueen perustamisesta toimitetaan ELY-keskukselle, joka tekee päätöksen luonnonsuojelualueen perustamisesta ja antaa aluetta koskevat suojelumääräykset. Valtuuston päätöksen mukaisesti hakemuksessa korostetaan, että Seitsemän veljeksen ulkoilureitin kunnostaminen, ylläpitäminen, kehittäminen tulee olla mahdollista. Kunta ei myöskään vaadi suojelualueen perustamisesta korvausta.

Hirmunojan sijaintikarttaan voi tutustua kunnan kotisivuilla.

Valtuusto käsitteli keinoja vähentää sote-kustannuksia

Kunnanvaltuusto käsitteli 2.11. keinoja vähentää sote-kustannuksia lasten ja nuorten sekä ikäihmisten osalta. Kunnanvaltuusto hyväksyi 27.1.2021 käyttötalouden sopeuttamiseksi NUUKA:n toimenpidesuunnitelman. NUUKA:n toimenpidesuunnitelmaan Nurmijärven kunnanvaltuusto lisäsi yksimielisesti uudeksi toimenpiteeksi selvitystehtävän, jonka tavoitteena on vaikuttaa tehokkaammin näköpiirissä jo alati kasvaviin raskaampiin ja kalliimpiin tuen ja hoivan tarpeisiin. Keusoten yhtymävaltuustolle on 11.2.2021 tehty samansisältöinen valtuustoaloite. Selvitystä on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä Keusoten ja kunnan toimijoiden kesken.

Kunta kehittää tarvelähtöisesti, elinkaariajattelun mukaisesti, yksin ja yhteistyössä Keusoten ja tulevaisuudessa hyvinvointialueen sekä yhdistys- ja vapaaehtoistyönsektorin kanssa, hyvinvointia ja terveyttä tukevia palveluita. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työn seurannan välineinä ja mittareina käytetään säännöllisesti toteutettavia kansallisia tutkimuksia ja kyselyitä: FinSote-tutkimus, TEA-viisari, MOVE-testit, kouluterveyskysely ja PYLL-arvot. Lisäksi kunta toteuttaa säännöllisesti omia kohdennettuja kyselyitä tarvelähtöisesti.

Kunnan ja Keusoten yhteistyössä laatimaan selvitykseen voi tutustua tarkemmin kunnan kotisivuilla.

Vastineet vuoden 2021 arviointikertomukseen

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Kunnanvaltuusto kävi asiasta monipuolisen keskustelun ja merkitsi 2.11. tiedoksi toimialojen ja liikelaitosten vastineet vuoden 2021 arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen johdosta.

Toimialojen ja johtokuntien vastineisiin voi tutustua kunnan kotisivuilla.

Ero Pyylle, tarkastuslautakunnan varajäseneksi Diakite

Kunnanvaltuusto totesi, että Vesa Pyyn (kok) luottamustehtävät Nurmijärven kunnassa päättyneiksi, koska hän menettää vaalikelpoisuutensa muuttaessaan asumaan toiselle paikkakunnalle. Pyyn tilalle varajäseneksi tarkastuslautakuntaan nimettiin Jaana Diakite (kok).

Valtuustoaloite Klaukkalan siisteydestä

Jaana Diakite (kok) teki valtuustoaloitteen Klaukkalan alueen siisteyden, viihtyvyyden ja turvallisuuden lisäämiseksi teiden hoidon osalta.

Valtuustoaloite tilausjunasta

Esa Laitinen (PerusS) teki valtuustoaloitteen, että Nurmijärven kunta ja ehkä Hyvinkään kaupunki organisoisivat tilausjunan, joka juhlistaisi nykyaikaa ja tarjoisi vaihtoehdon Taaborille.

Valtuustoaloite kylätieratkaisusta

Harri Lepolahti (sdp) teki valtuustoaloitteen, että kunnassa selvitettäisiin, onko kylätieratkaisu hyödynnettävissä Nurmijärvellä kylissä, joissa ei ole kevyenliikenteen väyliä.

Valtuuston päätökset 2.11.2022

Periaatepäätöksen tekeminen Rajamäen kampus -hankkeen investoinnin rahoitusmuodosta, pohjaesityksen mukaisesti
Seitsemän veljeksen luonnonsuojelualueen, Hirmunoja, perustaminen, pohjaesityksen mukaisesti
Selvitys keinoista sote-kustannusten vähentämiseksi lasten ja nuorten sekä ikäihmisten osalta, pohjaesityksen mukaisesti
Toimialojen ja johtokuntien vastineet arviointikertomukseen vuodelta 2021, , pohjaesityksen mukaisesti
Eron myöntäminen Vesa Pyylle luottamustehtävästä ja täydennysvaali, , pohjaesityksen mukaisesti

Takaisin listaukseen