Ajankohtaista

Päätöksenteko, Valtuusto

Valtuusto hyväksyi vuoden viimeisessä kokouksessaan kunnan turvallisuussuunnitelman

14.12.2022

Valtuustotiedote 14.12.2022

Kunnanvaltuusto päätti vuoden 2022 viimeisessä kokouksessaan 14.12.2022 hyväksyä kunnan turvallisuussuunnitelman ja kotouttamisohjelman. Valtuusto päätti taata Nurmijärven Sähkö Oy:lle lainan, joka turvaa energiayhtiön toimintakykyä sähköenergiamarkkinoilla talvella 2022–2023. Suomeen on saapunut vuonna 2022 yli 41 000 ukrainalaista. Kunnanvaltuusto päätti myöntää Nurmijärveltä 20–25 lisäkuntapaikkaa vuonna 2023 tilapäistä suojelua ja kansainvälistä suojelua saaville henkilöille.

 

”Vuoden viimeinen kokous sujui joutuisasti reilussa tunnissa. Kunta on toiminut kuluneen vuoden aikana haastavissa olosuhteissa hienosti ja edistänyt myös useita merkittäviä kehityshankkeita. Haluan kiittää valtuutettuja ja muita luottamushenkilöitä, kunnan viranhaltijoita ja kuntalaisia kuluneesta vuodesta”, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kallepekka Toivonen sanoo.

”Ensi vuosi tulee olemaan historiallinen kuntakentässä hyvinvointialueen käynnistymisen myötä. Vastuu sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimesta siirtyy aloittavalle hyvinvointialueelle, mutta samalla kunnan veroprosentti leikkaantuu alle puoleen. Pahoin pelkään, että tulevat haasteet ovat vähintään yhtä suuret kuin tänä vuonna. Uskon kuitenkin vahvasti, että nurmijärveläisellä maltillisuudella ja yhteistyöllä selviämme tulevistakin karikoista”, Toivonen näkee.

Nurmijärven kunnalle uusi turvallisuussuunnitelma


Kuntien turvallisuustyön keskeinen työkalu on paikallinen turvallisuussuunnitelma. Turvallisuussuunnitelman ja sen pohjalta tehtävän turvallisuustyön tavoitteena on lisätä turvallisuutta. Turvallisuussuunnitelmaan kootaan oleellisimmat turvallisuuteen liittyvät hankkeet ja ohjelmat, joita pyritään viemään eteenpäin seuraavien vuosien aikana. Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnan turvallisuussuunnitelman 14.12.2022.  Kunnan turvallisuussuunnitelmaan voi tutustua kunnan kotisivuilla.

Turvallisuussuunnitelman valmistelun yhteydessä kuntalaisille toteutettiin turvallisuuskysely, jossa kysyttiin kehityskohteita kunnan turvallisuuden kehittämisessä. Turvallisuussuunnitelmassa lähivuosien kärkihankkeiksi Nurmijärvellä on valittu: fyysisen toimitilaturvallisuuden parantaminen, liikenneturvallisuus, uhkatilanteet sekä kiusaaminen päiväkodeissa ja kouluissa ja turvallisuudentunteen parantaminen.

Turvallisuustyö on kunnan kaikkien toimialojen työtä sekä yhteistyötä kunnan ja kunnan ulkopuolisten organisaatioiden ja yhteistyökumppaneiden välillä. Nurmijärvellä kunnan keskeiset kumppanit turvallisuustyössä ovat Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, Itä-Uudenmaan poliisilaitos, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, Nurmijärven seurakunta, Puolustusvoimat, yhdistykset, yrittäjät, kuntalaiset sekä naapurikunnat. Nurmijärvellä myös suurin osa kunnan kylistä on laatinut oman turvallisuussuunnitelmansa.

Turvallisuussuunnitelman hyväksymisen jälkeen turvallisuussuunnitelma päivitetään myös kunnan turvallisuus-teemasivuille.

Kunta takaa Nurmijärven Sähkön lainan, joka turvaa energiayhtiön toimintakykyä

Sähköenergiamarkkinat ovat tulevana talvena huomattavien haasteiden edessä. Sähkön hinta on huomattavasti lähihistoriaa korkeammalla tasolla ja alalla joudutaan varautumaan myös sähköenergian saatavuuden hetkittäisiin rajoitteisiin. Nurmijärven kunnan kokonaan omistama Nurmijärven Sähkö Oy hankkii sähkön noin 80 %:sti markkinahintaisesti pörssisähkönä ja loput tulee tuotanto-osuuksista Suomen Voiman kautta. Sähkön hinnan ennustetaan pysyvän erittäin korkealla tasolla loppuvuoden 2022 sekä erityisesti tammi-helmikuun 2023 aikana. Vaikka yhtiön likviditeetti on nyt hyvällä tasolla, tulee yhtiön ja kunnan sen omistajana varautua myös äärimmäisiin tilanteisiin, joissa yhtiö saattaa tarvita merkittävän määrän lyhytaikaista lisärahoitusta maksuvalmiuden turvaamiseksi. Tämä rahoitus voidaan varmimmin turvata kunnan myöntämän takauksen turvin.

Nurmijärven Sähkö Oy on hakenut Nurmijärven kunnalta 100 %:n omavelkaista takausta 15 miljoonan euron lainalle, joka perustuu osittain Euroopan komission antamaan päätökseen lokakuussa 2022.

Kunnanvaltuusto päätti 14.12.2022 myöntää Nurmijärven Sähkö Oy:lle täysimääräisen 100 prosentin omavelkaisen takauksen Nurmijärven Sähkö Oy:lle Kuntarahoitus Oyj:ltä tarvittaessa otettavalle lainalle. Lainan määrä on enintään 15 000 000 euroa ja laina-aika enintään kolme vuotta ohjelman mukaiset rahoituksen maksimimäärän kriteerit huomioiden. Takaus kattaa täysimääräisesti taattavan lainan pääoman lisäksi lainan korot, viivästyskorot ja kulut, mukaan lukien mahdolliset jälleenrahoituksen purkamiskulut. Takaukselle vaaditaan riittävän kattavat vakuudet, jotka tulee esittää kunnalle ennen takauksen voimaantuloa.  Valtuusto päätti myös takauksen myöntämisen ehdoista ja takausprovisiosta.

Valtuusto hyväksyi kunnan kotouttamisohjelman 2023–2024

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 14.12. kunnan kotouttamisohjelman vuosille 2023–2024. Kotouttamisohjelman soveltamisala on Nurmijärvellä asuvat maahanmuuttajat. Ohjelma laaditaan kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi.

Viimeisimmän väestötiedon mukaan kunnassa asui vuonna 2021 yhteensä 2839 vieraskielistä henkilöä. Ulkomaan kansalaisia oli 2100 henkilöä. Kotouttamisohjelmassa on myös kuvattu pakolaisten vastaanoton palvelut. Nyt päivitettävä kotouttamisohjelma on laadittu vastaamaan tämän hetken tilannetta kotouttavan työn osalta. Ohjelma noudattaa pääpiirteissään aiemman kotouttamisohjelman sisältöjä.

Kotouttamisohjelmaan voi tutustua kunnan kotisivuilla. Ohjelmaan sisältyvien toimenpiteiden toteutumista arvioidaan vuosittain.

Kunnalla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämisestä sekä sen suunnittelusta ja seurannasta paikallistasolla. Kotouttamisohjelma perustuu kotoutumislakiin, jonka mukaan kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi ohjelma.

Nurmijärvelle 20–25 kuntapaikkaa tilapäistä suojelua ja kansainvälistä suojelua saaville

Nurmijärven kunta on saanut ELY-keskukselta esityksen, että kunnat varautuisivat pakolaisten vastaanottoon. Osana varautumista kuntia pyydetään tekemään päätöksiä vuodelle 2023 kohdentuvista lisäkuntapaikoista. ELY-keskuksen esitys on kertaluonteinen ja koskee vain vuotta 2023. Suomeen on saapunut vuonna 2022 yli 41 000 ukrainalaista, jotka ovat hakeneet tilapäistä suojelua. Kotoutumislakia on esitetty muutettavaksi 1.3.2023 alkaen siten, että myös tilapäistä suojelua saavat, jotka saavat kotikunnan ja siirtyvät vastaanottojärjestämästä kunnan palvelujen piiriin, sisältyisivät kuntaan osoittamisen ja kuntakorvausten piiriin. Kunnalle voidaan maksaa korvauksia itsenäisesti kuntaan muuttavista sekä kuntapaikalle muuttavista pakolaisista.

Kunnanvaltuusto päätti 14.12.2022, että kunta myöntää 20–25 kuntapaikkaa vuonna 2023 tilapäistä suojelua ja kansainvälistä suojelua saaville henkilöille, jotka oleskelevat jo valmiiksi Nurmijärven kunnan alueella.

Kunnan alueella toimii Kotokunta Oy -vastaanottokeskus, jonka majoituskapasiteetti on 220 henkilöä, sekä valmius nostaa kapasiteettia 320 henkilöön. Lisäksi kunnan alueella voi olla muissa vastaanottokeskuksissa kirjoilla olevia henkilöitä yksityismajoituksessa. Tarkoitus on, että kuntapaikkoja myönnettäisiin vain jo valmiiksi kunnan alueella asuville henkilöille.

Kirkonkylän kehittämissuunnitelma

Valtuusto käsitteli 14.12. vastausta Sirkka Rousun (SDP), Virpi Korhosen (Kesk.) ja Mira Lappalaisen (Peruss) valtuustoaloitteeseen Kirkonkylän taajaman maankäytön, kaavoituksen ja palvelujen kehittämisestä.

Vastauksessa todettiin, että Kirkonkylän osayleiskaava on tavoitteena tuoda hyväksymiskäsittelyyn alkuvuodesta 2023. Osayleiskaavassa on osoitettu Kirkonkylän taajaman maankäytön ja kaavoituksen kehityssuunnat. Maankäytön tavoiteohjelmassa tarkentuvat eri alueiden toteuttamisajankohdat niin asemakaavoituksen kuin kunnallistekniikan rakentamisen osalta. Keskustan kehittämissuunnitelma laaditaan ohjaamaan yksittäisten asemakaavojen laatimista.

Kaavoituksessa on todettu tarve Kirkonkylän taajaman kokonaisvaltaiselle kehittämissuunnitelmalle, joka tarkentaisi osayleiskaavaa ja toisaalta olisi kuitenkin yleispiirteisempi kuin asemakaavat. Asemakaavoituksessa on käynnistetty syyskuussa Kirkonkylän kehittämissuunnitelman alustavan työohjelman laatiminen.

Kirkonkylän kehittämissuunnitelman tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva alueesta: sen arvoista, ominaispiirteistä ja potentiaalista sekä käynnissä olevista hankkeista ja tulevaisuuden tarpeista. Työssä on tarkoitus visioida esimerkiksi sitä, millaista Kirkonkylää halutaan kehittää ja rakentaa, mitä säilytetään, mitä voidaan kenties korvata uudella rakenteella.

Kehittämissuunnitelma tulee olemaan esitys alueen tavoitetilasta ja keinoista tavoitteisiin pääsemiseksi. Sen on tarkoitus toimia kokoavana suunnitelmana ja pohjana yksittäisille asemakaavamuutoksille, jotta yksittäistenkin hankkeiden avulla Kirkonkylä kehittyisi haluttuun suuntaan. Tavoitteena on vahvistaa alueen identiteettiä ja houkuttelevuutta niin asukkaiden kuin elinkeinotoiminnankin näkökulmasta. Kehittämissuunnitelman laatimisessa tullaan huomioimaan myös valtuustoaloitteessa mainitut, ratkaisua vaativat kohteet.

Kehittämissuunnitelmassa huomioidaan muun muassa seuraavia näkökulmia: ympäristön viihtyisyys ja kaupunkikuva, kulttuuriympäristö, viherverkosto, julkisten ulkotilojen kokonaisuus, liikenteen ja pysäköinnin ratkaisut, kestävä liikkuminen, elinkeinotoiminta, asuminen ja kunnan toiminnot. Työssä tullaan myös arvioimaan kehittämissuunnitelman vaikutuksia yleispiirteisellä tasolla kunkin teeman ja teemaan kohdistuvien vaikutusten osalta. Myös ilmastovaikutukset arvioidaan asiantuntija-arviona.
Vastaukseen voi tutustua kokonaisuudessaan kunnan kotisivuilla.

Kunnanvaltuusto hyväksyi 14.12.2022 vastauksen ja totesi, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Purettavien rakennusten hyödyntäminen jatkossa

Kunnanvaltuusto käsitteli vastausta Pauliina Pukarisen (vihr.) ja Visa Tarikan kok.) valtuustoaloitteeseen, että kunnassa selvitetään mahdollisuus luovuttaa tilapäiseen käyttöön purettavia rakennuksia yhteisötaiteen luomiseen joko kunnan omaan toimintaan tai yhteistyössä Taiteen kotitalon tai jonkin muun kolmannen sektorin toimijan kanssa.

Vastauksen mukaan kunnassa on luovutettu purettavia rakennuksia tähän mennessä suojelutoiminnan harjoitteluun. Purettavissa rakennuksissa ovat harjoitelleet mm. puolustusvoimat, poliisi, VPK sekä pelastuskoirien kouluttajat.

Vastauksessa tuodaan esille, että purettavien rakennuksien hyödyntäminen erilaisiin aktiviteetteihin on järkevää ja kannatettavaa. Suojelualan toimijoilla on jatkuvasti pula harjoittelukohteista. Yleisen turvallisuuden ja valmiuden kannalta on tärkeää, että suojelutoiminnalla riittää harjoittelukohteita. Mikäli estettä ei ole, voi purettavia rakennuksia hyödyntää muutkin tahot erikseen tai yhtäaikaisesti.

Vastaukseen voi tutustua kunnan kotisivuilla.

Kunnanvaltuusto hyväksyi 14.12.2022 vastauksen ja totesi, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Purettavien kiinteistöjen kierrättämisestä

Valtuusto käsitteli 14.12. Maiju Tapiolinnan (Peruss) valtuustoaloitteen purettavien rakennusten kierrättämisestä. Vastauksen mukaan Nurmijärven kunta noudattaa purkutöissä lainsäädäntöä ja viranomaisohjeita. Purkulupaprosessin yhteydessä rakennusvalvontaan tehdään selvitys rakennusjätteen määristä ja käsittelytavoista. Kaikista kohteista tehdään haitta-ainekartoitus ennen purkutöitä. Tilakeskus irrottaa hyödyllisen materiaalin purettavista kohteista aina kun se on kustannustehokasta ja järkevää. Materiaali, joka irrotetaan hyötykäyttöön, tulee olla kuitenkin aina puhdistettavissa. Vastauksena aloitteeseen todetaan, että tilakeskus lisää uusiin purku-urakkakilpailutuksiin purku-urakoitsijoille tehtäviä, joilla saadaan parannettua uudelleen käytettävien rakennusosien kierrätystä.

Vastaukseen voi tutustua kunnan kotisivuilla.

Kunnanvaltuusto hyväksyi vastauksen ja totesi, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Kylänpään grillikatos

Valtuusto käsitteli 14.12. vastausta Esa Laitisen (Peruss) valtuustoaloitteeseen, jossa ehdotettiin, että Kylänpään puistoalueelle lammen rantaan rakennettaisiin talkoovoimin tulisija. Tarkoituksena on, että Nurmijärven kunta antaa aktiivisille talkoolaisille käyttöön grillauspaikka- alueen tulisijan toteuttamiseksi kunnan hyväksymien suunnitelmien ja lupaehtojen mukaisesti. Alue olisi kooltaan noin 20 m2 ja alue ja koko tarkentuvat maastokatselmuksessa asian edetessä. Ohjeelliseen sijaintiin voi tutustua kunnan kotisivuilla. Talkoovoimin rakennettavan tulipaikan suunnitelmat (ml. sijainti) ja toteuttamistapa tulee hyväksyttää teknisessä keskuksessa ennen rakentamisen aloittamista. Jos grillauspaikka on tarkoitus kattaa, tulee sille lisäksi hakea toimenpidelupaa rakennusvalvonnasta.

Vastaukseen voi tutustua kunnan kotisivuilla.

Kunnanvaltuusto hyväksyi vastauksen ja totesi, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Mansnérukselle ero luottamustehtävistä

Valtuusto myönsi Taru Mansnéruksen (vihr) eron luottamustehtävistä Nurmijärven kunnassa paikkakunnalta muuton seurauksena. Valtuusto totesi keskusvaalilautakunnan nimeävän uuden varavaltuutetun Vihreiden valtuustoryhmään. Valtuusto nimesi Taru Mansnéruksen tilalle tarkastuslautakunnan varajäseneksi Anita Elkin (vihr). Valtuusto nimesi Mansnéruksen tilalle Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan jäseneksi Kati Alasen (vihr). Valtuusto nimesi Mansnéruksen tilalle Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen valtuuskuntaan Tuulia Paulannon (vihr).

Kunnanvaltuusto merkitsi sidonnaisuusrekisterin tiedoksi

Kuntalain mukaan kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenten, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, kunnanjohtajan sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijöiden tulee tehdä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan  sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Valtuusto merkitsi 14.12.2022 sidonnaisuusrekisterin tiedoksi. Sidonnaisuusreksiteriin voi tutustua kunnan kotisivuilla.

Valtuustoaloite varhaiskasvatuksen työntekijöiden työvaatetuksesta

SDP:n ryhmä teki valtuustoaloitteen, että Nurmijärven kunta selvittää tapoja varhaiskasvatuksen henkilöstön työvaatetuksen, erityisesti ulkovaatetuksen, tukemiseksi. Aloitteessa nähdään, että selvityksen pohjalta ryhdytään mahdollisiin toimenpiteisiin.

Valtuustoaloite pysäköinninvalvonnasta

Visa Tarikka (kok) ja Jaana Diakite (kok) tekivät valtuustoaloitteen pysäköinninvalvonnan järjestämisestä Nurmijärven kunnan alueella yhteistyössä muiden kuntien kanssa.

Valtuuston päätökset 14.12.2022

Kunnan omavelkaisen takauksen myöntäminen Nurmijärven Sähkö Oy:lle, pohjaesityksen mukaisesti
Nurmijärven kunnan kotouttamisohjelman päivittäminen, pohjaesityksen mukaisesti
Vastaus Uudenmaan ELY-keskuksen esitykseen pakolaisten ja kansainvälistä suojelua saavien vastaanottoon varautumisesta ja kuntapaikoista päättämisestä, pohjaesityksen mukaisesti
Nurmijärven kunnan turvallisuussuunnitelma, pohjaesityksen mukaisesti
Vastaus valtuustoaloitteeseen Kirkonkylän taajaman kehityskuva osana kehittyvää ja elinvoimaista Nurmijärveä, pohjaesityksen mukaisesti
Vastaus valtuustoaloitteeseen Purkutalo- ja yhteisötaiteesta yhteisöllisyyden edistämiseksi, pohjaesityksen mukaisesti
Vastaus valtuustoaloitteeseen purettavien rakennusten kierrättämiseksi, pohjaesityksen mukaisesti
Vastaus valtuustoaloitteeseen grillauspaikan rakentamisesta talkoovoimin Kylänpään puistoalueelle, pohjaesityksen mukaisesti
Eron myöntäminen Taru Mansnérukselle luottamustehtävistä ja täydennysvaali, pohjaesityksen mukaisesti, valtuusto päätti jäsenet tarkastuslautakuntaan, tilalle Keski-Uudenmaan ympäristölautakuntaan ja Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen valtuuskuntaan.
Periaatepäätös Nurmijärven kestävä kasvu -ohjelman (NUUKA) päivitystyön käynnistämisestä, pykälän käsittely raukesi ennen kokousta, asiaa ei käsitelty.
Sidonnaisuusilmoitukset 2022, pohjaesityksen mukaisesti

Takaisin listaukseen