Ajankohtaista

Kaavoitus, Päätöksenteko, Tilakeskus, Valtuusto, Yritykset

Valtuusto hyväksyi Rajamäen kampuksen investoinnin toteutusmuodon ja asemakaavamuutoksia

26.1.2022

Valtuustotiedote 26.1.2022

Nurmijärven kunnanvaltuusto teki kokouksessaan 26.1.2022 periaatepäätöksen Rajamäen kampuksen investoinnin toteutusmuodosta, joka toteutetaan perinteisenä KVR-urakkana. Lisäksi valtuusto hyväksyi asemakaavamuutokset Viirinlaaksossa ja Sorvintiellä. Valtuusto hyväksyi myös Ilvesvuori Pohjoisen asemakaavan toteuttamista koskevan sopimuksen, jonka kunta laatii Keskon kanssa. 

”Vuoden ensimmäinen valtuuston kokous sujui reippaasti reilussa tunnissa ja mukaan mahtui hyvää monipolvista keskustelua. Tästä on hyvä jatkaa seuraaviin kokouksiin”, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kallepekka Toivonen kertoo.

”Kokouksen tärkein päätös oli, että kertaalleen palautettu Rajamäen kampuksen toteutustapa saatiin päätökseen. Kyseessä on kiireellinen ja Rajamäen kehittymisen kannalta aivan olennainen hanke”, Toivonen kertoo.

Kunnanjohtaja onnitteli aluevaaleissa valittuja aluevaltuutettuja ja esitti kiitoksensa kaikille vaaleissa ehdolla olleille sekä äänestäneille.
”Hyvinvointialueen pöydällä on paljon kunnankin kannalta tärkeitä asioita, muun muassa henkilöstösiirrot sekä sote- ja pelastuslaitoksen kiinteistöjen vuokrasopimusten jatkot ja yhteistyömuodoista sopiminen. Lisäksi Nurmijärven kunnankin on opittava pärjäämään nykyistä yli puolet pienemmillä tuloilla”, kunnanjohtaja Outi Mäkelä kertoo ajankohtaiskatsauksessaan.

”Tämän vuoden yksi kunnanvaltuuston tärkeimpiä tehtäviä onkin löytää yhteinen tahtotila kestävän kasvun ohjelman linjauksista. Siitä, miten investointeja jaksotetaan, miten tuloja ja menoja tasapainotetaan ja velkataakkaa hallitaan. Tavoitteena voidaan pitää, että yhteinen näkemys valmistuisi syksyn budjettipäätösten kanssa linjassa”, Mäkelä näkee.

Rajamäen kampus toteutetaan KVR-hankkeena

Kunnanvaltuusto kävi monipuolista keskustelua Rajamäen kampukseen ja kouluinvestointeihin liittyen. Muun muassa Rajakaaren kellaritilassa sijaitsevan ampuradan kohtalo nousi keskusteluun ja asiaa tullaan selvittämään myöhemmin. Nurmijärven kunnanvaltuusto teki kokouksessaan 26.1.2022 periaatepäätöksen Rajamäen kampuksen investoinnin toteutusmuodoksi kokonaisvastuurakentamisurakan eli KVR-urakan. Urakkamuodossa rakennuttaja vastaa rakentamisen lisäksi myös suunnittelusta. Valtuuston päätöksen mukaan hanke on mittakaavaltaan ja taloudellisilta vaikutuksiltaan laaja ja pitkävaikutteinen ja siinä on perusteltua käyttää toteutusmuotoa, josta kunnassa on aiempaa kokemusta. Kunnan ei myöskään ole valtuuston mukaan perusteltua tässä vaiheessa sitoutua pitkäaikaisiin ylläpitokustannuksiin elinkaarimallin edellyttämällä tavalla. Rajamäen kampusta suunniteltiin alun perin toteutettavaksi elinkaarimallilla, mutta valtuusto palautti asian valmisteluun marraskuussa 2021.

Valtuusto päätti 26.1.2022, että nykyiseen Seitsemän veljeksen koulun kampusalueeseen kuuluvan Kuntola-rakennuksen peruskorjaus voidaan tarvittaessa muuttaa uudisrakentamiseksi, mikäli se osoittautuu kokonaistaloudellisesti edullisemmaksi ratkaisuksi. Valtuusto päätti myös ottaa hankkeen vertailua helpottamaan mittaristot, jotka ovat yhteismitallisia myös tulevien hankkeiden kanssa. Tilojen tehokkuuden mittaamiseksi otetaan käyttöön mittari htm2/oppilas ja kustannustehokkuuden mittaamiseksi otetaan käyttöön mittari €/oppilaspaikka. Valtuuston päätöksellä Rajamäen kampukseen tarvittavat määrärahat lisätään talousarvioon vuoden 2023 talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Valtuusto hyväksyi Ilvesvuori Pohjoisen asemakaavan toteuttamista koskevan sopimuksen

Nurmijärven kunnanvaltuusto hyväksyi huhtikuussa 2021 Ilvesvuori Pohjoisen yritysalueelle muodostettavaa tonttia koskevan kiinteistökaupan esisopimuksen. Kesko Oyj:n tavoitteena on rakentaa alueelle kaupan alan logistiikkakeskus, joka palvelee Keskon päivittäistavaratoimialan toimintaa pitkällä aikavälillä. Kunnanhallitus hyväksyi kesäkuussa 2021 alueen kaavan laatimista ja toteuttamista koskevan yhteistyösopimuksen. Sopimuksen mukaan Kesko Oyj vastaa kaavan muuttamisen kustannuksista ja tarvittavien selvitysten laatimisesta. Sopimuksen mukaisesti kunta ja Kesko Oyj osallistuvat molemmat toteuttamisen kustannuksiin. Kustannusten jakoperiaatteista sovittiin erillisellä sopimuksella, ja hankkeen suunnittelu on edennyt niin pitkälle, että asemakaavan toteuttamisen kustannusten jakoperiaatteista voidaan nyt sopia. Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti sopimuksen 26.1.2022. Sopimus tulee voimaan, kun kunnan sopimuksen hyväksymistä koskeva päätös on lainvoimainen ja kumpikin osapuoli on allekirjoittanut sopimuksen.

Yhteistyössä Kesko Oyj:n kanssa laaditun sopimusluonnoksen mukaisesti tontti-/katuliittymien suunnittelu- ja rakentamiskustannukset maanteille 130 Hämeenlinnantie ja 1311 Siippoontie tarpeellisine alikulkuineen jaetaan Nurmijärven kunnan ja Kesko Oyj:n kesken puoliksi. Tontti- ja katuliittymien suunnittelu- ja rakentamiskustannusten alustava kustannusarvio on 3,4 miljoonaa euroa.

Maantien 130 varteen mahdollisesti tarvittavan melusuojauksen kustannusjaosta sovitaan erikseen, kun asiaan liittyvä tiesuunnitelma on valmistunut.

Viirinlaakso I:n asemakaavamuutos mahdollistaa kaupan suuryksikön

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti Viirinlaakso I:n asemakaavamuutoksen, jonka seurauksena Viirinlaaksoon voidaan sijoittaa seudullisesti merkittävä vähittäiskaupan suuryksikkö. Asemakaavan muutoksella alueen tontit osoitetaan liikerakennusten korttelialueeksi (KM-2). Kaavoitus on käynnistetty kunnanhallituksen hyväksymän liiketontin luovuttamista koskevan esisopimuksen (kunnanhallitus 30.11.2020 § 264) mukaisesti. Asemakaavan muutos on kaavoitusohjelman mukainen hanke. Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä 18.11.-17.12.2021 välisenä aikana.

Klaukkalan Sorvintien asemakaavamuutos hyväksyttiin

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Klaukkalan Sorvintien asemakaavamuutoksen. Asemakaavamuutoksella teollisuusrakennusten tontista muodostuu seitsemän erillispientalotonttia (AO-1) sekä yksi erillispientalotontti (AO-5), yksi asuinrakennusten tontti (A) sekä lähivirkistysaluetta. Lisäksi kaava-alueelle osoitetaan uusi katualue, jonka nimi on Sorvipolku.

Noin kahden hehtaarin suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven Klaukkalan asemakaava-alueella, Lahnuksentien ja Syrjäläntien välisellä alueella. Asemakaavan muutos mahdollistaa Klaukkalan taajaman tiivistämisen. Kaupallinen keskus ja uusi matkakeskus ovat kävelymatkan päässä suunnittelualueelta. Kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia ympäristöön ja puistoalueena ollut notkelma osoitetaan kaavassa lähivirkistysalueeksi, jolloin sen rooli viherverkoston osana säilyy.

Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien yksityishenkilöiden ylivelkaantumisen ehkäisemistä

Kunnanvaltuusto hyväksyi vastauksen valtuustoaloitteeseen, jonka valtuutettu Lepolahti (sd) ja 26 allekirjoittajaa tekivät 12.12.2018 koskien yksityishenkilöiden ylivelkaantumisen ja siitä aiheutuvien ongelmien ehkäisemisen selvittämiseksi. Vastauksessa tuotiin esille, että talouden ja sen hallintaan liittyvän valinnaisuuden tai painotetun opetuksen lisäämistä harkitaan, kunnan saataviin liittyvien maksujoustojen määrittely kuntatasolla, maksujoustomahdollisuuksista viestitään tehokkaammin asiakkaille. Lisäksi kunnallisten maksujen perimättä jättämisen prosessin määrittely tilanteisiin, jossa maksun periminen johtaisi asiakasmaksulain 11 §:ssä tarkoitetulla tavalla henkilön tai perheen toimeentulon edellytysten tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamisen vaarantumiseen. Lisäksi kunnassa seurataan valtakunnallisen sote-uudistuksen vaikutuksia alueellisen sosiaalisen luototuksen palveluihin. Valtuuston käsittelyn yhteydessä valtuutettu Lepolahti esitti kommentteja valtuustoaloitteeseen.

Esityslista 26.1.2022

3-348 Viirinlaakso I:n asemakaavan muutos koskien osaa korttelista 3104 sekä katu-, tori-, rautatie- ja pysäköintialuetta, hyväksyminen, pohjaesityksen mukaan
3-341 Klaukkalan Sorvitien asemakaavamuutos, hyväksyminen, pohjaesityksen mukaan
Ilvesvuori pohjoinen, asemakaavan toteuttamista koskeva yhteistyösopimus, pohjaesityksen mukaan
Periaatepäätöksen tekeminen Rajamäen kampus -hankkeen investoinnin toteutusmuodosta, pohjaesityksen mukaan
Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien yksityishenkilöiden ylivelkaantumista ja siitä aiheutuvien ongelmien ehkäisemistä, pohjaesityksen mukaan

Takaisin listaukseen