Ajankohtaista

Asuminen, Katu- ja tiesuunnitelmat, Kiinteistöt, Kunnallistekniikka, Liikenne, Näin Nurmijärvi rakentuu blogi, Päätöksenteko, Rakentaminen

Toreeninkulman melunsuojauksella huolehditaan asuinympäristön viihtyisyydestä ja terveysturvallisuudesta

17.8.2023

Toreeninkulma II asemakaava-alueelle, Helsingintielle ja Raalantielle rakennetaan parhaillaan meluaitaa, viime vuonna tehtiin jo meluvalleja. Melunsuojauksen rakentaminen perustuu asemakaavamuutoksen yhteydessä tehtyyn meluselvitykseen, jossa oli huomioituna muun muassa päivittäistavaraliikkeiden myötä lisääntynyt liikenne. Valtuuston päättäessä asemakaavan muutoksesta vuonna 2021, päätettiin myös melunsuojauksen rakentamisesta, koska ilman sitä Valtioneuvoston määrittelemät melun ohjearvot ylittyisivät, ja asumisviihtyisyys ja terveysturvallisuus vaarantuisivat.

Asemakaavamuutoksella edistettiin kirkonkylän kaupallista palvelutarjontaa

Toreeninkulma II asemakaavan muutoksella edistettiin Kirkonkylän palvelutarjonnan kehittymistä, huomioiden samalla alueen asuinympäristön viihtyisyys ja turvallisuus. Kaavamuutoksen yhteydessä teetettiin myös meluselvitys, jossa käytettiin Valtioneuvoston päättämiä melutason ohjearvoja, joita sovelletaan meluhaittojen ehkäisemiseksi ja viihtyisyyden turvaamiseksi maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyssä.

Asemakaavasta tehtiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrottiin, kuntalaisten mahdollisuudesta osallistua kaavahankkeeseen sen eri vaiheissa, ennen sen menemistä lopulliseen päätöksentekoon. Toreeninkulma II asemakaavamuutoksen hyväksyi kunnanvaltuusto 24.3.2021 § 22.

Meluselvityksestä ilmeni tarve melunsuojauksen rakentamiselle

Asemakaavamuutoksen yhteydessä tehtiin meluselvitys, jossa selvitettiin melutasot niin silloisen liikenteen kuin liikenteen melun lisääntyminen päivittäistavaraliikkeiden tulon myötä sekä arvio melutasosta vuonna 2040, sillä kaupalliset toiminnot houkuttelevat liikennettä asuinrakentamista enemmän. Heinojan asuinalueet tulevat osaltaan lisäämään liikennettä.

Laskelmien perusteella Raalantien pohjois- ja eteläpuolelle sekä Helsingintien itäpuolelle esitettiin melusuojausta, jotta asutus saadaan suojattua lisääntyvän liikennemelun vaikutukselta ja jotta melu pysyy määritetyissä ohjearvoissa. Melusuojaus on 2,5–2,8 m korkea meluaita. Suojauksen tyyppiä voidaan muuttaa esimerkiksi valliksi, jos korkeus ja sijainti pysyy esitetyn mukaisena.

Näin toimittiin myös Toreenin kohdalla, eli meluaitaa rakennetaan niihin kohtiin, missä meluvalleille ei ole riittävästi tilaa. Meluaidasta ja -valleista muodostuu yhtenäinen melunsuojausrakenne Helsingintien varrella, vanhan Valintatalon kulmalta Raalantien risteykseen sekä Raalantiellä Toreenintien risteyksestä vielä hieman idän suuntaan.

Meluvallien ja -aidan rakentaminen

Toreeninkulma II asemakaavaan liittyvä katusuunnitelmaehdotus on ollut nähtävillä 13.1.-11.2.2021 välisen ajan yhtä aikaa asemakaavaehdotuksen kanssa. Tekninen lautakunta on hyväksynyt katusuunnitelmaehdotuksen 1.6.2021 § 50. Katusuunnitelmaehdotuksessa melusuojaus on ollut merkittynä, kuten myös asemakaavaehdotuksessa oli maininta kohteeseen toteutettavasta melusuojauksesta.

Katusuunnitelmien hyväksymisen jälkeen on laadittu melusuojauksen rakentamissuunnitelmat suunnittelijakonsultin toimesta. Melusuojauksen rakentamissuunnitelman kustannusarvio oli 1,3 miljoonaa euroa, josta meluaidan osuus on hieman alle miljoona euroa. Todellinen kustannus on tätä hieman korkeampi johtuen kustannusten noususta.

Kunnallistekniikan rakentamisohjelmassa on ollut vuodesta 2021 alkaen varattuna määrärahaa Toreeninkulma II asemakaava-alueen edellyttämien muutosten tekemiseen katuverkossa. Määräraha on pitänyt sisällään melusuojauksen toteuttamiseen. Tekninen lautakunta päättää määrärahoista vuosittain ja valtuusto vahvistaa määrärahat vuosittain eri sitovuustasoilla.

Melunsuojausrakenne toteutetaan kahtena eri vuonna. Meluvalli ja risteysjärjestelyt toteutettiin puitesopimusurakoitsijoilla vuonna 2022, koska kilpailutuksessa ei saatu yhtään urakkatarjousta. Meluaita kilpailutettiin erillisenä urakkana tänä vuonna uudestaan, ja meluaidan rakentajaksi valikoitui GRK Suomi Oy. Meluaidan rakentaminen alkoi vuoden 2023 toukokuun lopussa, ja se valmistuu syyskuussa.

Takaisin listaukseen