Yritysten ilmastoteot

U-landshjälp från Folk till Folk i Finland sr

UFF on yleishyödyllinen säätiö, joka ylläpitää vaatekeräyspalvelua Suomessa sekä tukee globaalikehitystyötä Afrikassa ja Aasiassa.

UFF:n kokemusten mukaan ilmastonmuutos ilmenee yhä useammin äärimmäisinä sääilmiöinä, mikä aiheuttaa epävarmuutta ja vaikeuttaa toimintaa kotimaassa ja kansainvälisillä tukkumarkkinoilla sekä tuo lisähaasteita, hankaluuksia ja suoranaisia kuluja rahoittamissamme globaalikehityshankkeissa.

Lisäksi ilmastonmuutoksen vaikutukset maailman köyhimpien yhteisöjen keskuudessa vaikeuttavat ruokaturvaa ja lisäävät dramattisesti tuen tarvetta. Voimme vastata tähän tarpeeseen vain kapasiteetin rajoissa.

Ilmastonmuutoksen positiivinen vaikutus on UFF:n mukaan kasvava ympäristötietous. Se lisää kuluttajien halua kierrättää tekstiilit ja kiertotalouden toimijoiden halua lisätä yhteistyötä kehittämällä ja tutkimalla. Myös muutkin globaalikehityshankkeiden rahoittajat ymmärtävät paremmin ääri-ilmastoilmiöiden vaikutuksia ja kehitysrahoituksen ja interventioiden tarvetta.

Lisäksi kansalaisten ja päättäjien ymmärrys ja kiinnostus ilmastonmuutoksen torjuntaan ja ihmisten auttamiseen omassa maassa on kasvanut kansainvälisen ruokaturvan heikentymisen aiheuttamien konfliktien, sotien ja Suomeen saakka näkyväksi tulleen pakolaisuuden myötä.

UFF:n vaatekeräys palvelee koko Suomessa 281 kunnan alueella,
yli 1500 keräyspisteessä, tavoittaen noin 5,4 miljoonaa asukasta.

UFF:n ilmastoteot

Tekijät, jotka ovat vaikuttaneet UFF:n tekemiin ilmastotekoihin, ovat omaehtoinen liiketoiminnan kehittäminen ja sääntömääräinen toiminnan tarkoitus. Ilmastoteot ovat kohdistuneet useaan yritystoiminnan osa-alueeseen: tuotantoon, hankintoihin, kuljetuksiin, kiinteistöihin, tutkimus- ja tuotekehitykseen, hiilijalanjäljen pienentämiseen sekä vaatteiden keräämiseen sellaisenaan uudelleen jälleenkäyttöön – volyymin kasvattaminen.

UFF:n tekemien ilmastotekojen tavoitteena on, että

  • Käytettävän energian painopiste siirtyy fossiilisesta uusiutuvaan.
  • Kerättävien vaatteiden jälleenkäyttö optimoidaan.
  • Käytettävien kiinteistöjen energiantarve alenee.

Millaisia tuloksia on saavutettu?

  • Suurin osa toimipisteissä käytettävästä energiasta on uusiutuvista lähteistä tuotettua.
  • Liikenteessä käytetään aina soveltuvin osin päästöistä lähes vapaata uusiutuvista lähteistä tuotettua polttoainetta.
  • Kiinteistöjen energiankulutus on alentunut.
  • Kerätyille vaatteille on saavutettu korkea jälleenkäyttöaste, noin 90 % luokkaa, mikä on Pohjoismaisiin tavoitetasoihin verrattuna lähes kaksinkertainen.