Ajankohtaista

Alkuluokka, Asiakaspalvelu, Asuminen, Kaavoitus, Kiinteistöt, Koulutus, Lapset, Lautakunnat, Maankäyttö, Nuoriso, Opetus ja koulutus, Palveluverkkotyö, Päätöksenteko, Sisäilma, Sosiaali ja terveys, Talous, Tilakeskus, Varhaiskasvatus

Sivistyslautakunnan päätökset 25.1. – esitys Klaukkalan minipalveluverkosta ja päätöksiä avustuksista

26.1.2024

Sivistyslautakunnan kokouksen 25.1.2024 päätökset tehtiin esityslistan mukaisina muutamin muutoksin. Pöytäkirja julkaistaan tarkastamisen jälkeen kunnan kotisivulla 2.2.2024.

Isoimpina asioina käsittelyssä olivat Klaukkalan minipalveluverkkoa koskeva esitys, palvelusetelin indeksikorotus sekä erilaisten avustusten myöntämiset.

Klaukkalan minipalveluverkkoon liittyvästä hankesuunnitelmasta lausunto ja esitys

Klaukkalan minipalveluverkkotyössä ratkaistaan osa Klaukkalan koulujen sekä päiväkotien tiloja koskevista haasteista. Klaukkalan kouluverkon osalta Urheilupuiston, Klaukkalan ja Syrjälän koulujen kunto antaa perustellun syyn arvioida peruskorjausten korvaamista uudisrakennuksella. NUUKA-ohjelmassa varhaiskasvatuksen osalta linjataan, että toiminta siirretään pienistä ja huonokuntoisista yksiköistä suurempiin yksiköihin. Linjauksen mukaan lähipäiväkotien minimikoko olisi vähintään 3–4-ryhmäinen ja hyvien kulkuyhteyksien varrelle toteutettaisiin isompia, 7–10 ryhmän yksiköitä. Pienistä, huonokuntoisissa tai ei-tarkoituksenmukaisissa tiloissa toimivista yksiköistä pyritään luopumaan.

NUUKA-ohjausryhmä linjasi jatkoselvittämään muun muassa koulun kokoon ja oppilaiden sijoitteluun liittyviä asioita. Osana valmistelua tutkittiin mahdollisuuksia sijoittaa oppilaita tulevaisuuden oppilasmääriä huomioiden myös muihin yksiköihin. NUUKA-ohjausryhmä linjasi 06/2023 hankesuunnitelmavaihtoehdot sekä valmisteluaikataulun.

Ohjausryhmä on painottanut hankesuunnittelun kiireellisyyttä, jotta mm. Urheilupuiston koulun (UPK) korvaava investointi ei saa viivästyä. Koulujen kunnon takia on ajauduttu tilanteeseen, jonka takia vuoden 2024 syksystä lukien UPK:n ja pääosa Syrjälän koulujen toiminnoista siirtyvät väistötiloihin.

Klaukkalan minipalveluverkkotyön hankesuunnittelun toteutusvaihtoehdot on valmisteltu työntekijöitä, virkamiehiä, kuntalaisia ja luottamushenkilöitä kuulemalla ja osallistamalla. Hankeselvitysvaihtoehdoista muodostettiin neljä toteutuskokonaisuutta, joiden toteuttamista ja vaikutuksia on arvioitu. Eri vaihtoehtojen kohdalla on tarkasteltu lapsivaikutuksia ja kuntalais-, ympäristö- ja talousvaikutuksia sekä organisaatio- ja henkilöstö- ja elinvoimavaikutuksia. Lisäksi on otettu huomioon vaikutuksia liikuntapaikkoihin.

Päätös lausunnosta ja esityksestä

Sivistyslautakunta päätti äänestyksen jälkeen esittää lautakunnassa tehdyn muutosesityksen mukaisesti kunnanhallitukselle, että Klaukkalan minipalveluverkon toteutusvaihtoehdoksi valitaan elinkaarimallilla toteutettu vaihtoehto 2B edellyttäen, että liikennejärjestelyt kuten saattoliikenne, koulukuljetukset, huoltoliikenne, pysäköinti, mopot, polkupyörät ja turvalliset kävelyreitit selvitetään riittävällä tarkkuudella ennen suunnittelun aloittamista.

Toteutusvaihtoehto 2B sisältää noin tuhannen oppilaan yhtenäiskoulun nykyisen Klaukkalan koulun tontille, Viirinlaaksoon sijoittuvan kiinteistön, jossa toimisi kaksikielinen päiväkoti 210 lapselle, ruotsinkielinen perusopetus 50 oppilaalle ja kohtaamispaikka kuntalaisille. Lisäksi esitettävään ratkaisukokonaisuuteen kuuluu Isoniitun koulun laajennus eli 180 oppilaan lisäys osaksi nykyistä Isoniitun koulua.

Perusteluina todetaan, että vaihtoehdossa toteutuu parhaiten Nurmijärven kunnan palveluverkkosuunnitelman mukaiset tavoitteet päiväkotiverkon suuremmista yksiköistä, koulujen kehittämisestä yhtenäiskoulujen suuntaan, esi- ja alkuopetuksen yhteistyön kehittämisestä sekä tilojen monikäyttöisyysvaatimus.

Lopullisen päätöksen Klaukkalan minipalveluverkon ratkaisusta tekee valtuusto hyväksyessään hankesuunnitelma tämän hetken aikataulun mukaisesti 13.3.2024.

Käsittely ja muutosesitykset lautakunnan kokouksessa

Lautakunnan jäsen Otto Suhonen (kesk.) esitti muutosesityksen, että jo selvitettyjen vaihtoehtojen lisäksi laaditaan selvitys kolmesta uudesta toteutusvaihtoehdosta.

Lautakunnan jäsen Tomi Alanne (peruss.) esitti muutosesityksenä vaihtoehdon 2B sijaan toteutusvaihtoehdon 3 hyväksymistä.

Lautakunnan puheenjohtaja Virpi Korhonen (kesk.) esitti pohjaesityksen hyväksymistä lisäyksellä, että liikennejärjestelyt kuten saattoliikenne, koulukuljetukset, huoltoliikenne, pysäköinti, mopot, polkupyörät ja turvalliset kävelyreitit selvitetään riittävällä tarkkuudella ennen suunnittelun aloittamista.

Ensin äänestettiin Suhosen (jaa) ja Alanteen (ei) esitysten väliltä. Alanteen esitys hyväksyttiin äänin jaa 3 – ei 4 – tyhjää 4.

Sitten äänestettiin Alanteen (ei) ja Korhosen (jaa) esitysten väliltä. Korhosen esitys hyväksyttiin äänin jaa 6 – ei 3 – tyhjää 2.

Lopuksi äänestettiin pohjaesityksen (jaa) ja Korhosen (ei) esityksen väliltä. Korhosen esitys hyväksyttiin äänin jaa 0 – ei 9 – tyhjää 2.

Otto Suhonen (kesk.) ja Minna Aittakallio (kok.) jättivät päätökseen yhteisen eriävän mielipiteen.

 

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin ylimääräinen indeksikorotus 1.2.2024 alkaen

Sivistyslautakunta päätti palvelusetelin enimmäisarvoksi eli 3–5-vuotiaan lapsen kokoaikaisen varhaiskasvatuspaikan kuukausihinnaksi 927 euroa 1.2.2024 alkaen. Lautakunta päätti panna täytäntöön päätöksen ennen sen lainvoimaiseksi tuloa (Kuntalain 143 §).

Palveluseteli lisää perheiden vaihtoehtoja lapsen varhaiskasvatuksen järjestämiseksi ja samalla vähentää painetta kunnan omaan palvelutuotantoon. Tulosidonnainen palveluseteli mahdollistaa yksityisen palvelun käytön kaikille perheille. Asiakkaiden maksamat omavastuuosuudet yksityisessä varhaiskasvatuksessa noudattavat Nurmijärvellä kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja.

Nurmijärvellä varhaiskasvatuksen palveluseteli on käytössä yksityisen päiväkotihoidon rahoitusvaihtoehtona 1.8.2015 alkaen. Palveluseteli rinnastetaan varhaiskasvatuslain mukaiseen kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen. Huoltaja ei voi saada lapsesta samanaikaisesti palvelusetelietuuden kanssa lasten kotihoidontukea tai yksityisen hoidon tukea.

Yksityisten palveluntuottajien edustajat ovat syksyn 2023 aikana tuoneet Nurmijärven kunnalle tiedoksi perusteet kustannustason noususta palvelusetelin arvon tarkistamista varten, jonka perusteella esitettiin hyväksyttäväksi sivistyslautakunnalle ylimääräinen palvelusetelin indeksitarkistus 1.2.2024 alkaen.

Sivistyslautakunnan alaisen toiminnan toiminta-avustukset 2024

Sivistyslautakunta päätti myöntää koulutuspalveluiden budjetista erillisavustuksia vuodelle 2024 yhteensä 219 810 euroa seuraavasti (suluissa vuonna 2023 myönnetty avustus):

Taiteen perusopetus:
Nurmijärven musiikkiopisto 83 700 euroa (92 000 e)
Nurmijärven tanssiopisto 32 000 euroa (35 000 e)
Nurmijärven Opisto: kuvataidekoulu, musiikkikoulu ja käsityökoulu 20 000 euroa (22 000 e)
Kivi-juhlat/teatteri 2 200 euroa (2 390 e)

Vapaa sivistystyö:
Nurmijärven opisto 61 910 euroa (68 790 e)

Muu opetus- ja kurssitoiminta
Taito Etelä-Suomi 20 000 euroa (23 000 e)

Avustukset monitoimitalon vuokrakustannuksiin vuodelle 2024

Esittelijä teki kokouksessa muutosesityksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti.

Sivistyslautakunta päätti myöntää avustusta monitoimitalon vuokrakustannuksiin opistoille vuodelle 2024 (suluissa vuodelle 2023 myönnetty avustus) seuraavasti:

Nurmijärven musiikkiopiston kannatusyhdistys ry: 89 956 euroa (94 956 e)
Nurmijärven tanssiopiston kannatusyhdistys ry: 98 674 euroa (103 674 e)
Nurmijärven Opiston kannatusyhdistys ry: 10 000 e (0 e)

Kunnalla on oikeus saada opistojen vuokraamia tiloja veloituksetta käyttöönsä niinä aikoina, kun tilat eivät ole opistojen käytössä.

Lukuvuoden 2024–2025 tuntikehys

Sivistyslautakunta päätti hyväksyä lukuvuoden 2024–2025 tuntikehyksen yhteismääräksi 11 586,12 vuosiviikkotuntia, josta perusopetuksen tuntikehys on 10 913,12 vuosiviikkotuntia ja lukiokoulutuksen tuntikehys on 673 vuosiviikkotuntia.

Lisäksi sivistyslautakunta antoi opetuspäällikölle oikeuden päättää sivistyslautakunnan hyväksymän perusopetuksen yhteismäärän jakamisesta koulujen kesken.

Ilmoitusasiat

Ilmoitusasioina käsiteltiin:

Aluehallintoviraston päätös valtionavustuksesta Luonnosta liikettä varhaiskasvatuspäivään -hankkeelle

Valtionavustus on 30 000 euroa (Professorintien päiväkodin pihan muutostyöt). Avustuksen käyttöaika 1.1.2024- 31.12.2026.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös valtion erityisavustuksesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön on myöntänyt valtion erityisavustusta yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistamiseen ja kehittämiseen 64169,25 euroa lukuvuodelle 2024–2025.

 

Touhula Laidunalue 2 – päiväkodin perustaminen 1.1.2024 alkaen

Aluehallintoviraston lupa yksityisen varhaiskasvatuspalvelun aloittamisesta on saapunut kuntaan 18.12.2023.

 

Aluehallintoviraston päätös 20.12.2023 kahdessa valvonta-asiassa koskien ruotsinkielistä varhaiskasvatusta

Aluehallintovirasto AVI:n antoi päätöksen 20.12.2023 kahdessa valvonta-asiassa koskien Nurmijärven kunnan Daghemmet Äppelgårdenia.

Aluehallintovirastoon oli saapunut syksyllä 2023 epäkohtailmoitukset koskien Nurmijärven kunnan Daghemmet Äppelgårdenia. Epäkohtailmoitusten mukaan usealle ruotsinkieliselle lapselle oli tarjottu paikkaa Hyvinkäältä/Keravalta tai suomenkielisestä varhaiskasvatuksesta, koska Daghemmet Äppelgårdenissa ei ole paikkoja vapaana.

Aluehallintovirasto on antanut Nurmijärven kunnalle huomautuksen varhaiskasvatuslain 8 § 1. momentin noudattamatta jättämisestä, koska se ei ole järjestänyt varhaiskasvatusta lasten äidinkielellä (ruotsi).

Aluehallintovirasto ilmaisee käsityksenään, että Nurmijärven kunta ei ole toiminut lasten edun mukaisesti järjestäessään paikkoja ruotsinkielisille lapsille syksyllä 2023. Lapset joutuvat vaihtamaan päiväkotia syksyllä 2024.

Aluehallintovirasto katsoo kuitenkin, että esitetyn selvityksen perusteella Nurmijärven kunta ei ole toiminut varhaiskasvatuslain vastaisesti tarjotessaan paikkaa ostopalveluna lähikuntien alueelta.

Nurmijärven kunta on 8.11.2023 toimittanut aluehallintovirastolle selvityksen asiassa. Tilanne on ratkaistu yhteisymmärryksessä perheiden kanssa syksyn 2023 aikana ja lapsille on järjestynyt varhaiskasvatuspaikka kuluvaksi toimintakaudeksi Nurmijärvellä. 1.8.2024 alkaen ruotsinkielistä varhaiskasvatusta järjestetään aiempaa useammassa ryhmässä Daghemmet Äppelgårdenissa.

 

Varhaiskasvatushakemusten tilannekatsaus 1/2024

Sivistyslautakunnan kokouksessa esiteltiin varhaiskasvatushakemusten alkuvuoden tilannekatsaus.

Takaisin listaukseen