Ajankohtaista

Lautakunnat, Päätöksenteko

Sivistyslautakunnan kokouksen 26.10.2023 päätökset

27.10.2023

Sivistyslautakunnan kokouksen 26.10.2023 päätökset tehtiin esityslistan mukaisina seuraavin muutoksin:

59 § Alkuluokkatoiminnasta luopuminen lukuvuoden 2025-2026 loppuun mennessä

Lautakunta päätti yksimielisesti Otto Suhosen esityksestä seuraavasti:

Esi- ja alkuopetusta jatketaan Nurmijärven kunnassa yhdistelmämallilla. Mallin tavoitteena on, että alkuluokkatoiminta jatkuisi yksiköissä, joiden tilat ja toimintaympäristö mahdollistavat alkuluokkamallin kehittämisen edelleen.

Lukuvuosi 2024-2025 toimii siirtymävaiheena yhdistelmämalliin. Siirtymävaiheessa alkuluokkamallin käyttöä jatketaan nykyiseen tapaan niissä yksiköissä, joissa malli on tällä hetkellä käytössä, yksikön henkilöstön tahtotila tukee toiminnan kehittämistä ja tilaratkaisut tämän mahdollistavat. Lautakunnan saamien selvitysten perusteella tällaisia yksikköjä ovat Vendlaskolan, Syrjälän koulu (jos tilajärjestelyt mahdollistavat), Harjulan koulu, Röykän koulu, Metsäkylän koulu, Valkjärven koulu, Karhunkorven koulu, Nukarin koulu, Lepsämän koulu ja Palojoen koulu. Uotilan koulun osalta selvitetään joulukuun lautakunnan kokoukseen mennessä, onko toiminnalle edellytyksiä esim. tilajärjestelyillä.

Vuoden 2024 aikana valmistellaan yhdistelmämallin toteuttamisen periaatteet, joiden pohjalta alkuluokkamallin käyttö määräytyy lukuvuodesta 2025-2026 alkaen. Periaatteissa linjataan myös, kuinka alkuluokkamallin toteutusta kehitetään ja sen tuloksia mitataan ja arvioidaan.

Lautakunta esittää, että vuoden 2024 talousarvioon lisätään sivistystoimialalle yhdistelmämallin siirtymävaiheen toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset kattava lisämääräraha, vuodelle 2024 määrärahaesitys on 223 000 euroa ja vuodelle 2025 312 000 euroa. Viranhaltijat tekevät tarkentavat laskelmat kustannuksista.

 

Pöytäkirja julkaistaan tarkastamisen jälkeen kunnan kotisivulla 3.11.2023.

Takaisin listaukseen