Ajankohtaista

Lautakunnat, Päätöksenteko

Sivistyslautakunnan 25.4. päätökset ja lausunto Nurmijärven yhteiskoulun ja lukion hankesuunnitelmista

26.4.2024

Sivistyslautakunnan kokous pidettiin 25.4.2024. Kokouksen keskeisimmät päätökset liittyivät varhaiskasvatusyksiköiden lakkauttamisiin ja nimenmuutoksiin sekä lautakunnan lausuntoon Nurmijärven Yhteiskoulun ja lukion päivitetyistä hankesuunnitelmista.

Päätökset tehtiin esityslistan mukaisesti lukuunottamatta Nurmijärven Yhteiskoulun ja Nurmijärven lukion päivitetyistä hankesuunnitelmista annettavaa lausuntoa, johon tehtiin kaksi muutosesitystä.

Pöytäkirja julkaistaan tarkastamisen jälkeen kunnan kotisivulla 3.5.2024.

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2024

Sivistyslautakunta käsitteli sivistys- ja hyvinvointitoimialan osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2024. Lautakunta esittää lisämäärärahana koulutuspalveluihin 200 000 euroa, josta 140 000 euroa on Syrjälän ja Urheilupuiston koulujen väliaikaistilojen kalustamiseen, muuttoon ja opetustilojen AV-laitteiden ja langattomien verkkojen tukiasemien hankintaan sekä 60 000 euroa muuttoihin ja muihin palveluihin.

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin indeksikorotus 1.8.2024 alkaen

Sivistyslautakunta päätti palvelusetelin enimmäisarvoksi eli 3–5-vuotiaan lapsen kokoaikaisen varhaiskasvatuspaikan kuukausihinnaksi 939 euroa 1.8.2024 alkaen.

Varhaiskasvatusyksiköiden lakkauttamisia

Sivistyslautakunta päätti useiden varhaiskasvatusyksiköiden lakkauttamisista, kahden uuden toimintayksikön perustamisestä sekä muutamien toimintayksiköiden nimenmuutoksista.

Sivistyslautakunta päättää lakkauttaa Aitohelmen päiväkodin 1.8.2024 alkaen. Aitohelmen päiväkodin toiminta voidaan suunnitelmallisesti lakkauttaa, koska Klaukkalan alueelle valmistellaan yksityisen palveluntuottajan toimesta päiväkotirakennusta Vanhan-Klaukan alueelle. Lisäksi Aitohelmen kiinteistö tarvitsee mittavan peruskorjauksen, mikäli varhaiskasvatuksen järjestämistä kiinteistössä jatketaan pitkäaikaisesti.

Sivistyslautakunta päättää lakkauttaa Syrjälän päiväkodin 1.8.2024 alkaen. Syrjälän päiväkodin kiinteistö ei ole enää käyttökunnossa.  Terveystarkastajan suosituksen mukaisesti Syrjälän päiväkodin kahden esiopetusryhmän toiminta on jo siirretty väliaikaisesti viereisen Vendlaskolanin tiloihin. Esiopetusryhmät siirtyvät 1.8.2024 alkaen Syrjälän koulun väistötiloihin.

Sivistyslautakunta päätti lakkauttaa Mäkituvan päiväkodin 1.8.2024 alkaen, ja samassa yhteydessä luopua kiinteistön käytöstä. Mäkituvan päiväkoti perustettiin 1.11.2022 alkaen väliaikaiseksi päiväkodiksi Kirkonkylän varhaiskasvatuspaikkojen riittävyyden varmistamiseksi. Väliaikaisen päiväkodin toiminta voidaan lakkauttaa, koska Kirkonkylän alueelle on valmistunut yksityisen palveluntuottajan päiväkotilaajennus Laidunalueelle. Lisäksi Mäkituvan päiväkodin kiinteistö olisi tarvinnut mittavan peruskorjauksen, mikäli varhaiskasvatuksen järjestämistä kiinteistössä olisi jatkettu.

Sivistyslautakunta päätti lakkauttaa Päiväkoti Lasten talon 1.8.2024 alkaen. Päiväkoti Lasten talo perustettiin päiväkotitilaksi 9.1.2023 alkaen Rajamäen alueen varhaiskasvatuspaikkojen riittävyyden varmistamiseksi. Valtuuston päätöksen mukaisen alkuluokkatoiminnasta luopumisen vuoksi Metsolan päiväkodissa on käytettäväksi 1.8.2024 alkaen nykyistä enemmän paikkoja varhaiskasvatusikäisille lapsille. Lisäksi Rajamäen koulu tarvitsee lisää tilaa perusopetuksen järjestämiseen, minkä vuoksi väliaikaisen päiväkotitilana toiminut rakennus siirtyy 1.8.2024 alkaen perusopetuksen käyttöön.

Sivistyslautakunta päätti lakkauttaa Karhunkorven alkuluokka ja esiopetus– ja Palojoen alkuluokka ja esiopetus -nimiset toimintayksiköt 1.8.2024 alkaen. Valtuuston päätöksen mukaisen alkuluokkatoiminnasta luopumisen seurauksena Karhunkorven koulussa ja Palojoen koulussa sijaitsevissa toimintayksiköissä esiopetuksen ja täydentävän varhaiskasvatuksen järjestäminen päättyy 1.8.2024 alkaen.

Uudet toimintayksiköt ja nykyisten yksiköiden nimenmuutokset

Aitohelmen ja Syrjälän päiväkotien muutoksiin liittyen on tarve perustaa uudet toimintayksiköt. Sivistyslautakunta päätti perustaa 1.8.2024 uudet toimintayksiköt. Uusien perustettavien toimintayksiköiden nimet ovat Klaukkalan esiopetus ja varhaiskasvatus sekä Syrjälän esiopetus ja varhaiskasvatus.

Sivistyslautakunta päätti Lukkarin esiopetus ja varhaiskasvatus -, ja Maaniitun esiopetus ja varhaiskasvatus -toimintayksiköiden nimien muutoksesta 1.8.2024 alkaen. Yksiköiden nimet tulee muuttaa alkuluokkatoiminnasta luopumisen seurauksena 1.8.2024 alkaen järjestettävän toiminnan mukaiseksi. Yksiköt ovat olleet nimeltään Lukkarin alkuluokka ja varhaiskasvatus sekä Maaniitun alkuluokka ja varhaiskasvatus.

Sivistyslautakunnan lausunto Nurmijärven Yhteiskoulun ja Nurmijärven lukion päivitetyistä hankesuunnitelmista

Kunnanvaltuusto on päättänyt vuonna 2021, että lukion toimipiste on Kirkonkylällä ja lukio sijoitetaan kampukselle Nurmijärven Yhteiskoulun (NYK) yhteyteen. Samalla valtuusto on hyväksynyt Nurmijärven Yhteiskoulun ja Nurmijärven lukion hankesuunnitelman, jossa peruskoulu ja lukio ovat samassa kiinteistössä. Hankesuunnitelmaa päivitettiin vuonna 2023, kun havaittiin, että tilaohjelmasta puuttui reilu 2000 m2 suhteessa hankesuunnitelman vaatimuksiin.

Päivitystarpeen esittelyn yhteydessä valtuuston kyselytunnilla joulukuussa 2023 tehtiin esitys myös toisena vaihtoehtona olleen Krannilanpuiston kustannusten selvittämisestä. Krannilanpuiston vaihtoehdossa rakennettaisiin erillinen lukiorakennus ja nykyisen Nurmijärven Yhteiskoulun tilat jäisivät perusopetukselle. Molempien hankesuunnitelmien tilaohjelmat on päivitetty ja molemmista vaihtoehdoista on tehty uudet kustannusarviot.

Sivistyslautakunnan lausunto

Sivistyslautakunta käsitteli päivitettyjä hankesuunnitelmiaan kokouksessaan ja päätti äänestyksen jälkeen esittää lausuntonaan lautakunnassa tehdyn muutosesityksen mukaisesti, että Nurmijärven Yhteiskoulun ja lukion hankesuunnitelmassa olisi harkittava uudisrakentamista peruskorjauksen sijaan.

Sivistyslautakunta toteaa lausunnossaan, että hankesuunnitelmassa on ratkaistu pysäköintiin liittyvät haasteet pysäköintitalolla ja piha-alueita on saatu laajennettu lisäämällä rakennukseen kattoterassit, jotka toimivat välitunneilla oleskelu- ja oppimisympäristöinä. Sivistyslautakunta kiinnittää kuitenkin huomiota kattamattomien kattoterassien ympärivuotiseen toimivuuteen ja terassien turvallisuuskysymyksiin.

Sivistyslautakunta kiinnittää lausunnossaan huomiota siihen, että koulun piha-alueella ei ole liikuntapaikkoja eikä viihtyisiä istutuksia tai oleskelualueita, jotka palvelisivat oppilaita tai kiinteistön ilta- ja viikonloppukäyttäjiä. Tämä poikkeaa muihin kuntiin rakennettavista yhtenäiskouluista, joiden piha-alueet toimivat oppilaiden tai asukkaiden lähiliikuntapaikkoina. Jatkosuunnittelussa tulee huomioida saattoliikenteen toimivuus, tilauskuljetukset ja koulun alueen liikenneturvallisuus.

Nurmijärven Yhteiskoulun tontille esitetyssä päivitetyssä hankesuunnitelmassa on otettu huomioon käyttäjien toiveet ja tilojen kokoja on päivitetty vastaamaan paremmin tarpeita suuret opetusryhmät ja erityisopetuksen tilatarpeet huomioiden. Tämä mahdollistaa Kivenpuiston koulun yhteydessä olevasta väistötilasta luopumisen.

Yhteisen rakennuksen etuna on myös pienemmät tilatarpeet yhteisille tiloille, kuten henkilökunnan tiloille, keittiölle ja ruokasalille. Hankesuunnitelmassa mahdollistetaan aula- ja käytävätilojen hyödyntäminen monipuolisesti sekä opiskeluun että välituntien viettoon.

Liikuntasalin osalta päivitetyssä hankesuunnitelmassa ollaan tyytyväisiä esitettyyn uuden liikuntasalin rakentamiseen. Suunnitelmassa olevan liikuntasalin koko mahdollistaa salin jakamisen tarvittaessa kolmeen osaan.

Sivistyslautakunta on todennut aiemmin tätä hanketta koskevissa lausunnoissaan, että Nurmijärven Yhteiskoulun tontin koko on riittämätön 900 oppilaan toimivan yhtenäiskoulun rakentamiseen. Tontin koko selittää hankkeen kohonneita investointikustannuksia (39,7 M€), jotka ovat miltei kaksinkertaistuneet alkuperäisestä hankesuunnitelmasta (21,9 M€). Investointikustannuksen lisäksi hankkeeseen liittyvät merkittävät väistötilakustannukset (5,4 M€).

Kustannukset ovat niin korkeat, että niillä olisi mahdollista toteuttaa jollekin toiselle paremmin soveltuvalle tontille uudisrakennuksena täysin uusi Nurmijärven yhteiskoulu (yläkoulu + lukio), joka palvelisi sijainniltaan ja ympäristöönsä sijoittuvilta toiminnoiltaan paremmin Nurmijärven kirkonkylän keskustan kehittämistä, liikennettä ja sen asukkaita. Uudisrakennuksen rakentamisen aikana opetukseen voitaisiin käyttää ainakin suurilta osin nykyisiä Nurmijärven yhteiskoulun tiloja, mikä vähentäisi hankkeen väistötilakustannuksia huomattavasti.

Nurmijärven Yhteiskoulun tontille peruskorjattava ja laajennettava koulu on toteutettavissa nopeammin kuin toiseen sijaintiin perustuvan yhtenäiskoulun tai erillisen lukion rakentaminen, mutta sivistyslautakunta pyytää kuitenkin valtuustoa arvioimaan esitetyn peruskorjaus- ja laajennushankkeen hyödyt ja riskit suhteessa täysin uuden Nurmijärven yhteiskoulun (yläkoulu + lukio) rakentamiseen ennen päätöksentekoa.

Käsittely ja muutosesitykset lautakunnan kokouksessa

Lautakunnan jäsen Otto Suhonen esitti muutosesityksen Kalle Rantakulman, Veikko Ollilan ja Virpi Korhosen kannattamana, että peruskorjauksen sijaan tulisi harkita uudisrakentamista.

Lautakunnan jäsen Minna Aittakallio teki muutosesityksen, että pysäköintihalli otetaan pois esityksestä. Esitys raukesi kannattamattomana.

Suhosen muutosesityksestä äänestettiin siten, että JAA = esittelijän pohjaesitys, EI = Suhosen muutosesitys.

Äänestyksen tulos oli jaa 1 – ei 9 – tyhjää 1.

Sivistyslautakunta päätti antaa Suhosen muutosesityksen mukaisen lausunnon valtuustolle.

Takaisin listaukseen