Ajankohtaista

Kunnanhallitus, Muut viranomaiset, Päätöksenteko

Nurmijärvi hyväksyi MAL 2023 -suunnitelman – suunnitelman pohjalta Helsingin seutu lähtee neuvottelupöytään valtion kanssa

6.11.2023

Nurmijärven kunnanhallitus hyväksyi MAL 2023 -suunnitelman kokouksessaan 6.11.2023. Helsingin seudun 14 kunnan yhteinen suunnitelma linjaa tahtotilaa seudun lyhyen ja pitkän aikavälin suunnitteluun. Hyväksytyn MAL-suunnitelman pohjalta käydään seudun ja valtion väliset sopimusneuvottelut.

 

Nurmijärven kunnanhallitus hyväksyi 6.11. MAL 2023 -suunnitelman. Seudullinen MAL 2023 -suunnitelma viitoittaa maankäytön (M), asumisen (A) ja liikenteen (L) strategista suunnittelua Helsingin seudun kunnissa. Helsingin seudun 14 kunnan yhteinen suunnitelma linjaa tahtotilaa seudun pitkän aikavälin suunnitteluun ja priorisoi tärkeimpiä toimenpiteitä lyhyemmällä aikavälillä.

MAL-suunnittelussa on mukana maankäytön sijoittaminen, asuntotuotanto ja kaikki kulkumuodot sisältävän liikennejärjestelmän kehittämistoimet. Maankäytön ja asumisen osalta seudullinen suunnittelu perustuu kuntien vapaaehtoiseen yhteistyöhön. Suunnitelma on tarkkuudeltaan yleispiirteinen ja se täydentää maankäyttö- ja rakennuslain mukaista kaavoitusta. Liikenteen osio pitää sisällään seudullisen liikennejärjestelmäsuunnitelman, jolla on puolestaan lakisääteinen pohja.

”Myös Nurmijärven kunnan luottamushenkilöt ovat viranhaltijoiden kanssa osallistuneet MAL-sopimuksen valmistelutyöhön ja olemme kokouksessa nostaneet haasteita, joita tänään hyväksytyssä lausunnossakin nostetaan esille. Keskeinen haaste on ollut se, ettei valmistelutyössä ole riittävän hyvin huomioitu kehyskuntien tarvetta yksityisautoilulle – onneksi lopullinen versio on Nurmijärven kannalta hieman parempi kuin valmistelun lähtötilanne”, kunnanhallituksen puheenjohtaja Virpi Räty.

Nyt hyväksytyn MAL 2023 -suunnitelman tavoitteena on hiilineutraali, hyvinvoiva ja menestyvä Helsingin seutu. Tavoitteita kohti kuljetaan hiilidioksidipäästöjä vähentämällä, yhdyskuntarakennetta tiivistämällä, liikennejärjestelmän kestävyyttä parantamalla sekä monipuolisilla ja laadukkailla asumisen vaihtoehdoilla. Nurmijärven osalta tavoitteiden toteuttaminen tarkoittaa:

  • vuotuinen asuntotuotantotavoite 380 asuntoa/vuosi, josta ara-tuotannon osuus 20 %.  Asuntotuotantotavoitetta vastaava asuntokaavatarve 34 600 kerrosalaneliömetriä
  • huoneisto- ja talotyyppi sekä hallintamuoto- ja rahoitusjakauman ohjaamista

Hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen MAL 2023 -suunnitelma pyrkii liikenteen suitsimisen keinoin. Nurmijärven kunnan yleiskaavapäällikkö Anita Pihala ja erikoissuunnittelija Katriina Ahokas kuitenkin näkevät, että monet liikennettä koskevat toimenpiteet on laadittu isomman kaupungin näkökulmasta käsin.

”Esimerkiksi suunnitelmaan kirjattu velvoite vähentää autonomistusta kaavoituksen keinoin ei ole Nurmijärvellä vähentänyt autonomistusta. Sen sijaan keinolla on saatu aikaan epäviihtyisää ympäristöä”, Ahokas kertoo. Myös suunnitelmaan kirjattu (liityntä)pysäköinnin maksullisuus saa Pihalan ja Ahokkaan mietteliääksi.

”Suunnitelmaan kirjattu (liityntä)pysäköinnin maksullisuus ei Nurmijärvellä edistä joukkoliikenteen käyttöä, vaan heikentää joukkoliikenteen kehittämisen edellytyksiä”, Pihala muistuttaa ja lisää: ”suunnitelmaan kirjatun pysäköinnin maksullisuuden tulee myös tarkoittaa pysäköinnin maksuttomuuden vaihtoehtoa.”

Myös joukkoliikenteen kilpailukyvyn parantamisen toimenpiteeksi kirjattu lippujen hintojen alentaminen näyttäytyy Pihalalle isomman kaupungin keinovalikoimana.

”MAL-suunnitelman tavoitteena on kestävä liikennejärjestelmä, jota suunnitelmassa toteutetaan joukkoliikenteen lippujen hintaa alentamalla. Toimenpide on varmasti kannustava hyvän palvelutason omaavassa kunnassa, mutta näkisin, että Helsingin seudun kehyskuntien bussikunnissa ensisijainen keino olisi palvelutason parantaminen”.

MAL 2023 -suunnitelmaa hyväksyessään Nurmijärven kunta ilmaisikin huolensa liikennettä koskeviin kirjauksiin erityisesti tiukkenevaan pysäköintipolitiikkaan.

”Seuraamme myös tarkoin mahdollisen tieliikenteen hinnoittelun valmistelutilannetta ja olemme keskusteluissa mukana. Tuomme myös eri areenoilla esiin kestävän liikennejärjestelmän toteuttamisen tapoja kehyskunnassa”, Pihala kertoo.

Hyväksytyn MAL-suunnitelman pohjalta käydään seudun ja valtion väliset MAL-sopimusneuvottelut, jossa määritellään tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet lähivuosien asuntotuotannolle sekä kestävän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämiselle. Samalla sovitaan valtion osallistumisesta seudullisesti merkittävien liikennehankkeiden rahoittamiseen sekä mm. infra-avustusten että käynnistysavustusten määristä. Neuvoteltavan investointiohjelman pienhankeosio sisältää seuraavat Nurmijärveä koskevat hankkeet:

  • Mt 1324 Lahnuksentien jalankulku- ja pyörätie välille Huhtamäentie-Veikonmäki
  • Mt 1321 Perttula-Nurmijärvi, jalankulku- ja pyörätie
  • Mt 1311 Räjämäentie – Urttilantie, risteyksen parantaminen
  • Pienet liikenneturvallisuutta lisäävät toimet, koko seutu
  • Pysäkkien laadun parantaminen tieverkolla, koko seutu
  • Liityntäpysäköinnin kohteet, koko seutu

 

 

Takaisin listaukseen