Ajankohtaista

Nurmijärvi-barometri

Nurmijärvi-barometri: Pientalorakentamista epävakaassa maailmantilanteessa ja 273 uutta asukasta

31.1.2023

– Miltä Nurmijärven tilastovuosi 2022 näytti?

Vuonna 2022 Nurmijärven väkiluku kasvoi 273 uuden asukkaan verran eli 0,7 %. Kasvusta 34 % muodostui muuttoliikkeen vaikutuksesta, 27 % selittyy luonnollisella väestönkasvulla ja 39 % maahanmuutolla. Päättynyt vuosi oli vilkas omakoti- ja paritalojen valmistumisen osalta, mutta pienten alle kolmevuotiaiden lasten määrän kasvussa lisääntynyt pientalorakentaminen ei vielä näkynyt. Kaikkiaan vuonna 2022 valmistui 436 uutta asuntoa, joka ylittää reippaasti pitkän aikavälin keskiarvon (350 asuntoa/vuosi).

Asukasluvun kehitys joulukuussa 2022
KUUMA-kuntien väestönkasvu %

 

Vuoden 2022 toimintaympäristönä epävakaa maailmantilanne sekä talousympäristön turbulenssit

Vuotta 2022 voisi kutsua arvaamattomaksi. Helmikuussa 2022 alkaneen ja edelleen käynnissä olevan Ukrainan sodan vaikutukset toivat haasteita väestönmuutosten ennakoimiseen. Vallitseva geopoliittinen maailmantilanne ja talousympäristön epävarmuus kiihtyvän inflaation muodossa saivat kotitaloudet hieraisemaan silmiään maksupäätteillä ja miettimään kulutustottumuksiaan uudelleen. Vielä vuosi sitten harva tiesi, mitä sähkö maksaa kilowattitunnilta. Talvea kohti aloimme kuitenkin seurata livenä pörssisähkön hinnan kehitystä. Myös tutuilla elintarvikkeilla oli vähemmän tuttu hinta ja menohaluja hillitsi ennätyksiin kohonnut polttoaineen hinta.

Aiemmin korona-aikana monet toteuttivat etätyön mukanaan tuomien mahdollisuuksien avulla pitkään hautuneita asumisen toiveita ja unelmia. Nyt etätyömahdollisuus toi erityisesti paikkaan sitomattomille tietotyöläisille merkittäviä säästöjä liikkumiskustannuksissa. Säästöt saattoivat kuitenkin huveta, mikäli asumistoiveiden näyttämöksi oli valikoitunut iso sähkölämmitteinen omakotitalo. Myös asuntolainojen korot lähtivät nousuun, ja rahalla oli jälleen hinta liki kymmenen vuoden tauon jälkeen. Lisäksi koronapandemian aikana noussut syntyvyys kääntyi jälleen laskuun ja asettui 2010-luvun loppupuolen tasolle.

Väestönkasvua nuorista aikuisista ja 55 vuotta täyttäneistä Vuonna 2022 Nurmijärven asukasmäärä kasvoi 273 uuden asukaan verran, mikä tarkoittaa 0,7 % väestönkasvua. Kasvusta 34 % muodostui muuttoliikkeen vaikutuksesta (nettomuutto), 27 % luonnollisella väestönkasvulla (syntyneiden enemmyys) ja 39 % maahanmuutolla (nettomaahanmuutto).

Ennakkotiedot väestönmuutoksen kiertymästä joulukuu 2022

Ikäryhmittäin tarkasteltuna Nurmijärvellä kasvoivat erityisesti 30–34-vuotiaiden ikäryhmä sekä 55 vuotta täyttäneiden ikäryhmä. Sen sijaan alle kolmevuotiaiden määrä väheni yhdeksän lapsen verran. Niin ikään päivähoitoikäisten ja esikouluikäisten ikäryhmä (3–6-vuotiaat) sekä alakouluikäisten ikäryhmä (7–12-vuotiaat) pienenivät.

”Tämä johtuu puolestaan pitkään jatkuneesta ikäluokkien pienenemisestä”, Nurmijärven kunnan erikoissuunnittelija Katriina Ahokas tarkentaa.

Määrällisesti eniten kasvoi 70 vuotta täyttäneiden ikäryhmä väestön luonnollisen ikääntymisen myötä.

Helsingin seudun kehyskuntien väestömuutokset ikäryhmittäin tammi-joulukuu 2022

Väestömuutosten osatekijöittäin tarkasteltuna Nurmijärven luonnollinen väestönkasvu (syntyneiden ja kuolleiden välinen erotus) oli Helsingin seudun kehyskuntien parhaimmistoa ja myös syntyneitä oli seudun kunnista toiseksi eniten. Vain Järvenpäässä syntyi enemmän lapsia.

”Tätä kehitystä vasten pienten, alle kolmevuotiaiden, lasten määrän väheneminen on kiinnostava havainto. Potentiaalisten perheellistyvien eli 30–34-vuotiaiden ikäryhmä kasvoi ja vuonna 2022 valmistui myös suuri määrä pientaloja. Tarkoittaako tämä syntyvyyden kasvua lähivuosina vai Väestöliiton tuoreimmassa Perhebarometrissa havaitun lapsihaaveiden toteutumattomuuden konkretisoitumista myös Helsingin seudun kehyskunnissa?”, Ahokas pohtii ja jatkaa: ”Väestöliiton Perhebarometrin tulosten perusteella syntyvyyden alenemisessa päällimmäisin syy ei ole se, etteikö lapsia haluttaisi. Yleisesti ottaen haaveet eivät vain syystä tai toisesta toteudu”.

Toisena kiinnostava havaintona Ahokas pitää vuoden 2022 valmistuneiden omakotitalojen asukkaiden muuttoketjua.

”Iso osa viime vuonna valmistuneiden omakotitalojen asukkaista koostuu kunnan sisäisestä muutosta. Tätä vasten viime vuoden omakotitalorakentaminen ei juurikaan kasvattanut kunnan väkilukua suoraan vaan välillisesti”, Ahokas viittaa väestönkasvun osatekijöihin, jossa uudiskohteiden sijaan väestönkasvua kohdistui olemassa olevaan asuntokantaan. ”On mahdollista, että kunnan sisäistä asunnonvaihtopainetta omakotitaloihin on ollut ja tämä kysyntä on purkautunut. Vapautuneisiin asuntoihin on puolestaan muuttanut kunnasta ja kunnan ulkopuolelta lapsettomia nuoria aikuisia”, Ahokas pohtii.

Nurmijärvi-barometri/joulukuu 2022

Uusia asuntoja 436 kappaletta – 65 % uusista asunnoista pientaloissa

Vuosi 2022 oli Nurmijärvellä pientalopainotteinen. Omakotitaloihin, paritaloihin ja rivitaloihin valmistui 65 % kaikista asunnoista. Vuonna 2022 Nurmijärvelle valmistui 436 asuntoa. Näistä omakotitaloihin tai paritaloihin valmistui 191 asuntoa. Rivitaloasuntoja valmistui 93 ja kerrostaloasuntoja 152.

Valmistuneiden omakoti- ja paritalojen osalta korostuivat Rajamäen Kylänpään asuinalue sekä Klaukkalassa Vanha-Klaukan ja Järvimaan alueet. Myös Klaukkalan Lintumetsän asuinalueen pohjoispuolella sijaitsevan Jäkälätien alueen yksityisiä tontteja lähti korona-aikana rakentumaan aiempaa enemmän ja alueelle valmistui vuonna 2022 kymmenkunta omakotitaloa.

”Pientalotuotannon osalta vuosi 2022 oli runsas, sillä 191 valmistunutta asuntoa omakotitaloon tai paritaloon on reilusti yli kymmenen vuoden keskiarvon. Keskimäärin 2010-luvulla erillispientaloja valmistui noin 110 vuodessa ja myös 2020-luvun ensimmäiset vuodet noudattivat pitkän aikavälin trendiä”, Ahokas kertoo.

Myös rivitalorakentaminen oli aiempaa vilkkaampaa. Keskimäärin viimeisen kymmenen vuoden aikana on valmistunut reilut 50 rivitaloasuntoa, nyt lähes tuplasti (93 asuntoa).

Kerrostalorakentamisen puolella valmistuivat erityisesti isot hankkeet Klaukkalan Ali-Tilkassa kaikkiaan reilut 150 asuntoa.

Väestöennusteen toteutumisesta

Väestön määrä, rakenne, alueellinen sijoittuminen sekä näiden muutokset nyt ja tulevaisuudessa ovat kunnan hallinnon, suunnittelun ja palveluiden tuottamisen keskeistä tietopohjaa. Kunnan kehittämisen ja toiminnan suunnittelun pohjalle laaditaan myös väestökehityksen ennusteita. Ennuste päivitetään vuosittain. Viime vuonna laaditussa ennusteessa vuoden 2022 väestönkasvuksi ennustettiin 1,03 prosentin kasvua, joka olisi tarkoittanut 452 uutta asukasta. Toteutuma jäi kuitenkin ennusteesta.

Ennusteiden suhde toteumaan 2022

Ennusteen ja toteuman väliset suurimmat erot löytyvät omakotitalorakentamisesta.

”Vuonna 2022 valmistui paljon omakotitaloja. Osa viime vuonna valmistuvista on jo aiemmin aloitettuja taloja. Omakotitalorakentamisen kiihtyminen aiemmin hiljaisemmilla alueilla kuten esimerkiksi Klaukkalan Lintumetsän pohjoispuolen Jäkälätien alueella ei ennusteessa oltu huomioitu”, Ahokas kuvailee. Puolestaan kerrostalorakentamisen osalta parin kohteen valmistumisen siirtyminen seuraavaan vuoteen tekee ison eron ennusteen ja toteuman välille.

Merkille pantavaa on väestönkasvun maltillisuus siitä huolimatta, että asuntotuotanto oli hyvässä vireessä. Erityisesti se, että lasten määrä väheni samalla, kun omakotitalorakentaminen kohosi 2000-luvun puolivälin tasolle, on Ahokkaan mukaan poikkeavaa.

”Väestöennusteita laaditaan erilaisten parametrien ja trendeihin perustuvien lähtöolettamien perusteella. On mielenkiintoista seurata kasvattaako vuoden 2022 omakotitalorakentaminen Nurmijärven syntyvyyttä vai tulisiko aiempia väestökehityksen ennustamisen mallipohjia tarkastella uudelleen”, Ahokas viittaa muun muassa Väestöliiton tutkimuksiin.

Alueittaista väestöennusteen toteutumista tarkastellaan Nurmijärvi-barometrissä myöhemmin keväällä.

Lue myös

Nurmijärvi-barometrin kaikki julkaisut >>

 

Takaisin listaukseen