Ajankohtaista

Kaikki

Nurmijärven kuntastrategia etenee päätöksentekoon – kunnanhallitus käsittelee strategiaa maanantaina 14.3.

11.3.2022

Nurmijärven kuntastrategian laadintatyö on edennyt maaliviivalle. Kunnanhallituksen on tarkoitus päättää strategiasta maanantaina 14.3. Lopullisen päätöksen strategiasta tekee valtuusto. Kunnan hallituksen esityslista on luettavissa tästä linkistä.

Joulukuussa 2021 valtuuston päättämä kunnan visio Nurmijärviparemman arjen ilmiö on alkuvuoden 2022 aikana konkretisoitunut kolmeksi teemakokonaisuudeksi ja näitä toteuttaviksi kuudeksi painopisteeksi. Visiota tavoitellaan hyvinvoivan, turvallisen ja monipuolisen asumisen sekä elinvoimaisten elinkeinojen Nurmijärven kautta.

Hyvinvoinnissa painopisteinä ovat vaikuttavat ja oikea-aikaiset peruspalvelut sekä kunnan uusi rooli toimia erilaisten toiminnan mahdollistajana.

Turvallisessa ja monipuolisessa asumisessa korostuvat asuinympäristöjen kehittäminen näiden omien erityispiirteiden kautta sekä hallittu väestönkasvu.

Elinvoimaisten elinkeinojen puolella tavoitellaan työpaikkaomavaraisuuden nousua sekä edistetään matkailun kehittymistä.

Strategian toteuttamisen pohjana on niin ikään joulukuussa 2021 päätetyt toimintaperiaatteet sekä missio.

Strategiatyö perustunut osallistamiselle

Nurmijärven kuntastrategian päivitystyö käynnistettiin kevättalvella 2021. Strategiatyö on ollut kolmivaiheinen: ensimmäinen vaihe käsittää tilannekuvan luomisen, toinen vaihe strategisten suuntien määrittelyn visiointityön ja toimintaperiaatteiden hahmottelun ja kolmas vaihe visiota toteuttavien konkreettisten strategisten teemakokonaisuuksien sekä painopistealueiden työstön. Kuntalaiset ja muut kunnan sidosryhmät ovat voineet osallistua strategiatyön eri vaiheisiin Me tehdään Nurmijärvi -kyselyjen, aivoriihien ja työpajojen kautta.

”Maanantaina 14.3. hallituksen käsittelyssä oleva strategiaesitys on muodostettu strategiatyön aikana tehtyjen laajojen osallistamisten, toimintaympäristöanalyysien sekä valtuuston työskentelyn pohjalta. Omasta puolestani haluan kiittää kaikkia strategiatyöhön osallistuneita”, hallintojohtaja Katja Vuorinen kertoo.

Kuntastrategiasta helposti luettava ja innostava

Strategiatyön yhtenä tavoitteena on ollut helppolukuisuus ja visuaalinen selkeys. Visuaalisuudessa on haluttu korostaa paikallisuutta.

”Strategia on luettavissa visuaalisesti sekä yhden sivun tiivistelmänä että pidempänä graafisena versiona tukemaan päätöksentekoa. Molemmissa olemme tavoitelleet helppolukuisuutta, joka helpottaa strategian omaksumista osaksi jokapäiväistä työntekoa. On kuitenkin mahdollista, että visuaalisuuteen tulee vielä muutoksia hallituksen ja valtuuston yhteydessä, joten nyt nähtävät versiot eivät ole välttämättä lopullisia”, kunnan viestintäpäällikkö Teemu Siltanen kertoo. ”Jatkossa strategiaan voi tutustua myös helpolla ja innostavalla tavalla verkossa. Strategian henki ja ydin tulee näkymään vahvasti myös kunnan viestinnässä.”

""

 

Pohjaesitys kunnanhallitukselle Nurmijärven kunnan strategiaksi

VISIO: Nurmijärvi – paremman arjen ilmiö. Nurmijärveläinen yhteisöllisyys ja aktiiviset ihmiset ovat kuntamme rikkaus. Nurmijärven keskeinen sijainti, sujuvat palvelut, monipuoliset asumisen mahdollisuudet ja turvallinen asuinympäristö sekä kehittyvät elinkeinot ovat paremman arkemme perusta.

Teemakokonaisuudet ja näitä toteuttavat painopisteet

 1. Hyvinvoiva Nurmijärvi
  1. Panostamme vaikuttaviin ja oikea-aikaisiin peruspalveluihin
  2. Toimimme eri yhteisöjen aktivoijana ja erilaisen toiminnan mahdollistajana
 2. Turvallisen ja monipuolisen asumisen Nurmijärvi
  1. Huolehdimme asuinympäristöjen kehittämisestä
  2. Tavoittelemme hallittua väestönkasvua siten, että huomioimme palveluverkon kestävyyden
 1. Elinvoimaisten elinkeinojen Nurmijärvi
  1. Kasvatamme työpaikkaomavaraisuutta
  2. Edistämme matkailun kehittymistä

Kutakin painopistettä toteuttaa joukko tarkempia valintoja sekä toimenpiteitä.

Nurmijärven kunnan toimintaperiaatteet

Asukas- ja asiakaslähtöisyys. Tunnemme asukkaamme ja heidän palvelutarpeensa muuttavassa maailmassa. Toimimme vuorovaikutteisesti viestimällä aktiivisesti ja ennakoiden kunnan toiminnasta sekä osallistamalla merkittävissä asioissa kuntalaisia ja muita sidosryhmiä. Toimimme erilaisten sidosryhmien toiminnan mahdollistajana.

Vastuullisuus. Tarkastelemme asioita kokonaisvaltaisesti ja päätöksemme ovat aikaa kestäviä ja kunnan kokonaisedun mukaisia. Toimimme resurssiviisaasti ja saatamme kunnan talouden tasapainoon. Huomioimme ympäristö- ja ilmastonäkökulmat toiminnassamme. Työnantajana huolehdimme henkilöstömme hyvinvoinnista ja työnteon edellytyksistä.

Rohkeus. Ennakoimme tulevaa ja mukautamme toimintaamme ajoissa. Kehitämme ennakkoluulottomasti uusia toimintamalleja. Valvomme kunnan etua tarmokkaasti eri verkostoissa.

 

Takaisin listaukseen