Ajankohtaista

Kaikki

Nurmijärven kunnanhallituksen päätökset 6.6.2022

7.6.2022

Kunnanhallituksen kokouksen päätökset syntyivät esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin;

§ 138 Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen toiminnan yhtiöittäminen

Tapio Sivula teki seuraavan muutosesityksen Otto Suhosen ja Harri Lepolahden kannattamana:

”Nurmijärven Vesi-liikelaitoksen yhtiöittämiseen liittyy useampia epävarmuustekijöitä, jotka eivät puolla liikelaitoksen yhtiöittämistä. Yhtiöittämisen tarvetta on perusteltu erityisesti kahdesta näkökulmasta eli henkilöstön paremmalla saatavuudella, koska osakeyhtiössä voi määrittää palkat vapaammin kuin kunnallisessa liikelaitoksessa, joka on kiinteämmin osa kunnan palkkarakennetta. Palkkauksen haasteet koskevat laajasti kunnan eri toimintoja. Erityisen voimakkaasti ne ovat näkyneet Teknisellä toimialalla. Ongelmaa ei pidä ratkaista pistemäisesti yhden toiminnon osalta, vaan sitä tulee selvittää laajemmin osana kunnan henkilöstösuunnittelua.

Toisena argumenttina on ollut päätöksenteon joustavuuden parantaminen yhtiömallissa. Kunnallinen osakeyhtiö on kiinteä osa kuntakonsernia eikä voi toimia pelkästään operatiivisen johdon tekemien linjauksien pohjalta. Osakeyhtiössä linjauksia ja operatiivisen johdon päätösvallan yläpuolella olevia päätöksiä tekee ensisijaisesti yhtiön hallitus. Hallitus koostuu pääsääntöisesti poliittisista päätöksentekijöistä kuten liikelaitoksen johtokunta on koostunut. Toisekseen linjapäätöksissä yhtiön hallituksen tulee kuulla omistajaa. Merkittävässä osassa linjapäätöksiä tarvitaan omistajaohjausta eli kunnanhallituksen tekemää linjausta linjapäätöksen pohjaksi.

Yhtiöittämisen mahdolliset hyödyt ovat rajallisia suhteessa riskeihin, joita yhtiöittämisessä on. Esimerkiksi veroriskiä ei ole pystytty tyydyttävällä tavalla esiselvityksissä osoittamaan kokonaan vältettävissä olevaksi. Päätöksessä, jonka elinkaari tulisi olemaan pitkä ja sen vaikutus merkittävä kuntalaisille, täytyy varmuuden olla riittävän suuri.

Yhdeksi keinoksi tuloksentasaukseen on esitetty tuloksen siirtämistä poistojen ylimeneviltä osilta kuntaemolle. Nurmijärven Vesi-liikelaitos on pyrkinyt tekemään tulosta varautuakseen tulevien vuosien investointipaineisiin. Valmistautumista on tehty pitämällä veden ja jäteveden yksikköhinnat mm. pääkaupunkiseutua merkittävästi korkeampina. Vesi-liikelaitoksen perimä kuutiohinta vedestä ja jätevedestä on yhteensä noin 2,38 € kalliimpi verrattuna esimerkiksi HSY alueeseen. Veden ja jäteveden kokonaishinta HSY alueella on 3,42 €/m3, Nurmijärvellä se on tällä hetkellä 5,80 €/m3.

Tuloksen siirto kuntaemolle edes osittain nykyisen vuosittaisen tuottotavoitteen lisäksi verovaikutusten ehkäisemiseksi vesittäisi perustelua varautumisesta mittaviin investointitarpeisiin verkoston ja puhdistamoiden osalta. Tätä ei tee hyväksyttäväksi edes se, että siirrettävällä tuloksella rahoitettaisiin kunnan muita tärkeitä menoja. Siirrettävä osa voidaan nähdä piiloverotuksena, joka kohtelisi kuntalaisia hyvin eri tavoin. Vaikutuksia tulisi mm. siitä, että osa kuntalaisista asuu kunnallisen veden ja viemäröinnin piirissä, osa vastaa omasta vesihuollostaan sekä veden, että jäteveden osalta. Myös kotitalouden henkilöluku vaikuttaisi ns. piiloveron suuruuteen. Liikelaitos rakenteena mahdollistaa tuloksen jättämisen Vesi-liikelaitoksen omaan tuloslaskelmaan tulevien investointien rahoittamiseen, liikelaitos ei maksa tuloksestaan veroa.

Edellä kuvatusti hyödyt yhtiöittämisestä jäisivät kohtuullisen pieniksi, kun taas mahdolliset riskit mm. verotuksen osalta olisivat jatkossa vaikuttamassa Nurmijärven Veden toimintaan ja rajoittamassa tuleviin investointeihin varautumista.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Nurmijärven Vesi-liikelaitos jatkaa toimintaansa nykymuotoisena eikä sitä yhtiöitetä.”

Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus ei ole asiasta yksimielinen, joten asiassa tulee suorittaa äänestys. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen:

JAA = esittelijän pohjaesitys
EI = Sivulan esitys

Äänestyksen tulos:
JAA 2 ääntä (Mattila, Suomi)
EI 9 ääntä (Tapiolinna, Hägg, Lepolahti, Maijala, Niinimäki, Raekannas, Sivula, Suhonen, Örling)

Äänestyksen tuloksena kunnanhallitus hyväksyi äänin 2–9 Tapio Sivulan esityksen.

§ 139 Hallintokantelu koskien yksityistieasioita

Maiju Tapiolinna esitti, että kunnanhallitus kuuntelee 30 minuutin tallenteen ennen päätöksentekoa. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi kannattamattomana.

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän pohjaesityksen.

Kunnanjohtaja Outi Mäkelä poistui kokouksesta (osallisuus- eli asianosaisjäävi; hallintolaki 28.1 § kohta 1) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kunnanjohtajan ollessa esteellinen, asian esittelijänä toimi hallintojohtaja.

Maiju Tapiolinna jätti päätöksestä eriävän mielipiteen sillä perusteella, että kaikkien osapuolten tasapuolisen kohtelun kannalta kunnanhallituksen olisi ollut perusteltua kuunnella tallenne.

§ 140 Yhtymäkokousedustajien nimeäminen Eteva kuntayhtymän ylimääräiseen yhtymäkokoukseen 17.6.2022

Kunnanhallitus päätti valita Eteva kuntayhtymän ylimääräiseen yhtymäkokoukseen 17.6.2022 varsinaiseksi edustajaksi Riina Mattilan ja varaedustajaksi Leni Niinimäen.

§ 141 Kunnanhallituksen edustus lautakunnissa ja johtokunnissa 1.82021-31.5.2023

Kunnanhallitus nimesi kunnanhallituksen edustajaksi elinvoimalautakuntaan Tapio Sivulan.

§ 145 Kehitys- ja keskusteluasiat

Esitys hyväksyttiin.

Lisäksi kunnanhallitus keskusteli Kotokunta Oy:n vastaanottopalveluista ukrainalaisille, sote-kiinteistöistä ja henkilöstön saatavuudesta.

 

Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan kotisivuilla 14.6.2022. Linkki esityslistaan.

Takaisin listaukseen