Ajankohtaista

Kunnanhallitus, Päätöksenteko

Nurmijärven kunnanhallituksen 6.3.2023 kokouksen päätökset

6.3.2023

Nurmijärven kunnanhallituksen 6.3.2023 kokouksen päätökset tehtiin esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin

§28 Päällystyskohteiden toteuttamisohjelman hyväksyminen vuodelle 2023

Käsittely:

Teknisenä korjauksena esittelytekstiin lisätään lakiviittaukset:

Metsä-Tuomelan asemakaava on tullut lainvoimaiseksi vuonna 2013. Asemakaavan mukaisen toiminnan edellyttämä liikennetarve on syntynyt asemakaavan lainvoimaisuuden jälkeen, ja tämän johdosta kunnan kadunpitovelvoite on alkanut (MRL 86§). Kunnan kadunpitovelvollisuuden alettua sellaisen kadun osalta, jolle yksityistien tai sen osan liikenne on tarkoitettu siirtyväksi, kunnan on otettava tällaisen kaduksi muuttuvan yksityistien tai sen osan tienpito hoidettavakseen (Yksityistielaki 13§).

Kunnan kadunpitovelvoite edellyttää kadun pitämistä liikennöitävässä kunnossa päivittäin. Lisäksi jatkossa tulee huomioida mm. kadun suunnittelu ja mahdollinen perusparantaminen.

Muutosesitykset

Maiju Tapiolinna teki Maijalan kannattamana muutosesityksen, että teknisen lautakunnan päätös asiassa pidetään ennallaan.

Perustelut:

Maankäyttö ja rakennuslain 86 §:n mukaan kadunpitovelvollisuus alkaa, kun katu tai kadunosa tyydyttää asemakaavan mukaisen toteutuneen maankäytön tarpeen ja sitä koskeva kunnan päätös (kadunpitopäätös) on tehty.

Yksityistielain 13§:n mukaan yksityistie tai sen osa lakkaa, kun sen liikennettä välittämään tarkoitetun kadun rakentamista tai parantamista koskeva maankäyttö- ja rakennuslain 86 §:n 3 momentissa tarkoitettu kadunpitopäätös on tehty.

Kunnanvaltuuston 22.4.2020 §35 päätöksen mukaan kunta avustaa yksityisteitä avustusehtojen mukaan vain taloudellisesti. Tämä edellyttää yksityistien tiekunnan olevan aktiivinen ja tiekunnan tietojen ajan tasalla viranomaisjärjestelmissä.

Iivarin metsätie on passiivinen yksityistie, jonka kaduksi ottaminen on jäänyt kesken, joten teknisen lautakunnan päätös on pätevä.

Harri Lepolahti esitti, että päätökseen lisätään teksti ”Iivarin metsätien osalta tehdään MRL:n 86:n mukainen kadunpitopäätös.”

Perustelut:

Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetussa laissa tarkoitetut velvollisuudet alkavat, kun katu tai kadun osa tyydyttää asemakaavan mukaisen toteutuneen maankäytön tarpeen ja sitä koskeva kunnan päätös (kadunpitopäätös) on tehty. Samasta ajankohdasta katsotaan katu luovutetuksi yleiseen käyttöön.

Lepolahden esitys raukesi kannattamattomana.

Koska kunnanhallitus ei voinut olla yksimielinen Tapiolinnan muutosesityksestä, puheenjohtaja määräsi pidettäväksi nimenhuutoäänestyksen siten, että

JAA = esittelijän pohjaesitys

EI = Tapiolinnan muutosesitys

 

Äänestyksen tulos

JAA 8 (Hägg, Mattila, Mustonen, Niinimäki, Raekannas, Sivula, Örling, Vaulamo)

EI 3 (Lepolahti, Maijala, Tapiolinna)

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän pohjaesityksen.

Tapiolinna jätti päätökseen eriävän mielipiteen, johon Maijala yhtyi.

Perustelut:

Maankäyttö ja rakennuslain 86 §:n mukaan kadunpitovelvollisuus alkaa, kun katu tai kadunosa tyydyttää asemakaavan mukaisen toteutuneen maankäytön tarpeen ja sitä koskeva kunnan päätös (kadunpitopäätös) on tehty.

Yksityistielain 13§:n mukaan yksityistie tai sen osa lakkaa, kun sen liikennettä välittämään tarkoitetun kadun rakentamista tai parantamista koskeva maankäyttö- ja rakennuslain 86 §:n 3 momentissa tarkoitettu kadunpitopäätös on tehty.

Kunnanvaltuuston 22.4.2020 §35 päätöksen mukaan kunta avustaa yksityisteitä avustusehtojen mukaan vain taloudellisesti. Tämä edellyttää yksityistien tiekunnan olevan aktiivinen ja tiekunnan tietojen ajan tasalla viranomaisjärjestelmissä.

Iivarin metsätie on passiivinen yksityistie, jonka kaduksi ottaminen on jäänyt kesken, joten Teknisen lautakunnan päätös on pätevä.

Päätös:

Kunnanhallitus päätti äänin 8 JAA – 3 EI hyväksyä ohjeellisesti liitteen mukaisen päällystyskohteiden toteuttamisohjelman vuodelle 2023.

Kunnallistekniikan päällikkö oikeutettiin tekemään tarpeellisia täsmennyksiä ja muutoksia päällystyskohteiden toteuttamisohjelmaan määrärahavaltuuksien puitteissa.

Tapiolinna jätti päätökseen eriävän mielipiteen. Maijala yhtyi Tapiolinnan eriävään mielipiteeseen.

 §29 Tilannekatsaus moitekanteeseen liittyen

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Tapiolinna jätti päätökseen eriävän mielipiteen ja Maijala yhtyi eriävään mielipiteeseen seuraavin perusteluin:

Kanteen nostaminen kunnan jäsentä tai muuta tahoa kohtaan on erittäin merkittävä oikeustoimi, joka tulee valmistella erityisellä huolellisuudella ja kanteen noston tulee perustua lainsäädäntöön tai esim. merkittävän kunnan yksityisoikeudellisen edun menetykseen. Tämän johdosta kanteen nostosta päättää kunnassa kunnanhallitus tai kunnanvaltuusto.  Valtuusto on delegoinut Nurmijärven kunnan hallintosäännössä oikeuden päättää kanteen nostamisesta myös kunnanjohtajalle. Asian merkittävyyden johdosta kaikista kanteista tulisi tehdä huolellisesti valmisteltu hallintopäätös, josta selviää päätöksen tausta ja perusteet.

(Hallintolaki (434/2003) 43 §: Hallintopäätös on annettava kirjallisesti. Päätös voidaan antaa suullisesti, jos se on välttämätöntä asian kiireellisyyden vuoksi. Suullinen päätös on viipymättä annettava myös kirjallisena). Viranomaisen on käytettävä muodollista päätöksentekomenettelyä ainakin niissä tilanteissa, joissa se käyttää lakiin perustuvaa ratkaisuvaltaa. Tämä vaatimus korostuu silloin, kun käsiteltävä asia koskee hallinnon ulkopuolista henkilötahoa. Tulkinnanvaraisessa tilanteessa päätös on syytä antaa. (EOA 2005, s. 172, 217) (Hallintomenettelyn perusteet s.276)

Nyt käsittelyssä oleva moitekanne on nostettu helmikuussa 2022 ilman hallintopäätöstä ja on ilmennyt, ettei kanteen nostaneella asianajajalla ole ilmeisesti ollut edes valtuutusta nostaa kanne.

Moitekanne koskee tiekunnan joukkoliikenteen liikennöitsijälle, eli yksityiselle elinkeinonharjoittajalle määräämää käyttömaksua. Kunnanhallitus on keskustellut asiasta helmikuussa 2022, mutta asiasta ei ole tehty hallituksen toimesta päätöstä. Kunnanhallitus on sivunnut samaa aihetta 9.5.2022 kokouksessaan, asiakohdassa §113. Kunnanhallitus on tässä kokouksessaan päättänyt esittää kunnanvaltuustolle yksityisteiden avustusehtojen päivitystä, joka sallii lainmukaisen joukkoliikenteen käyttömaksun määräämisen. Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen pienin täydennyksin kokouksessaan 25.5.2022 §46.

Tilanne on siis nyt sellainen, että kunta on nostanut kanteen asiasta, jonka on lähes samaan aikaan hyväksynyt lainmukaisena yksityisteiden avustusehtoihin. On oletettavaa, että avustusehtojen valmistelu oli jo helmikuussa 2022 niin pitkällä, että viranhaltijoiden olisi tullut ymmärtää, ettei ristiriitaista kanneta voi nostaa. Kanteen nostaneiden viranhaltijoiden olisi tullut viimeistään kunnanvaltuuston 25.5.2022 päätöksen yhteydessä ymmärtää, että kanne on perusteeton ja perua kanne viipymättä.

Edellä kuvattu ristiriitainen toiminta on hyvän hallintotavan vastaista ja aiheuttaa sekä kunnalle, että vastaajalle tarpeetonta vaivaa ja kustannuksia. Lisäksi ristiriitainen toiminta oikeuttaa kantajaa nostamaan vahingonkorvauskanteen kuntaa vastaan. Koska liikennöitsijä on nostanut lähes identtisen kanteen, vaikuttaa myös siltä, että kunta ajaa asiassa yksityisen elinkeinonharjoittajan etua, ei kunnan tai kuntalaisten etua.

Esityksen kaltainen asian jälkikäteen hyväksyttäminen herättää viranhaltijoiden toiminnan osalta enemmän epäilyksiä kuin luottamusta. Asia tulee palauttaa valmisteluun ja antaa esim. tarkastuslautakunnan toimesta riippumattoman ulkopuolisen tahon selvitettäväksi, jotta varmistetaan, onko asiassa toimittu hyvän hallintotavan ja virkavastuun edellyttämän huolellisuusvelvoitteen mukaisesti.

§31 Kehitys- ja keskusteluasiat

Merkittiin tiedoksi.

Lisäksi kunnanhallitus päätti valita kunnan edustajiksi Talvisodan päättymisen muistopäivän 13.3.2023 tilaisuuteen seppelpartioihin Virpi Rädyn Kirkonkylälle ja Leni Niinimäen Rajamäkeen. Muiden tilaisuuksien edustajat nimetään seuraavassa kokouksessa.

§34 Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän purkaminen

Käsittely:

Kallepekka Toivonen ilmoitti esteellisyydestä (hallintolaki 28.1 § 5 kohta, yhteisöjäävi, Keusoten yhtymähallituksen jäsen) osallistua asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Maiju Tapiolinna ilmoitti esteellisyydestä (hallintolaki 28.1 § 5 kohta, yhteisöjäävi, hyvinvointialueen aluehallituksen jäsen) osallistua asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Kallepekka Toivonen ja Maiju Tapiolinna poistuivat kokouksesta esteellisinä (hallintolaki 28.1 § 5 kohta, yhteisöjäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

§35 Sopimus Keusote -kuntayhtymän purkamiseen liittyvistä jälkitoimenpiteistä

Käsittely:

Kallepekka Toivonen ilmoitti esteellisyydestä (hallintolaki 28.1 § 5 kohta, yhteisöjäävi, Keusoten yhtymähallituksen jäsen) osallistua asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Maiju Tapiolinna ilmoitti esteellisyydestä (hallintolaki 28.1 § 5 kohta, yhteisöjäävi, hyvinvointialueen aluehallituksen jäsen) osallistua asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Kallepekka Toivonen ja Maiju Tapiolinna poistuivat kokouksesta esteellisinä (hallintolaki 28.1 § 5 kohta, yhteisöjäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan kotisivuilla 14.3.2023. Linkki esityslistaan.

Takaisin listaukseen