Ajankohtaista

Palveluverkkotyö, Päätöksenteko

Nurmijärven kunnanhallituksen 30.11.2020 päätökset

30.11.2020

Nurmijärven kunnanhallituksen 30.11.2020 päätökset syntyivät esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin;

§256 Nurmijärven Onnenkimpale ry:n palveluvelvoitesopimusta koskeva lisämäärärahaesitys vuodelle 2020

Käsittely:

Leni Pispala ilmoitti esteellisyydestään (hallintolaki 28.1 § 5 kohta; yhteisöjäävi, Onnenkimpale ry:n hallituksen jäsen) osallistua asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Päätös:

Esityksen mukaan.

 

Leni Pispala poistui esteellisenä (hallintolaki 28.1 § 5 kohta; yhteisöjäävi, Onnenkimpale ry:n hallituksen jäsen) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

§257 Nurmijärven kunnan lausunto Keusote-kuntayhtymän järjestämis- ja toteuttamissuunnitelmasta 2020-2025

Päätös:

Esityksen mukaan.

Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti lisätä lausuntoon seuraavan lauseen: ”Lisäksi kunnanhallitus edellyttää, että Keusoten tulee keskustella kunnan kanssa hyvissä ajoin ennen kuin palvelutuotannon muutoksista tehdään päätöksiä.”

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

§265 Vastaselitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle valituksista annetuista lausunnoista koskien Keski-Suomen Kuljetus Oy:n ympäristölupaa

Päätös:

Esityksen mukaan.

 

Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti lisätä lausuntoon seuraavan lauseen: ”Kyseessä on viheryhtyeystarve, jolle ei ole olemassa vaihtoehtoista sijaintia, mikäli hanke toteutuu. Eli näin ollen se ei ole luonteeltaan ohjeellinen. Eikä sitä oikeusvaikutteisessa yleisosakaavassa ole esitetty ohjeellisena.”

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

§267 Nurmijärven kunnan palveluverkkosuunnitelma 2020–2040

Käsittely:

Lukioratkaisu

Juha Hyvämäki teki Pispalan, Vaulamon, Peltosen , Jalavan ja Rädyn kannattamana seuraavan muutosesityksen lukioratkaisuun:

Kohdat 1.a. ja 1.b. muutetaan kuulumaan seuraavasti.

Kunnanhallitus päättää:

Hyväksyä ja esittää edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi Nurmijärven kunnan palveluverkkosuunnitelman 2020-2040 seuraavin ratkaisuin:

 

1.a. Kunnallinen lukiokoulutus järjestetään keskitetyllä mallilla siten, että lukion toimipiste on Kirkonkylällä.

1.b. Suunnittelun pohjaksi otetaan ratkaisuvaihtoehto V2B, jonka mukaan lukion toimipiste toteutetaan Kirkonkylälle uudisrakennuksena. Toimipisteen sijainti, sekä rahoitus-, ja rakentamistapa täsmentyvät suunnitelmien ja kustannuslaskelmien valmistuessa. Rakennuksen tarkemmassa suunnittelussa painotetaan tilojen monikäyttöisyyttä sekä kustannustehokkuutta.

Tarja Salonen teki Riikka Raekannaksen kannattamana seuraavan muutosesityksen lukioratkaisuun:

Päätösesityksen 1b kohtaan tehdään seuraava lisäys (lisäys tummennettuna):

Kahden toimipisteen suunnittelun pohjaksi otetaan ratkaisuvaihtoehto V1B, jonka mukaan Rajamäen lukion toimipiste sijaitsee kampusalueella. Lukion toimipiste toteutetaan kevytrakenteisesti ja rakennuksen tarkemmassa suunnittelussa painotetaan tilojen monikäyttöisyyttä ja joustavuutta muuttuviin tarpeisiin sekä ratkaisun kustannustehokkuutta. Lisäksi tulee rinnalla tutkia edelleen vaihtoehtoa V1D, jonka mukaan lukion toimipiste sijaitsisi Työtehoseuran koulutuskeskuksessa. Tämä ratkaisu tulee huomioida vertailtaessa rakentamisen investointikustannuksia ja mm. lukiokoulutuksen kaksoistutkintojen mahdollisuuksia ennen kuin vaihtoehto kehittää koulutusta yhteistyössä Työtehoseuran kanssa hylätään. Valinta toimipisteen sijainnista ja rakentamistavasta täsmentyy suunnitelmien ja kustannuslaskelmien konkretisoituessa.

Puheenjohaja totesi, että on tehty kaksi pohjaesityksestä poikkeavaa muutosesitystä, joten suoritetaan nimenhuutoäänestykset.

Ensimmäisessä äänestyksessä ovat vastakkain Hyvämäen ja Salosen muutosesitykset siten, että

Hyvämäen esitys = JAA

Salosen esitys = EI

 

Äänestyksen tulos:

6 JAA -ääntä (Hyvämäki, Jalava, Peltonen, Pispala, Vaulamo, Räty)

5 EI -ääntä (Hägg, Raekannas, Sailio, Salonen, Laitinen)

 

Toisessa äänestyksessä ovat vastakkain esittelijän pohjaesitys ja Hyvämäen muutosesitys siten, että

esittelijän pohjaesitys = JAA

Hyvämäen muutosesitys = EI

 

Äänestyksen tulos:

5 JAA -ääntä ( Hägg, Raekannas, Sailio, Salonen, Laitinen)

6 EI -ääntä (Hyvämäki, Jalava, Peltonen, Pispala, Vaulamo, Räty)

 

Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen äänin 5 JAA – 6 EI hyväksyä Hyvämäen muutosesityksen lukioratkaisuksi.

 

Tarja Salonen jätti päätökseen eriävän mielipiteen, johon Sailio, Hägg, Laitinen ja Raekannas yhtyivät.

 

Esittelijä jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

 

Yleiset palveluverkkolinjaukset koko kunnan alueelle

Riikka Raekannas teki Salosen kannattamana muutosesityksen, että päätökseen lisätään kohta 1c kuulumaan seuraavasti:

Palveluverkkosuunnitelman toteutuksessa huomioitava lisäksi seuraavat seikat:

i. Hallinnolliset yhdistämiset: Ennen hallinnollisia yhdistämisiä tulee selvittää yhdistämisen vaikutukset koulujen/päiväkotien henkilöstöön, oppilaisiin/lapsiin ja yhteistyöhön vanhempien kanssa. Vaikutusten tulee sisältää myös kustannusvaikutukset. Yhdistämisestä päätetään lopullisesti näiden selvitysten perusteella.

ii. Alkuluokkatoiminnan laajeneminen: Alkuluokkatoiminnan laajeneminen ei saa rikkoa lapsen ehyttä koulupolkua ja turvallista oppimis- ja kasvuympäristöä sekä lapsen sosiaalisia suhteita. Alkuluokan toteuttamisesta ja nivelvaiheista (3lk siirtymisestä) on kerättävä lisää kokemuksia niiltä kouluilta, joissa toimintaa on jo useamman vuoden ajan toteutettu (esim. Salpakankaan koulu). Kokemuksia tulee arvioida yhdessä henkilökunnan kanssa. Alkuluokkatoimintaa voidaan laajentaa helposti niissä yksiköissä, joissa tilaa toiminnan laajenemiselle löytyy. Toiminnan laajenemista tulee tehdä asteittain seuraten oppilasmäärien kehitystä alueilla ja tilojen mahdollisen luontaisen vapautumisen mahdollistamissa rajoissa. Alkuluokkatoiminnan laajenemisen tulee olla hallittua ja vaikutuksiltaan suunniteltua, eikä se saa aiheuttaa uusia tilatarpeita tai muiden ikäryhmien siirtoa tiloista toiseen ehyen koulupolun säilymisen vastaisesti.

 

iii. Kampusajattelu: Kampusajattelu ei saa jatkossa aiheuttaa kohtuutonta painetta pelkästään yhteen yksittäiseen kampusalueen kouluun. Tulevaisuuden joustavassa ja dynaamisessa palveluverkkokehityksessä tulee huomioida oppilaiden ohjaaminen kouluihin, joissa on tilaa. Tämä varmistaa tilojen riittävyyden ja vältymme ylimääräisiltä laajennustarpeilta ja investoinneilta.

iv. 5-6 luokkalaiset: 5-6 luokkalaisia ei lähtökohtaisesti tule siirtää yläkoulujen yhteyteen seurauksena siitä, että saataisiin alkuluokille alakouluihin tilaa. 5-6 luokkalaisten mahidollisen siirtämisen syyn tulee olla heidän oman kehitykseensä ja koulupolkuunsa perustuva, ei ketjureaktio liian nopeasta alkuluokkatoiminnan laajentamisesta. Lapsivaikutusarviointien tekeminen ja henkilöstön kuuleminen toteutusmallista (luokanopettaja/aineenopettaja) tulee tehdä ennen siirtopäätöksiä. Tulevaisuuden palveluverkossa tulee turvata lapsille ehyt ja turvallinen koulupolku. Siirtymävaiheet on ajoitettava oikein lapsen ja nuoren kehitysvaiheet huomioiden ja niitä tukien.

 

v. Alakoulujen toiminnan turvaaminen: Kunnanvaltuuston 25.3.2020 kokouksessaan vahvistamien kriteereiden mukaisesti alakoulut on tavoitteena pitää lähipalveluina. Kuntastrategian mukaisesti kyliemme houkuttelevuuden ja elinvoimaisuuden lisäämiseksi lapsia tulee ohjata avoimilta oppilaaksiottoalueilta myös pienempiin kouluihin, ei pelkästään isoihin yksiköihin.

 

vi. Palveluverkon kehittäminen: Jatkossa vuosikellon yhteydessä on tuotava sivistyslautakunnan tietoon ja arvioitavaksi ne sivistystoimialaan kuuluvat palvelut, jotka on otettu palveluverkon tarkasteluprosessin ja kehittämisen alle. Näiden palveluiden tulevaisuuden näkymiä arvioidaan säännöllisesti yhdessä sivistyslautakunnan kanssa hyvissä ajoin ennen vuosittaista talousarvioprosessin aloittamista. Tilannekatsaus on tuotava myös kunnanhallitukselle tiedoksi.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys, joten pidetään nimenhuutoäänestys siten, että äänestetään muutosesityksen jokainen kohta erikseen esittelijä pohjaesitystä vastaan.

Ensimmäisessä äänestyksessä pohjaesitys ja Raekannaksen muutosesitys olivat vastakkain siten, että

esittelijän pohjaesitys = JAA

Raekannaksen muutosesityksen kohta i. =  EI

 

Äänestyksen tulos:

9 JAA -ääntä (Hyvämäki, Hägg, Jalava, Peltonen, Pispala, Sailio, Laitinen, Vaulamo, Räty)

2 EI -ääntä (Raekannas, Salonen)

 

Toisessa äänestyksessä pohjaesitys ja Raekannaksen muutosesitys olivat vastakkain siten, että

esittelijän pohjaesitys = JAA

Raekannaksen muutosesityksen kohta ii. =  EI

 

Äänestyksen tulos:

5 JAA -ääntä (Hyvämäki, Jalava, Peltonen, Sailio, Vaulamo)

6 EI -ääntä (Hägg, Pispala, Raekannas, Salonen, Laitinen, Räty)

 

Kolmannessa äänestyksessä pohjaesitys ja Raekannaksen muutosesitys olivat vastakkain siten, että

esittelijän pohjaesitys = JAA

Raekannaksen muutosesityksen kohta iii. =  EI

 

Äänestyksen tulos:

7 JAA -ääntä (Hyvämäki, Jalava, Peltonen, Pispala, Sailio, Vaulamo, Räty)

4 EI -ääntä (Hägg, Raekannas, Salonen, Laitinen)

 

Neljännessä äänestyksessä pohjaesitys ja Raekannaksen muutosesitys olivat vastakkain siten, että

esittelijän pohjaesitys = JAA

Raekannaksen muutosesityksen kohta iv. =  EI

 

Äänestyksen tulos:

7 JAA -ääntä (Hyvämäki, Jalava, Peltonen, Pispala, Sailio, Vaulamo, Räty)

4 Ei -ääntä (Hägg, Raekannas, Salonen, Laitinen)

 

Viidennessä äänestyksessä pohjaesitys ja Raekannaksen muutosesitys olivat vastakkain siten, että

esittelijän pohjaesitys = JAA

Raekannaksen muutosesityksen kohta v. =  EI

 

Äänestyksen tulos:

6 JAA -ääntä (Jalava, Peltonen, Pispala, Sailio, Vaulamo, Räty)

4 EI -ääntä (Hägg, Raekannas, Salonen, Laitinen)

1 VAITI (Hyvämäki)

 

Kuudennessa äänestyksessä pohjaesitys ja Raekannaksen muutosesitys olivat vastakkain siten, että

esittelijän pohjaesitys = JAA

Raekannaksen muutosesityksen kohta vi. =  EI

 

Äänestyksen tulos:

2 JAA -ääntä (Jalava, Sailio)

9 EI -ääntä (Hyvämäki, Hägg, Peltonen, Pispala, Raekannas, Salonen, Laitinen, Vaulamo, Räty)

 

Äänestysten jälkeen kunnanhallitus päätti lisätä palveluverkkosuunnitelmaan seuraavat kohdat:

ii. Alkuluokkatoiminnan laajeneminen: Alkuluokkatoiminnan laajeneminen ei saa rikkoa lapsen ehyttä koulupolkua ja turvallista oppimis- ja kasvuympäristöä sekä lapsen sosiaalisia suhteita. Alkuluokan toteuttamisesta ja nivelvaiheista (3lk siirtymisestä) on kerättävä lisää kokemuksia niiltä kouluilta, joissa toimintaa on jo useamman vuoden ajan toteutettu (esim. Salpakankaan koulu). Kokemuksia tulee arvioida yhdessä henkilökunnan kanssa. Alkuluokkatoimintaa voidaan laajentaa helposti niissä yksiköissä, joissa tilaa toiminnan laajenemiselle löytyy. Toiminnan laajenemista tulee tehdä asteittain seuraten oppilasmäärien kehitystä alueilla ja tilojen mahdollisen luontaisen vapautumisen mahdollistamissa rajoissa. Alkuluokkatoiminnan laajenemisen tulee olla hallittua ja vaikutuksiltaan suunniteltua, eikä se saa aiheuttaa uusia tilatarpeita tai muiden ikäryhmien siirtoa tiloista toiseen ehyen koulupolun säilymisen vastaisesti.

 

vi. Palveluverkon kehittäminen: Jatkossa vuosikellon yhteydessä on tuotava sivistyslautakunnan tietoon ja arvioitavaksi ne sivistystoimialaan kuuluvat palvelut, jotka on otettu palveluverkon tarkasteluprosessin ja kehittämisen alle. Näiden palveluiden tulevaisuuden näkymiä arvioidaan säännöllisesti yhdessä sivistyslautakunnan kanssa hyvissä ajoin ennen vuosittaista talousarvioprosessin aloittamista. Tilannekatsaus on tuotava myös kunnanhallitukselle tiedoksi.

 

Eteläinen alue:

Juha Hyvämäki teki Salosen ja Vaulamon  kannattamana seuraavan muutosesityksen:

Palveluverkkosuunnitelma2020-2040 s.12 /Eteläisen  alueen palveluverkon kehittämisen pääkohteet 2020-2030

 

Poistetaan teksti:

Tulevaisuudessa on mahdollista, että Lepsämän koulun toiminta siirtyisi kokonaan Lintumetsään

 

Alueittaiset suunnitelmataulukot/ 1. Nurmijärven eteläisen alueen palveluverkkosuunnitelma / Lepsämä

 

Poistetaan viimeisen sarakkeen teksti:

Alueen oppilasmäärien mahdollisesti laskiessa Lepsämän koulun toiminta siirretään kokonaan Lintumetsään. Kivikoulu laajennuksineen puretaan ja suojeltu puukoulu myydään.

 

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys, joten pidetään nimenhuutoäänestys siten, että

esittelijän pohjaesitys = JAA

Hyvämäen muutosesitys= EI

 

Äänestyksen tulos:

2 JAA -ääntä (Peltonen, Sailio)

9 Ei -ääntä (Hyvämäki, Hägg, Jalava, Pispala, Raekannas, Salonen, Laitinen, Vaulamo, Räty)

Kunnanhallitus päätti äänin 2 JAA – 9 EI hyväksyä Hyvämäen muutosesityksen.

 

Keskinen alue:

Virpi Räty teki Peltosen ja Raekannaksen kannattamana muutosesityksen, että Karhunkorpi pidetään 0-6 lk kouluna.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys, joten pidetään nimenhuutoäänestys siten, että

esittelijän pohjaesitys = JAA

Rädyn muutosesitys = EI

Äänestyksen tulos:

4 JAA -ääntä (Hägg, Sailio, Salonen, Laitinen)

7 EI -ääntä (Hyvämäki, Jalava, Peltonen, Pispala, Raekannas, Vaulamo, Räty)

Kunnanhallitus päätti äänin 4 JAA – 7 EI hyväksyä Rädyn muutosesityksen.

 

Pohjoinen alue:

Tarja Salonen teki Raekannaksen ja Hyvämäen kannattamana muutosesityksen, että päätösesitykseen lisätään seuraava kohta

”Rajamäen kampusalueen tilatarpeet tulee arvioida olemassa olevat, käyttökelpoiset tilat huomioiden. Uusia tiloja tulee rakentaa vain todelliseen tarpeeseen. Kampusalueelle kaavaillut nuorisotilat ja kirjasto tulee olla mahdollista jättää suunnitelmasta pois, mikäli tällä säästetään investointikuluissa ja muita ratkaisuja on käytettävissä. ”

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys, joten pidetään nimenhuutoäänestys siten, että

esittelijän pohjaesitys = JAA

Salosen muutosesitys = EI

 

Äänestyksen tulos:

2 JAA -ääntä (Sailio, Laitinen)

9 EI -ääntä (Hyvämäki, Hägg, Jalava, Peltonen, Pispala, Raekannas, Salonen, Vaulamo, Räty)

 

Kunnanhallitus päätti äänin 2 JAA – 9 EI hyväksy Salosen muutosesityksen.

 

Päätös

Kunnanhallitus päätti äänestysten jälkeen hyväksyä ja esittää edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi Nurmijärven kunnan palveluverkkosuunnitelman 2020-2040 seuraavin ratkaisuin:

 

1.a. Kunnallinen lukiokoulutus järjestetään keskitetyllä mallilla siten, että lukion toimipiste on Kirkonkylällä.

 

1.b. Suunnittelun pohjaksi otetaan ratkaisuvaihtoehto V2B, jonka mukaan lukion toimipiste toteutetaan Kirkonkylälle uudisrakennuksena. Toimipisteen sijainti, sekä rahoitus-, ja rakentamistapa täsmentyvät suunnitelmien ja kustannuslaskelmien valmistuessa. Rakennuksen tarkemmassa suunnittelussa painotetaan tilojen monikäyttöisyyttä sekä kustannustehokkuutta.

 

1.c. Palveluverkkosuunnitelman toteutuksessa huomioitava lisäksi seuraavat seikat:

i. Alkuluokkatoiminnan laajeneminen: Alkuluokkatoiminnan laajeneminen ei saa rikkoa lapsen ehyttä koulupolkua ja turvallista oppimis- ja kasvuympäristöä sekä lapsen sosiaalisia suhteita. Alkuluokan toteuttamisesta ja nivelvaiheista (3lk siirtymisestä) on kerättävä lisää kokemuksia niiltä kouluilta, joissa toimintaa on jo useamman vuoden ajan toteutettu (esim. Salpakankaan koulu). Kokemuksia tulee arvioida yhdessä henkilökunnan kanssa. Alkuluokkatoimintaa voidaan laajentaa helposti niissä yksiköissä, joissa tilaa toiminnan laajenemiselle löytyy. Toiminnan laajenemista tulee tehdä asteittain seuraten oppilasmäärien kehitystä alueilla ja tilojen mahdollisen luontaisen vapautumisen mahdollistamissa rajoissa. Alkuluokkatoiminnan laajenemisen tulee olla hallittua ja vaikutuksiltaan suunniteltua, eikä se saa aiheuttaa uusia tilatarpeita tai muiden ikäryhmien siirtoa tiloista toiseen ehyen koulupolun säilymisen vastaisesti.

ii. Palveluverkon kehittäminen: Jatkossa vuosikellon yhteydessä on tuotava sivistyslautakunnan tietoon ja arvioitavaksi ne sivistystoimialaan kuuluvat palvelut, jotka on otettu palveluverkon tarkasteluprosessin ja kehittämisen alle. Näiden palveluiden tulevaisuuden näkymiä arvioidaan säännöllisesti yhdessä sivistyslautakunnan kanssa hyvissä ajoin ennen vuosittaista talousarvioprosessin aloittamista. Tilannekatsaus on tuotava myös kunnanhallitukselle tiedoksi.

 

  1. d. Rajamäen kampusalueen tilatarpeet tulee arvioida olemassa olevat, käyttökelpoiset tilat huomioiden. Uusia tiloja tulee rakentaa vain todelliseen tarpeeseen. Kampusalueelle kaavaillut nuorisotilat ja kirjasto tulee olla mahdollista jättää suunnitelmasta pois, mikäli tällä säästetään investointikuluissa ja muita ratkaisuja on käytettävissä.

 

1.e. muilta osin päätös palveluverkkosuunnitelman mukaisesti.

 

  1. esittää valtuustolle, että vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2021–2023 taloussuunnitelma päivitetään tehtyjen palveluverkkosuunnitelmapäätösten mukaiseksi.

 

  1. oikeuttaa viranhaltijat tekemään tekniset korjaukset palveluverkkosuunnitelmaan.

 

Lisäksi päätettiin

a) poistaa seuraavat tekstit:

Palveluverkkosuunnitelma2020-2040 s.12 /Eteläisen  alueen palveluverkon kehittämisen pääkohteet 2020-2030

Poistetaan teksti:

Tulevaisuudessa on mahdollista, että Lepsämän koulun toiminta siirtyisi kokonaan Lintumetsään

Alueittaiset suunnitelmataulukot/ 1. Nurmijärven eteläisen alueen palveluverkkosuunnitelma / Lepsämä

Poistetaan viimeisen sarakkeen teksti:

Alueen oppilasmäärien mahdollisesti laskiessa Lepsämän koulun toiminta siirretään kokonaan Lintumetsään. Kivikoulu laajennuksineen puretaan ja suojeltu puukoulu myydään.

 

b) säilyttää Karhunkorpi luokkien 0-6 kouluna.

 

Tarja Salonen jätti päätöksen kohtiin 1.a. ja 1.b.  eriävän mielipiteen, johon Sailio, Hägg, Laitinen ja Raekannas yhtyivät sekä esittelijä jätti eriävän mielipiteen päätöksen kohtiin 1.a. ja 1.b.

§270 Kehitys- ja keskusteluasiat

Esityksen mukaan.

 

Lisäksi keskusteltiin.

2) Petri Vaulamo kysyi Krannilan tekojään käytöstä suuren kuntalaispalautteen johdosta

ja tästä kunnanhallitus kävi keskustelun, johon kunnanjohtaja antoi vastukset ja perustelut

3) ikäihmisten ystäväpuheluista sekä

4) Heikkarin tilanteesta.

 

Linkki esityslistaan. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan internetsivuille 8.12.2020.

 

 

Takaisin listaukseen