Ajankohtaista

Kaikki

Nurmijärven kunnanhallituksen 21.3.2022 kokouksen päätökset

22.3.2022

Kunnanhallituksen kokouksen päätökset syntyivät esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin;

§ 74 Kehitys- ja keskusteluasiat

Päätös
Merkittiin tiedoksi. 

Lisäksi kunnanhallitus keskusteli
– pitkään toimineiden luottamushenkilöiden ja virkamiesten muistamisesta.

§ 75 Lausunto Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle ASM Kiviainespalvelu Oy:n ympäristölupa- ja maa-aineslupahakemuksesta sekä aloituslupahakemuksesta

Käsittely
Taneli Kalliokoski teki Mattilan, Mustosen, Raekannaksen, Pispalan, Tapiolinnan, Maijalan ja Örlingin kannattamana seuraavan muutosesityksen: ”Kunnanhallitus antaa Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle seuraavan lausunnon: Kunnanhallitus toteaa, että harkinnassa tulee ottaa huomioon alueen toimintojen kokonaisvaikutus. Alueella on jo merkittävää melu-, pöly-, ja hajuhaittaa aiheuttavaa toimintaa. Lisäämällä louhintaa, haittavaikutuksien kokonaismäärä kasvaa yli merkittävän. Kunnanhallitus katsoo, että luvan myöntämiselle ei ole edellytyksiä.”

Puheenjohtajan tiedustellessa asiaa, kukaan ei vastustanut tehtyä esitystä, joten kunnanhallitus hyväksyi Kalliokosken esityksen yksimielisesti.

Päätös
Kunnanhallitus päätti antaa Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle seuraavan lausunnon: Kunnanhallitus toteaa, että harkinnassa tulee ottaa huomioon alueen toimintojen kokonaisvaikutus. Alueella on jo merkittävää melu-, pöly-, ja hajuhaittaa aiheuttavaa toimintaa. Lisäämällä louhintaa, haittavaikutuksien kokonaismäärä kasvaa yli merkittävän. Kunnanhallitus katsoo, että luvan myöntämiselle ei ole edellytyksiä.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

§ 77 Palkanmaksupalvelujen ulkoistaminen ja ostopalveluun siirtyminen

Käsittely
Harri Lepolahti teki Pispalan ja Maijalan kannattamana seuraavan muutosesityksen: ”Kunnanhallitus päättää jatkaa palkanmaksupalvelujen tuottamista omana toimintana.”

Esitetyn selvityksen ja muista organisaatioista saatujen kokemusten perusteella ulkoistamiseen liittyy riskejä palvelun laadun ja lopullisten kustannusten osalta. Oman palvelutuotannon kehittämisellä on mahdollisuus päästä parempaan lopputulokseen. Nykyisen toimintamallin hyödyt mm. oman palkanlaskennan yksikön kuntaorganisaation tuntemus, asiakaspalvelun joustavuus ja henkilöstön tyytyväisyys palkanmaksupalveluihin puoltavat oman palvelutuotannon jatkamista ulkoistamisen sijaan.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys, joten pidetään nimenhuutoäänestys siten, että

esittelijän pohjaesitys = JAA
Lepolahden esitys = EI

Äänestyksen tulos
JAA 8 (Hägg, Kalliokoski, Mattila, Mustonen, Raekannas, Tapiolinna, Örling, Vaulamo)
EI 3 (Lepolahti, Maijala, Pispala)

Kunnanhallitus hyväksyi äänin 8 JAA – 3 EI esittelijän pohjaesityksen.

Päätös
Kunnanhallitus päätti
– ulkoistaa kunnan palkanmaksupalvelut edellä selostetuilla perusteilla,
– hankkia palkanmaksupalvelut Sarastia Oy:lta siten, että vuoden 2022 aikana toteutetaan palvelujen siirtäminen nykyisin tietojärjestelmin ja kokonaispalveluun siirrytään vuoden 2024 aikana,
– valtuuttaa viranhaltijat hyväksymään tarvittavat sopimukset,
– todeta, että siirtyvän henkilöstön kanssa käydään asianmukaiset yhteistoimintaneuvottelut liikkeen luovutuksesta ennen sopimusten allekirjoittamista sekä
– todeta, että mahdollisista määrärahamuutoksista päätetään tarkempien selvitysten jälkeen.

Kunnanhallitukselle raportoidaan hankkeen etenemisestä ja toiminnan sujuvuudesta kaksi kertaa vuodessa.

 

Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan kotisivuilla 29.3.2022. Linkki esityslistaan.

Takaisin listaukseen