Ajankohtaista

Kaikki

Nurmijärven kunnanhallituksen 18.12.2023 kokouksen päätökset

19.12.2023

Nurmijärven kunnanhallituksen 18.12.2023 kokouksen päätökset tehtiin esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin:

§ 190 Nurmijärven kunnan lausunto valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2025–2032

Käsittely
Kimmo Pirkkala esitti Maiju Tapiolinnan kannattamana seuraava lisäystä lausunnon kohtaan 3. Miten muuttaisitte investointiohjelmaa Liikenne 12 mukaisen liikennemuotokohtaisen talouskehyksen puitteissa ja miten perustelette muutosten paremmat vaikutukset (lisäys tummennettu):

 • Nurmijärven kunta vastustaa tiemaksujen ja ympäristövyöhykkeiden käyttöönottoa Helsingin seudulla. Tiemaksujen sijaan valtion suunnasta tarvitaan instrumentteja sähkö- ja kaasuautojen yleistymisen edistämiseksi seudulla sekä bio- ja synteettisten polttoaineiden kehittämiseen.

Puheenjohtajan tiedustellessa asiaa kukaan ei vastustanut Pirkkalan esitystä, joten kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Päätös
Kunnanhallitus päätti antaa esittelytekstin mukaisen lausunnon valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2025–2032 seuraavalla lisäyksellä lausunnon kohtaan 3. Miten muuttaisitte investointiohjelmaa Liikenne 12 mukaisen liikennemuotokohtaisen talouskehyksen puitteissa ja miten perustelette muutosten paremmat vaikutukset (tummennettu):

 • Nurmijärven kunta vastustaa tiemaksujen ja ympäristövyöhykkeiden käyttöönottoa Helsingin seudulla. Tiemaksujen sijaan valtion suunnasta tarvitaan instrumentteja sähkö- ja kaasuautojen yleistymisen edistämiseksi seudulla sekä bio- ja synteettisten polttoaineiden kehittämiseen.

Pöytäkirja hyväksyttiin ja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

§ 192 Vastaus valtuustoaloitteeseen vaikuttajatoimielinten osallistamiseksi päätöksentekoon

Käsittely
Riikka Raekannas teki Leni Niinimäen, Tapio Sivulan, Arto Häggin, Petri Vaulamon ja Otto Suhosen kannattamana muutosesityksen, että vastausta valtuustoaloitteeseen muutetaan seuraavasti (poistettava teksti yliviivattu, lisätyt teksti tummennettu):

Yhteenveto

Vastauksena valtuustoaloitteeseen todetaan, että

 • vaikuttajatoimielinten kuulemisten perusteella vaikuttamismahdollisuuksien on koettu edellisinä vuosina parantuneen ja vanhus- ja vammaisneuvoston edustajat ovat kokeneet hyvänä, että heidän edustajilleen on annettu läsnäolo- ja puheoikeus hyvinvointilautakunnan kokouksiin. Vaikuttajatoimielinten osallistamista kunnanhallituksen toimintaan voisi  voidaan parantaa siten, että kun kunnanhallituksen käsittelyssä on vanhuksia tai vammaisia koskevia asioita, niin neuvoston edustajan pyydettäisiin/kuuleminen kunnanhallituksessa arvioidaan asiakohtaisesti, mikäli vaikuttamistoimielimen kannanottoa ei ole kuultu asian valmisteluvaiheessa.

 •  nuorisovaltuuston osalta ei edelleenkään nähdä tarkoituksenmukaisena, että nuorisovaltuustolla olisi pysyvä edustus kunnanhallituksessa, koska nuorisovaltuustolla on jo kattava edustus lautakunnissa ja valtuustossa. Sen sijaan nuorisovaltuuston edustaja voitaisiin voidaan pyytää nuoria koskevissa asioissa tapauskohtaisesti kunnanhallituksen kokoukseen, mikäli nuorisovaltuuston kannanottoa ei ole kuultu asian valmisteluvaiheessa tai asiaa ei ole käsitelty lautakunnassa.

 • Kunnanhallituksen listapalaverissa kunnanhallituksen puheenjohtajisto yhdessä viranhaltijoiden kanssa arvioivat asiakohdat, jolloin vaikuttajatoimielimen edustaja kutsutaan kunnanhallituksen kokoukseen.

 Puheenjohtajan tiedustellessa asiaa kukaan ei vastustanut Raekannaksen esitystä, joten kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Päätös
Kunnanhallitus päätti

 1. hyväksyä esittelytekstin mukaisen vastauksen valtuustoaloitteeseen Raekannaksen esityksellä muutettuna ja
 2. todeta, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.

§ 194 Talousarvion 2024 täytäntöönpano-ohje

Arto Hägg esitti Maiju Tapiolinnan, Riikka Raekannaksen ja Virpi Rädyn kannattamana, että kohtaan 2 kirjataan seuraava lisäys:
Merkittävimpien hankkeiden toteutumat raportoidaan myös hankkeen kokonaiskustannusten osalta: tavoite ja toteutuma/ennuste.
Puheenjohtajan tiedustellessa asiaa kukaan ei vastustanut Häggin esitystä, joten kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi liitteenä olevan vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen seuraavalla lisäyksellä ”kohtaan 2 kirjataan seuraava lisäys: Merkittävimpien hankkeiden toteutumat raportoidaan myös hankkeen kokonaiskustannusten osalta: tavoite ja toteutuma/ennuste.” ja valtuutti talousjohtajan tekemään tarvittaessa teknisluonteiset korjaukset ohjeeseen.

§ 195 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan määrääminen presidentinvaaliin 2024

Käsittely
Esittelijä muutti päätösesitystä seuraavasti:
Kunnanhallituksen esityslistan julkaisemisen jälkeen on saatu seuraavat täydennykset vaalilautakuntiin:

002 Kirkonkylä A                         varajäsen Piispa Johanna SIT
006 Klaukkala B                           varajäsen Kaitosalmi Elias VAS/SIT
013 Perttula                                  varajäsen Majoinen Nuutti SIT

                                              varajäsen Sundell Mia SIT

Muutos:
008 Klaukkala D                           Tuominen Rolf SDP, korjataan puolue SIT

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän muutetun päätösesityksen yksimielisesti.

Päätös
Kunnanhallitus päätti

 1. valita vuoden 2024 presidentinvaalia varten liitteen mukaisesti 16 vaalilautakuntaa ja yhden vaalitoimikunnan esittelijän muutetun päätösesityksen mukaisesti sekä
 2. oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin tekemään tarvittaessa muutoksia kokoonpanoihin puuttuvien jäsenten tai varajäsenten osalta ja täydennetty kokoonpano tuodaan kunnanhallitukseen tiedoksi. Lisäksi hänet valtuutetaan toteuttamaan listojen tasapainottamiseen liittyvät toimet sekä
 3. oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin siirtämään tarvittaessa jäseniä ja varajäseniä vaalilautakunnista toiseen. Lisäksi kaikkien vaalilautakuntien jäsenet ja varajäsenet voivat toimia toisten vaalilautakuntien varajäseninä.

Pöytäkirja hyväksyttiin ja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

§ 196 Hallintopäällikön viran täyttämättä jättäminen

Päätös
Esitys hyväksyttiin.

Outi Kylväjä poistui kokouksesta esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 16.18–16.19.

§ 199 Kehitys- ja keskusteluasiat

Lisäksi kunnanhallitus keskusteli

 • Klaukkalan minipalveluverkosta
 • Perttulan epäsiististä kiinteistöstä
 • Metsäkylän osayleiskaavasta

Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan kotisivuilla 27.12.2023. Linkki esityslistaan.

Takaisin listaukseen