Ajankohtaista

Kaikki

Nurmijärven kunnanhallituksen 14.6.2023 kokouksen päätökset

15.6.2023

Nurmijärven kunnanhallituksen 14.6.2023 kokouksen päätökset tehtiin esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin;

§ 94 Kunnanhallituksen edustus eri toimielimissä toimikaudella 1.6.2023-31.5.2025

Kunnanhallitus päätti nimetä edustajansa seuraaviin toimielimiin toimikaudeksi 1.6.2023 – 31.5.2025:

 

– asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta Jouni Maijala

– elinvoimalautakunta Tapio Sivula

– hyvinvointilautakunta Jenni Sandberg

– sivistyslautakunta Leni Niinimäki, varaedustajana Jenni Sandberg

– tekninen lautakunta Arto Hägg

– Aleksia -liikelaitoksen johtokunta Otto Suhonen

– Nurmijärven Vesi-liikelaitoksen johtokunta Petri Vaulamo

 

Kunnanhallituksen varajäsenet toimivat kussakin toimielimessä kunnanhallituksen edustajan varajäsenenä edellä mainituin poikkeuksin.

§ 95 Nurmijärven kestävä kasvu -ohjelman (NUUKA) päivittäminen

Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi ohjausryhmän esityksen ja esittää sen edelleen valtuustolle tiedoksi sekä päätti esittää valtuustolle, että

 

  1. Nurmijärven kunnan talouden sopeutustarve on 9,0 milj. euroa vuosille 2023–2026,
  1. Nurmijärven kestävän kasvun (NUUKA) -ohjelma hyväksytään liitteenä olevan ohjausryhmän esityksen mukaisena seuraavin muutoksin:

– täydennetään kohtaa B. Kuntalaisten palvelut / alkuluokkatoiminnasta luopuminen asteittain: ”Alkuluokkatoiminnasta luopumiseen asteittain valmistellaan suunnitelma syksyn 2023 aikana. Alkuluokkatoiminnasta tuodaan syksyllä raportointi alasajon kustannusvaikutuksista ja vaikutukset opetuksen järjestämiseen kouluissa sekä tilojen riittävyydestä koko kunnassa. Arvioinnin jälkeen alkuluokan toimintaan liittyvä selvitys tuodaan luottamuselimiin tiedoksi/päätettäväksi syksyn aikana ennen talousarviokäsittelyä.”

– kohdassa C. Maksut ja Taksat: Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen sopeutuspotentiaalia teollisuusjäteveden sopimuksen osalta pienennetään 1,2 milj. eurosta 0,3 milj. euroon. Tarkennettu nettovaikutus korjataan NUUKA-ohjausryhmän esitykseen, mikä aiheuttaa 0,9 milj. euron vajeen 9 milj. sopeutukseen.

–  verorahoituksen lisäyksen osalta päätös tehdään ohjausryhmän laatiman esityksen mukaisena ja kunnanjohtajan muutetussa esityksessä esiin tuodut muutostarpeet käsitellään talousarviovalmistelun yhteydessä.

 

– NUUKA:n poliittisen ohjausryhmän toiminta jatkuu syksyllä 2023.

 

  1. Valtuusto velvoittaa toimielimet ja viranhaltijat toimeenpanemaan, valvomaan ja raportoimaan ohjelman toteutumisesta hallintosäännön mukaisin toimivaltuuksin.

 

Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan kotisivuilla 22.6.2023. Linkki esityslistaan.

 

Takaisin listaukseen