Ajankohtaista

Asuminen, Kunnanhallitus, Rakentaminen, strategia

Nurmijärveläistä asumista 2020-luvulla – kunnanhallitus hyväksyi asumisen ohjelman ja yhtiömuotoisen asuntotuotannon ohjaamisen yleissäännöt 

8.6.2023

Nurmijärven kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 5.6.2023 Nurmijärven asumisen ohjelman vuosille 2023–2030. Kyseessä on Nurmijärven ensimmäisiä asumisen kehittämistä linjaavia asiakirjoja.

”Asuntopolitiikan aikajänne on aina pitkä ja tavoitteiden tulee vastata pitkäkestoiseen tarpeeseen. Vaikka asumisen ohjelma on voimassa 2020-luvun, näkyvät ohjelman vaikutukset myös tulevina vuosikymmeninä. Ohjelmaan olemme nostaneet keskeisimpiä tunnistettuja asuntotuotantotarpeisiin vaikuttavia tekijöitä.

Pyrimme myös löytämään keskeisimpiä keinoja, joilla kunta voi mahdollistaa toivotunlaista asuntotuotantoa ja edelleen mahdollistaa työmarkkinoiden toimivuutta”, erikoissuunnittelija Katriina Ahokas valottaa asumisen ohjelman laadinnan lähtökohtia.

Asuntopolitiikka on kunnan asunto-olojen moninäkökulmaista kehittämistä. Monipuolinen asuntotuotanto antaa kuntalaisille enemmän vaihtoehtoja eri elämäntilanteisiin ja maksukykyihin sopivien asumisratkaisujen löytämiseen.

Nurmijärven asumisen ohjelma 2023–2030 laadittiin yhteistyössä kunnan konsernipalveluiden sekä ympäristötoimialan kanssa. Kevätkaudella 2023 päätöksenteossa olivat linjaukset yhtiömuotoisen uudistuotannon ohjaamisesta.

”Yhtiömuotoisen asuntotuotannon yleisääntöjen avulla olemme sanoittaneet kunnan tahtotilaa nurmijärveläisestä asumisen laadusta”, Ahokas kertoo. ”Yleisääntöjen avulla varmistamme, että Nurmijärven eri alueilta löytyy riittävästi monipuolisen asumisen vaihtoehtoja ja eri kokoisia asuntoja ja että asuntorakentamisessa huomioidaan asuinalueiden erityispiirteet”, asemakaavapäällikkö Crista Toivola jatkaa.

Tekninen johtaja Juha Oksanen näkee tärkeänä, että asuntotuotannossa pelisäännöt ovat yhteiset ja kaikilla jo etukäteen tiedossa. ”Tämä edesauttaa yhdenvertaisuuden ja avoimuuden toteutumista. Lisäksi keskustelujen käyminen eri toimijoiden kanssa selkeytyy, kun kunnan tahtotila asuntotuotannon suhteen on selvä”, Oksanen sanoittaa yhtiömuotoisen asuntotuotannon yleissääntöjen merkitystä.

Lisäksi asumisen ohjelmasta löytyvät asumisen ohjelman laadinnan lähtökohdat sekä omistajapoliittisten linjausten yhteydessä helmikuussa 2022 päätetyt Nurmijärven Kotien tavoitteet tuleville vuosille. Asumisen työn edetessä tarkasteluun nostetaan myös erityisryhmien asumistarpeet erityisesti ikääntyvien asumisen kehittäminen.

Tavoitteet hallintamuotojakaumasta, huoneistotyyppijakaumasta sekä pinta-aloista hyväksyttiin

Nurmijärven kunta edistää monipuolisen asuntokannan syntyä yhteisillä tavoitteilla niin hallintamuodoittain, huoneistotyypeittäin kuin myös pinta-aloittain.

Tavoiteltava hallintamuotojakauma

Tavoiteltava hallintamuotojakauma on MAL-sopimuksen 2020–2031 mukainen: vuotuisesta asuntotuotantotavoitteesta 20 % ARA-tuotantoa ja 80 % sääntelemätöntä asuntotuotantoa. Yksipuolisten asuinalueiden muodostumista kuitenkin vältetään. Vuokrataloissa (sekä valtion tukema ara-tuotanto että säätelemätön vuokra-asunto) sijaitsevien asuntojen osuus asuinalueen asuntokannasta on pääsääntöisesti enintään noin viidesosan (20 %) luokkaa kuitenkin huomioiden alueellinen tasapaino.

Tavoiteltava huoneistotyyppijakauma

Yksipuolisten asuinalueiden erityisesti pienten asuntojen keskittymien muodostumista vältetään. Talokohtaisesti kolmioiden ja tätä suurempien asuntojen osuus huoneistoneliöistä tulee vähintään olla 50 prosenttia. Määräykset eivät koske erityisryhmien asumista tai palveluasumista.

Pinta-alatavoitteet

Yksiöiden huoneistopinta-ala on vähintään 30 neliömetriä.  Kaksioiden huoneistopinta-ala on vähintään 45 neliömetriä. Kolmioiden huoneistopinta-ala on vähintään 65 neliömetriä. Huoneistopinta-alan tulee kasvaa suhteessa huoneiden lukumäärän lisäykseen (vähintään 9 m²/lisähuone). Mikäli asunto sijoittuu kahteen tai useampaan kerrokseen, tulee huoneistoon lisäksi lisätä portaan vaatima pinta-ala.

Sekä alueellisesta hallintamuotojakaumasta kuin myös huoneistotyyppijakaumasta että pinta-aloista linjataan tarkemmin asemakaavan laatimisen yhteydessä, kaavanlaatimissopimuksessa, maankäyttösopimuksessa ja/tai tontinluovutusehdoissa siten, että huomioidaan alueellinen tasapaino. Ohjausvälineeksi valikoituu kulloinkin parhaiten soveltuva/soveltuvat keinot riippuen maanomistuksesta.

Yleispiirteiset, koko kunnan tasoiset tavoitteet ovat kaikki yhtä aikaa käytössä. Niiden soveltamisessa otetaan huomioon eri alueiden erityispiirteet. Hankkeiden osalta arvioidaan asumisen laatua mahdollisten poikkeamisten perusteena.

 

Takaisin listaukseen