Ajankohtaista

Päätöksenteko, Valtuusto

Lisämäärärahaa Rajamäen Uimahalli Oy:lle, Kirkonkylän terveyskeskuksen C-osan sekä Röykän koulun vanhan osan peruskorjauksille

21.9.2022

Valtuusto merkitsi Nurmijärven kuntakonsernin osavuosikatsauksen 1.1.-30.6.2022 ja NUUKA:n toimenpidesuunnitelman 1.1.-30.6.2022 toteumaraportin tiedoksi sekä päätti, että tämän vuoden talousarviota muutetaan lautakuntien ja johtokuntien esityksen mukaisesti.

Nurmijärven kuntakonsernin osavuosikatsaus ja talousarviomuutokset

Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille kunnanhallituksen hyväksymien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti. Osavuosikatsauksessa ajalta 1.1.-30.6.2022 esitettiin toteumatiedot käyttötaloudesta, investoinneista ja kuntastrategiasta johdettujen vuositavoitteiden toteutumisesta. Lisäksi osavuosikatsauksiin sisältyy päivitetty tilinpäätösennuste.

Kunnan talous on toteutunut hieman talousarviota paremmin

Palvelutuotannon nettomenojen toteuma on kesäkuun lopussa ollut -112,6 milj. euroa, toteumaprosentin ollessa 48,6 prosenttia. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden palvelutuotannon nettomenot ovat toteutuneet 5,1 milj. euroa korkeampana.

Kunnan verorahoituksen ennustetaan toteutuvan 4,4 milj. euroa suurempana muutettuun talousarvioon nähden. Kesäkuun lopun tilanteessa verotuloja oli tilitetty 116,1 milj. euroa toteumaprosentin ollessa 53,8 prosenttia. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden verotulot ovat toteutuneet 6,0 milj. euroa suurempana.

Tilinpäätösennuste näyttäytyy alkuperäistä talousarviota heikompana

”Tulorahoituksen suotuisasta kehityksestä ja poikkeuksellisen suurista maanmyyntien luovutustuloista huolimatta kunnan tilinpäätösennuste näyttäytyy alkuperäistä talousarviota heikompana käyttötalouden kasvupaineista johtuen. Merkittävimmät paineet kustannusten kasvuun ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen ostoissa sekä sivistys- ja hyvinvointipalveluissa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten kasvun taustalla on erityisesti koronasta aiheutuneet kustannukset, henkilöstön saatavuusongelmista johtuva palvelujen ostojen kasvu ja yleinen hintatason nousu. Täytyy myös muistaa, että ilman kertaluonteisia maanmyyntituloja kunnan alijäämä olisi yli 5 milj. euroa.”, kertoo talousjohtaja Erno Kontio.

Verotulojen arvioidaan tilinpäätösennusteessa nousevan 217,9 milj. euroon ylittäen muutetun talousarvion 2,0 milj. eurolla. Valtionosuuksien ennakoidaan asettuvan 45,7 milj. euroon ylittäen alkuperäisen talousarvion 2,4 milj. eurolla.

Investointien ennakoidaan toteutuvan 1,2 milj. euroa muutettua talousarviota pienempänä, koska osa hankkeista siirtyy seuraavalle vuodelle.

Kunnan heikentynyt tulosennuste sekä nykyennusteen mukainen investointitaso asettavat paineita lisälainanotolle tai kassavarojen pienentämiselle.

Valtuusto hyväksyi seuraavat talousarviomuutokset

Muutokset käyttötalouteen:
Konsernipalvelujen yhteiset toiminnot: lisämääräraha Rajamäen Uimahalli Oy:n toiminta-avustukseen (106 000 euroa).

Muutokset investointiosaan:
Kunnallistekniikan rakentamisen investointien määrärahat: muutoksia Kunnallistekniikan rakentamiseen (TA 18 885 000, muutos -1 870 000, TA 22+ muutos 17 015 000).

Talonrakennushankkeiden määrärahat: Terveyskeskuksen peruskorjaus, osa C (TA22 1 300 000, muutos 350 000, TA 22+ muutos 1 650 000) ja Röykän koulun vanhan osan peruskorjaus (TA22 2 250 000, muutos 250 000, TA22+ muutos 2 500 000).

Irtaimen omaisuuden määrärahat: Röykän koulu, vanhan osan peruskorjaus, kalusto (TA 200 000, muutos 100 000, TA22 + muutos 300 000)

Muiden pitkävaikutteisten menojen määrärahat: Palvelininfra (TA22 150 000, muutos -38 000, TA22+ muutos 112 000)

Muutokset tulorahoitukseen:
Valtionosuudet  (TA 43 261 393, muutos 2 458 777, TA22+ muutos 45 720 170)

Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien uusien johtavien tai heihin verrattavissa olevien viranhaltijoiden rekrytointikieltoa

Perussuomalaisten valtuustoaloitteessa esitettiin, että kuntaan on saatava välittömästi ehdoton johtavien tai heihin verrattavissa olevien viranhaltijoiden rekrytointikielto vuoden 2022 loppuun saakka.

Kunnassa varmistetaan henkilöstösuunnittelun keinoin, että kunnan henkilöstön määrä ja rakenne on kohdentunut palvelutuotannon tarpeiden ja toimintaympäristön muutosten suuntaisesti. Henkilöstösuunnittelua tehdään vuosittain talousarvion yhteydessä, palvelutarpeiden muutoksissa ja vakanssien tullessa avoimiksi. Talouden seurannan yhteydessä seurataan kuukausittain myös rekrytointien ja henkilötyövuosien määrää sekä palkkasummien kehitystä

Kunnassa on käytössä rekrytointilupamenettely, joka sisältyy Nuuka -ohjelman henkilöstöperiaatteisiin ja jota tiukennettiin koronaepidemian talousvaikutusten johdosta 1.6.2020 alkaen. Rekrytointilupamenettelyn tarkoituksena on lisätä jokaisen rekrytointitarpeen arviointia ja vahvistaa henkilöstöresurssien suunnitelmallista ja taloudellista käyttämistä. Ennen rekrytointiin ryhtymistä arvioidaan myös ko. tehtävän sisällön ja nimikkeen ajantasaisuus ja tehdään tarvittavat muutokset niihin.

Johtavat virat kuuluvat hallintosäännön mukaan valtuuston tai kunnanhallituksen toimivaltaan. Näiden virkojen rekrytointitarpeen harkitsee ja päättää kunnanhallitus päättäessään virkojen haettavaksi julistamisesta.

”Aloitteessa esitetty tarkka harkinta otetaan huomioon siten, että kunnanhallitukselle tehtäviin esityksiin virkojen haettavaksi julistamisesta kirjataan aiempaa selvemmin ja tarkemmin johtavan viran rekrytointitarpeen arviointi, rekrytointiin ryhtymisen perusteet sekä viran täytön vaikutukset”, toteaa henkilöstöjohtaja Leena Ojala.

Valtuusto totesi, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja se todetaan loppuun käsitellyksi.

Lisäksi valtuusto hyväksyi aloitteeseen liitettäväksi yksimielisesti Maiju Tapiolinna ponsiesityksen (Matti Putkosen kannattamana): Tästä raportoidaan osavuotiskatsauksen yhteydessä valtuustolle.

Eron myöntäminen luottamustehtävistä ja täydennysvaalit

Kokouksen lopuksi valtuusto myönsi erot Heli Alholle (KD) sekä Teemu Kumpulaiselle (PS) luottamustehtävistä.

Heli Alhon tilalle valtuusto nimesi uudeksi käräjäoikeuden lautamieheksi Erkki Mäkäräisen. Teemu Kumpulaisen tilalle nimettiin uuden teknisen lautakunnan varajäseneksi Matti Putkonen ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän valtuutetuksi Cisse Schalin sekä hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Juha Ervonmaa.

Ilmoitusasiat

Kunnanjohtaja Outi Mäkelä kannusti kaikkia osallistumaan viikonlopun erilaisiin tapahtumiin Nurmijärvellä, joita ovat mm. Syksy soi! -kymmenvuotisjuhlakonserttiin ja Syksy syö -tapahtumaan sekä Lumiukko-konserttiin Monikossa. Vie vanhus ulos -päivää vietetään 23.9.

Valtioneuvosto on käynnistänyt Astetta alemmas -kampanjan, jolla kannustetaan kaikkia suomalaisia säästämään energiaa. Myös Nurmijärven kunta osallistuu energian säästötalkoisiin laskemalla kunnan kiinteistöjen sisätilojen lämpötilaa 20 asteeseen pois lukien päiväkodit ja terveydenhuollon kiinteistöt.

Kunnanjohtaja kertoi myös taloudesta, minkä osalta eletään muutoksen aikoja. Kaksi keskeistä muutosta, jotka vaikuttavat kunnan taloustilanteeseen ovat hyvinvointialue sekä korkoympäristön muutos. Hyvinvointialue vie kunnalta enemmän tuloja kuin menoja ja kunnalle jää maksettavaksi kiinteistöistä kertyneet velat. Myös tulorakenne muuttuu merkittävästi ja painopiste kustannuksissa muuttuu.

Kunnanjohtaja otti esille myös valtionosuudet. Uudenmaan valtionosuudet olivat asukasta kohden laskettuna alhaisimmat eli noin 600 euroa asukasta kohden vuodessa. Uudenmaan valtionosuudet asukasta kohden laskettuna olivat kolme kertaa alhaisemmat kuin koko maassa keskimäärin.

Kunnan velkataakka on kasvussa mm. kovien investointipaineiden takia. Todennäköistä on, että joudutaan ottamaan lisää velkaa tulevina vuosina ja se tietää korkojen rajua nousuja.

Valtuustoaloite

Leni Niinimäki (vihr.) jätti kokouksen aikana valtuustoaloitteen ”Lisää luontoa päiväkoteihin”, jossa Niinimäki ja allekirjoittaneet esittävät, että Nurmijärvellä selvitetään tavat, joilla varhaiskasvatuksessa voidaan lisätä lasten päivittäistä kosketusta monimuotoisen luonnon mikrobistoon.

Valtuuston päätökset

Nurmijärven kuntakonsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2022 ja talousarviomuutokset , pohjaesityksen mukaisesti

Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien uusien johtavien tai heihin verrattavissa olevien viranhaltijoiden rekrytointikieltoa , pohjaesityksen mukaisesti

Eron myöntäminen Heli Alholle luottamustehtävästä ja täydennysvaali , pohjaesityksen mukaisesti

Eron myöntäminen Teemu Kumpulaiselle luottamustehtävistä ja täydennysvaali , pohjaesityksen mukaisesti

 

Takaisin listaukseen