Ajankohtaista

Hyvinvointi, Ilmastotyö, Katujen kunnossapito, Liikenne, Näin Nurmijärvi rakentuu blogi

Kuntalaiskyselyn tuloksia jalankulku- ja pyöräteiden kehittämistarpeista

26.10.2021

Kunta on laatinut vuosille 2017–2027 ohjelman kevyen liikenteen väylien kehittämistarpeista kunnan maantieverkossa. Ohjelman tavoitteena on parantaa maanteiden liikenneturvallisuutta, sekä pyöräilyn ja kävelyn houkuttelevuutta työ- ja koulumatkaliikenteessä ja vapaa-ajan liikkumisessa.

Ohjelmassa on tunnistettu viisi jalankulku- ja pyörätien kärkihanketta. Tällä hetkellä niistä toteutetaan Klaukkalantien jalankulku- ja pyörätietä välille Kirkkotie-Klaukkalan kehätie. Rakentamissuunnitelmaa laaditaan Lopentien (mt 132) jalankulku- ja pyörätielle välille Klaukkalan kehätie-Nummenpääntie. Lahnuksentien (mt 1324) jalankulku- ja pyörätien tiesuunnitelma on hyväksymisprosessissa.

Kuntalaisilla oli mahdollisuus osallistua kehittämistyöhön vastaamalla kyselyyn pyöräilyviikolla syyskuussa. Kyselyssä kartoitettiin mielipiteitä ja näkemyksiä jalankulku- ja pyöräteiden ajankohtaisimmista tai tärkeimmiksi koetuista kehittämistarpeista. Kyselyyn vastasi 1210 henkilöä.

Jalankulku- ja pyöräteiden tärkeimmät väylät

Kyselyssä vastaajia pyydettiin valitsemaan kolmesta eri vaihtoehdosta tärkein jalankulku- ja pyörätie maantieverkolla. Tärkeimmäksi koettiin yhteys Kiljavantiellä (mt 11299) välillä Röykkä-Kiljava.

Kevyen liikenteen väylät Nurmijärven karttakuvalla.
Kevyen liikenteen nykyiset väylät maantieverkolla sekä hankesuunnitelmat.

 

Kyselyssä oli myös mahdollisuus merkitä kartalle muu tärkeäksi koettu jalankulku- ja pyörätie maantieverkolla. Puolet vastaajista merkitsi kyselyssä olleelle kartalle oman mielipiteensä tarpeellisesta väylästä. Karttavastausten perusteella tärkeimmäksi koetut tarpeet uusille jalankulku- ja pyöräteille ovat:

  • Valkjärventie (mt 11421) välillä nykyinen jalankulku- ja pyörätie – Lopentie
  • Hongisojantie (mt 11427) välillä Perttulantie – Lopentie
  • Raalantie (mt 1321) välillä Karhunkorpi-Nukari

Uudenmaan ELY-keskuksella ei ole tässä vaiheessa tiedossa tuleville vuosille rahoitusta täysin uusille hankkeille Nurmijärven kunnan alueella. Lopentien ja Lahnuksentien jalankulku- ja pyöräteiden valmistumisen jälkeen on mahdollista, että jalankulku- ja pyöräteiden rakentaminen jäisi etupäässä kunnan vastuulle. Se, olisiko kunnalla mahdollista toteuttaa tulevaisuudessa omalla kustannuksellaan esimerkiksi Kiljavantien puuttuva jalankulku- ja pyörätieosuus välille Röykkä-Kiljava tai Perttulantien puuttuva jalankulku- ja pyörätieosuus välille Perttula-Kirkonkylä, jää nähtäväksi.

Kävelyä ja pyöräilyä lisättäisiin harrastus- ja ostosmatkoilla

Asukaskyselyllä selvitettiin myös asukkaiden nykyisiä liikkumistottumuksia sekä kävelyn ja pyöräilyn potentiaalia erityyppisillä matkoilla. Useat vastaajista voisivat lisätä kävelyä ja pyöräilyä harrastus- ja ostosmatkoilla.

Kävelyn ja pyöräilyn nykytila sekä potentiaali erityyppisillä matkoilla.

Kuntalaiset esittivät paljon kevyen liikenteen kehittämistarpeita

Kuntalaiset pitivät aihetta selvästi tärkeänä ja ajankohtaisena. Kaikkiaan 461 vastaajaa antoi avoimissa vastauksissaan runsaasti palautetta kevyen liikenteen olosuhteiden kehittämisestä kunnan alueella. Avoimia kommentteja kertyi kaiken kaikkiaan 37 sivua.

Vastaukset koskivat muun muassa puuttuvia jalankulku- ja pyörätieyhteyksiä ja niiden tarpeellisuutta kunnan eri taajamien välillä, maanteiden ja taajamien liikenneturvallisuutta erityisesti lasten koulumatkaliikkumisessa sekä yleisesti kevyen liikenteen huomiointia liikenneturvallisuussuunnittelussa.

Kunnassa tutustutaan annettuun palautteeseen sekä toimitetaan palautteista saatua tietoa muun muassa Uudenmaan ELY-keskukseen, joka on toimivaltainen viranomainen maanteitä koskevassa päätöksenteossa ja joka vastaa muun muassa maanteiden kunnossapidosta ja parantamisesta.

 

Takaisin listaukseen