Ajankohtaista

Kunnanhallitus, Päätöksenteko, Talous, Talousarvio

Kunnanhallitus hyväksyi talousarviokehyksen äänestysten jälkeen

17.6.2024

Nurmijärven kunnanhallitus päätti hyväksyä palveluiden järjestämissuunnitelman ja talousarviokehyksen vuodelle 2025 sekä talousarvion laadintaohjeen.

”Uskon, että perusteellinen talousarviokehyksen läpikäynti näkyy syksyllä jouhevampana päätöksentekona talousarvioon liittyen”, kunnanhallituksen puheenjohtaja Virpi Räty sanoo.

”Kunnanhallituksessa nähtiin tänään kaksi äänestystä ja useampi muutosesitys. Kunnanhallituksessa näemme muun muassa tärkeänä, ettei Palojoen koulun lakkauttamiseen oteta kantaa kehysvaiheessa, vaan kunnassa noudatetaan palveluverkkosuunnitelmassa olevaa kehittämisprosessia, jossa muutokset palveluverkkoon käsitellään hyvissä ajoin sivistyslautakunnan kanssa ennen talousarvioprosessin aloittamista”, Räty sanoo.

”Lisäksi päätimme, että kunta käy hyvässä yhteistyössä keskustelua Klaukkalan lämmitettävän tekonurmen lämmityskustannuksista, käyttäjämääristä ja sulkemisen tarkoituksenmukaisuudesta Nurmijärven jalkapalloseuran kanssa”, Virpi Räty kommentoi.

Ensi vuoden 2025 talousarvio valmistellaan kunnanhallituksen päättämien kehyslinjausten pohjalta. Kunnanvaltuusto päättää talousarviosta päättää marraskuussa 2025.

Nurmijärven taloustilanne heikentynyt

Nurmijärven kunnan kehystä on rakennettu heikentyvässä taloustilanteessa. Kunnan tilannetta ovat heikentäneet erityisesti kunta-alan palkkaratkaisu, tontinmyynnin hiljentyminen, varautuminen ja yleinen kustannustason nousu sekä palvelutarpeiden kasvu ja muutokset erityisesti sivistys- ja hyvinvointitoimialalla. Lisäksi kunnan taloutta rasittavat TE-palvelujen järjestäminen uutena kokonaisuutena. Suurin muutos on verorahoituksessa ja valtionosuuksissa, joiden arvioidaan toteutuvan jopa 7,9 milj. euroa ennustettua heikompana vuonna 2025.

Tämän hetken painelaskelman mukaan Nurmijärven kunnan lainakanta kohoaa ensi vuonna 228,3 miljoonaan euroon ja vuoteen 2029 mennessä jo lähes 400 miljoonaan euroon. Keskeisenä syynä lainakannan nopeaan kasvuun on tulorahoituksen arvioitu heikentyminen yhdistettynä päivitettyyn investointisuunnitelmaan, jonka tulevan viisivuotiskauden investoinnit kasvoivat yli 40 milj. eurolla verrattuna edellisen vuoden suunnitelmaan.

Satsauksia kuntalaisten hyvinvointiin

Kunnanjohtajan johtoryhmä valmisteli vuoden 2025 kehykseen uusia talouden tasapainotuskeinoja ja rakenteellisia ratkaisuja, mutta myös elementtejä, joilla pystytään vahvistamaan ja tukemaan erityisesti oppimisen ja varhaiskasvatuksen palveluita.

Kehysesityksessä on satsauksia kunnan toimintaan ja kuntalaisten hyvinvointiin. Vuoden 2025 talousarviokehykseen on sisällytetty kymmenen 25-tuntisen koulunkäynnin ohjaajan vakanssin perustamista tukemaan oppilaiden opiskelua perusopetuksessa. Samoin hallitusohjelman mukaiseen perusopetuksen vähimmäistuntimäärän lisäämiseen 2–3 vuosiviikkotunnilla on varattu määrärahat. Varhaiskasvatuksen puolella on esitetty kolmen varhaiskasvatuksen apulaisjohtajan vakanssin vakinaistamista tukemaan johtamista ja sen kehittämistä. Konsernipalvelut panostaa mm. tietoturvaympäristön kehittämiseen ja ympäristötoimiala keskittyy kiinteistöjen osalta kunnan ydintoimintoihin ja panostaa erityisesti terveellisiin ja turvallisiin toimitiloihin.

Kunnanhallitukselle esitettiin sopeutuksia ensi vuoden talousarviokehykseen yhteensä 1,3 miljoonaa euroa.

Ensi vuoden kokonaistalouden rahoitusvaje (=toiminnan ja investointien rahavirta) olisi ollut ilman johtoryhmän esittämiä sopeutuksia yli 21 miljoonaa euroa negatiivinen. Sopeutetun kehysesityksen jälkeenkin luku oli edelleen 19,7 miljoonaa euroa negatiivinen ja kunnan kehys jäisi -3,8 milj. euroa alijäämäiseksi. Tämä tarkoittaa, että kunta ei pysty rahoittamaan investointejaan tulorahoituksella vaan puuttuva osuus joudutaan kattamaan velkarahalla.

Kunnanjohtajan johtoryhmän kehysesityksestä voi lukea lisää kunnan kotisivuilta.

Kunnanhallitus äänesti palveluiden järjestämissuunnitelmasta

Kunnanhallitus käsitteli palveluiden järjestämissuunnitelmaa kokouksessaan 17.6. Käsittelyn aikana Riikka Raekannas (kesk.) teki Jouni Maijala (peruss.), Kimmo Pirkkalan (peruss.), Otto Suhosen (kesk.), Maiju Tapiolinnan (peruss.), Joona Suomen (kok.) ja Kalle Mustosen (kesk.) kannattamana muutosesityksen sivulle 9, että palveluiden järjestämissuunnitelmasta poistetaan lause: ”Mikäli kehitystoimenpiteistä huolimatta haja-asutusalueiden oppilasmäärissä ei tapahdu riittävästi positiivista muutosta, käynnistetään jatkossa säännönmukaisesti tarkastelu talousarvioprosessin yhteydessä, mikäli koulujen oppilasmäärät alittavat valtuuston asettamat raja-arvot.”

Kunnanhallitus ei ollut yksimielinen muutosesityksestä. Kunnanhallitus hyväksyi äänin 1 jaa – 8 ei – 2 poissa muutosesityksen ja lause poistettiin palveluiden järjestämissuunnitelmasta.

Kunnanhallitus äänesti sivistys- ja hyvinvointitoimialan kehyksestä

Sivistys- ja hyvinvointitoimialalle esitettiin talouskehykseen säästöjä yhteensä 840 000 euroa.
Sivistys- ja hyvinvointitoimialalta esitettiin Palojoen koulun lakkauttamisen selvittämisen aloittamista. Keskeisenä syynä on koulun oppilasrajojen laskeminen valtuuston päättämän 60 oppilaan raja-arvojen alle jo kahtena lukuvuonna. Muut sivistys- ja hyvinvointitoimialan esittämät merkittävimmät sopeutukset olivat: lukion tuntikehyksen pienentäminen opiskelijamäärän pienennettyä, koulujen tarvikehankintojen lisäyksistä luopuminen, Röykän nuorisotoiminnan siirto omiin tiloihin ja vuokratilasta luopuminen, opistojen vuokra-avustusten pienentäminen ja taidemäärärahan poistaminen kirjasto- ja kulttuuripalveluista.

Riikka Raekannas (kesk.) teki muutosesityksen, että kunnanhallituksen päätökseen lisätään kursiivilla oleva lause: Palveluverkon edelleen kehittäminen kaikissa kunnan taajamissa huomioiden muutokset lasten ja nuorten määrissä ja uusien asuinalueiden vaikutukset palveluverkkoon. Haja-asutusalueen kaavoituksen kehitysprosessi huomioidaan palveluverkkoa kehitettäessä.

Kunnanhallitus hyväksyi muutosesityksen yksimielisesti.

Riikka Raekannas teki toisen muutosesityksen, että kunnanhallituksen päätöksestä poistetaan teksti: ”Keskeisenä palveluverkkoon vaikuttavana muutoksena sivistys- ja hyvinvointitoimialalla esitetään Palojoen koulun lakkauttamisen selvitystä. Keskeisenä syynä on koulun oppilasmäärän painuminen alle valtuuston päättämien raja-arvojen (KVALT 72/2023).”

Otto Suhonen (kesk.) ja Kimmo Pirkkala (peruss.), Kalle Mustonen (kesk.), Jouni Maijala (peruss.), Maiju Tapiolinna (peruss.) kannattivat Riikka Raekannaksen muutosesityksiä. Kunnanhallitus ei ollut yksimielinen muutosesityksistä, ja hyväksyi muutosesityksen äänestyksen jälkeen (1 jaa – 7 ei – 3 poissa). Juhani Vuorisalo (kok.) jätti päätöksestä eriävän mielipiteen äänestyksestä.

Muutosesityksillä ei ole vaikutuksia sivistys- ja hyvinvointitoimialan esittämiin taloussäästöjen euromääriin.

Hallitus hyväksyi konsernipalveluiden kehyksen yksimielisesti

Kunnan konsernipalvelut on hakenut säästöjä yhteensä 200 000 euroa.  Toimiala on tehnyt muutoksia tukityöllistämisen määrärahavarauksiin. Lisäksi konsernipalvelut on tehnyt juustohöyläyksiä markkinointikuluihin, hallintopalveluihin, talous- ja strategiapalveluihin. Lisäksi Aleksia-liikelaitos on juustohöylännyt kuluja yhteensä 60 000 euroa.

Kunnanhallitus hyväksyi pohjaesityksen konsernipalveluiden osalta yksimielisesti.

Hallitus hyväksyi ympäristötoimialan kehyksen äänestysten jälkeen

Ympäristötoimiala on hakenut säästöjä noin 600 000 euron edestä. Toimialan vaikuttavimmat säästöt: Klaukkalan lämmitettävää tekonurmea ei lämmitetä kovimman pakkasjakson aikana tammi-helmikuussa, katujen kunnossapidosta leikataan menoja ja tilakeskuksen energiatehokkuushankkeiden toteutusta sopeutetaan. Lisäksi toimialalla on karsittu yhden määräaikaisen vakanssin perustaminen.

Riikka Rakennas (kesk.) teki muutosesityksen Kalle Mustosen (kesk.), Virpi Rädyn (kok.), Joona Suomen (kok.), Otto Suhonen (kesk.), Maiju Tapiolinnan (peruss.), Jouni Maijala (peruss.) kannattamana, että Nurmijärven jalkapalloseuran kanssa käydään hyvässä yhteistyössä keskustelu lämmitettävän tekonurmen lämmityskustannuksista, käyttäjämääristä ja sulkemisen tarkoituksenmukaisuudesta. Keskustelujen ja päätöksenteon yhteydessä on huomioitava lämmitettävän tekonurmikentän käytön liikunnan ja harrastamisen mahdollistaminen ympäri vuoden laajalle joukolle lapsia ja nuoria sekä aikuisia.

Kunnanhallituksen käsittelyn aikana Riikka Raekannas (kesk.) teki Kimmo Pirkkalan (peruss.), Otto Suhosen (kesk.), Jouni Maijalan (peruss.), Kalle Mustosen (kesk.) kannattamana muutosesityksen, että lisätään suluissa oleva teksti: Väestönkasvun mahdollistaminen uusia asuntoalueita avaamalla (sekä haja-asutusalueiden kaavoituksen kehitystyötä edistämällä) huomioiden palveluverkon kestävyys, kunnan talouden viitekehys ja Nuuka-päätökset.

Kunnanhallitus hyväksi muutosesitykset yksimielisesti.

Muutosesityksillä ei ole vaikutuksia ympäristötoimialan esittämiin taloussäästöihin.

Talousarvioon valmistellaan voimalaitosten kiinteistövero

Tulevaisuutta ajatellen kuntaan esitetään päätettäväksi uusi vero, voimalaitosten kiinteistövero.  Voimalaitosten kiinteistöveroprosenttia kohdentuu voimalaitoksille, joiden ylittää 10 megavolttiampeeria tai, jos useampi voimalaitos on kytketty sähkömarkkinalain (588/2013) 3 §:n 2 kohdassa tarkoitettuun jakeluverkkoon tai pykälän 3 kohdassa tarkoitettuun suurjännitteiseen jakeluverkkoon taikka 31 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuun kantaverkkoon yhteisen liittymispisteen kautta siten, että niiden yhteenlaskettu nimellisteho ylittää 10 megavolttiampeeria. Kunnassa ei ole tällä hetkellä tämän määritelmän mukaisia voimalaitoksia, mutta tiedossa on, että alue kiinnostaa aurinkoenergian tuottajia.

Talousarviosta vuodelle 2025 päätetään syksyllä

Kunnanhallitus päätti talousarviokehyksestä kokouksessaan 17.6. Kunnan viranhaltijat valmistelevat kunnan talousarvion vuodelle 2025 linjatun kehyksen mukaisesti.

Talousarvio käsitellään lautakunnissa alkusyksystä, hallituksessa 21.10.2024 alkaen ja valtuustossa 13.11.2024.

Takaisin listaukseen