Ajankohtaista

Keusote, Kunnanhallitus, Päätöksenteko

Kunnanhallitus antoi lausunnon Keusoten palvelujen verkostosuunnitelmasta – ”Merkittävät vaikutukset kuntalaisten kannalta”

6.11.2023

Keusoten virkamiesvalmisteluna tehty esitys hyvinvointialueen palvelujen verkostosuunnitelmasta. Kunnanhallitus käsitteli 6.11.2023 Nurmijärven kunnan lausunnon palvelujen verkostosuunnitelmasta.

 

Keusoten palvelujen verkostosuunnitelma visioi tulevaisuuskuvaa palvelujen järjestämisestä vuoteen 2030. Tavoite on, että palvelujen verkostosuunnitelma etenee päätöksentekoon siten, että se on aluevaltuuston käsiteltävänä joulukuussa 2023. Palvelujen verkostosuunnitelman luonnos on luettavissa Keusoten verkkosivustolla 25.10.-14.11.2023: www.keusote.fi/palvelujen-verkostosuunnitelma. Nurmijärven kunnanhallitus käsitteli Nurmijärven kunnan lausunnon palvelujen verkostosuunnitelmasta kokouksessaan 6.11.2023.

Lausuntoaika ei ole mahdollistanut laajempaa keskustelua

Hyvinvointialueen palvelujen verkostosuunnitelmalla on merkittävät vaikutukset sekä Nurmijärven kunnan että kuntalaisten palvelujen kannalta. Kunnan lausunnon mukaan palvelujen verkostosuunnitelman lausuntoaikataulu on ollut jälleen erittäin haastava kuntien näkökulmasta. Lyhyt lausuntoaika ei ole mahdollistanut lausunnon valmistelun yhteydessä käytävää laajempaa keskustelua kunnanhallituksen käsittelyn lisäksi.

Palvelujen verkostosuunnitelmassa on viitattu syksyllä 2023 laadittavaan toimitilaohjelmaan, jota ei ole kuitenkaan julkaistu eikä se ole ollut kuntien käytettävissä lausuntoa annettaessa, mikä huomattavasti vaikeuttaa lausunnon antamista. Nurmijärven kunta edellyttää, että toimitilaohjelma ja kuntien omistamia kiinteistöjä koskevat muutokset tulee tehdä tiiviissä vuoropuhelussa ja yhteistyössä kuntien kanssa ja kuntien kanssa tulee neuvotella ennen toimitilojen muutoksia koskevaa lopullista päätöksentekoa.

Hyvinvointialueen tulisi sitoutua pitkiin vuokrasopimuksiin

Keusote toimii tällä hetkellä useissa kunnan omistamissa kiinteistöissä vuokralaisena. Keusoten pitkäaikaiseen käyttöön jäävien kiinteistöjen osalta on ehdottoman tärkeää, että hyvinvointialue sitoutuu tekemään kiinteistöistä pitkät, vähintään 15 vuoden vuokrasopimukset. Vaihtoehtoisesti Keusoten voisi olla perusteltua harkita joidenkin pitkäaikaiseen käyttöön jäävien kiinteistöjen hankkimista myös omaan omistukseensa vuokratilojen sijasta.

Klaukkalaan kaavailtu yhtä alueen hyvinvointikeskuksista

Palvelujen verkostosuunnitelmassa esitetään, että hyvinvointialueelle tulisi 2–3 hyvinvointikeskusta, jotka sijaitsisivat Hyrylässä, Järvenpäässä ja Klaukkalassa. Näistä Hyrylään ja Klaukkalaan esitetään uudisrakentamista. Nurmijärven kunta pitää erittäin kannatettavana ja välttämättömänä, että yksi alueen hyvinvointikeskuksista sijoittuu Klaukkalaan. Hyvinvointialue ja kunta ovat käynnistäneet jo alustavat keskustelut Klaukkalan terveyskeskuksen laajentamismahdollisuuksista. Nykyisen tontin voimassa olevassa kaavassa on käyttämätöntä rakennusoikeutta todennäköisesti riittävästi Keusoten laajennustarpeeseen, jolloin laajennuksessa voitaisiin edetä tarvittaessa nopeastikin.

Palvelujen verkostosuunnitelmassa on kirjattu läpi koko suunnitelman, että tavoitetilassa alueella on 2–3 hyvinvointikeskusta (Hyrylä, Järvenpää ja Klaukkala) ja 2–3 sotekeskusta (Hyvinkää, Mäntsälä ja Nurmijärvi). Kunnan lausunnon mukaan tulisi selkeästi kirjata tavoitteeksi, että alueella tavoitellaan kolmea hyvinvointikeskusta ja kolmea sote-keskusta.

Suun terveydenhuollon palveluiden saavutettavuus turvattava

Nurmijärven osalta Keusote on suunnitellut luopuvansa sekä Kirkonkylän hammashoidon tiloista että osasta Klaukkalan hammashoidon tiloja. Näiden osalta suunnitelmassa ei ole kuitenkaan esitetty, miten suun terveydenhuollon palvelut on tarkoitus jatkossa järjestää ja mikä on suunniteltu aikataulu tiloista luopumiselle. Kunnan lausunnon mukaan palvelujen saatavuuden kannalta on olennaisen tärkeää, että suun terveydenhuollon palvelujen saavutettavuus Nurmijärvellä säilyy jatkossakin hyvänä eikä suun terveydenhuollon palvelujen saatavuutta heikennetä.

Rajamäen terveysasema

Rajamäen terveysaseman osalta palvelujen verkostosuunnitelmassa on esitetty, että Rajamäen terveysasemasta luopumisesta tehdään selvitys ja päätökset vuonna 2025. Nurmijärven kunta toteaa samoin kuin aiemmassa lausunnossa, että tiloista luopumisen sijasta Keusoten tulee harkita palvelujen nykyistä vahvempaa keskittämistä Rajamäen terveysasemalle.

Keusote on ilmoittanut suunnittelevansa Kirkonkylän hammashoidon tilasta luopumista, jolloin esimerkiksi Kirkonkylän hammashoidon voisi keskittää Rajamäelle ja näin vahvistaa Rajamäen terveysaseman toimintaa. Terveysaseman kiinteistö on uusi eikä sen osalta ole tiedossa olevia peruskorjaustarpeita tuleville vuosille ja myös vuokrataso on maltillinen, mikä ei puolla tiloista luopumista.

Kiljavan kuntoutuskeskus tarjoaisi kustannustehokkaat tilat

Kiljavan kuntoutuskeskuksen osalta Keusote suunnittelee luopumista Kiljavan Sairaalan tiloista vuonna 2025 ja Kiljavan Sairaalan korvaavien tilojen toteuttamista uusinvestoinnilla.  Kunnan lausunnon mukaan aikataulua ei voida pitää realistisena huomioiden se, että suunnitelman mukaan korvaavaa tilaratkaisua ei ole valmiina, vaan korvaava tila vaatii uusinvestointeja.

Nurmijärven kunta toteaa, että Keusoten tulee arvioida myös vaihtoehtoja kuntoutustoiminnan kehittämiseksi nykyisissä tiloissa esimerkiksi kehittämällä Kiljavan Sairaalasta vahva alueellinen kuntoutustoimija yhteistyössä eri hyvinvointialueiden kanssa tai arvioimalla vaihtoehtoisia ratkaisuja myös palvelujen tuottamisen osalta. Kiljavan Sairaala voisi toimia jatkossa kuntoutuksen keskittymänä laajemmallekin alueelle kuin pelkästään Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen alueelle.

Kiljavan Sairaalan korvaavien tilojen osalta ei ole esitetty tarkempia laskelmia korvaavien tilojen kustannustehokkuudesta, joten korvaaviin tiloihin ei voida ottaa kantaa tässä lausunnossa. Kiljavan Sairaala kykenee nykyisellään tarjoamaan kilpailukykyisen vuokran suhteessa muihin sairaalarakennuksiin.

Hyvinvointialueen talous edellyttää sopeuttamistoimia, eivätkä uuden yksikön vaatimat investoinnit vaikuta perustelluilta nykyisessä taloudellisessa tilanteessa, kun tarjolla on kustannustehokkaat ja osittain jo peruskorjatut tilat.

Mikäli korvaavien tilojen hankintaan kuitenkin päädytään, niin Nurmijärvellä on tarjota korvaavalle tilalle valmis kaavan mukainen tonttiratkaisu Toreeninmäeltä nykyisen terveyskeskuksen läheisyydestä. Kiljavan Sairaalan osalta Nurmijärven kunta esittää, että suunnitelmat Kiljavan sairaalan lakkauttamiseksi rauhoitetaan 3–5 vuoden ajaksi, jonka aikana Kiljavan sairaalaa kehitetään, selvitetään tarkemmin korvaavaa tilaratkaisua ja vahvistetaan kotikuntoutusta.

Arto Hägg (kok.) esitti kokouksessa, että lausuntoon lisätään: samalla voidaan tarkastella, onko nykyistä vuokrasopimusta mahdollista tarkastella ja samalla tarkastella vuokrattavien tilojen laajuutta ja tilojen tehostamisen mahdollisuuksia. Häggin muutosesitys hyväksyttiin kunnanhallituksessa yksimielisesti.

Nurmijärvi suhtautuu positiivisesti ikääntyneiden asumispalvelujen lisäämiseen

Ikääntyneiden asumispalvelujen osalta palvelujen verkostosuunnitelmassa esitetään Nurmijärvelle 40 paikkaa yhteisöllistä asumista ja 20 paikkaa ympärivuorokautista asumista vuosille 202–2029. Lisäksi on todettu, että rakentuvia palveluiden kortteleita valmistellaan yhdessä kuntien kanssa.

Kunnan lausunnossa todetaan olevan positiivista, että ikääntyneiden asumispalvelujen osalta on linjattu sekä paikkamäärän lisäämisestä että kuntien kanssa tehtävästä yhteistyöstä palvelukortteleiden rakentumisessa.

Tavoite on yhtenäinen sen kanssa, mitä myös Nurmijärven kunta on aiemmin tuonut esiin ikääntyneiden asumispalvelujen kehittämisestä. Nurmijärvi suhtautuu positiivisesti suunnitelmaan lisätä yhteisöllisen ja ympärivuorokautisen asumisen paikkoja lähivuosina. Tosin väestön ikääntymisestä johtuen Nurmijärvellä on painetta lisätä ympärivuorokautisen asumisen paikkoja suunniteltua enemmänkin.

Takaisin listaukseen