Ajankohtaista

Kunnanhallitus, Päätöksenteko, Talous, Talousarvio

Kunnanhallitus aloittaa vuoden 2023 talousarvion käsittelyn maanantaina

20.10.2022

Kunnanhallitus aloittaa talousarvion käsittelyn ensi viikolla 24.10. Talousarviossa päätetään, miten kunta resursoi kuntastrategian ja lainsäädännön mukaisen toiminnan vuodelle 2023 ja suunnitelmavuosille 2024–2025. Kunnan talouden arvioidaan olevan ylijäämäinen vuonna 2023. Suuret investoinnit jatkavat kunnan velkaantumista suunnitelmavuosina 2024–2025. Voit tutustua talousarvioesitykseen tästä linkistä.

Kunnanhallitus aloittaa kunnan viranhaltijoiden talousarvioesityksen eli ns. kunnanjohtajan talousarvioesityksen käsittelyn ensi viikolla, ja aikaa käsittelylle on varattu kaksi päivää. Kunnanhallituksen päätöksenteon jälkeen talousarvio siirtyy kunnanvaltuuston käsittelyyn, joka on 16.11.2022. Valtuuston kokousta voi seurata suorana lähetyksenä kunnan kotisivuilta.

”Meidän tulee kunnassa pitää katse horisontissa. Vaikka Nurmijärvi on vetovoimainen kunta ja ensi vuosi näyttäytyy varsin hyvältä tulosennusteen näkökulmasta, pitkän ajan talouden trendi on yhä todella huolestuttava. Korkoympäristön muutokset, inflaatio, energiakriisi ovat todella suuria riskejä kunnalle. Toivon kunnan päättäjiltä vastuullisia päätöksiä tulevina viikkoina”, kunnanjohtaja Outi Mäkelä näkee.

Palvelutuotannon nettomenot ovat vuoden 2023 talousarviossa 104,7 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 tilinpäätösennusteeseen verrattuna palvelutuotannon nettomenot putoavat sote-uudistuksen myötä noin 135 miljoonaa euroa. Kunnan jäljelle jäävässä palvelutuotannossa on kasvupaineita koko suunnitelmakaudelle kunta-alan palkkaratkaisusta, inflaation myötä kasvavasta hintatasosta ja tulopuolen supistumisesta johtuen.

Merkittävä osa kasvusta keskittyy sivistys- ja hyvinvointitoimialalle, jonka kuntalaisille tuottamat palvelut ovat henkilöstövaltaisia. Edellä mainittujen kustannuspaineiden lisäksi kustannusten kasvua selittää palvelutarpeiden kasvu varhaiskasvatuksessa ja tukipalvelujen kustannusten nousu varsinkin ruoka- ja siivouspalveluissa sekä toimitilojen ylläpitokustannusten kasvu. Kunta-alan palkkaratkaisun myötä vuodelle 2023 on varattu korotuksia 1,8 prosenttia. Kunta-alan palkkaratkaisu kasvattaa henkilöstömenoja myös vuodelle 2022 ennakoitua enemmän, mikä näkyy myös tulevien vuosien menokehityksessä.

Ensi vuodelle ennustetaan ylijäämää

Vuonna 2023 Nurmijärven kunta nauttii myönteisestä verotulojen kertymästä. Nurmijärven kunnan ennustetaankin tekevän 13,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen tulos ensi vuonna. Tästä suunnitellaan tehtävän 8 miljoonan euron investointivaraus, minkä jälkeen ylijäämäksi ennustetaan jäävän 5,4 miljoonaa euroa.

”Erityisesti kunnallis- ja yhteisöverojen tuotto on kasvanut ennustettua paremmin, mikä on loistava uutinen Nurmijärvelle. Tämän ja investointien jaksottamisen ansiosta kunnan toiminnan ja investointien rahavirta on usean vuoden jälkeen positiivinen. Myönteinen vuosi mahdollistaa kunnalle nykyarvioiden mukaan jopa velan lyhentämisen. Täytyy toki muistaa, että vuosi 2023 on poikkeuksellisen hyvä aiemmilta vuosilta vanhojen veroprosenttien mukaisesti tilitettävien ns. verohäntien vuoksi. Ensi vuoden jälkeen alijäämäisille vuosille ei näy loppua”, Nurmijärven kunnan talousjohtaja Erno Kontio sanoo.

Velkaa riittääkin lyhennettäväksi. Kunnan talous on ollut rakenteellisesti rahoitusjäämäinen koko 2000-luvun, ja kunta on velkaantunut myös ylijäämäisinä vuosina. Vuonna 2020 lainakanta nousi 15,7 miljoonaa ja viime vuonna 10,5 miljoonaa euroa. Vuonna 2022 lainakannan ennustetaan nousevan 227,7 miljoonaan euroon.

”Ensi vuosi on poikkeuksellisen hyvä, sillä kunnan talous heikentyy näillä näkymin vuonna 2024, jatkuen alijäämäisenä vuosikymmenen loppuun. Nykyisen ennusteen valossa kunnan velkamäärä ylittää 280 milj. euron rajapyykin vuonna 2025 ja taseen kumulatiivinen ylijäämä ennustetaan tulevan syödyksi vuosina 2028–2029, mikä tarkoittaa Nurmijärven ajautumista kriisikunnaksi, ellei taloutta saada tasapainotettua.”

Talousjohtaja painottaa vaikeiden päätösten merkitystä.

”Kunnan tulee sopeuttaa palvelutuotantoaan, mutta erityisesti tehdä rakenteellisia uudistuksia kunnan omistukseen sekä palveluverkkoon ja jaksottaa sekä priorisoida investointeja. Kunnan väestönkasvutavoitteita olisi varmasti hyvä puntaroida uudelleen talouden näkökulmasta ja pohtia, voimmeko siirtää esimerkiksi uusien asuinalueiden rakentamista. Myös veronkorotukset on pidettävä mukana keskustelussa suunnitelmavuosille 2024–2025”, Kontio toteaa.

Kunnan investointimäärät huomattavat

Talousarvion yhteydessä päätetään kunnan investointiohjelmasta, eli siitä missä aikataulussa esimerkiksi uusia päiväkoteja, kouluja ja katuinfraa rakennetaan. Investointien osalta Nurmijärven rakentamisen volyymi jatkuu tulevina vuosina kiivaana. Kunnan investointien nettomenot vuosille 2023–2025 ovat yli 147 miljoonaa euroa.

”Erityisen tärkeä on se, että koulurakentaminen etenee kaikissa päätaajamissa. Rajamäen kampus rakennetaan ensimmäisenä isona kohteena. Merkittävimpinä infrakohteina etenee Kylänpään asuntoalueen rakentaminen Rajamäellä ja Heinojan alue Kirkonkylällä, sekä Vanha-Klaukan liikennejärjestelyt Lepsämäntiellä Klaukkalassa”, kunnan tekninen johtaja Juha Oksanen kertoo.

”Investointeja on kuitenkin pyritty jaksottamaan siten, että isot kouluhankkeet jaksottuisivat resurssien käytön näkökulmasta järkevästi. Isot hankkeet sitovat kunnan resursseja, eikä kaikkia ole mahdollista toteuttaa samanaikaisesti”, Oksanen näkee.

Kunta satsaa erityisesti lapsiin ja nuoriin

Henkilöstösuunnitelman osalta talousarvio on maltillinen. Soteuudistuksen myötä noin 30 henkilöä siirtyy Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelukseen.

Kunnan suurimmalla toimialalla sivistys- ja hyvinvointitoimialalle esitetään kolmea lastenhoitajan vakanssia varhaiskasvatukseen. Lisäksi nuorisopalveluihin esitetään yhden lähiesimiehen vakanssia.

”Sivistys- ja hyvinvointitoimialalla palvelutaso pysyy nykyisellä tasolla. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen on meille tärkeä asia erityisesti koronavuosien jälkeen. Uudet vakanssit ja hankerahoituksen kautta palkattava henkilöstö auttaa tässä työssä”, kunnan sivistysjohtaja Tiina Hirvonen kertoo.

Konsernipalveluissa esitetään kahden vakanssin lakkauttamista ja kahden uuden perustamista.

”Toinen uusi vakanssi on määräaikainen matkailukoordinaattori, jonka tehtävä liittyy kuntastrategiassa painopistealueeksi nostetun matkailun kehittämiseen. Toinen uusi vakanssi on viestintäasiantuntija, jonka tehtävänä on vastata muun muassa asiakaspalveluviestinnän kehittämisestä”, hallintojohtaja Katja Vuorinen kertoo.

Uudet vakanssit eivät lisää konsernipalveluiden henkilömäärää. Ympäristötoimialalle ei esitetä uusia vakansseja.

Kunnallisvero 7,11 prosenttiin, kokonaisveroaste vuoden 2022 tasolla

Vuoden 2023 alussa käynnistyvillä hyvinvointialueella on valtava vaikutus kunnan talouteen, niin meno- kuin tulopuolellakin. Soteuudistuksen ja hyvinvointialueiden aloittamisen myötä vuoden 2022 veroprosentit pysyvät samoina myös talousarviovuoden 2023. Kunnallisveroprosenttiin tehdään siirtyvien kustannusten myötä 12,64 prosenttiyksikön leikkaus, jonka myötä kunnallisveroprosentiksi tulee 7,11 prosenttia. Kiinteistöveroprosentti säilyy 1,18 prosentissa, vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,48 prosentissa, yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti 0,00 prosentissa, muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,18 prosentissa ja rakentamattomien rakennuspaikkojen veroprosentti 4,30 prosentissa.

Seuraavan kerran Nurmijärven kunnassa tarkastellaan veropäätöksiä vuodelle 2024.

”Mikäli kunnan toiminnan ja investointien välisen rahoitusvaje suunnitelmakaudella paikataan veroilla, tulisi kunnan tehdä noin 4,5 prosenttiyksikön veronkorotus tulevina vuosina. Pelkästään vuosittaisen rakenteellisen alijäämän kääntäminen nollatulokseen vaatisi 0,43–0,8 prosenttiyksikön veronkorotusta vuodelle 2024”, Erno Kontio kertoo.

Päätöksenteko alkaa maanantaina 24.10.

Kunnanhallitus aloittaa talousarvion käsittelyn maanantaina 24.10. Käsitellylle on varattu kaksi päivää. Kunnanhallituksen jälkeen talousarvio siirtyy kunnanvaltuuston päätettäväksi. Valtuuston on tarkoitus päättää talousarviosta 16.11.2022.

Nurmijärven kunnan talousarvioesitys_kunnanjohtajan talousarvioesitys 2022

Takaisin listaukseen