Ajankohtaista

Kaikki

Kunnanhallituksen päätökset 7.6.2021

8.6.2021

Nurmijärven kunnanhallituksen päätökset syntyivät esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin:

§ 159 Kehitys- ja keskusteluasiat

Esitys hyväksyttiin. Lisäksi keskusteltiin nuorisokodin sijoittumisesta Lintumetsään kaavatilanteen ja opetusta koskevien asioiden osalta.

§ 160 Nurmijärven lukion sijoittumispaikka Kirkonkylässä sekä Nurmijärven Yhteiskoulun ja Nurmijärven lukion hankesuunnitelmat

Juha Peltonen teki seuraavan muutosesityksen:

”Kunnanhallitus esittää valtuustolle Nurmijärven lukion sijoittamista omaan rakennukseen Liikuntapuistoon (Krannila). Seuraavat näkökulmat puoltavat lukion sijoittamista erilliseen rakennukseen:

Kyselyjen perusteella sekä lukion opiskelijat että henkilökunta ovat lukion ja perusopetuksen erillisen rakennuksen kannalla.

Nuorisovaltuusto on nostanut kesällä 2020 lausunnossaan esille lukiokoulutuksen järjestämiseen liittyen seuraavia asioita: Lukioikäisten nuorten näkökulmasta lukion erillisyys peruskoulusta tekee lukiosta huomattavasti houkuttelevamman vaihtoehdon. Omat tilat parantaisivat lisäksi lukio-opiskelijoiden viihtyvyyttä ja opiskelurauhaa.

Perusopetuksen ja lukion sijoittaminen eri rakennuksiin mahdollistaa paremmin kummankin koulumuodon opetuksen järjestämisen.

Uusi lukiorakennus Liikuntapuistossa antaa mahdollisuudet kiinteistön monipuoliseen käyttöön. Sijainti lähellä ulkoliikunta-alueita antaa edellytykset käyttää lukiorakennusta erilaisten tapahtumien järjestelyissä huolto- ja kokoontumistiloina. Tällä hetkellä Kirkonkylässä on hyvin niukasti tiloja, jotka soveltuvat yleisötapahtumien järjestämiseen. Esimerkiksi erilaisten liikuntatapahtumien järjestämisen mahdollisuudet Kirkonkylässä kasvavat huomattavasti, jos lukiorakennus sijoitetaan Liikuntapuistoon, missä olisi käytössä ulkoliikunta-alueiden lisäksi lukion liikuntasali. Myös pysäköintialueita on alueella kohtuullisesti.

Nurmijärven Yhteiskoulun tontti on ahdas. Jos peruskoulu ja lukio sijaitsevat tällä tontilla samassa rakennuksessa, tontille jää liian vähän tilaa piha-alueisiin, kun pysäköinti vie valtaosan piha-alueesta.

Tämä ratkaisu antaa mahdollisuuden rakentaa lukion tilat elinkaarimallilla. Jos peruskoulu ja lukio rakennetaan nykyiselle tontille, ei todennäköisesti ole mahdollisuutta toteuttaa hanketta elinkaarimallilla.

Tulevaisuudessa Kirkonkylän kasvu keskittyy lähemmäksi Krannilan aluetta, kun Heinojan alue rakentuu.

Pitkällä aikavälillä lukion sijoittuminen Liikuntapuistoon tuo monia uusia mahdollisuuksia hyödyntää rakennusta muihinkin kuin lukiokoulutuksen käyttöön, jolloin tilojen käyttöaste kasvaa.”

Juha Peltosen esitystä ei kannatettu, joten se raukesi kannattamattomana.

Kunnanhallitus päätti hyväksyä esittelijän pohjaesityksen.

§ 161 Nurmijärven kunnan hallintosääntö 1.8.2021 alkaen

Petri Vaulamo esitti Virpi Rädyn ja Tarja Salosen kannattamana, että seuraavia elinvoimalautakunnan nykyisiä tehtäviä ei siirretä kunnanhallitukselle: kuntastrategian laadinta ja seuranta, kuntastrategian toteuttamisen ja palveluiden koordinoinnin kannalta merkittävien erillisohjelmien ja poikkihallinnollisten suunnitelmien valmistelu sekä seuranta yhteistyössä toimialojen kanssa, kunnan suunnittelua tukevan tiedonhankinnan, väestölaskelmien ja kunnan yleisten tilastojen valmistelu, elinkeinotoiminnan edistäminen, työllisyyden ja työllisyyspalvelujen toiminnan edistäminen sekä elinkeinojen kehittäminen ja elinvoimapalvelujen seudullinen edunvalvonta. Puheenjohtajan tiedustellessa kukaan ei vastustanut tehtyä esitystä, joten kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Arto Hägg esitti Petri Vaulamon kannattamana, että hallintosäännön 24 §:ään kunnanhallituksen tehtäviin lisätään ”kunnanhallitus nimeää luottamushenkilöistä koostuvat työryhmät”. Puheenjohtajan tiedustellessa kukaan ei vastustanut tehtyä esitystä, joten kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Juha Hyvämäki esitti Tarja Salosen ja Petri Vaulamon kannattamana, että hallintosäännön 33 §:stä teknisen johtajan päätösvallasta koskien suunnittelutarveratkaisuja poistetaan sana ”ja poikkeamisesta”. Puheenjohtajan tiedustellessa kukaan ei vastustanut tehtyä esitystä, joten kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Juha Hyvämäki esitti Tarja Salosen ja Petri Vaulamon kannattamana, että hallintosäännön 33 §:stä teknisen johtajan päätösvallasta kohta 6. maisematyöluvat muutetaan vastaamaan nykyistä hallintosääntöä ja kohta 7. siirretään takaisin elinvoimalautakunnalle. Puheenjohtajan tiedustellessa kukaan ei vastustanut tehtyä esitystä, joten kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Petri Vaulamo esitti Virpi Rädyn kannattamana, että hallintosäännön 33 §:stä teknisen johtajan päätösvallasta kohdat 40 ja 41 siirretään takaisin asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnalle. Puheenjohtajan tiedustellessa kukaan ei vastustanut tehtyä esitystä, joten kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Virpi Räty esitti Tarja Salosen kannattamana, että hallintosäännön 46 § palvelussuhteeseen ottamisesta muutetaan vastamaan nykyistä hallintosääntöä. Puheenjohtajan tiedustellessa kukaan ei vastustanut tehtyä esitystä, joten kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Tarja Salonen esitti Alpo Sailion kannattamana, että hallintosäännön 104 § kohta puheenvuoroista muutetaan muotoon ”Suositus ryhmäpuheenvuoron pituudeksi on enintään 10 minuuttia ja muun puheenvuoron pituudeksi enintään 5 minuuttia. Puheenjohtajalla on oikeus tehdä tarvittaessa yksittäisen asian kohdalla muutoksia puheenvuorojen pituuteen.” Puheenjohtajan tiedustellessa kukaan ei vastustanut tehtyä esitystä, joten kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Kunnanhallitus päätti hyväksyä esittelijän pohjaesityksen edellä esitetyillä muutoksilla.

§ 162 Valtuustoaloite yksityistieasioiden käsittelyjen tutkimisesta

Maiju Tapiolinna esitti, että asia palautetaan valmisteluun, koska raportti ei vastaa Kalle Mustosen 16.12.2020 tekemään valtuustoaloitteeseen. Tapiolinnan esitystä ei kannatettu, joten se raukesi kannattamattomana.

Juha Hyvämäki esitti Riikka Raekannaksen kannattamana, että esityksen kohta 2. muutetaan muotoon ”Yksityisteiden avustusjärjestelmää on edelleen tarpeen kehittää muun muassa läpiajettavien yksityisteiden osalta ja avustusjärjestelmän kehittämistä koskevat päätökset tehdään syksyllä 2021.”

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys ja pidetään nimenhuutoäänestys siten, että

esittelijän pohjaesitys = JAA
Hyvämäen muutosesitys = EI

Äänestyksen tulos
6 JAA (Hägg, Jalava, Peltonen, Pispala, Sailio, Vaulamo)
5 EI (Hyvämäki, Raekannas, Salonen, Tapiolinna, Räty)

Kunnanhallitus päätti hyväksyä esittelijän pohjaesityksen äänin 6 JAA – 5 EI.

Maiju Tapiolinna jätti päätöksestä eriävän mielipiteen, koska raportti ei vastaa Kalle Mustosen 16.12.2020 tekemään valtuustoaloitteeseen.

§ 163 Valtuustoaloite puheenvuorojen maksimipituudesta valtuuston kokousten aikana

Esitys hyväksyttiin. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että esityslistan teksti korjataan teknisenä korjauksena vastaamaan kunnanhallituksen päätöstä 7.6.2021, 161 §.

§ 164 Aloite nuorisovaltuuston edustusoikeudesta kunnanhallitukseen

Leni Pispala esitti Riikka Raekannaksen ja Tarja Salosen kannattamana seuraavan muutosesityksen:

”Kunnanhallitus päättää vastauksena aloitteeseen, että nuorisovaltuuston edustajalla ei ole tarkoituksenmukaista olla säännöllistä läsnäolo- ja puheoikeutta kunnanhallituksen kokouksissa. Kunnanhallitus näkee kuitenkin tärkeänä nuorten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien edistämisen päätöksenteossa.

Kunnanhallitus päättää nimetä jatkossa nuorisovaltuuston kokouksiin kunnanhallituksen edustajan, jolla osaltaan lisätään vuorovaikutuksellisuutta. Kunnanhallitus pitää tärkeänä kaikkien vaikuttajatoimielinten kuulemisen ja osallistamisen jo valmisteluvaiheessa ja esittää, että lautakunnat jatkossa kutsuvat vaikuttajatoimielinten edustajat kokouksiinsa, silloin kun käsittelyssä on heitä koskevia asioita. Koollekutsujana toimii toimielimen esittelijä.

Tämän lisäksi lautakuntien ja kunnanhallituksen kokouksiin kutsutaan vaikuttajatoimielinten edustajat säännöllisesti vuosikellon mukaisesti mm. palveluverkon, hyvinvointisuunnitelman, talousarvion käsittelyyn. Nämä arvioidaan vielä erikseen yhdessä vaikuttajatoimielinten edustajien kanssa.”

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys ja pidetään nimenhuutoäänestys siten, että

esittelijän pohjaesitys = JAA
Pispalan muutosesitys = EI

Äänestyksen tulos
6 JAA (Hägg, Jalava, Peltonen, Sailio, Tapiolinna, Vaulamo)
5 EI (Hyvämäki, Pispala, Raekannas, Salonen, Räty)

Kunnanhallitus päätti hyväksyä esittelijän pohjaesityksen äänin 6 JAA-5 EI.

 

Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan internetsivuilla 15.6.2021. Linkki esityslistaan.

 

Takaisin listaukseen