Ajankohtaista

Aleksia, Kunnanhallitus, Päätöksenteko

Kunnanhallituksen päätökset 4.3.2024

4.3.2024

Nurmijärven kunnanhallituksen 4.3.2024 kokouksen päätökset tehtiin esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin:

§ 28 Kehitys- ja keskusteluasiat

Kunnanhallitus:

 • keskusteli Nurmijärven Kodit Oy:n toimitusjohtajan valinnasta ja antoi evästyksen.
 • nimesi kunnan edustajiksi kansallisen veteraanipäivän seppelpartioon 27.4.2024 Virpi Rädyn, veteraanipäivän juhlaan 27.4.2024 Otto Suhosen ja kaatuneiden muistopäivään 19.5.2024 Hannu Lakeen.
 • keskusteli lautakuntien ja kunnanhallituksen itsearvioinnista.

§ 29 Klaukkalan minipalveluverkkoon liittyvän hankesuunnitelman hyväksyminen

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun seuraavasti:

 1. Valmistellaan hankesuunnitelmat ja kustannusarvio vaihtoehdosta 4:
 • Uusi yläkoulu nykyisen Urheilupuiston koulun tontille (hankesuunnitelma 3A) (n. 500 lasta)
 • Uusi alakoulu ja esiopetus nykyisen Klaukkalan koulun tontille (n. 650 lasta). Koulun suunnittelussa pyritään siihen, että tenniskenttiä ja hiekkakenttää ei tarvitse siirtää.
 • Isoniitun koulun alakoulu muuttuu kaksisarjaiseksi. Luokka-asteiden 4–6 osalta opetus järjestetään Isoniitun koulun tiloissa, ja luokka-asteiden 1-3 osalta opetus siirtyy Viirinlaakson päiväkoti-kouluun.
 • Syrjälän koulu siirtyy väistötiloihin. Harjulan koulu täytetään täyteen, ja loput Syrjälän oppilaat siirtyvät Isoniitun kouluun ja Viirinlaakson päiväkoti-kouluun.
 • Viirinlaakson päiväkoti-koulu (n. 420 lasta), johon sijoittuu ruotsinkielinen varhaiskasvatus ja perusopetus, Isoniitun koulun kaksisarjainen alakoulu luokka-asteiden 1-3 osalta, esiopetus, päiväkoti ja mahdollisesti kohtaamispaikka. Yksikkö sijoitetaan Viirinlaakson suunnitellulle tontille siten, että tonttia laajennetaan Viirinlaakso II -asemakaavan luonnoksesta kunnan maanomistuksen puitteissa siten, että tontti on riittävän suuri toimivan yksikön ja riittävien piha-alueiden toteuttamiselle. Yksikön suunnittelussa huomioidaan sen eri käyttäjien tarpeet. Päiväkoti, ruotsinkieliset toiminnot sekä alakoulu muodostavat omat kokonaisuutensa yksikön sisällä. Suunnittelussa tulee tarkastella mahdollisuutta toteuttaa rakennus kahteen kerrokseen sen toimivuuden parantamiseksi.
 • Kohtaamispaikan osalta tarkastellaan, onko tarkoituksenmukaista sen sijoittaminen Viirinlaakson päiväkoti-koulun yhteyteen, vai onko sille löydettävissä muita sijoituspaikkoja Klaukkalan alueen päiväkotien yhteydestä.
 • Suunnitelman toteutus vaiheistetaan siten, että mahdollisimman pian aloitetaan Urheilupuiston koulun ja Viirinlaakson päiväkoti-koulun suunnittelu ja rakentaminen. Urheilupuiston koulun valmistuttua Klaukkalan koulu siirtyy vapautuviin väistötiloihin. Väistötilat pyritään hyödyntämään alakoulun käytössä ilman merkittäviä kustannuksia aiheuttavia muutoksia. Klaukkalan koulun sisäilmatilanne huomioidaan ja tehdään tarvittavat toimenpiteet (esim. ylipaineistus, sisäilmapuhdistimet) rakennuksessa siten, että mahdollistetaan koulutyön jatkuminen rakentamisen vaiheistuksen ajan.
 • Vaihtoehdon valmistelussa tulee huomioida, että Klaukkalan alueen liikuntasalikapasiteetti säilyy nykyisellä tasolla.
 1. Valmistelussa tutkitaan eri toteutusvaihtoehtojen väistötilakustannukset. Lisäksi vaihtoehtojen vertailussa tulee ottaa huomioon hankkeen aiheuttamat kadunrakennuksen ja kunnallistekniikan rakennuskustannukset, sekä mahdolliset urheilualueisiin liittyvät siirtokustannukset.
 2. Valmistelussa selvitetään kustannusarvio autoliikenteen ja kevyen liikenteen yhteyksien toteuttamiselle Viirinlaakson tontille Luhtajoentien suunnasta.
 3. Toteutusmalleja vertailtaessa tulee vertailu toteuttaa vaihtoehdot yhdenvertaistettuna eritellen investointi- ja käyttötalouden kustannus- sekä muiden vaikutusten erot eri malleissa selkeästi eroteltuna perusteineen ja henkilöstövaikutuksineen.

Valmisteluun kohdennetaan sen vaatima määräraha ympäristötoimialan talousarvion sisältä. Valmistelutyön tulee olla valmis kesäkuuhun 2024 mennessä. Mikäli lisäselvityksiä ei pystytä toteuttamaan aikataulussa, asia tuodaan kunnanhallitukselle tiedoksi.

 

Perustelut:

 

 • Esitetty malli on arvioitu sijoittuvan kokonaiskustannustasoltaan samaan mittaluokkaan pohjaesityksen kanssa.
 • Hajautettu palveluverkkomalli vähentää riskejä.
 • Lakkautettavan Syrjälän koulun alueen pienimpien 1-3 luokkien oppilaiden koulumatka ei pitene kohtuuttomasti, kun koulu on jatkossa Harjulassa tai Viirinlaaksossa. Isoniitun kouluun tai esitettyyn yhtenäiskouluun matka olisi selvästi pidempi.
 • Malli ei muuta Klaukkalan alueen yläkouluihin ohjautuvia oppilasmääriä, joten jatkossakin Klaukkalan alueella samasta alakoulusta kaikki oppilaat voidaan ohjata samaan yläkouluun.
 • Klaukkalan koulun tontilla oleva oppilasmäärä nousisi vain maltillisesti. Tämä yhdistettynä erilliseen yläkouluun luo tilanteen, jossa alemman katuverkon liikennehaasteisiin liittyvät riskit ovat pienet muihin vaihtoehtoihin nähden.
 • Klaukkalan koulun tontin urheilukenttiä ei tarvitsisi siirtää, mikä vähentää kustannuksia. Lisäksi Urheilupuistoon jää tilaa vielä kenttien laajennukselle tarvittaessa.
 • Klaukkalan koulun ja Urheilupuiston koulun porrastettu rakentaminen mahdollistaa samojen väistötilojen hyödyntämisen, mikä vähentää väistötilakustannuksia.
 • Isoniitun koululle jää laajentamismahdollisuus, joka voidaan tarvittaessa hyödyntää myöhemmin Klaukkalan kasvaessa.
 • Koulut, joissa on alakoululaisia, pysyvät Klaukkalassa jatkossakin kooltaan maltillisessa mittaluokassa, johon kunnassa on totuttu.
 • Urheilupuiston koulu valmistuu nopeammin, kuin merkittävästi suurempi yhtenäiskoulu.
 • Viirinlaakson päiväkoti-koulun suunnittelua ei pidä rajata Viirinlaakso II -asemakaavan luonnoksessa muodostettuun Y-tontin rajaukseen, sillä se ei selvästi mahdollista esitetyn suuruisen yksikön toimivaa toteuttamista. Kunnalla on maanomistusta alueen ympärillä.
 • Viirinlaakson tontille on esitetty tieyhteyttä kaikissa toteutusvaihtoehdoissa Ratsutilantien kautta. Ratsutilantie on kapea, eikä sen itäpuolella ole kevyen liikenteen väylää. Tien varressa on myös asukaspysäköintiä ja sen ja Viirintien risteysalue on hyvin vilkas läheisten kauppakeskusten vuoksi. Tämän vuoksi liikenteen johtaminen tontille tulee selvittää Luhtajoentien suunnasta lopullisesta toteutusvaihtoehdosta riippumatta.
 • Vaihtoehdon vaikutukset kadunrakentamisen ja rahoituksen kustannuksiin on pienempi verrattuna pohjaesitykseen.
  Toteutusmalleja vertailtaessa tulee mallien erilaiset sisällöt ja vastuut, sekä niiden vaikutukset talouteen ja operatiiviseen toimintaan kuvata eritellen vaikutukset avoimesti.

§30 Aleksia-liikelaitoksen tuotantotavan selvitys ja jatkotoimenpiteet

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää valtuustolle, että Aleksia liikelaitos jatkaa toimintaa kunnan liikelaitoksena eikä toiminnan ulkoistamista lähdetä selvittämään kilpailuttamalla.

Toteutetun markkinavuoropuhelun perusteella ei ole nähtävissä merkittäviä ja/tai sellaisia säästöjä, joita ei olisi mahdollista saada jatkamalla viime vuosien aikana hyvin alkanutta ja edennyttä kehittämistyötä nykyisessä toiminnassa.

Aleksian toiminta on kustannustehokasta ja liikelaitos on saavuttanut kaikki talousarviossa määritellyt tavoitteet tehden vuonna 2023 ylijäämäisen tilinpäätöksen siten, että palvelumaksujen hyvitys sivistystoimialalle on ollut mahdollista.

Ruoka- ja siivouspalvelujen laatu, asiakastyytyväisyys, henkilöstötyytyväisyys, keskuskeittiön kustannustehokas käyttö ja palvelujen toimintavarmuus pystytään parhaiten turvaamaan pitämällä toiminta tiiviinä osana kuntaorganisaatiota. Kunta vahvistaa omistajaohjaustaan Aleksia liikelaitoksessa.

§33 Eron myöntäminen Maiju Sailiolle luottamustehtävistä ja täydennysvaali

Kunnanhallitus päätti

 1. myöntää Maiju Sailiolle (SDP) eron luottamustehtävistä hänen muuttaessaan asumaan toiselle paikkakunnalle,
 2. nimetä Aleksia -liikelaitoksen johtokunnan varapuheenjohtajaksi Satu Lindgrenin Maiju Sailion tilalle sekä
 3. nimetä Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunnan varajäseneksi Tuuli Glantzin Maiju Sailion tilalle.

§34 Eron myöntäminen Asko Kinnuselle luottamustehtävistä ja täydennysvaali

Kunnanhallitus päätti

 1. myöntää Asko Kinnuselle (KD) eron luottamustehtävistä hänen muuttaessaan asumaan toiselle paikkakunnalle,
 2. nimetä Aleksia -liikelaitoksen johtokunnan varajäseneksi Markus Andin Asko Kinnusen tilalle.

 

Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan kotisivuilla 12.3.2024. Linkki esityslistaan.

Takaisin listaukseen