Ajankohtaista

Kunnanhallitus, Päätöksenteko

Kunnanhallituksen päätökset 23.10.2023

23.10.2023

Nurmijärven kunnanhallituksen 23.10.2023 kokouksen päätökset tehtiin esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin:

§148 Äänestyspaikat presidentinvaaleissa 2024

Kunnanhallitus päätti esittelijän muutettuna päätösesityksenä

1.määrätä vuoden 2024 presidentinvaalissa Nurmijärven ennakkoäänestyksen yleiset äänestyspaikat ja niiden aukioloajat sekä vaalipäivän äänestyspaikat oheisen liitteen mukaan siten, että Klaukkalan K-Citymarketin osalta vaihtoehtoisena ennakkoäänestyspaikkana on Tello-Sali, Klaukkalan kirjaston alakerrassa (Kuonomäentie 2, 01800 Klaukkala) ja että Rajamäen varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikkana on Kuntola, jonka osalta vaihtoehtoisena äänestyspaikkana on Rajamäen koulun B-rakennus.

2. että ennakkoäänestys järjestetään Nurmijärven kunnan alueella sijaitsevissa VaaliL 46 § tarkoittamissa laitoksissa: Attendo Aleksiina, Attendo Hoivakoti Venla, Attendo Rajamäki, Esperi Hoivakoti Aapo, Heikkarin ryhmäkoti, Hoivamme Nurmijärvi, Kalliolan klinikka, Kissankellon ryhmäkoti, Keusoten kuntoutusyksikkö (Kiljavan sairaala), Nurmijärven Nurmilintu, Nurmijärven terveyskeskuksen sairaalan akuuttiosasto, Ykköskoti Riihilehto (Mehiläinen) Rinnekoti. Erikseen selvitetään tarve äänestyksen toimittamiselle ryhmäkodeissa Sateenkaari, Sinisiipi, Leinikki, Ohjastie.

Lisäksi valtuutetaan keskusvaalilautakunnan sihteeristö päättämään tarkemmin äänestyspaikoista, kun niiden soveltuvuus varmistuu ja tekemään niitä koskevat ilmoitukset viranomaisille 3.11. mennessä.

§150 Nurmijärven kestävä kasvu -ohjelman (NUUKA) päivittäminen

Käsittely

Muutosesitykset

Jenni Sandberg esitti Leni Niinimäen kannattamana, että otetaan keinovalikoimasta käyttöön kotihoidontuen kuntalisän pienentäminen valtakunnalliselle keskimääräiselle tasolle 170 €/kk nykyisestä 200 €/kk (suora säästö 78 000 €/vuosi nykytilanteessa). Samalla pienennetään sivistys- ja hyvinvointitoimialan 95 000 euron varausta kotihoidontuen kuntalisän käytön lisääntymiseen vuoden 2024 alusta.

 

Perusteluna, että Kelan maksama kotihoidon tuki on tarkoitettu mahdollistamaan lasten hoitamisen kotona, mikäli perhe näin valitsee. Tämän tuen kuntalisä on kunnan vapaaehtoinen tuki pienelle osalle perheitä ja perusteetta valtakunnallista keskiarvoa korkeampi. Kuntalisä siirtyy vuoden vaihteessa Kelan maksamaksi, jolloin sitä maksetaan automaattisesti kaikille kriteerit täyttäville perheille – myös heille, joilla olisi tähän saakka ollut mahdollisuus sitä hakea mutta eivät ole kuntalisää hakeneet. Maksajan muutoksen vuoksi kustannusten on arvioitu nousevan nykyisestä edelleen 95 000 € vuosittain.

 

Koska kunnanhallitus ei voinut olla asiasta yksimielinen, puheenjohtaja määräsi pidettäväksi nimenhuutoäänestyksen siten, että

JAA = esittelijän pohjaesitys

EI = Sandbergin muutosesitys

 

Äänestyksen tulos

9 JAA (Hägg, Maijala, Pirkkala, Raekannas, Sivula, Suhonen, Tapiolinna, Vaulamo, Räty)

2 EI (Niinimäki, Sandberg)

 

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän pohjaesityksen äänin 9 JAA – 2 EI.

 

Jouni Maijala esitti Jenni Sandbergin ja Maiju Tapiolinnan kannattamana, että koulukuljetuksen rajaaminen vain yhteen osoitteeseen, 60.000 euroa, poistetaan listalta. Rahoitetaan rakentamattomien rakennuspaikkojen verojen korotuksella.

Koska kunnanhallitus ei voinut olla asiasta yksimielinen, puheenjohtaja määräsi pidettäväksi nimenhuutoäänestyksen siten, että

JAA = esittelijän pohjaesitys

EI = Maijalan muutosesitys

 

Äänestyksen tulos

6 JAA (Hägg, Raekannas, Sivula, Suhonen, Vaulamo, Räty)

5 EI (Maijala, Pirkkala, Niinimäki, Sandberg, Tapiolinna)

 

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän pohjaesityksen äänin 6 JAA – 5 EI.

 

Päätös:

Kunnanhallitus päätti hyväksyä esittelijän pohjaesityksen.

 

Pöytäkirja hyväksyttiin ja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

§151 Vastaus valtuustoaloitteeseen: Edullisemmin Rajamäen uimahalliin -joukkoliikenteen lipputuote

Käsittely

Leni Niinimäki esitti Jenni Sandbergin kannattamana, että joukkoliikenteen ja uimahallin yhdistelmälippu otetaan kunnassa käyttöön.

 

Koska kunnanhallitus ei voinut olla asiasta yksimielinen, puheenjohtaja määräsi pidettäväksi nimenhuutoäänestyksen siten, että

JAA = esittelijän pohjaesitys

EI = Niinimäen muutosesitys

 

Äänestyksen tulos

8 JAA (Hägg, Maijala, Pirkkala, Raekannas, Sivula, Suhonen, Tapiolinna, Vaulamo)

3 EI (Niinimäki, Sandberg, Räty)

 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi äänin 8 JAA – 3 EI esittelijän pohjaesityksen.

 

§152 Vastaus valtuustoaloitteeseen varhaiskasvatuksen työntekijöiden työvaatetuksesta

Käsittely

Palautusesitys

Otto Suhonen esitti Jenni Sandbergin ja Leni Niinimäen kannattamana asian palauttamista valmisteluun. Valmistelussa kartoitetaan laajemmin toimenpiteitä, joilla kunta voisi työnantajana vastata lähikunnissa kasvavaan kilpailuun varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Tarkastelussa huomioidaan esimerkiksi työn joustoihin, palkkaan, työsuhde-etuihin ja työoloihin liittyvät mahdolliset muutokset.

 

Perustelut: Kunnan varhaiskasvatuspalveluissa on huomattavia haasteita pätevän henkilöstön rekrytoinnissa. Haaste alan henkilöstön saatavuudessa on valtakunnallinen, ja tämän seurauksena myös kunnat ovat alkaneet kilpailemaan varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Lähikunnistamme esimerkiksi Vantaa, Kauniainen ja Kerava ovat reagoineet tähän korottamalla esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajien peruspalkkoja vähintään 3000 euroon. Tämän seurauksena myös Nurmijärveltä on siirtynyt varhaiskasvatuksen henkilöstöä lähikuntiin. On välttämätöntä, että kunta ryhtyy toimenpiteisiin varmistaakseen kilpailukykyisyytensä varhaiskasvatuksen työnantajana, jotta laadukas varhaiskasvatus voidaan turvata. Varhaiskasvatus on kunnan lakisääteistä toimintaa, johon liittyvät lakisääteiset pätevyyskriteerit.

 

Koska kunnanhallitus ei voinut olla asiasta yksimielinen, puheenjohtaja määräsi pidettäväksi nimenhuutoäänestyksen siten, että

JAA = asian käsittelyn jatkaminen

EI = Suhosen palautusesitys

 

Äänestyksen tulos

7 JAA (Hägg, Maijala, Pirkkala, Raekannas, Sivula, Tapiolinna, Vaulamo)

4 EI (Niinimäki, Sandberg, Suhonen, Räty)

 

Kunnanhallitus päätti äänin 7 JAA – 4 EI jatkaa asian käsittelyä.

 

Muutosesitys

Otto Suhonen esitti päätökseen seuraavaa lisäystä, ”Tehdään kartoitus, jolla selvitetään laajemmin toimenpiteitä, joilla kunta voisi työnantajana vastata lähikunnissa kasvavaan kilpailuun varhaiskasvatuksen henkilöstöstä.”

 

Suhosen esitys raukesi kannattamattomana.

 

Päätös

Kunnanhallitus päätti hyväksyä esittelijän pohjaesityksen.

§153 Nurmijärven kunnan talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025–2026

Käsittely

Käyttötalousosa s. 23–74

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala s. 41–60

Virpi Räty ilmoitti esteellisyydestä (intressijäävi; hallintolaki 28.1 § kohta 3) osallistua sivistys- ja hyvinvointitoimialan talousarvion käsittelyyn klo 15.32–15.51. Tarleena Takalo-Eskola liittyi kokoukseen Virpi Rädyn tilalle.

 

Puheenjohtajana toimi tämän kohdan käsittelyn aikana Riikka Raekannas

 

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala s.46 ja liikunta- ja hyvinvointipalvelut s.59, henkilöstösuunnitelma

Riikka Raekannas esitti Häggin kannattamana, että kohtaan ”Koordinaattori: Yksi liikunnanohjaajan vakanssi lakkautetaan.” tehdään seuraava tekstilisäys:

 

Kunnanhallitukselle tuodaan selvitys liikunnanohjaajan toimenkuvan uudelleenorganisoimisesta kevään 2024 aikana. Miten toiminta organisoidaan siten, että sivistys- ja hyvinvointitoimialan esitettyihin toimintaympäristön muutoksiin hyvinvoinnin ja terveyden kehittämisestä ja ennaltaehkäisemisestä pystytään edelleen vastaamaan.

 

Puheenjohtajan tiedustellessa asiaa, kukaan ei vastustanut Raekannaksen esitystä, joten kunnanhallitus hyväksyi Raekannaksen esityksen yksimielisesti.

 

Päätös

Kunnanhallitus päätti:

 

  1. Hyväksyä osaltaan vuoden 2024 talousarvion ja taloussuunnitelman 2024-2026 ja esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi seuraavin muutoksin:

– Sivistys- ja hyvinvointitoimiala s.46 ja liikunta- ja hyvinvointipalvelut s.59, henkilöstösuunnitelma

Kohtaan ”Koordinaattori: Yksi liikunnanohjaajan vakanssi lakkautetaan.” tehdään seuraava tekstilisäys:

 

Kunnanhallitukselle tuodaan selvitys liikunnanohjaajan toimenkuvan uudelleenorganisoimisesta kevään 2024 aikana. Miten toiminta organisoidaan siten, että sivistys- ja hyvinvointitoimialan esitettyihin toimintaympäristön muutoksiin hyvinvoinnin ja terveyden kehittämisestä ja ennaltaehkäisemisestä pystytään edelleen vastaamaan.

 

  1. valtuuttaa talousjohtajan tekemään mahdolliset tekniset korjaukset talousarviokirjaan.

§154 Kunnan tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2024

Käsittely

Muutosesitys

Maiju Tapiolinna esitti Maijalan ja Pirkkalan kannattamana, että kunnan tuloveroprosenttia ei tule nostaa.

 

Perustelut: Tulevana vuonna pelkästään valtionhallinnosta tulevat kiristykset vaikuttavat kuntalaisten tulotasoon. Vaikka veronkorotusesitys on maltillinen, sen yhteisvaikutus muiden leikkausten ohessa aiheuttaa kuntalaisille elintason heikennystä ja ostovoiman vähentymistä.

 

Kunnanjohtajan on yhdessä viranhaltijoiden kanssa etsittävä muita keinoja veronkorotustarpeen kattamiseksi ja esitettävä ne valtuustolle. Kuntaorganisaation tehostamiseksi ja säästöjen löytymiseksi tulisi kunnassa käynnistää muutosneuvottelut, kuten toimitaan yksityisomisteisissa yrityksissä.

 

Arto Hägg esitti Tapio Sivulan kannattamana, että kunnan tuloveroprosenttia korotetaan vuodelle 2024 0,39 %-yksiköllä (tuloveroprosentti 7,50 %).

 

Petri Vaulamo esitti Virpi Rädyn kannattamana, että kunnan tuloveroprosenttia ei nosteta.

Perustelut: Muutetaan kohdan verotulot TA2024 kohta vastaamaan kolmen edellisen vuoden verotulojen keskimääräistä kasvua Nurmijärvellä. Muutos kattaa esitetyn tuloveroprosentin korotustarpeen 0.50 %.

 

Keskustelun aikana Vaulamo veti esityksensä pois.

 

Petri Vaulamo esitti Virpi Rädyn kannattamana, että kunnan tuloveroprosenttia ei nosteta.

Kunnanhallitus edellyttää, että kunnanjohtaja valmistelee johtoryhmän kanssa vaihtoehtoiset esitykset, miten veronkorotus voidaan välttää tai kohtuullistaa tasolle 0,19 % (tuloveroprosentti 7,30 %). Esim. mistä investoinneista kunnan tulisi karsia tai missä kunta voi parantaa tuottojaan. Mitä maksuja (ei veroja) tulisi korottaa, kun täsmennetty verotulo ennuste 2024 on valtuuston käytössä, lomapalkkojen purun vaikutukset, mahdollinen lisälaina arvio, omakoti- ja tai yritystonttien myynti.

 

Koska oli tehty useampi kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja määräsi pidettäväksi nimenhuutoäänestykset siten, että ensimmäisessä äänestyksessä olivat vastakkain Tapiolinnan ja Vaulamon esitykset

JAA = Tapiolinnan esitys

EI= Vaulamon esitys

 

Äänestyksen tulos

3 JAA (Maijala, Pirkkala, Tapiolinna)

8 EI (Hägg, Niinimäki, Raekannas, Sandberg, Sivula, Suhonen, Vaulamo, Räty)

 

Toisessa äänestyksessä ovat vastakkain ensimmäisen äänestyksen voittanut Vaulamon esitys ja Häggin esitys

JAA = Häggin esitys

EI = Vaulamon esitys

 

Äänestyksen tulos

6 JAA (Hägg, Niinimäki, Raekannas, Sandberg, Sivula, Suhonen)

5 EI (Maijala, Pirkkala, Tapiolinna, Vaulamo, Räty)

 

Kolmannessa äänestyksessä ovat vastakkain toisen äänestyksen voittanut Häggin esitys esittelijän pohjaesitystä vastaan

JAA = esittelijän pohja

EI = Häggin esitys

 

Äänestyksen tulos

4 JAA (Niinimäki, Raekannas, Sandberg, Suhonen)

5 EI (Hägg, Maijala, Pirkkala, Sivula, Tapiolinna)

2 TYHJÄ (Vaulamo, Räty)

 

Kunnanhallitus hyväksyi äänin 4 JAA – 5 EI – 2 TYHJÄÄ Arto Häggin esityksen.

 

Päätös

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se:

 

  1. vahvistaa kunnan vuoden 2024 tuloveroprosentiksi 7,50 % sekä

 

  1. vahvistaa kunnan vuoden 2024 kiinteistöveroprosenteiksi:

2.1. yleinen kiinteistöveroprosentti 1,18 %

2.2. vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,48 %

2.3. yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti 0,00 %

2.4. muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,18 %

2.5. rakentamattomien rakennuspaikkojen veroprosentti 4,30 %

2.6. maapohjan kiinteistöveroprosentiksi 1.1.2024 voimaan tulevan uuden lain mukainen kiinteistöverotuksessa sovellettava alaraja. Mikäli lakia ei saada vahvistettua 17.11.2023 mennessä sovelletaan voimassa olevan kiinteistöverolain mukaista jaottelua, eli maapohjan osalta yleistä kiinteistöveroprosenttia 1,18 %.

 

 

Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan kotisivuilla 31.10.2023. Linkki esityslistaan.

Takaisin listaukseen