Ajankohtaista

Kunnanhallitus, Päätöksenteko

Kunnanhallituksen kokouksen päätökset 25.9.2023

25.9.2023

Nurmijärven kunnanhallitus päätti kokouksessaan 25.9.2023 muun muassa pysäköinninvalvonnan järjestämisestä, kunnan hallintosäännöstä, Keski-Uudenmaan työllisyysalueen yhteistoimintasopimuksesta ja järjestämissuunnitelmasta ja Kirkonkylän osayleiskaavasta. Nurmijärven kunnanhallituksen 25.9. kokouksen päätökset tehtiin esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin:

§127 Pysäköinninvalvonnan järjestäminen Nurmijärven kunnan alueella

Käsittely

Palautusesitys
Otto Suhonen esitti Rädyn kannattamana asian palauttamista valmisteluun siten, että tekniseltä lautakunnalta pyydetään lausuntoa ennen käsittelyä kunnanhallituksessa ja -valtuustossa. Valmistelussa on selvitettävä, onko kunnan alueella noudatettavia periaatteita pysäköintikieltojen asettamisessa tarpeen yhtenäistää, ja onko väärin pysäköintiin joitain vaihtoehtoisia puuttumiskeinoja.

Perustelut esitykselle: Hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta vastaa kunnan liikenneasioista. Pysäköintikieltojen asettaminen on teknisen lautakunnan alaista toimintaa, joten myös näiden kieltojen valvontaa koskeva asia sopii sen tehtäväalueelle.

Koska oli tehty kannatettu palautusesitys, puheenjohtaja määräsi pidettäväksi nimenhuutoäänestyksen siten, että

JAA= asian käsittelyn jatkaminen
EI= Suhosen palautusesitys

Äänestyksen tulos:

JAA 8 (Raekannas, Tapiolinna, Hägg, Niinimäki, Pirkkala, Sandberg, Sivula, Vaulamo)
EI 3 (Suhonen, Maijala, Räty)

Kunnanhallitus päätti äänin 8 JAA – 3 EI jatkaa asian käsittelyä.

Muutosesitys

Maiju Tapiolinna esitti Sivulan, Pirkkalan, Maijalan ja Raekannaksen kannattamana, että pysäköinninvalvontaa ei oteta Nurmijärvellä käyttöön. Lisäksi edellytetään, että kunta lähtee tekemään selvitystä pysäköintiongelman ratkaisemiseksi (mm. pysäköintikieltoalueet ja vapaat parkkitilat).

Perustelu:

Osa kunnan pysäköintiongelmista ovat itse aiheutettuja eikä näistä voi kuntalaisia rangaista pysäköinninvalvonnalla. Kunnalle ei myöskään tule pysäköintivalvontamaksuista suurempaa taloudellista hyötyä kulujen jälkeen.

Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja määräsi pidettäväksi nimenhuutoäänestyksen siten että,

JAA= esittelijän pohjaesitys
EI= Tapiolinnan muutosesitys

Äänestyksen tulos

JAA 2 (Niinimäki, Sandberg)
EI 7 (Raekannas, Tapiolinna, Hägg, Maijala, Pirkkala, Sivula, Vaulamo)
VAITI 2 (Räty, Suhonen)

Kunnanhallitus päätti äänin 2 JAA – 7 EI – VAITI 2 hyväksyä Tapiolinnan muutosesityksen.

Päätös:

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että

– pysäköinninvalvontaa ei oteta Nurmijärvellä käyttöön,
– 14.12.2022 päivätty valtuustoaloite ”Pysäköinninvalvonnan järjestäminen Nurmijärven kunnan alueella yhteistyössä muiden kuntien kanssa” todetaan loppuun käsitellyksi sekä
– edellytetään, että kunta lähtee tekemään selvitystä pysäköintiongelman ratkaisemiseksi (mm. pysäköintikieltoalueet ja vapaat parkkitilat).

Pöytäkirja hyväksyttiin ja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

§128 Nurmijärven kunnan hallintosääntö 1.11.2023 alkaen

Käsittely

Muutosesitykset

Maiju Tapiolinna esitti Kimmo Pirkkalan ja Jouni Maijalan kannattamana että, hallintosääntö palautetaan uudelleen valmisteluun.

Perustelu:

Viranhaltijoiden muutosesitykset hallintosääntöön painottuvat useassa kohdassa luottamustoimielinten toimivallan kaventamiseen. Tätä on perusteltu päätöksenteon sujuvoittamisella, jota ei voi käyttää perusteena. Viranhaltijoiden toimivallan lisääminen rapauttaa demokraattista päätöksentekojärjestelmää.

Lisäksi hallintosäännön viranhaltijaesitykseen ei ole tuotu esille poliittisten ryhmien muutosesityksiä. Näin ollen vertailtavuus on mahdotonta, eikä kuvaa poliittista tahtotilaa. Viranhaltijoiden on toimitettava uusi esitys, jossa esillä ovat nykyinen hallintosääntö ja poliittisten ryhmien muutosesitykset.

Koska oli tehty kannatettu palautusesitys, puheenjohtaja määräsi pidettäväksi nimenhuutoäänestyksen siten, että

JAA= asian käsittelyn jatkaminen

EI= Tapiolinnan palautusesitys

Äänestyksen tulos

8 JAA (Räty, Raekannas, Hägg, Niinimäki, Sandberg, Sivula, Suhonen, Vaulamo)

3 EI (Tapiolinna, Maijala, Pirkkala)

Kunnanhallitus päätti äänin 8 JAA – 3 EI jatkaa asian käsittelyä.

 

Muutosesitykset

Riikka Raekannas esitti Häggin ja Suhosen kannattamana 26 § Sivistyslautakunnan erityistehtävät ja ratkaisuvalta (s.16) seuraavia muutoksia:

Muutetaan 4. momentti kuulumaan seuraavasti: Yksiköiden hallinnollisista yhdistämisistä ja uusien toimintayksiköiden perustamisesta.

Lisätään momentti 5. Yksiköiden lakkauttamisesta varhaiskasvatuksen osalta.

Perustelu: Koulu- ja palveluverkkosuunnitelmat ovat sen luontoisia, että niissä tarkastellaan aina mm. talousvaikutuksia, opetustoimen käyttötaloutta, mahdollisia investointeja, henkilöstöä ja elinvoimaa (kaavoitus yms.). Nämä ovat niin isoja kokonaisuuksia, että ne on syytä pitää myös jatkossa valtuuston toimivallan alla. Sivistyslautakunta antaa oman arvionsa päätöksenteon tueksi asiantuntijalautakunnan mandaatilla. Myös kuntaliiton mukaan (Päätöksentekomenettely kouluverkon muutoksissa, Myllynen-Leinonen-Lahtinen 2020) päätöksentekomenettelyssä kouluverkon muutoksisissa kunnanvaltuustot eivät yleensä delegoi päätösvaltaa. Lopullinen päätös koulun lakkauttamisesta tehdään siten kuntaliiton mukaan lähes aina kunnanvaltuustossa.

Puheenjohtajan tiedustellessa asiaa, kukaan ei vastustanut Raekannaksen esitystä, joten kunnanhallitus hyväksyi Raekannaksen esityksen yksimielisesti.

Otto Suhonen esitti Raekannaksen kannattamana seuraavia muutoksia:

29 §, Teknisen lautakunnan ratkaisuvalta (s. 19)

Lisätään uusi 10. kohta, joka kuuluu seuraavasti: ”katusuunnitelmista, liikuntapaikkojen, puistojen ja muiden yleisten alueiden suunnitelmien hyväksymisestä”

33 §, Teknisen johtajan erityiset tehtävät ja toimivalta (s. 23)

Muutetaan 21. kohtaa seuraavasti:

”päättää katusuunnitelmien, liikuntapaikkojen, puistojen ja muiden yleisten alueiden

suunnitelmien hyväksymisestä vähäisistä muutoksista

Perustelut esitykselle:

Esitys noudattaa nykyistä käytäntöä suunnitelmien käsittelyssä. Suunnitelmat käsittelevät asukkaille tärkeää lähiympäristöä, minkä vuoksi niiden hyväksyminen on tärkeää säilyttää luottamushenkilöistä koostuvalla asiantuntijalautakunnalla. Luottamushenkilöt tuovat suunnitelmien käsittelyyn lisäarvoa paikallistuntemuksellaan.

Puheenjohtajan tiedustellessa asiaa, kukaan ei vastustanut Suhosen esitystä, joten kunnanhallitus hyväksyi Suhosen esityksen yksimielisesti.

Otto Suhonen esitti Vaulamon, Maijalan ja Tapiolinnan kannattamana seuraavaa lisäystä 35 § Rakennustarkastajan ja lupainsinöörin tehtävät ja toimivalta (s. 26)

tehdään 1. momenttiin seuraava lisäys (lisäys kursiivilla):

”Rakennustarkastaja päättää rakennusvalvontaviranomaisen toimivaltaan kuuluvista lupa- ja työnjohtajapäätöksistä lukuun ottamatta:

-hallintopakkoa tai oikaisuvaatimusta koskevia asioita.

yli 2 500 k-m2 uudisrakennuksia.”

Perustelut esitykselle:

Esitys noudattaa nykyistä käytäntöä yli 2 500 k-m2 uudisrakennuksien rakennuslupien käsittelyssä. Rakennuslupien käsittelyyn liittyy harkintavaltaa, jonka käyttö on erityisen merkittävää suurissa rakennushankkeissa. Kaavoituksesta vastaavana asiantuntijalautakuntana asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnalla on laaja ymmärrys siitä, miten kaavamääräyksiä on niitä hyväksyttäessä tarkoitettu tulkittavan.

Puheenjohtajan tiedustellessa asiaa, kukaan ei vastustanut Suhosen esitystä, joten kunnanhallitus hyväksyi Suhosen esityksen yksimielisesti.

Otto Suhonen esitti Raekannaksen ja Maijalan kannattamana seuraavia muutoksia 47 § Palvelussuhteeseen ottaminen (s. 29)

 1. momenttiin seuraava lisäys (lisäys kursiivilla):

”Valtuusto päättää kunnanjohtajan ja toimialajohtajien valinnasta.”

 1. momentti korvataan seuraavalla:

Kunnanhallitus päättää liikelaitosjohtajien ja tulosaluepäällikköinä toimivien viranhaltijoiden valinnasta. Kunnanhallitus päättää toimialajohtajien ja tässä kappaleessa lueteltujen viranhaltijoiden sijaisten valinnasta yli vuoden ajaksi.

 1. momentista tehdään seuraava poisto

Kunnanjohtaja päättää tulosaluepäällikköinä toimivien viranhaltijoiden ja niiden viranhaltijoiden ja työntekijöiden valinnasta, joista ei ole muualla toisin määrätty. Kunnanjohtaja valitsee toimialajohtajien ja liikelaitosjohtajien sijaiset yhteen vuoteen asti siltä osin, kun sijaisuustarve ylittää normaalin tehtäväkuvan mukaisen sijaistamisen.

Puheenjohtajan tiedustellessa asiaa, kukaan ei vastustanut Suhosen esitystä, joten kunnanhallitus hyväksyi Suhosen esityksen yksimielisesti.

Arto Hägg esitti Vaulamon ja Raekannaksen kannattamana § 33 (s. 22) Toimialajohtajan tehtävät ja toimivalta kohta 13. Ei koroteta vahingonkorvausvaltuuksia 100k€ -> 300k€. Niin merkittäviä asioita, että tuotava luottamushenkilöille hallintosäännön perusteella kaikki tieto tällaisista tapauksista. Kaikki tähän liittyvät eurorajoitukset esim. lautakuntien ja liikelaitos johtajien osalta muutetaan vastaavasti.

Puheenjohtajan tiedustellessa asiaa, kukaan ei vastustanut Häggin esitystä, joten kunnanhallitus hyväksyi Häggin esityksen yksimielisesti.

Arto Hägg esitti Raekannaksen, Pirkkalan ja Tapiolinnan kannattamana § 172 seuraavaa muutosta

-Ansionmenetyskorvauksen enimmäismäärä korotetaan 50 €/h.

Puheenjohtajan tiedustellessa asiaa, kukaan ei vastustanut Häggin esitystä, joten kunnanhallitus hyväksyi Häggin esityksen yksimielisesti.

 

Päätös

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että

 1. liitteen mukainen hallintosääntö hyväksytään tulemaan voimaan 1.11.2023 lukien seuraavin muutoksin:

26 § Sivistyslautakunnan erityistehtävät ja ratkaisuvalta (s.16)

Muutetaan mom 4. kuulumaan seuraavasti: Yksiköiden hallinnollisista yhdistämisistä ja uusien toimintayksiköiden perustamisesta.

Lisätään kohta 5.  Yksiköiden lakkauttamisesta varhaiskasvatuksen osalta.

29 § Teknisen lautakunnan ratkaisuvalta (s. 19)

Lisätään uusi 10. kohta, joka kuuluu seuraavasti: ”katusuunnitelmista, liikuntapaikkojen, puistojen ja muiden yleisten alueiden suunnitelmien hyväksymisestä”

33 § Teknisen johtajan erityiset tehtävät ja toimivalta (s. 23)

Muutetaan 21. kohtaa seuraavasti:

”päättää katusuunnitelmien, liikuntapaikkojen, puistojen ja muiden yleisten alueiden suunnitelmien hyväksymisestä vähäisistä muutoksista”

33 (s. 22) Toimialajohtajan tehtävät ja toimivalta kohta 13.

Ei koroteta vahingonkorvausvaltuuksia 100k€ -> 300k€.

Kaikki tähän liittyvät eurorajoitukset esim. lautakuntien ja liikelaitos johtajien osalta muutetaan vastaavasti.

 

35 § Rakennustarkastajan ja lupainsinöörin tehtävät ja toimivalta (s. 26)

 1. momentti

Rakennustarkastaja päättää rakennusvalvontaviranomaisen toimivaltaan kuuluvista lupa- ja työnjohtajapäätöksistä lukuun ottamatta:

-hallintopakkoa tai oikaisuvaatimusta koskevia asioita.

-yli 2 500 k-m2 uudisrakennuksia.

 

47 § Palvelussuhteeseen ottaminen (s. 29)

 1. momentti

Valtuusto päättää kunnanjohtajan ja toimialajohtajien valinnasta.

 1. momentti

Kunnanhallitus päättää liikelaitosjohtajien ja tulosaluepäällikköinä toimivien viranhaltijoiden valinnasta. Kunnanhallitus päättää toimialajohtajien ja tässä kappaleessa lueteltujen viranhaltijoiden sijaisten valinnasta yli vuoden ajaksi.

 1. momentti

Kunnanjohtaja päättää niiden viranhaltijoiden ja työntekijöiden valinnasta, joista ei ole muualla toisin määrätty. Kunnanjohtaja valitsee toimialajohtajien ja liikelaitosjohtajien sijaiset yhteen vuoteen asti siltä osin, kun sijaisuustarve ylittää normaalin tehtäväkuvan mukaisen sijaistamisen.

 • 172 Ansiomenetyksen korvaus

Ansionmenetyskorvauksen enimmäismäärä korotetaan 50€/h.

 1. samasta ajankohdasta lukien kumotaan kunnanvaltuuston 16.6.2021 hyväksymä hallintosääntö siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Pöytäkirja hyväksyttiin ja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

§129 Keski-Uudenmaan työllisyysalueen yhteistoimintasopimus ja järjestämissuunnitelma

Käsittely

Kunnanjohtaja muutti päätösesitystä siten, että päätösesityksen kohta nro 4 muutetaan muotoon: ”että Järvenpään kaupunki lähettää päätökset tiedoksi työ- ja elinkeinoministeriölle ohjeistusten mukaisesti”.

Puheenjohtajan tiedustellessa asiaa, kukaan ei vastustanut esittelijän muutettua esitystä, joten kunnanhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen yksimielisesti.

Päätös

Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää

 1. hyväksyä esitetyn yhteistoimintasopimuksen
  2. hyväksyä esitetyn suunnitelman työvoimapalvelujen järjestämisestä
  3. että Nurmijärven kunta ilmoittaa, että se ei halua valtion toimitilojen olevan työllisyysalueen käytössä vuoden 2025 alussa
  4. että Järvenpään kaupunki lähettää päätökset tiedoksi työ- ja elinkeinoministeriölle ohjeistusten mukaisesti
  5. panna päätöksen täytäntöön odottamatta sen lainvoimaisuutta.

§130 Kirkonkylän osayleiskaava, hyväksyminen

Käsittely

Teknisenä korjauksena päätöksen kohta yksi muutettiin kuulumaan seuraavasti: hyväksyy liitteen 25 mukaiset vastineet saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin

Päätös

Kunnanhallitus päätti elinvoimalautakunnan esityksen mukaisesti esittää valtuustolle, että se 1. hyväksyy liitteen 25 mukaiset vastineet saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin ja 2. hyväksyy Kirkonkylän osayleiskaavan. Kirkonkylän osayleiskaavaa korvaa voimaan tullessaan aiemman Kirkonkylän oikeusvaikutuksettoman osayleiskaavan.

Pöytäkirja hyväksyttiin ja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

§131 Kehitys- ja keskusteluasiat

Kunnanhallitus keskusteli Metsäkylän osayleiskaavan tilanteesta. Lisäksi kunnanhallitus keskusteli lautakuntien päätöstiedotteista ja Perttulassa sijaitsevasta huonokuntoisesta kiinteistöstä.

Kunnanhallitus nimesi kunnan edustajat itsenäisyyspäivän juhlan 6.12.2023 seppelpartioihin.

Kirkonkylän seppelpartioon kunnan edustajaksi valittiin Virpi Räty.

Rajamäen seppelpartioon kunnan edustajaksi valittiin Tapio Sivula.

Perttulan seppelpartioon kunnan edustajaksi valittiin Otto Suhonen.

§135 Ilmoitusasiat

Kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan Kuuma- ja Helsingin seudun sekä Keski-Uudenmaan soten yhteistyöasioita.
Kunnanhallitus käsitteli TE-palvelujen siirtoa kunnille.

Kunnanhallitus käsitteli Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä 5048/2023, 11.9.2023 liittyen kunnanhallituksen otto-oikeuden käyttöön teknisen lautakunnan päätökseen 26.1.2023 § 3 Päällystyskohteiden toteuttamisohjelman hyväksymisestä vuodelle 2023.

Hallinto-oikeus on päätöksellään kumonnut ja poistanut valituksenalaisen päätöksen, poistanut siihen liitetyn valitusosoituksen ja jättänyt valituksen tutkimatta. Hallinto-oikeus on katsonut 6.3.2023 annetun kunnanhallituksen päätöksen siten olleen sellainen, johon ei kuntalain nojalla ylipäänsä ole muutoksenhakuoikeutta (sen ollen valmistelua tai täytäntöönpanoa). Hallintaoikeuden päätöksestä on kuitenkin mahdollista hakea valituslupaa Korkeimmasta hallinto-oikeudesta. 

 

Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan kotisivuilla 3.10.2023. Linkki esityslistaan.

 

*Täydennetty 26.9.2023 §135 Ilmoitusasiat. Muokattu osuus kursiivilla. 

Takaisin listaukseen