Ajankohtaista

Kaikki

Kunnanhallituksen 31.1.2022 kokouksen päätökset

1.2.2022

Nurmijärven kunnanhallituksen kokouksen päätökset syntyivät esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin;

§ 13 Vanha-Klaukan asuinkerrostalotonttien hallintamuotojakauma

Käsittely:
Riina Mattila teki muutosesityksen, että päätöksen kohdan 1 a. ensimmäinen lause kirjataan kuulumaan seuraavasti:
valtion tukeman asuntotuotannon (ara-hankkeet) osuus Vanha-Klaukan kerrostalotonteista keskimäärin noin 20 %:n luokkaa.

Puheenjohtaja totesi Mattilan esityksen rauenneen kannattamattomana.

Taneli Kalliokoski teki Mattilan kannattamana muutosesityksen, että päätöksen kohdan 1. a. ensimmäinen lause kirjataan kuulumaan seuraavasti:
valtion tukeman asuntotuotannon (ara-hankkeet) osuus Vanha-Klaukan kerrostalotonteista keskimäärin noin 25 %:n luokkaa.

Perusteluna, että Vanha-Klaukan alueella saadaan monimuotoisempaa kerrostaloasuntotuotantoa ja Ara kohteita toteutetaan myös muualle kunnan taajamiin.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys, joten pidetään nimenhuutoäänestys siten, että
esittelijän pohjaesitys = JAA
Kalliokosken muutosesitys = EI

Äänestyksen tulos
3 JAA (Hägg, Lepolahti, Pispala)
8 EI (Kalliokoski, Maijala, Mattila, Mustonen, Raekannas, Tapiolinna, Örling, Vaulamo)

Kunnanhallitus hyväksyi Kalliokosken muutosesityksen.

Päätös:
Kunnanhallitus päätti, että

  1. Vanha-Klaukan kaavaratkaisun, lähialueiden olemassa olevan asuntokannan ja näiden käyttöasteiden, arvioidun asuntojen kysyntätilanteen, työmarkkinoiden toimivuuden sekä MAL-tavoitteiden perusteella Vanha-Klaukan kerrostalotonttien hallintamuotojakauma on seuraavanlainen:

a. valtion tukeman asuntotuotannon (ara-hankkeet) osuus Vanha-Klaukan kerrostalotonteista keskimäärin noin 25 %:n luokkaa. Jakauma edistää osaltaan MAL-tavoitteiden saavuttamista niin ara-tuotannon kuin myös asuinalueiden sosiaalisen kestävyyden osalta. Lisäksi jakauma luo edellytyksiä erilaisia maksukykyjä ja elämäntilanteita vastaaviin asumisentarpeisiin ja edelleen edellytyksiä työmarkkinoiden toimivuudelle.

2. ara-lausuntojen yhteydessä tarkastellaan ja arvioidaan tapauskohtaisesti:

a. Vanha-Klaukan kerrostalotonttien eri hallintamuotojen sijoittuminen suhteessa toisiinsa
b. eri ara-tuotteiden (pitkä- ja lyhyt ara, asumisoikeusasunto) rakentumisen välinen suhde monipuolisuus huomioiden
c. asumisen laatua arkkitehtuurin ja asuntosuunnittelun (asuntokoot, kokojakauma ja pohjaratkaisut) osalta
d. autopaikkojen riittävyyttä suhteessa oletettuun tarpeeseen

Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.

§ 15 Pysäköinninvalvonnan järjestäminen Nurmijärven kunnan alueella

Käsittely:
Harri Lepolahti esitti Pispalan kannattamana asian palauttamista valmisteluun. Asiasta pyydetään teknisen lautakunnan ja asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan lausunnot asiasta. Perusteluna, että asia vaatii lisäselvityksiä.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu palautusesitys ja pidetään nimenhuutoäänestys siten, että
asian käsittelyn jatkaminen = JAA
Lepolahden palautusesitys = EI

Äänestyksen tulos
9 JAA (Hägg, Kalliokoski, Maijala, Mattila, Mustonen, Raekannas, Tapiolinna, Örling, Vaulamo)
2 EI (Lepolahti, Pispala)

Kunnanhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä.

Esittelijä muutti päätösesitystään seuraavasti:
Edellä kerrottujen perustelujen nojalla kunnallisen pysäköinninvalvonnan järjestäminen Nurmijärven kunnan tapaisessa kunnassa, jossa on kolme taajamaa, sisältää epävarmuustekijöitä.

Kunnallisen pysäköinninvalvonnan järjestäminen ei vaikuta saadun selvityksen perusteella kannattavalta eikä siten tarkoituksenmukaiselta pysäköinninvalvonnasta aiheutuvat kustannukset huomioon ottaen.

Näin ollen tämänhetkisen selvityksen perusteella esitetään, että Nurmijärven kuntaan ei perusteta kunnallista pysäköinninvalvontaa.

Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi muutetun päätösesityksen.

§ 20 Varhaiskasvatuspäällikön viran haettavaksi julistaminen

Esitys hyväksyttiin.

Lisäksi kunnanhallitus nimesi valintaryhmään Riina Mattilan, Leni Pispalan, Ritva Örlingin ja Riikka Raekannaksen.

§ 23 Kehitys- ja keskusteluasiat

Esitys hyväksyttiin.

Lisäksi kunnanhallitus keskusteli

– Akordi Oy:n selvitystyöstä kaavoituksen kehittämisen seurantaryhmän työskentelyyn liittyen ja jatkotoimenpiteistä. Työryhmätyöskentelyyn mukaan nimettiin Petri Vaulamo ja Kalle Mustonen.

 

Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan kotisivuilla 8.2.2022. Linkki esityslistaan.

Takaisin listaukseen