Ajankohtaista

Kaikki

Kunnanhallituksen 18.1.2021 päätökset

19.1.2021

Tiedotetta korjattu 19.1.2020 klo 21.20. Korjaukset lihavoitu. 

Kunnanhallituksen päätökset syntyivät esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin;

§ 5 1-152 Hellaspolun alueen asemakaavan muutos

Esittelijä otti asian pois esityslistalta

§ 9 Nurmijärven kunnan palveluverkkosuunnitelma 2020–2040

Käsittely:

Yleiset palveluverkkolinjaukset koko kunnan alueelle:

Riikka Raekannas teki esityksen kohtaan 1  Tarja Salosen kannattamana seuraavan muutosesityksen yleisiin palveluverkkolinjaksiin koko kunnan alueelle:

i. Hallinnolliset yhdistämiset: Ennen hallinnollisia yhdistämisiä selvitetään yhdistämisen kustannusvaikutukset sekä vaikutukset niin henkilöstöön kuin lapsiin. Yhdistämisestä tehdään päätös näiden selvitysten ja kokonaisarvioinnin perusteella.

ii. Alkuluokkatoiminnan laajeneminen: Alkuluokkatoimintaa laajennetaan sivistyslautakunnan päätösten mukaisesti suunnitelmallisesti, hallitusti ja toiminnan vaikutuksia arvioiden. Alkuluokkatoiminnan laajenemisessa tulee huolehtia lapsen ehyestä koulupolusta ja turvallisesta oppimis- ja kasvuympäristöstä sekä varmistaa lapsen sosiaalisten suhteiden säilyminen. Alkuluokan toteuttamisesta ja nivelvaiheista (3lk siirtymisestä) kerätään lisää kokemuksia niiltä kouluilta, joissa toimintaa on jo useamman vuoden ajan toteutettu (esim. Salpakankaan koulu). Kokemuksia arvioidaan yhdessä henkilökunnan kanssa. Alkuluokkatoiminnan laajenemisen ei tulisi aiheuttaa uusia tilatarpeita: laajentumista tehdään sen mukaan, miten se olemassa olevien tilojen mahdollistamana onnistuu.

iii. Kampusajattelu: Kampusajattelussa tulisi välttää kohtuutonta painetta pelkästään yhteen yksittäiseen kampusalueen kouluun, jotta voidaan varmistaa tilojen riittävyys ja välttyä ylimääräisiltä laajennustarpeilta ja investoinneilta. Tulevaisuuden joustavassa ja dynaamisessa palveluverkossa on hyvä huomioida jo olemassa olevat tilat kampusalueen sisällä.

iv. 5-6 luokkalaiset: 5-6 luokkalaisia ei lähtökohtaisesti siirretä yläkoulujen yhteyteen seurauksena vain siitä, että saataisiin alkuluokille alakouluihin tilaa. Päätösten ei tule perustua tilaresurssitarpeisiin. Lisäksi lapsivaikutusarviointien tekeminen ja henkilöstön kuuleminen toteutusmallista (luokanopettaja/aineenopettaja) on syytä tehdä mahdollisia siirtopäätöksiä suunniteltaessa.

v. Alakoulujen toiminnan turvaaminen: Kunnanvaltuuston 25.3.2020 kokouksessaan vahvistamien kriteereiden mukaisesti alakoulut on tavoitteena pitää lähipalveluina. Kuntastrategian mukaisesti kyliemme houkuttelevuuden ja elinvoimaisuuden lisäämiseksi tulevaisuuden palveluverkossa pidetään keskeisenä kyläkoulujen kehittämistä ja kaikkien alakoulujen toiminnan turvaamista. Sivistyslautakunnan tulisi huomioida tämä oppilaaksiottoalueista ja oppilaaksioton perusteista päättäessään.

vi. Palveluverkon kehittäminen: Jatkossa vuosikellon yhteydessä tuodaan sivistyslautakunnan tietoon ja arvioitavaksi ne sivistystoimialaan kuuluvat palvelut, jotka on otettu palveluverkon tarkasteluprosessin ja kehittämisen alle. Näiden palveluiden tulevaisuuden näkymiä arvioidaan säännöllisesti yhdessä sivistyslautakunnan kanssa hyvissä ajoin ennen vuosittaista talousarvioprosessin aloittamista. Tilannekatsaus tuodaan myös kunnanhallitukselle tiedoksi.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys, joten pidetään nimenhuutoäänestys siten, että äänestetään muutosesityksen jokainen kohta erikseen esittelijän pohjaesitystä vastaan.

Ensimmäisessä äänestyksessä pohjaesitys ja Raekannaksen muutosesitys olivat vastakkain siten, että
esittelijän pohjaesitys = JAA
Raekannaksen muutosesityksen kohta i. =  EI

Äänestyksen tulos:
8 JAA -ääntä (Hägg, Jalava, Peltonen, Heinonen, Sailio, Tapiolinna, Vaulamo, Räty)
3 EI -ääntä (Hyvämäki, Raekannas, Salonen)

Kunnanhallitus päätti äänin 8 JAA – 3 EI hyväksyä esittelijän pohjaesityksen.

Toisessa äänestyksessä pohjaesitys ja Raekannaksen muutosesitys olivat vastakkain siten, että
esittelijän pohjaesitys = JAA
Raekannaksen muutosesityksen kohta ii. =  EI

Äänestyksen tulos:
6 JAA -ääntä (Jalava, Peltonen, Sailio, Tapiolinna, Vaulamo, Räty)
5 EI -ääntä (Hyvämäki, Hägg, Heinonen, Raekannas, Salonen)

Kunnanhallitus päätti äänin 6 JAA – 5 EI hyväksyä esittelijän pohjaesityksen.

Kolmannessa äänestyksessä pohjaesitys ja Raekannaksen muutosesitys olivat vastakkain siten, että
esittelijän pohjaesitys = JAA
Raekannaksen muutosesityksen kohta iii. =  EI

Äänestyksen tulos:
7 JAA -ääntä (Jalava, Peltonen, Heinonen, Sailio, Tapiolinna, Vaulamo, Räty)
4 EI -ääntä (Hyvämäki, Hägg, Raekannas, Salonen)

Kunnanhallitus päätti äänin 7 JAA – 4 EI hyväksyä esittelijän pohjaesityksen.

Neljännessä äänestyksessä pohjaesitys ja Raekannaksen muutosesitys olivat vastakkain siten, että
esittelijän pohjaesitys = JAA
Raekannaksen muutosesityksen kohta iv. =  EI

Äänestyksen tulos:
6 JAA -ääntä (Jalava, Peltonen, Heinonen, Sailio, Vaulamo, Räty)
5 Ei -ääntä (Hyvämäki , Hägg, Raekannas, Salonen, Tapiolinna)

Kunnanhallitus päätti äänin 6 JAA – 5 EI hyväksyä esittelijän pohjaesityksen.

Viidennessä äänestyksessä pohjaesitys ja Raekannaksen muutosesitys olivat vastakkain siten, että
esittelijän pohjaesitys = JAA
Raekannaksen muutosesityksen kohta v. =  EI

Äänestyksen tulos:
7 JAA -ääntä (Hägg, Jalava, Peltonen, Heinonen, Sailio, Vaulamo, Räty)
4 EI -ääntä (Hyvämäki, , Raekannas, Salonen, Tapiolinna)

Kunnanhallitus päätti äänin 7 JAA – 4 EI hyväksyä esittelijän pohjaesityksen.

Muutosesityksen kohta vi. hyväksyttiin yksimielisesti.

Äänestysten jälkeen kunnanhallitus päätti kohdissa i.-v. hyväksyä esittelijän pohjaesityksen ja yksimielisesti lisätä kohdan vi. Palveluverkon kehittäminen: Jatkossa vuosikellon yhteydessä tuodaan sivistyslautakunnan tietoon ja arvioitavaksi ne sivistystoimialaan kuuluvat palvelut, jotka on otettu palveluverkon tarkasteluprosessin ja kehittämisen alle. Näiden palveluiden tulevaisuuden näkymiä arvioidaan säännöllisesti yhdessä sivistyslautakunnan kanssa hyvissä ajoin ennen vuosittaista talousarvioprosessin aloittamista. Tilannekatsaus tuodaan myös kunnanhallitukselle tiedoksi.

Eteläinen alue:

Juha Hyvämäki teki Salosen, Jalavan, Sailion ja Vaulamon kannattamana seuraavan muutosesityksen:

Palveluverkkosuunnitelma 2020-2040 s.12 /Eteläisen  alueen palveluverkon kehittämisen pääkohteet 2020-2030
Poistetaan teksti:
Tulevaisuudessa on mahdollista, että Lepsämän koulun toiminta siirtyisi kokonaan Lintumetsään.

Alueittaiset suunnitelmataulukot/ 1. Nurmijärven eteläisen alueen palveluverkkosuunnitelma / Lepsämä
Poistetaan viimeisen sarakkeen teksti:
Alueen oppilasmäärien mahdollisesti laskiessa Lepsämän koulun toiminta siirretään kokonaan Lintumetsään. Kivikoulu laajennuksineen puretaan ja suojeltu puukoulu myydään.

Perustelut:
Palveluverkkoa tarkastellaan valtuuston hyväksymien kriteerien perusteella sen tullessa ajankohtaiseksi. Toimenpiteitä ei voi kirjata suunnitelmaan etukäteen ilman tarkastelua, varsinkin jos perusteena on epävarmaksi myönnetty väestöennuste.

Lepsämän koulun vastikään peruskorjattu kivikoulu uusine laajennuksineen ei ole tulossa elinkaarensa päähän pitkiin aikoihin. Esityksessä yksilöity maininta uuden ja terveen rakennuksen purkamisesta, tai kalliista lyhytkäyttöisestä peruskorjausinvestoinnista ohjaa päätöksentekoa epätaloudelliseen ja virheelliseen suuntaan.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Hyvämäen muutosesityksen.

Petri Vaulamo teki Rädyn ja Peltosen kannattamana seuraavan muutosesityksen:
Lisätään seuraava teksti : ”Urheilupuiston koulun uudisrakennuksen suunnittelu ja rahoitusvaihtoehtojen tarkastelu sekä uudisrakennuksen rakentaminen tulee aloittaa mahdollisimman pikaisesti. Lisäksi tulee huomioida väistötilojen tarve ennen uudisrakennuksen valmistumista minimoiden opetuksen jatkuminen nykyisessä rakennuksessa.”

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Vaulamon muutosesityksen.

Keskinen alue:

Maiju Tapiolinna teki seuraavan muutosesityksen:
Lukiotoimintaa jatketaan kahden toimipisteen mallilla V1B. Tämän vaihtoehdon mukaisesti lukiotoiminta jatkuu kahdessa toimipisteessä Kirkonkylässä ja Rajamäellä.

Perusteluna kustannustehokkain vaihtoehto, joka toteuttaa myös kuntalaisten tasapuolista kohtelua.

Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on käsitellyt kohdat 1a ja 1b, joten niitä ei voida enää ottaa uudelleen käsittelyyn kunnanhallituksessa.

Virpi Räty teki Peltosen ja Raekannaksen kannattamana muutosesityksen, että Karhunkorpi pidetään 0-6 lk kouluna.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys, joten pidetään nimenhuutoäänestys siten, että
esittelijän pohjaesitys = JAA
Rädyn muutosesitys = EI

Äänestyksen tulos:
3 JAA -ääntä (Sailio, Salonen, Tapiolinna)
8 EI -ääntä (Hyvämäki, Hägg, Jalava, Peltonen, Heinonen, Raekannas, Vaulamo, Räty)

Kunnanhallitus päätti äänin 3 JAA – 8 EI hyväksyä Rädyn muutosesityksen.

Pohjoinen alue:

Tarja Salonen teki Peltosen, Hyvämäen, Tapiolinnan ja Raekannaksen kannattamana muutosesityksen, että Rajamäen kampusalueen tilatarpeet tulee arvioida olemassa olevat, käyttökelpoiset tilat huomioiden. Uusia tiloja tulee rakentaa vain todelliseen tarpeeseen. Kampusalueelle kaavaillut nuorisotilat ja kirjasto tulee olla mahdollista jättää suunnitelmasta pois, mikäli tällä säästetään investointikuluissa ja muita ratkaisuja on käytettävissä.

Äänestyksen tulos:
2 JAA -ääntä (Hägg, Sailio)
9 EI -ääntä (Hyvämäki, Jalava, Peltonen, Heinonen, Raekannas, Salonen, Tapiolinna, Vaulamo, Räty)

Kunnanhallitus päätti äänin 2 JAA – 9 EI hyväksyä Salosen muutosesityksen.

Päätös:

  1. Kunnanhallitus päätti äänestysten jälkeen hyväksyä ja esittää edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi Nurmijärven kunnan palveluverkkosuunnitelman 2020-2040 seuraavin muutoksin:

– Palveluverkkosuunnitelman toteutuksessa huomioitava lisäksi seuraavat seikat:
Palveluverkon kehittäminen: Jatkossa vuosikellon yhteydessä tuodaan sivistyslautakunnan tietoon ja arvioitavaksi ne sivistystoimialaan kuuluvat palvelut, jotka on otettu palveluverkon tarkasteluprosessin ja kehittämisen alle. Näiden palveluiden tulevaisuuden näkymiä arvioidaan säännöllisesti yhdessä sivistyslautakunnan kanssa hyvissä ajoin ennen vuosittaista talousarvioprosessin aloittamista. Tilannekatsaus tuodaan myös kunnanhallitukselle tiedoksi

-Eteläinen alue:
Palveluverkkosuunnitelma 2020-2040 s.12 /Eteläisen  alueen palveluverkon kehittämisen pääkohteet 2020-2030
Poistetaan teksti:
Tulevaisuudessa on mahdollista, että Lepsämän koulun toiminta siirtyisi kokonaan Lintumetsään.

Alueittaiset suunnitelmataulukot/ 1. Nurmijärven eteläisen alueen palveluverkkosuunnitelma / Lepsämä
Poistetaan viimeisen sarakkeen teksti:
Alueen oppilasmäärien mahdollisesti laskiessa Lepsämän koulun toiminta siirretään kokonaan Lintumetsään. Kivikoulu laajennuksineen puretaan ja suojeltu puukoulu myydään.

Lisätään teksti:
”Urheilupuiston koulun uudisrakennuksen suunnittelu ja rahoitusvaihtoehtojen tarkastelu sekä uudisrakennuksen rakentaminen tulee aloittaa mahdollisimman pikaisesti. Lisäksi tulee huomioida väistötilojen tarve ennen uudisrakennuksen valmistumista minimoiden opetuksen jatkuminen nykyisessä rakennuksessa.”

– Keskinen alue:
Karhunkorpi pidetään 0-6 lk kouluna.

– Pohjoinen alue:
Lisätään teksti ”Rajamäen kampusalueen tilatarpeet tulee arvioida olemassa olevat, käyttökelpoiset tilat huomioiden. Uusia tiloja tulee rakentaa vain todelliseen tarpeeseen. Kampusalueelle kaavaillut nuorisotilat ja kirjasto tulee olla mahdollista jättää suunnitelmasta pois, mikäli tällä säästetään investointikuluissa ja muita ratkaisuja on käytettävissä. ”

  1. oikeuttaa viranhaltijat tekemään tekniset korjaukset palveluverkkosuunnitelmaan.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

§ 10 Nurmijärven kestävä kasvu -ohjelman (NUUKA) päivittäminen ja NUUKA:n toimenpidesuunnitelman asettaminen

Käsittely:
Arto Hägg teki Jalavan ja  Vaulamon kannattamana muutosesityksen, että kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että kaikki alle 100 00 euron säästökohteet hyväksytään sellaisenaan lukuun ottamatta seuraavia kohteita: Kissankellon uima-allasavustuksesta luopuminen, A2-kielen opetuksen lakkauttaminen, neljän luokanopettajan viran lakkauttaminen, Monikon vuokra-avustusten lakkauttaminen opistoille, Perusopetuksen tuntikehyksen leikkaaminen, Lasten kotihoidon tuen kuntalisä, Yksityistieavustusmäärärahan vähentymine/vuosi.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys, joten pidetään nimenhuutoäänestys siten, että
esittelijän pohjaesitys = JAA
Häggin muutosesitys = EI

Äänestyksen tulos:
2 JAA -ääntä (Raekannas, Salonen)
9 EI -ääntä (Hyvämäki, Hägg, Jalava, Peltonen, Heinonen, Sailio, Tapiolinna, Vaulamo, Räty)

Kunnanhallitus päätti äänin 2 JAA – 9 EI hyväksyä Häggin muutosesityksen.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää valtuustolle, että seuraavat toimenpiteet poistetaan NUUKA:n toimenpidesuunnitelmasta eikä säästöä toteuteta:

19. Kissankellon uima-allasavustuksesta luopuminen
34. Vapaaehtoisen A2 -kielen opetuksen lakkauttaminen
35. Neljän luokanopettajan viran lakkauttaminen
37. Monikon vuokra-avustukset opistoille lakkautetaan
40. Perusopetuksen tuntikehyksen leikkaaminen 75 tunnilla
97. Yksityistieavustusmäärärahan vähentyminen /vuosi

Toimenpide 38. Alkuluokkien erillisavustuksen poistaminen:

Jonna Heinonen esitti Peltosen ja Tapiolinnan kannattamana, että toimenpide 38 poistetaan NUUKA:n toimenpidesuunnitelmasta.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys, joten pidetään nimenhuutoäänestys siten, että

esittelijän pohjaesitys = JAA

Heinosen muutosesitys = EI

Äänestyksen tulos:

5 JAA -ääntä (Hägg, Jalava, Salonen, Vaulamo, Räty)

6 EI -ääntä (Hyvämäki, Peltonen, Heinonen, Raekannas, Sailio, Tapiolinna)

Kunnanhallitus päätti äänin 5 JAA – 6 EI hyväksyä Heinosen muutosesityksen ja poistaa toimenpiteen 38 NUUKAn toimanpidesuunnitelmasta.

Toimenpide 53. Kotihoidon kuntalisästä luopuminen vuodesta 2022 alkaen:

Arto Hägg Peltosen ja Jalavan kannattamana, että kuntalisästä ei luovuta, vaan se olisi 150 euroa / kk / lapsi.

Tarja Salonen teki Tapiolinnan kannattamana esityksen, että kotihoidontuen kuntalisä on 200 euroa /kk / lapsi.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kaksi kannatettua muutosesitystä, joten pidetään nimenhuutoäänestys siten, että

Häggin muutosesitys = JAA

Salosen muutosesitys = EI

Äänestyksen tulos:

6 JAA -ääntä (Hägg, Jalava, Peltonen, Sailio, Vaulamo, Räty)

5 EI -ääntä (Hyvämäki, Heinonen, Raekannas, Salonen, Tapiolinna)

Kunnanhallitus päätti äänin 6 JAA – 5 EI hyväksyä Häggin esityksen äänestettäväksi pohjaehdotusta vastaan.

Kunnanhallitus päätti ilman äänestystä yksimielisesti hyväksyä, että kuntalisä on 150 euroa / kk / lapsi.

Toimenpide 77.  Aikuisten liikuntasalien käyttömaksun korottaminen:
Tarja Salonen esitti, että nostetaan käyttömaksu 16 euroon / tunti

Keskustelun jälkeen kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä, että nostetaan käyttömaksu 15 euroon / tunti.

Toimenpide 78. Yleisöluisteluvuorojen käyttömaksujen periminen:
Petri Vaulamo esitti Raekannaksen ja Salosen kannattamana, että toimenpide 78 poistetaan NUUKA:n toimenpidesuunnitelmasta.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että toimenpide 78 poistetaan NUUKA:n toimenpidesuunnitelmasta.

Toimenpide 79. Lasten liikuntamaan käyttömaksujen periminen:
Riikka Raekannas esitti Salosen kannattamana, että toimenpide poistetaan 79 poistetaan NUUKA:n toimenpidesuunnitelmasta.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että toimenpide poistetaan 79 poistetaan NUUKA:n toimenpidesuunnitelmasta.

Toimenpide 89. Katukunnossapidon mahdollisuudet:
Maiju Tapiolinna esitti Raekankaan ja Salosen kannattamana, että toimenpide 89 poistetaan NUUKA:n toimenpidesuunnitelmasta.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys, joten pidetään nimenhuutoäänestys siten, että
esittelijän pohjaesitys = JAA
Tapiolinnan muutosesitys = EI

Äänestyksen tulos:
4 JAA -ääntä (Hägg, Jalava, Peltonen, Sailio)
7 EI -ääntä (Hyvämäki, Heinonen, Raekannas, Salonen, Tapiolinna, Vaulamo, Räty)

Kunnanhallitus päätti äänin 4 JAA – 7 EI hyväksyä Tapiolinnan esityksen ja poistaa toimenpiteen 89 toimenpidesuunnitelmasta.

Toimenpide 90. Liikunta- ja viheralueiden mahdollisuudet (mm. liikuntapaikkojen ja muiden alueiden laatutason vähentäminen ja palveluverkon karsinta vaiheittain):
Juha Peltonen esitti Tapiolinnan kannattamana, että toimenpide 90 poistetaan NUUKA:n toimenpidesuunnitelmasta.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kaksi kannatettua muutosesitystä, joten pidetään nimenhuutoäänestys siten, että
esittelijän pohjaesitys = JAA
Peltosen muutosesitys = EI

Äänestyksen tulos:
3 JAA-ääntä (Hägg, Jalava, Salonen)
8 EI -ääntä (Hyvämäki, Peltonen, Heinonen, Raekannas, Sailio, Tapiolinna, Vaulamo, Räty)

Kunnanhallitus päätti äänin 3 JAA – 8 EI hyväksyä Peltosen esityksen ja poistaa toimenpiteen 90 toimenpidesuunnitelmasta.

Toimenpide 100. Porkkalan, Slumpin ja Veteraanimajan myynti:

Juha Peltonen esitti Tapiolinnan kannattamana, että toimenpide 100 poistetaan NUUKA:n toimenpidesuunnitelmasta.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys, joten pidetään nimenhuutoäänestys siten, että

esittelijän pohjaesitys = JAA

Peltosen muutosesitys = EI

8 JAA- ääntä (Hyvämäki, Hägg, Jalava, Heinonen, Raekannas Salonen, Vaulamo, Räty)

3 EI -ääntä  (Peltonen, Sailio, Tapiolinna)

Kunnanhallitus päätti äänin 8 JAA – 3 EI hyväksyä esittelijän pohjaesityksen ja säilyttää toimenpiteen 100 toimenpidesuunnitelmassa.

Toimenpide 108. Ensimmäisen asemakaavan laatiminen ainoastaan kunnan omistamalle maalle:
Arto Hägg teki Peltosen, Vaulamon, Hyvämäen, Jalavan, Salosen ja Raekannaksen kannattamana esityksen, että toimenpide 108 poistetaan NUUKA:n toimenpidesuunnitelmasta.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä esityksen ja poistaa toimenpiteen 108 NUUKA:n toimenpidesuunnitelmasta.

Päätös:
Kunnanhallitus päätti

  1. esittää valtuustolle, että NUUKA-ohjelman päivittämisestä päätetään talousarviovaltuustossa syksyllä 2021
  2. hyväksyä käyttötalouden sopeuttamiseksi NUUKA:n toimenpidesuunnitelman vuosille 2021-2025 seuraavin poikkeuksin

– NUUKA:n toimenpidesuunnitelmasta poistetaan seuraavat toimenpiteet:
19. Kissankellon uima-allasavustuksesta luopuminen
34. Vapaaehtoisen A2 -kielen opetuksen lakkauttaminen
35. Neljän luokanopettajan viran lakkauttaminen
37. Monikon vuokra-avustukset opistoille lakkautetaan
38. Alkuluokkien erillisavustuksen poistaminen
40. Perusopetuksen tuntikehyksen leikkaaminen 75 tunnilla
78. Yleisöluisteluvuorojen käyttömaksujen periminen
79. Lasten liikuntamaan käyttömaksujen periminen
89. Katukunnossapidon mahdollisuudet
90. Liikunta- ja viheralueiden mahdollisuudet (mm. liikuntapaikkojen ja muiden alueiden laatutason vähentäminen ja palveluverkon karsinta vaiheittain
97. Yksityistieavustusmäärärahan vähentyminen /vuosi
108. Ensimmäisen asemakaavan laatiminen ainoastaan kunnan omistamalle maalle

– toimenpide 53. Kotihoidon kuntalisästä luopuminen vuodesta 2022 alkaen; kotihoidontuen kuntalisästä ei luovuta, vaan kuntalisä on 150 euroa / kk / lapsi.

– Toimenpide 77.  Aikuisten liikuntasalien käyttömaksun korottaminen; käyttömaksunostetaan 15 euroon / tunti

sekä esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

  1. valtuuttaa talousjohtajan tekemään NUUKA-ohjelmaan sekä NUUKA:n toimenpidesuunnitelmaan ja sen liitteisiin mahdollisia pienimuotoisia teknisiä korjauksia.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

Asia 19 käsiteltiin asian 10 jälkeen ja muut asiat käsitellään jatkokokouksessa keskiviikkona 20.1.2021.

Linkki esityslistaan. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan internetsivuille 26.1.2021.

Takaisin listaukseen