Ajankohtaista

Kaikki

Kunnanhallituksen 17.1.2022 kokouksen päätökset

18.1.2022

Nurmijärven kunnanhallituksen 17.1.2022 kokouksen päätökset syntyivät esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin

§ 1 Kirkonkylän osayleiskaava

Arto Hägg esitti Maiju Tapiolinnan, Petri Vaulamon ja Kalle Mustosen kannattamana, että merkitään osayleiskaavan alueella Kirkkotie MRL § 92:n mukaiseksi liikenneväyläksi. Peruste: Kunnalla on tulevaisuudessa maankäyttöön liittyviä suunnittelutarpeita alueella ja kunta on vastikään päättänyt käyttää etuosto-oikeutta kyseisellä alueella.

Taneli Kalliokoski esitti Kalle Mustosen ja Riikka Raekannaksen kannattamana Kirkonkylän osayleiskaavan palauttamista valmisteluun siten, että kaavaan tulisi ottaa mukaan myös Karhunkorven itäpuolinen alue. Perusteet: Nurmijärvellä on merkittävä pula työpaikka-alueiksi osoitettujen tonttien osalta. Lisäämällä ko. alue mukaan kaavaan saadaan tarjontaa lisättyä kustannustehokkaasti. Alueen jääminen pois alkuperäisessä kaavaesityksessä on perusteltu pohjavesialueen muodostamalla riskillä. Kyseisestä alueesta on saatu ELY-keskukselta lausunto, jonka mukaan alueen pohjavesitilanne ei muodosta riskiä vaan alueelle voidaan kaavoittaa tontteja.

Puheenjohtajan tiedustellessa kukaan ei vastustanut tehtyä palautusesitystä, joten kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian takaisin valmisteluun.

Arto Häggin esitys raukesi kunnanhallituksen päätettyä palauttaa esitys valmisteluun. Arto Hägg esitti, että kaavan jatkovalmistelussa tulee huomioida, että Kirkkotie merkitään osayleiskaavan alueella MRL § 92:n mukaiseksi liikenneväyläksi. Peruste: Kunnalla on tulevaisuudessa maankäyttöön liittyviä suunnittelutarpeita alueella ja kunta on vastikään päättänyt käyttää etuosto-oikeutta kyseisellä alueella. Puheenjohtajan tiedustellessa kukaan ei vastustanut tehtyä esitystä, joten kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

§ 5 Periaatepäätöksen tekeminen Rajamäen kampus -hankkeen investoinnin toteutusmuodosta

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän muutetun päätösesityksen:

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto:

  1. merkitsee tiedoksi investointien toteutus- ja rahoitusmallien vertailun selvityksen.
  2. toteaa, että hanke on mittakaavaltaan ja taloudellisilta vaikutuksiltaan laaja ja pitkävaikutteinen ja siinä on perusteltua käyttää toteutusmuotoa, josta kunnassa on aiempaa kokemusta. Kunnan ei myöskään ole perusteltua tässä vaiheessa sitoutua pitkäaikaisiin ylläpitokustannuksiin elinkaarimallin edellyttämällä tavalla.
  3. valitsee edellä mainituilla perusteilla Rajamäen kampuksen investoinnin toteutusmuodoksi KVR-urakan.
  4. päättää, että Kuntolan peruskorjaus voidaan tarvittaessa muuttaa uudisrakentamiseksi, mikäli se osoittautuu kokonaistaloudellisesti edullisemmaksi ratkaisuksi.
  5. päättää ottaa hankkeen vertailua helpottamaan mittaristot, jotka ovat yhteismitallisia myös tulevien hankkeiden kanssa. Tilojen tehokkuuden mittaamiseksi otetaan käyttöön mittari htm2/oppilas ja kustannustehokkuuden mittaamiseksi otetaan käyttöön mittari €/oppilaspaikka.
  6. päättää, että hankkeeseen tarvittavat määrärahat lisätään talousarvioon vuoden 2023 talousarviokäsittelyn yhteydessä.

§ 6 Kehitys- ja keskusteluasiat

Esitys hyväksyttiin. Lisäksi kunnanhallitusta informoitiin Terveystien tontin jatkokäytöstä ja liikuntapäällikön virkanimikemuutoksesta.

§ 8 Kunnanlakimiehen viran haettavaksi julistaminen

Esitys hyväksyttiin. Lisäksi kunnanhallitus nimesi valintaryhmään Virpi Rädyn (KOK), Jenni Sandbergin (SDP) ja Maiju Tapiolinnan (PS).

§ 9 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan määrääminen aluevaaleihin 2022

Hyväksyttiin täydennetty lista vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jäsenistä.

§ 11 Otto-oikeuden käyttäminen lautakuntien ja viranhaltijoiden päätöksiin

Esitys hyväksyttiin. Elinvoimalautakunnan pöytäkirja 14.12.2021 sekä asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan pöytäkirja 11.1.2022 tuodaan seuraavaan kunnanhallituksen kokoukseen.

§ 12 Ilmoitusasiat

Merkittiin tiedoksi. Lisäksi sovittiin, että ylimääräinen kunnanhallituksen kokous pidetään 7.2.2022 klo 16.

Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan kotisivuilla 25.1.2022. Linkki esityslistaan.

Takaisin listaukseen