Ajankohtaista

Kaikki

Kunnanhallituksen 14.2.2022 kokouksen päätökset

15.2.2022

Nurmijärven kunnanhallituksen 14.2.2022 kokouksen päätökset syntyivät esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin;

§ 38 Kehitys- ja keskusteluasiat

Päätös:
Esitys hyväksyttiin.

Lisäksi kunnanhallitus keskusteli
– yksityisteiden avustusjärjestelmän kehittämisestä
– joukkoliikenteen järjestämisestä käyttöoikeussopimuksella
– Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen toimielinrakenteesta
– rekrytointien tilanteesta.

 

§ 39 Nurmijärven Sähkö Oy:n omistusjärjestelyt kaukolämpöliiketoiminnan osalta

Käsittely:
Arto Hägg ilmoitti esteellisyydestä (hallintolaki 28.1 § 5 kohta; yhteisöjäävi, Nurmijärven Sähkö Oy:n hallituksen jäsen) osallistua asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Juhani Vuorisalo liittyi kokoukseen Arto Häggin tilalle.

Maiju Tapiolinna teki Mustosen, Raekannaksen, Lepolahden, Kalliokosken ja Örlingin kannattamana muutosesityksen, että Nurmijärven Sähkö Oy:n kaukolämpöliiketoiminnan osalta jatketaan nykyrakenteella.

Päätös:
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää valtuustolle, että Nurmijärven Sähkö Oy:n kaukolämpöliiketoiminnan osalta jatketaan nykyrakenteella.

Arto Hägg poistui esteellisenä (hallintolaki 28.1 § 5 kohta; yhteisöjäävi, Nurmijärven Sähkö Oy:n hallituksen jäsen) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

§ 40 Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen toiminnan yhtiöittäminen 1.1.2023 alkaen

Käsittely:
Arto Hägg oli esteellinen (hallintolaki 28.1 § 5 kohta; yhteisöjäävi, Nurmijärven Sähkö Oy:n hallituksen jäsen) osallistumaan asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Juhani Vuorisalo osallistui kokoukseen Arto Häggin tilalle.

Maiju Tapiolinna teki Maijalan, Lepolahden, Mustosen ja Örlingin kannattamana muutosesityksen, että Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen toimintaa jatketaan nykyrakenteen mukaisesti.

Päätös:
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää valtuustolle, että Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen toimintaa jatketaan nykyrakenteen mukaisesti.

Arto Hägg oli poissa esteellisenä (hallintolaki 28.1 § 5 kohta; yhteisöjäävi, Nurmijärven Sähkö Oy:n hallituksen jäsen) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

Asian käsittelyn aikana pidettiin tauko klo 16.54–17.08.

 

§ 41 Nurmijärven kunnan omistajapoliittiset linjaukset

Käsittely:
Arto Hägg oli esteellinen (hallintolaki 28.1 § 5 kohta; yhteisöjäävi, Nurmijärven Sähkö Oy:n hallituksen jäsen) osallistumaan asian käsittelyyn ja päätöksentekoon Nurmijärven Sähkö Oy:n ja Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen osalta.

Omistajapoliittisista linjauksista käsiteltiin ensin liikelaitosten osalta Nurmijärven Vesi -liikelaitos ja tytäryhtiöistä Nurmijärven Sähkö Oy -konserni.

 

Liikelaitokset / Nurmijärven Vesi -liikelaitos s. 10–11: 

Hyväksyttiin niillä muutoksilla, jotka kunnanhallitus teki edellä 40 §:n käsittelyssä koskien Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen toiminnan yhtiöittämistä 1.1.2023 alkaen.

 

Tytäryhtiöt / Nurmijärven Sähkö Oy -konserni s. 14–15:

Hyväksyttiin niillä muutoksilla, jotka kunnanhallitus teki edellä 39 §:n käsittelyssä koskien Nurmijärven Sähkö Oy:n omistusjärjestelyitä kaukolämpöliiketoiminnan osalta.

 

Tytäryhtiöt / Nurmijärven Kodit Oy s. 16–17:

Harri Lepolahti teki Tapiolinnan ja Pispalan kannattamana seuraavan muutosesityksen
– kohtaan Näkemys pidemmän aikavälin taloudellisista ja toiminnallisista tavoitteista lisätään seuraava teksti: ”Nurmijärven Kodit edistää Nurmijärvellä asumisen yhdenvertaisuutta. Ikääntyneiden ja erityisryhmien asumisratkaisujen kehittäminen edellyttää kunnalta vahvaa sitoutumista ja tehtävä sopii Nurmijärven Kodeille. Nurmijärven kodit tarjoaa monipuolisia ja esteettömiä asumismahdollisuuksia ikääntyvien ja muiden erityisryhmien tarpeisiin.”
sekä
– kohdasta Kannanotto omistamiseen ja näkemys omistuksen kehittämisvisiosta poistetaan sana ”palvelutalojen” lauseesta ”Yhtiöön perustoimintaan kuulumattomien palvelutalojen sekä liike- ja toimitilojen omistamisen ja hallinnoinnin osalta selvitetään vaihtoehtoisia omistus- ja organisointimalleja.”

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys, joten pidetään nimenhuutoäänestys siten, että
esittelijän pohjaesitys = JAA
Lepolahden muutosesitys = EI

Äänestyksen tulos
JAA 8 (Hägg, Kalliokoski, Maijala, Mattila, Mustonen, Raekannas, Örling, Vaulamo)
EI 3 (Lepolahti, Pispala, Tapiolinna)

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän pohjaesityksen.

Kiinteistö Oy Klaukkalan Säästökeskus s. 22:

Arto Hägg teki Mustosen, Kalliokosken, Mattilan, Örlingin, Raekannaksen, Vaulamon, Tapiolinnan, Lepolahden ja Maijalan kannattamana muutosesityksen, että sivulta 22 poistetaan lause ”Kiinteistön kunto on kriittisen huono ja”. Puheenjohtajan tiedustellessa asiaa, kukaan ei vastustanut asiaa, joten kunnanhallitus hyväksyi Häggin muutosesityksen yksimielisesti.

Päätös:
Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se hyväksyy Nurmijärven kunnan omistajapoliittiset linjaukset seuraavin muutoksin:

 

Liikelaitokset / Nurmijärven Vesi -liikelaitos s. 10–11 poistetaan yliviivatut tekstit

Kunta vastaa vesihuoltolain mukaisesti vesihuollon järjestämisestä ja kehittämisestä alueellaan sekä vahvistaa vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen.

Nurmijärven Vesi -liikelaitos vastaa vesihuoltolain mukaisena vesihuoltolaitoksena toiminta-alueellaan talousveden hankinnasta ja jakelusta sekä jätevesien poisjohtamisesta ja puhdistamisesta.

Miksi omistetaan ja mitä omistukselta odotetaan

Liikelaitoksen toiminnan tavoitteena on järjestää vesihuoltolain mukainen vesihuolto taloudellisesti ja kilpailukykyisesti sekä turvata toimintavarmuus ja pohjaveden laatu.

Kannanotto omistamiseen ja näkemys omistuksen kehittämisvisiosta

Vesihuolto on kunnalle strategisesti tärkeä omistus ja perusinfrastruktuuria, jonka tulee säilyä julkisessa omistuksessa.

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen toiminta yhtiöitetään 1.1.2023 alkaen Nurmijärven Sähkö Oy:n tytäryhtiöksi. Yhtiö pidetään Nurmijärven Sähkö-konsernin 100 % omistuksessa ja sitä kautta edelleen kunnan omistuksessa ja täydessä määräysvallassa.

Kunta omistajana asettaa jatkossa Nurmijärven Vesi Oy:lle erilliset omistajatavoitteet, koska vesihuolto on osa kunnan strategisesti tärkeää perusinfrastruktuuria. Tavoitteet on laadittu siten, että ne soveltuvat myös yhtiömuotoiseen toimintaan.

Näkemys pidemmän aikavälin taloudellisista ja toiminnallisista tavoitteista (yhtiö 1.1.2023 alkaen)

 •  Yhtiön Liikelaitoksen tulee huolehtia vesihuollon toimintavarmuuden parantamisesta ja veden riittävyydestä. Yhtiön tulee huolehtia jäteveden poisjohtamisesta ja puhdistamisesta viranomaisen vaatimusten mukaisesti.
 • Yhtiö Liikelaitos varautuu saneeraustarpeeseen siten, että verkoston korjausvelka on hallinnassa ja pidemmällä aikavälillä korjausvelka vähenee.
 • Hinnoittelu perustuu omakustannushinnoitteluun siten, että hinta kattaa toiminnasta aiheutuvat pääomakulut ja käyttökulut sekä varautumisen laitosten ja verkoston uudisrakentamisesta ja saneerausinvestoinneista aiheutuviin kuluihin pitkällä aikavälillä.
 • Yhtiön Liikelaitoksen perimien vesihuollon maksujen tulee pysyä kohtuullisina ja kilpailukykyisellä tasolla.
 • Nurmijärven Vesi Oy ei jaa osinkoa eikä se tavoittele taloudellista ylijäämää, ellei valmistautuminen suunnitteilla oleviin investointeihin tai lakisääteisiin velvoitteisiin sitä edellytä.
 • Yhtiön tulee hakea synergiaetuja ja toimintojen tehostumista konsernitasolla Nurmijärven Sähkö Oy:n kanssa.
 • Yhtiö Liikelaitos toimii kiinteässä yhteistyössä kunnan maankäytön, kaavoituksen ja kunnallistekniikan sekä muiden toiminta-alueensa verkonrakentajien kanssa.

 Tavoitteet, joista liikelaitoksen tulee raportoida:

 • Vesi- ja jätevesimaksujen taso (vertailu alueellisesti)
 • Asiakastyytyväisyys
 • Tilikauden tulos
 • Investointien tulorahoitus (%)
 • Omavaraisuusaste (%)
 • Korvaus peruspääomasta (%)
 • Vesijohtoveden laatu ja toimitusvarmuus

Tytäryhtiöt / Nurmijärven Sähkö Oy -konserni s. 14–15 poistetaan yliviivatut tekstit:

Nurmijärven Sähkö -konsernin muodostavat emoyhtiö Nurmijärven Sähkö Oy sekä emoyhtiön täysin omistama tytäryhtiö Nurmijärven Sähköverkko Oy. Nurmijärven kunnan omistusosuus konsernista on 100 %. Yhtiön tehtävänä on toimia paikallisena energiayhtiönä, joka tarjoaa asiakkailleen kilpailukykyisesti hinnoiteltua sähkönsiirtoa ja kaukolämpöä. Yhtiö toimii neljässä liiketoiminnassa; verkkoliiketoiminta, lämpöliiketoiminta, sähkönmyynti ja sähköntuotanto.

Miksi omistetaan ja mitä omistukselta odotetaan

Yhtiöllä on strateginen tehtävä elinvoiman edistämisessä, huoltovar­muudessa ja paikallisen energiainfrastruktuurin ylläpitämisessä. Yhtiön tehtävänä on rakentaa, hallinnoida ja ylläpitää toimintavarmaa ja kustannustehokasta sähkönjakelu- ja kaukolämpöverkostoa toiminta-alueellaan sekä edistää siirtymistä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa osallistumalla päästöttömiin energiatuotantohankkeisiin silloin, kun se on taloudellisesti perusteltua.

Kunnalla on omistajana Nurmijärven Sähkö -konsernissa tuotto-odotuksena saada yhtiöstä vuosittain tuottoa sijoittamalleen pääomalle ennakoitavan ja tasaisen osinkotuoton muodossa.

Kannanotto omistamiseen ja näkemys omistuksen kehittämisvisiosta

Nurmijärven Sähkö Oy säilyy kunnan 100 % omistamana tytäryhtiönä.

Yhtiöllä oleva sähkönjakeluverkko on kunnalle strategisesti tärkeä omistus ja perusinfrastruktuuria, jonka tulee säilyä julkisessa omistuksessa.

Kaukolämpöliiketoiminnan osalta on mahdollista eriyttää yhtiö omaksi yhtiöksi ja luopua yhtiön vähemmistöosuudesta, mikäli se on perusteltua kunnan kokonaisedun kannalta. Sähkönmyynti ei ole omistajan kannalta strateginen osa yhtiön liiketoimintaa.

Näkemys pidemmän aikavälin taloudellisista ja toiminnallisista tavoitteista

 • Nurmijärven Sähkö Oy toimii konsernina, jonka toiminta perustuu liiketoiminnallisesti kannattavaan liiketoimintaan. Mahdollisista tappiollisista liiketoiminnoista on pyrittävä luopumaan. Yhtiön palveluiden hinnoittelu perustuu siihen, että yhtiön tarvittavat investoinnit on mahdollista toteuttaa ja kuntaomistajalle voidaan maksaa kohtuullista osinkoa
 • Nurmijärven Sähkö Oy:n tavoitteena on varmistaa, että sähkön toimitusvarmuus on hyvä ja siirron hinnoittelu säilyy kohtuullisena.

 • Tavoitteena on pitää konsernin pitkänajan liikevoitto kestävällä tasolla, joka mahdollistaa nykytasoisen osinkojen maksun kunnalle. Tavoitteena on saada vuosittain 6–12 % sijoitetun pääoman tuotto.

 • Nurmijärven Sähkö -konserni tukee toiminnassaan kunnan ympäristötavoitteita ja päästötöntä energiantuotantoa lisätään silloin kun se on taloudellisesti kannattavaa.

 • Yhtiön tulee hakea synergiaetuja ja toimintojen tehostumista konsernitasolla Nurmijärven Vesi Oy:n kanssa.

 • Yhtiö toimii kiinteässä yhteistyössä kunnan maankäytön, kaavoituksen, kunnallistekniikan ja tilapalvelujen sekä muiden toiminta-alueensa infratoimijoiden kanssa.

Tavoitteet, joista yhtiön tulee raportoida:

Taloudelliset

 • Sähkön siirtohinta (vertailu maan keskiarvoon)
 • Kaukolämmön hinta
 • Liiketulos
 • Omavaraisuusaste
 • Sijoitetun pääoman tuotto %
 • Yhtiön maksamat vuosittaiset osingot

Toiminnalliset

 • Kotimaisen energian osuus kaukolämmön tuotannosta

 

Kiinteistö Oy Klaukkalan Säästökeskus s. 22:

– sivulta 22 poistetaan lause ”Kiinteistön kunto on kriittisen huono ja”.

Arto Hägg oli poissa esteellisenä (hallintolaki 28.1 § 5 kohta; yhteisöjäävi, Nurmijärven Sähkö Oy:n hallituksen jäsen) osallistua asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan Nurmijärven Sähkö Oy:n ja Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen osalta klo 17.09–17.26.

 

§ 42 Edustajan valinta Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 25.2.2022

Päätös:
Kunnanhallitus päätti valita Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 25.2.2022 varsinaiseksi edustajaksi Riina Mattilan ja varaedustajaksi Ritva Örlingin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan kotisivuilla 22.2.2022. Linkki esityslistaan.

Takaisin listaukseen