Ajankohtaista

Kuntastrategia, Päätöksenteko, strategia, Talousarvio, Valtuusto

Kunnan visioksi Paremman arjen ilmiö – Valtuusto hyväksyi strategian vision sekä toimintaperiaatteet

15.12.2021

Valtuustotiedote 15.12.2021

Nurmijärven kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden viimeisessä kokouksessaan kuntastrategian vision, toimintaperiaatteet sekä strategiatyön tavoitteet. Lisäksi valtuusto myönsi eron kunnan tekniselle johtajalle eläköitymisen johdosta ja hyväksyi talousarviomuutokset kuluvalle vuodelle. Voit katsoa valtuuston kokouksen videotallenteena kunnan kotisivuilta.

”Uusi valtuusto on tarttunut napakasti toimeensa ja strategiatyössä ollaan jo pitkällä, kuten tänäänkin nähtiin. Haluan lämpimästi kiittää kaikkia kuluneesta vuodesta ja hyvästä yhteistyöstä”, kunnanjohtaja kiitteli valtuustoa.

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kallepekka Toivonen yhtyy kunnanjohtajan näkemyksiin.

”Valtuustokausi on lähtenyt kitkattomasti käyntiin ja uudet valtuutetut ovat päässeet hyvin sisään valtuustotyöntekoon. Olemme tehneet paljon työtä valtuuston perehdyttämiseksi, ja uskon tällä olleen merkityksensä. Mielestäni uusi valtuusto jatkaa maltillisella ja rakentavalla nurmijärveläisellä linjalla.”

Valtuusto hyväksyi strategian vision, toimintaperiaatteet sekä strategiatyön tavoitteet

Nurmijärven kuntastrategian laadintatyön ensimmäinen vaihe on valmis. Valtuusto päätti kokouksessaan keskiviikkona 15.12. yksimielisesti, että kunnan visioksi asetetaan Nurmijärvi – Paremman arjen ilmiö. Toimintaperiaatteiksi päätettiin asettaa asukas- ja asiakaslähtöisyys, vastuullisuus ja rohkeus.

Valtuuston päätökset toimivat raamina strategiatyön toisessa vaiheessa eli vision mukaisten painopistealueiden valmistelussa, joka ajoittuu alkuvuoteen 2022. Kuntalaiset ja muut sidosryhmät pääsevät osallistumaan strategiatyöhön tammi- ja helmikuussa 2022. Strategian lopullisesta muodosta on tarkoitus päättää maaliskuussa 2022. Visio ja toimintaperiaatteet voivat vielä täsmentyä jatkovalmistelussa, kun strategian painopistealueet sisältöineen on määritelty.

Valtuustossa käytiin vilkasta keskustelua kuntastrategiasta. Pohjaesitys visiosta ja toimintaperiaatteista sai kiitosta ja toisaalta myös kehityshuomioita sekä kritiikkiäkin. Valtuusto kuitenkin hyväksyi yksimielisesti pohjaesityksen.

”Valtuustossa käytiin hyvää keskustelua ja päätös antoi vihreää valoa tähän asti tehdylle työlle. Saimme askelmerkit jatkotyölle, tästä on hyvä suunnata tammikuun strategiatyöpajoihin”, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kallepekka Toivonen näkee.

”Strategiatyössä on haluttu nostaa esille Nurmijärvi-ilmiöbrändin merkitys. Nurmijärvi-ilmiöstä on muodostunut käsite, jota kunta hyödyntää”, Toivonen kertoo.

Nurmijärven kunnan visioksi Paremman arjen ilmiö

Nurmijärvi – Paremman arjen ilmiö. Nurmijärveläinen yhteisöllisyys ja aktiiviset ihmiset ovat kuntamme rikkaus. Nurmijärven keskeinen sijainti, sujuvat palvelut, monipuoliset asumisen mahdollisuudet ja turvallinen asuinympäristö sekä kehittyvät elinkeinot ovat paremman arkemme perusta.

Nurmijärven kunnan toimintaperiaatteet

Asukas- ja asiakaslähtöisyys. Tunnemme asukkaamme ja heidän palvelutarpeensa muuttavassa maailmassa. Toimimme vuorovaikutteisesti viestimällä aktiivisesti ja ennakoiden kunnan toiminnasta sekä osallistamalla merkittävissä asioissa kuntalaisia ja muita sidosryhmiä. Toimimme erilaisten sidosryhmien toiminnan mahdollistajana.

Vastuullisuus. Tarkastelemme asioita kokonaisvaltaisesti ja päätöksemme ovat aikaa kestäviä ja kunnan kokonaisedun mukaisia. Toimimme resurssiviisaasti ja saatamme kunnan talouden tasapainoon. Huomioimme ympäristö- ja ilmastonäkökulmat toiminnassamme. Työnantajana huolehdimme henkilöstömme hyvinvoinnista ja osaamisen kehittämisestä.

Rohkeus. Ennakoimme tulevaa ja mukautamme toimintaamme ajoissa. Kehitämme ennakkoluulottomasti uusia toimintamalleja. Valvomme kunnan etua tarmokkaasti eri verkostoissa.

Valmistelussa laajaa osallistamista

Keskiviikkona 15.12. päätettyjen strategian vision ja toimintaperiaatteiden sekä strategiatyön tavoitteiden valmistelu oli koko vuoden kestänyt prosessi.
”Visio ja toimintaperiaatteet sekä strategiatyön tavoitteet muodostettiin kuluvan vuoden aikana tehtyjen laajojen osallistamisten, toimintaympäristöanalyysien sekä valtuuston työskentelyn pohjalta”, hallintojohtaja Katja Vuorinen kertoo.

Ennen päätöksentekovaihetta Nurmijärven kunnan lautakunnat antoivat kommenttinsa ensimmäisen vaiheen pohjaesityksestä. Myös kunnan eri sidosryhmät kommentoivat pohjaesitystä verkkokyselyn kautta. Kuntastrategian vision, toimintaperiaatteiden ja koko työn tavoitteiden työstämistä jatkettiin saatujen kommenttien pohjalta valtuuston kanssa. Elinvoimalautakunta kommentoi vielä lopullista versiota ennen päätöksentekovaihetta.

Joulukuun päätökset raamina strategisten painopistealueiden työstämiselle

Joulukuussa päätetyt visio ja toimintaperiaatteet toimivat raamina strategisten painopistealueiden ja näiden konkretisointien työstämisessä strategiatyön toisessa vaiheessa alkuvuonna 2022. Samoin pohjana toimii jo kerätty laaja aineisto. Lisäksi kuntalaiset ja muut sidosryhmät pääsevät osallistumaan strategiatyöhön myös alkuvuonna 2022.

”Visio ja toimintaperiaatteet voivat vielä täsmentyä jatkovalmistelussa, kun strategian painopistealueet sisältöineen on määritelty”, Vuorinen muistuttaa.

Käytännön toimintaa linjaavista strategian painopistealueista valtuuston on määrä päättää maaliskuussa 2022.

Valtuusto myönsi eron tekniselle johtajalle Jouko Lehtoselle

Tekninen johtaja Jouko Lehtonen on 30.11.2021 kirjallisesti ilmoittanut hakevansa eroa virastaan 1.6.2022 lukien eläkkeelle siirtymisen johdosta. Valtuusto myönsi Lehtoselle eron.

Teknisen johtajan viran haettavaksi julistaminen on tarkoitus valmistella kunnanhallituksen päätettäväksi 20.12.2021 kokoukseen. Tarvittavista sijaisuuksista voidaan päättää tammikuussa 2022.

Toimialojen ja johtokuntien vastineet arviointikertomukseen vuodelta 2020

Valtuusto käsitteli vuoden 2020 arviointikertomukseen annetut vastineet. Kunnanvaltuusto merkitsi ne tiedoksi. Vastineet herättivät kuitenkin keskustelua muun muassa asetettu mittareista ja niiden kehittämisestä kunnassa.

Vuoden 2021 talousarviomuutokset hyväksyttiin

Nurmijärven kuntakonsernin osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.9.2021 käsiteltiin kunnanvaltuustossa 17.11.2021. Viimeisen osavuosikatsauksen jälkeen on tullut tarve esittää määrärahamuutoksia vuodelle 2021. Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä kuluvan vuoden 2021 talousarviomuutokset pohjaesityksen mukaisesti: Yhteisten toimintojen avustusten määrärahaa lisättiin 350 000 euroa Aleksia-liikelaitoksen toiminta-avustukseen ja vähennettiin 50 000 euroa Rajamäen Uimahallin toimintatuesta.

Aleksia-liikelaitoksen alijäämäennuste vuodelle 2021 on 365 300 euroa. Valtaosa ennustetusta alijäämästä muodostuu ulkoisten ruokapalvelutoimintojen tulonmenetyksistä, joihin korona on vaikuttanut huomattavasti vuosina 2020 ja 2021. Vuonna 2020 Aleksia liikelaitos teki 451 799 euron alijäämäisen tuloksen, jonka myötä liikelaitoksen taseeseen kertyi kumulatiivista alijäämää yli 200 000 euroa. Tämän seurauksena liikelaitoksen alijäämän kattamisesta tehtiin suunnitelma vuosille 2022-2024. Alijäämä on tarkoitus kattaa hinnankorotuksilla, jotka kohdistuvat ulkoisiin ja sisäisiin asiakkaisiin. Kuluvan vuoden alijäämäennuste yhdistettynä vuoden 2020 heikkoon tulokseen muodostaa merkittävän haasteen liikelaitoksen talouden tasapainottamiselle tulevaisuudessa. Aleksian taloutta on pyritty sopeuttamaan vuosina 2020 ja 2021 käytössä olevin keinoin, mutta toiminnassa noudatettavat mitoitukset ja kunnassa tehty linjaus lomautuksien välttämiseksi ovat olennaisesti vaikeuttaneet sopeuttamista.

Tästä johtuen Aleksia-liikelaitokselle esitetään maksettavan toiminta-avustusta 350 000 euroa vuonna 2021 koronasta aiheutuneiden tulonmenetysten ja toimintaan sitoutuneiden kustannusten osalta. Toiminta-avustuksen myötä Aleksian vuoden 2021 alijäämä ei nosta perusteettomasti kunnan toimialojen hintoja tuleville vuosille ja vaikuta näin vääristävästi yksikköhintojen muodostumiseen. Toiminta-avustuksen avulla Aleksian talouden tasapainotus on jatkossa realistisesti toteutettavissa.

Valtuusto on myöntänyt vuoden 2021 talousarviossa Rajamäen Uimahalli Oy:lle 668 000 euron toimintatuen. Toimintatukea korotettiin ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä 353 000 euroa koronasta johtuvien liiketoiminnan tappioiden tasaamiseksi. Yhtiön parantuneen taloudellisen tilanteen perusteella uimahalliyhtiön hallitus esitti omistajalle, että joulukuulle suunnitellun toimintatuen tarvetta pienennetään 50 000 eurolla, jolloin varatusta toimintatuesta jäi käyttämättä 50 000 euroa.

Muutosten nettovaikutukset koko kunnan vuoden 2021 tilinpäätösennusteeseen ovat maltilliset, koska kolmannen osavuosikatsauksen luvut ovat pitäneet sisällään Aleksia-liikelaitoksen alijäämäennusteen.

Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valinta 1.8.2021-31.5.2025

Valtuusto nimesi kiinteistötoimitusten uskotuksi mieheksi toimikaudelle 1.8.2021-31.5.2025 Kalevi Laineen (kesk.) tilalle Mikko Maisin (kesk.).

Vastaukset valtuustoaloitteisiin

Valtuusto käsitteli vastaukset kolmeen valtuustoaloitteeseen. Ensimmäisenä valtuusto käsitteli aloitetta Klaukkalan koronatestauspisteen muuttamista. Kunnanjohtaja Outi Mäkelä kertoi valtuustolle kesken käsittelyn, että testauspiste tullaan siirtämään Klaukkalan jäähallin parkkipaikalle. Valtuusto hyväksyi vastauksen ja totesi, että asia ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja asia on loppuun käsitelty.

Toisena valtuusto käsitteli vastauksen valtuustoaloitteeseen, jossa esitettiin, että kunta selvittää mahdollisuudet osuuden ostamisesta Rokote Laboratories Finland Oy:stä tukeakseen rokotuskehitystyötä Covid-19 ja mahdollisia tulevia pandemioita vastaan. Kunnan vastineessa todettiin, että Nurmijärven kunnan ei ole tarkoituksenmukaista hankkia osuutta Rokote Laboratories Finland Oy:stä. Valtuusto hyväksyi vastauksen ja totesi, että asia ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja asia on loppuun käsitelty.

Kolmantena valtuusto käsitteli vastauksen aloitteeseen kunnan taloushallinnon prosessien ja järjestelmien kokonaisvalaisesta selvittämisestä. Vastauksessa mainitaan muun muassa, että kunnassa on käynnissä useita tiedolla johtamisen projekteja, joilla pyritään jäntevöittämään päätöksentekoa ja toiminnan suunnittelua tiedon tuottamisen ja tiedon hyödyntämisen näkökulmista. Valtuusto hyväksyi vastauksen ja totesi, että asia ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja asia on loppuun käsitelty.

 

Kaksi uutta valtuustoaloitetta

Vihreä valtuustoryhmä esittää, että Nurmijärvelle tehdään esteetön uimaranta. Ensisijaisesti paikaksi tulee harkita Sääksin uimarantaa sijaintinsa ja tunnettuvuutensa vuoksi.

SDP:n ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmät esittivät, että kunta laatii vuoden 2022 aikana yhdessä tulevan hyvinvointialueen kanssa toimintaperiaatteet järjestöjen kanssa toteutuvasta yhteistyöstä koskien myös taloudellista tukemisesta. Ja päivittää Nurmijärven kuntastrategiaa toimeenpanevan suunnitelman järjestöyhteistyön kehittämiseksi kunnan ja erilaisten järjestöjen kesken.

Kokouksen esityslista

Nurmijärven kuntastrategian vision, toimintaperiaatteiden ja strategiatyön tavoitteiden asettaminen, pohjaesityksen mukaisesti

Toimialojen ja johtokuntien vastineet arviointikertomukseen vuodelta 2020, pohjaesityksen mukaisesti
Vuoden 2021 talousarviomuutokset, pohjaesityksen mukaisesti
Eron myöntäminen teknisen johtajan virasta eläkkeelle siirtymisen vuoksi, pohjaesityksen mukaisesti

Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valinta toimikaudelle 1.8.2021-31.5.2025, pohjaesityksen mukaisesti

Vastaus valtuustoaloitteeseen Klaukkalan koronatestauspaikan siirrosta, pohjaesityksen mukaisesti

Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien osuuden ostamista yhtiöstä, joka tutkii ja kehittää rokotteita, pohjaesityksen mukaisesti

Vastaus valtuusaloitteeseen koskien kunnan taloushallinnon prosessien ja järjestelmien kokonaisvaltaista selvittämistä, pohjaesityksen mukaisesti

 

Takaisin listaukseen